Przewiń do artykułu

Test okien AdamS Passiv-line Plus cz.2

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00 - 2 głosów Oceń

Na co zwracają uwagę nabywcy okien żądni oszczędności energii? Na wartość współczynnika przenikania ciepła Uw! A na co nie zwracają uwagi? Na poziom szczelności konstrukcji, a w szczególności, poziom przepuszczalności powietrza. Jedno bez drugiego niewiele jest warte, a na dodatek, to właśnie szczelność, jako właściwość bardziej zależna od sposobu produkcji jest lepszym wykładnikiem ostatecznej wartości użytkowej okna. Jak pod względem szczelności wypadają okna Passiv-line PLUS?

Szczelność okna = Przepuszczalność powietrza przez okno

Szczelność okien i drzwi balkonowych na przenikanie powietrza można określać przy użyciu dwóch współczynników. Pierwszym, (obecnie mniej istotnym), jest „współczynnik infiltracji powietrza”, definiowany przez Instytut Techniki Budowlanej, jako ilość powietrza jaka przepływa w ciągu 1h przez 1m szczeliny okna lub drzwi balkonowych przy różnicy ciśnień daPa”, co opisywane jest następującym wzorem:

współczynnik infiltracji powietrza
Współczynnik infiltracji powietrza

gdzie:

V0 – zmierzona ilość powietrza przepływającego w ciągu 1h przez szczeliny okna w warunkach normalnych (temp. +20°C, ciśnienie 1013 Pa) przy określonej różnicy ciśnień.
L – długość obwodu szczelin przylgowych okna
ΔP – wartość różnicy ciśnień (daPa)

Drugim, aktualnie ważniejszym, współczynnikiem określającym szczelność okien jest „przepuszczalność odniesienia”, definiowana przez normę PN-EN 12207:2001, jako przepuszczalność powietrza odniesiona do powierzchni całkowitej i długości linii stykowej otworu, określona przy ciśnieniu równym 100 Pa. Dla innych wartości ciśnienia używa się następującego równania:

Przepuszczalność odniesnienia
Przepuszczalność odniesnienia

gdzie:

Q – przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu próbnym P
Q100 – przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu próbnym 100 Pa

Jeżeli przyjrzeć się obu współczynnikom, to ich cechą wspólną jest odniesienie do wartości całkowitej przepuszczalności powietrza oraz długości linii stykowej, przez co należy rozumieć całkowitą długość linii styku skrzydła okna z ramą ościeżnicy, inaczej mówiąc całkowity obwód skrzydła albo skrzydeł w rozpatrywanej konstrukcji okiennej. Ze względu na tę wspólnotę w dalszej części artykułu szczególnie uważnie będziemy przyglądać się wartościom całkowitej przepuszczalności powietrza w odniesieniu do długości linii stykowej.

Przywołana wcześniej norma podaje również graniczne wartości przepuszczalności powietrza okien i drzwi balkonowych dla ciśnienia 100 Pa zarówno w odniesieniu do powierzchni okna, jak i długości linii stykowej. Poniżej, w tabeli podajemy klasyfikacyjne wymagania normowe dla przepuszczalności powietrza w stosunku do długości linii stykowej, co powinno ułatwić czytelnikom ocenę wyników uzyskanych w badaniach Pro Quality okna Passiv-line PLUS. 

Przepuszczalność powietrza w stosunku do długości linii stykowej
przy 100 Pa i maksymalne ciśnienia próbne dla klas 1 - 4
Klasa Przepuszczalność powietrza
przy 100 Pa m3 /m*h
Maksymalne ciśnienie próbne Pa
1 12,50 150
2 6,75 300
3 2,25 600
4 0,75 600

Okna AdamS Passiv-line PLUS – przepuszczalność powietrza

Aby sprawdzić w badaniach Pro Quality pierwotny poziom szczelności i ewentualne zmiany szczelności okien Passiv-line PLUS podczas eksploatacji, zakupiliśmy i przekazaliśmy do laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie trójdzielną, (trzyskrzydłową), konstrukcję o wymiarach 2595 mm x 1630 mm.

Trzyskrzydłowe okno Passivline
Trójdzielna konstrukcja Passivline Plus

Długość linii stykowej, czy też obwód skrzydeł zaznaczony czerwoną linią wynosi 14,2 mb i taką wartość przyjmowano do wykonania wszystkich dalszych obliczeń.

W badaniach laboratoryjnych na okno osadzone w szczelnej komorze oddziałuje się różnymi wartościami ciśnień próbnych powietrza w zakresie od 50 Pa do 600 Pa. Jest to nic innego, jak symulacja oddziaływania na okno osadzone w ścianie budynku sił parcia i ssania wiatru wiejącego z prędkością mniej więcej od 30 km/h do 112 km/h.

Test wodoszczelności PassivLine Plus
Test wodoszczelności okna AdamS Passiv-line Plus

W trakcie pełnego badania okna Passiv-line PLUS szczelność powietrzna konstrukcji sprawdzana była aż siedmiokrotnie. Pierwszy raz, kiedy okno nie było jeszcze w ogóle poddane eksploatacji, a potem pięciokrotnie po każdym etapie badań, w którym na okno oddziaływały różne obciążenia zewnętrzne. Ostatnie, siódme badanie szczelności okna przeprowadzono po zakończeniu całego cyklu badań oraz regulacji okna wykonanej przez profesjonalną firmę monterską. Przyjęcie takiej procedury pozwoliło na ustalenie początkowego poziomu szczelności oraz zbadanie w jaki sposób eksploatacja okna oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych występujących w naturze wpływa na zmianę poziomu szczelności, a także, czy możliwym jest i w jakim zakresie przywrócenie pierwotnego poziomu szczelności w oknie intensywnie użytkowanym.

Prezentację wyników badań szczelności okien Passiv-line PLUS zaczynamy od pokazania wartości całkowitego przepływu powietrza przez okno przy działaniu ciśnienia dodatniego symulującego parcie wiatru (Tab.1), ciśnienia ujemnego symulującego ssanie wiatru (Tab.2) oraz wartości średnich dla obu ciśnień (Tab 3).

Tab. 1 Przepuszczalność powietrza parcie

Etap badańWartość całkowitego przepływu powietrza przy ciśnieniu (Pa)
50100150200250300450600
1 Okno nowe 2,3 3,4 4,5 5,6 6,5 7,1 9,8 12,8
2 Po I badaniu obciążenia wiatrem 2,5 3,8 4,9 6,3 6,8 8,2 11,2 14,9
3 Po badaniu obciążenia wiatrem i wytrzymałości mechanicznej oraz I cyklu otwierania i zamykania (5.100 prób) 2,5 3,8 5,2 6,4 7,9 8,5 11,0 14,5
4 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C 2,7 4,4 5,6 7,3 8,1 8,9 11,2 16,6
5 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewania do + 50°C i 7 dniach nagrzewania do + 75°C 2,8 4,9 5,6 7,4 9,1 9,6 18,0 36,8
6 Po II cyklu otwierania (5.100 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C, 3,2 4,5 5,9 7,2 9,1 9,2 15,8 28,5

Tab. 2 Przepuszczalność powietrza ssanie

Etap badańWartość całkowitego przepływu powietrza przy ciśnieniu (Pa)
50100150200250300450600
1 Okno nowe 2,3 3,3 3,9 5,2 6,0 7,4 8,6 10,3
2 Po I badaniu obciążenia wiatrem 2,1 3,2 4,4 5,2 6,0 6,5 8,7 9,5
3 Po badaniu obciążenia wiatrem i wytrzymałości mechanicznej oraz I cyklu otwierania i zamykania (5.100 prób) 2,4 3,8 4,6 5,6 6,6 7,4 9,5 11,0
4 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C 2,1 3,9 4,5 6,1 6,7 7,1 8,7 10,5
5 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C 2,3 4,2 5,1 6,4 6,5 7,1 9,8 11,0
6 Po I i II cyklu otwierania (10.200 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C, 2,4 3,9 5,0 5,8 6,6 7,3 10,5 8,4

Tabele 1 i 2 są zbiorczymi zestawieniami wartości całkowitej przepuszczalności powietrza badanego okna poddanego oddziaływaniu zmiennych ciśnień symulujących parcie i ssanie wiatru. Badanie szczelności konstrukcji dla ciśnień dodatnich (parcie) i ujemnych (ssanie) jest konieczne ponieważ wiatr oddziałujący na konstrukcję budynku, w tym na okna, powoduje jednoczesne występowanie zjawiska parcia i ssania. Jak to się dzieje, objaśniamy na ilustracji poniżej. Obrazowo mówiąc, kiedy po jednej stronie domu wiatr wpycha okna do wnętrza, opływając budynek, po drugiej stronie wywołuje zjawisko podciśnienia usiłujące wyrwać, czy też „wyssać” je z muru. W obu sytuacjach mamy do czynienia ze wzrostem infiltracji powietrza przez nieszczelności okna – stąd konieczność wykonywania odpowiednich, odrębnych badań dla obu przypadków.

Parcie/Ssanie Wiartu
Parcie/Ssanie wiartu

Dla celów obliczeniowych, w tym ustalenia klas przepuszczalności powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 przyjmuje się średnie wartości całkowitego przepływu powietrza, które pokazujemy w tabeli nr 3. Przy dalszym omawianiu szczelności okien Passiv-line PLUS będziemy posługiwali się wyłącznie tymi wartościami.

Tab. 3 Przepuszczalność powietrza wartości średnie dla ciśnienia dodatniego i ujemnego

Etap badańWartość całkowitego przepływu powietrza przy ciśnieniu (Pa)
50100150200250300450600
1 Okno nowe 2,3 3,4 4,2 5,4 6,3 7,3 9,2 11,6
2 Po I badaniu obciążenia wiatrem 2,3 3,5 4,7 5,8 6,4 7,4 10,0 12,2
3 Po badaniu obciążenia wiatrem i wytrzymałości mechanicznej oraz I cyklu otwierania i zamykania (5.100 prób) 2,5 3,8 4,9 6,0 7,3 8,0 10,3 12,8
4 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C 2,4 4,2 5,1 6,7 7,4 8,0 10,0 13,6
5 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewania do + 50°C i 7 dniach nagrzewania do + 75°C 2,6 4,6 5,4 6,9 7,8 8,4 13,9 23,9
6 Po II cyklu otwierania (5.100 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C, 2,8 4,2 5,5 6,5 7,9 8,3 13,2 18,5

W tabeli nr 3 widoczne są średnie wartości całkowitego przepływu powietrza przez okno po sześciu kolejnych etapach badań. Jak widać, eksploatacja okna w zmiennych warunkach temperaturowych nie jest obojętna dla okna, a ilość przedostającego się przez nieszczelności powietrza rośnie, szczególnie w warunkach oddziaływania większych wartości ciśnień powodowanych przez wiatr. W praktyce skutek byłby taki, że po jakimś czasie od zakupu w każdy bardziej wietrzny jesienny, czy zimowy dzień nawet w prawidłowo użytkowanym oknie odczuwalne będzie przenikanie zimnego powietrza do wnętrza pomieszczeń.

Można przyjmować, że intensywność eksploatacji okna podczas naszych badań odpowiada okresowi 7 do 10 lat zwykłego użytkowania produktu w domu lub mieszkaniu. Jak wielkie mogą być zmiany szczelności zainstalowanych okien pokazujemy w Tab. 4, w której porównujemy szczelność okna po każdym etapie badań do szczelności okna nowego.

Tab. 4 Zmiany przepuszczalność powietrza wartości średnie dla ciśnienia dodatniego i ujemnego

Etap badańWartość całkowitego przepływu powietrza przy ciśnieniu (Pa)
50100150200250300450600
1 Okno nowe 2,3 3,4 4,2 5,4 6,3 7,3 9,2 11,6
2 Po I badaniu obciążenia wiatrem 2,3 3,5 4,7 5,8 6,4 7,4 10,0 12,2
  Zmiana szczelności 2 : 1 0% -3% -12% -4% -2% -1% -9% -5%
3 Po badaniu obciążenia wiatrem i wytrzymałości mechanicznej oraz I cyklu otwierania i zamykania (5.100 prób) 2,5 3,8 4,9 6,0 7,3 8,0 10,3 12,8
  Zmiana szczelności 3 : 1 -9% -12% -14% -11% -13% -10% -12% -3%
4 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C 2,4 4,2 5,1 6,7 7,4 8,0 10,0 13,6
  Zmiana szczelności 4 : 1 -4% -24% -21% -24% -14% -10% -9% -14%
5 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewania do + 50°C i 7 dniach nagrzewania do + 75°C 2,6 4,6 5,4 6,9 7,8 8,4 13,9 23,9
  Zmiana szczelności 5 : 1 -13% -35% -29% -28% -24% -15% -51% -106%
6 Po II cyklu otwierania (5.100 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C, 2,8 4,2 5,5 6,5 7,9 8,3 13,2 18,5
  Zmiana szczelności 6 : 1 -22% -24% -31% -20% -25% -14% -43% -59%

Wyniki w tabeli nr 4 skłaniają do wniosku, że w pierwszej fazie użytkowania okna po zakupie zmiany szczelności są raczej niewielkie nawet podczas intensywnej eksploatacji o ile na okno nie oddziałują temperatury wyższe niż +50°C. Przepuszczalność powietrza znacząco rośnie w trakcie użytkowania o ile na okno będą oddziaływały temperatury +/- 70°C. Jeżeli obserwacje z badań potwierdzą się w praktyce, to mając na uwadze tegoroczne lato i intensywne nasłonecznienie powodujące długookresowe utrzymywanie się wysokich temperatur na elewacjach budynków, jesienią i zimą będzie więcej niż zwykle sygnałów o nieszczelnościach okien i drzwi balkonowych.

Najważniejsze jednak, to odpowiedzieć na pytanie, co dla okien Passiv-line PLUS oznacza zbadany ubytek szczelności powietrznej w świetle obowiązujących wymagań i klas szczelności podawanych przez normę PN-EN 12207:2001. Odpowiedzią są dane zawarte w tabeli nr 5, w której przedstawiamy wyniki obliczeń przepuszczalności odniesienia w stosunku do długości linii stykowej badanego okna wykonane przez laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej.

Tab. 5 Przepuszczalność powietrza wartości średnie oraz wartość przepuszczalności odniesienia dla linii stykowej wraz z klasą przepuszczalności wg. PN-EN 12207:2001

Etap badań i klasa przepuszczalności powietrzaWartość średniego całkowitego przepływu powietrza przy ciśnieniu (Pa) oraz przepuszczalność odniesienia
50100150200250300450600
1 Okno nowe 2,3 3,4 4,2 5,4 6,3 7,3 9,2 11,6
  Przepuszczalność powietrza - Klasa 4
wymaganie od 0m3/h*m do 0,75m3/h*m
0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25
2 Po I badaniu obciążenia wiatrem 2,3 3,5 4,7 5,8 6,4 7,4 10,0 12,2
  Przepuszczalność powietrza - Klasa 4
wymaganie od 0m3/h*m do 0,75m3/h*m
0,26 0,25 0,25 0,26 0,24 0,25 0,26 0,26
3 Po badaniu obciążenia wiatrem i wytrzymałości mechanicznej oraz I cyklu otwierania i zamykania (5.100 prób) 2,5 3,8 4,9 6,0 7,3 8,0 10,3 12,8
  Przepuszczalność powietrza - Klasa 4
wymaganie od 0m3/h*m do 0,75m3/h*m
0,27 0,27 0,26 0,27 0,28 0,27 0,26 0,27
4 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C 2,4 4,2 5,1 6,7 7,4 8,0 10,0 13,6
  Przepuszczalność powietrza - Klasa 4
wymaganie od 0m3/h*m do 0,75m3/h*m
0,27 0,29 0,27 0,30 0,28 0,27 0,26 0,29
5 Po I cyklu otwierania oraz 7 dniach nagrzewania do + 50°C i 7 dniach nagrzewania do + 75°C 2,6 4,6 5,4 6,9 7,8 8,4 13,9 23,9
  Przepuszczalność powietrza - Klasa 4
wymaganie od 0m3/h*m do 0,75m3/h*m
0,29 0,3% 0,29 0,31 0,30 0,28 0,36 0,51
6 Po II cyklu otwierania (5.100 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C, 2,8 4,2 5,5 6,5 7,9 8,3 13,2 18,5
  Przepuszczalność powietrza - Klasa 4
wymaganie od 0m3/h*m do 0,75m3/h*m
0,31 0,30 0,29 0,29 0,30 0,28 0,34 0,39

Tabela nr 5 jednoznacznie wskazuje, że okno Passiv-line PLUS to produkt o doskonałej, wręcz wybitnej szczelności powietrznej. Mimo ogromnych obciążeń eksploatacyjnych, którym poddaliśmy okno w badaniach Pro Quality jego szczelność powietrzna, chociaż zmienna, ciągle i to ze sporym jeszcze zapasem mieści się w zakresie wymagań najwyższej 4 klasy szczelności. To doskonała rekomendacja dla okna Passiv-line PLUS, jak i firmy AdamS, która je stworzyła.

Regulacja okien PVC

Sposób użytkowania okien PVC, w tym ich okresowa regulacja, to zagadnienie, o którym producenci informują nabywców, a ci powszechnie informację lekceważą. Całkiem niesłusznie. Zaniechanie regulacji, to istotny błąd, wpływający bezpośrednio na właściwości użytkowe każdego okna, jego wartość i trwałość. Za chwilę udowodnimy, że profesjonalna regulacja okna, to nie jest próba wyciągania pieniędzy od inwestora, a eksploatacyjna konieczność. Okresowe regulacje, mogą w istotny sposób wpływać na poziom właściwości użytkowych okna, przywracając im pierwotną świetność, a tym samym znacząco przedłużać ich trwałość.

Po zakończeniu pełnego cyklu sześciu badań zwróciliśmy się do firmy AdamS z propozycją wykonania regulacji badanego okna informując przy okazji, że po dokonanych czynnościach serwisowych zbadamy je ponownie, aby przeanalizować wpływ i znaczenie okresowych regulacji na poziom właściwości użytkowych produktu. Jaki efekt dla szczelności powietrznej badanego okna miała profesjonalna regulacja i konserwacja okna przedstawiamy w tabeli nr 6.

Tab. 6 Wpływ okresowej regulacji okna na przepuszczalność powietrza (wartości średnie)

Etap badańWartość całkowitego przepływu powietrza przy ciśnieniu (Pa)
50100150200250300450600
1 Okno nowe 2,3 3,4 4,2 5,4 6,3 7,3 9,2 11,6
6 Po II cyklu otwierania (5.100 prób) oraz 7 dniach nagrzewu do + 50°C i 7 dniach nagrzewu do + 75°C. 2,8 4,2 5,5 6,5 7,9 8,3 13,2 18,5
  Zmiana szczelności 6 : 1 -22% -24% -31% -20% -25% -14% -43% -59%
AdamS - PROFESJONALNA REGULACJA OKNA
7 Badanie końcowe przepuszczalności powietrza po pełnym cyklu badań i profesjonalnej regulacji 2,0 3,6 4,5 5,3 6,2 7,5 10,0 13,9
  Zmiana szczelności 7 : 1 +13% 3% 4% +2% +2% 3% 9% 20%

To zaskakujące, co potrafi zrobić z oknem wykwalifikowana osoba! Regulacja mocno już wyeksploatowanego w badaniach okna Passiv-line PLUS wykonana przez Pana Krzysztofa Wycecha z firmy AdamS nie tylko wydatnie poprawiła jego nadwątloną szczelność, ale również sprawiła, że w zakresie niskich ciśnień wiatru okno używane jest prawie jak nowe, a czasem… lepsze niż fabrycznie nowe! Znaczenie profesjonalnej regulacji opierane do tej pory na intuicji, znalazło potwierdzenie w badaniach. Nie ma już wątpliwości jak bardzo regulacja przyczynia się do utrzymania w czasie wysokiej wartości użytkowej okna. Wniosek nasuwa się oczywisty. W zawieranych umowach inwestorzy powinni poważnie brać pod uwagę udzielanie zleceń na okresową regulację okien i drzwi PVC, a sprzedawcy taką usługę aktywnie oferować. Są wszakże dwa dodatkowe warunki: Okno musi być tak dobrej jakości, jak badany przez nas Passiv-line PLUS, a regulacja wykonana przez profesjonalistę! Kiepskim oknom nikt i nic świetności nie przywróci, bo nigdy świetne nie były o czym powinni pamiętać inwestorzy udając się na okienne zakupy.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?