Ranking Pro Quality

Oddajemy do dyspozycji czytelników Ranking Pro Quality. W nowej odsłonie umożliwia porównywanie poziomów właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U na podstawie świadectw i sprawozdań z badań konstrukcji okiennych, a także dostępności podstawowych informacji technicznych i handlowych na stronach internetowych producentów okien. Profesor Andrzej Blikle w książce „Doktryna jakości” pisze tak: „Wartość, (poziom luksusu), określamy przez odniesienie cech produktu do cech innych analogicznych produktów na rynku. […] Można powiedzieć, że produkt jest tym bardziej luksusowy, im więcej obiecuje on klientowi, a jest tym lepszej jakości, im bardziej obietnice te są spełnione.” Ranking Pro Quality informuje na ile mogą być spełnione obietnice składane przez producentów okien z PVC. Dzięki tabelom i danym Rankingu, inwestorzy oraz architekci będą mogli decydować o zastosowaniu okien i drzwi poprzez porównanie osiągów wymaganych z osiągami zbadanymi, czyli dokonywać wyboru produktu w sposób zalecany przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010. 

Zawartość i zasady punktacji

Ranking Pro Quality jest punktową oceną poziomów właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U sporządzoną na podstawie świadectw i sprawozdań z badań konstrukcji okiennych dostępnych na stronach internetowych producentów lub przesłanych bezpośrednio do redakcji vortalu Oknotest.pl, a także dostępności na tych samych zasadach podstawowych informacji o wdrożonych i stosowanych systemach kontroli jakości, zakładowej kontroli produkcji, terminach i warunkach udzielanej gwarancji jakości, zalecanych technikach i sposobach instalacji produktów oraz dokumentów potwierdzających te informacje.

Ranking Pro Quality składa się z dwóch części: Technicznej i Handlowej.

W części technicznej ocenie i punktacji podlega ustalony w badaniach przez jednostki notyfikowane poziom i/lub klasa 10 wybranych właściwości użytkowych dla 14 najczęściej sprzedawanych na rynku konstrukcji okiennych w każdej zbadanej odmianie okien i drzwi balkonowych oraz uczestnictwo producenta w programie konsumenckich testów okien Pro Quality. Ocenie podlegają wyłącznie wyniki badań zleconych bezpośrednio przez producentów okien albo wyniki uzyskane w badaniach Pro Quality. W Rankingu nie są uwzględniane wyniki badań „kaskadowych”, badań kontrolnych oraz wyniki podawane w świadectwach lub certyfikatach potwierdzających zgodność poziomów deklarowanych ze wcześniej zbadanymi.

Właściwości użytkowe podlegające ocenie oraz typy konstrukcji okiennych dla których wyrażana jest ocena punktowa prezentujemy w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Właściwości użytkowe oceniane w RPQ1,2 Konstrukcje okienne, dla których prowadzona jest
ocena poziomu właściwości użytkowych
1. Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie próbne
 1. Okna jednoskrzydłowe R lub UR
 2. Jednoskrzydłowe drzwi balkonowe S ≥ 865mm; H ≥2095mm
 3. Jednoskrzydłowe drzwi balkonowe z niskim progiem S ≥ 865mm; H ≥2095mm
 4. Jedno lub dwurzędowe okna dwudzielne ze stałym słupkiem
 5. Jednorzędowe okna dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
 6. Dwuskrzydłowe drzwi balkonowe z ruchomym słupkiem S ≥ 1660mm; H ≥2095mm
 7. Dwuskrzydłowe drzwi balkonowe z ruchomym słupkiem i niskim progiem S ≥ 1660mm; H ≥2095mm
 8. Jedno lub wielorzędowe okna trójdzielne
 9. Trzyszkrzydłowe drzwi balkonowe
 10. Jedno lub wielorzędowe okna czterodzielne
 11. Czteroskrzydłowe drzwi balkonowe
 12. Drzwi balkonowe uchylno – przesuwne (PSK)
 13. Drzwi balkonowe unośno – przesuwne (HST)
 14. Okna nieprostokątne
2. Odporność na obciążenie wiatrem ugięcie ramy
3. Wodoszczelność (Nieosłonięte)
4. Izolacyjność akustyczna RA 1
5. Izolacyjność akustyczna RA 2
6. Przenikalność cieplna
7. Przepuszczalność powietrza klasa
8. Przepuszczalność powietrza wartość Q100
9. Wytrzymałość mechaniczna – obciążenia pionowe (racking)
10. Wytrzymałość mechaniczna – skręcanie statyczne
11. Siły operacyjne
12. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
13. Odporność na włamanie
14. Konstrukcja badana w ramach testów Pro Quality
1 Przy wielu badaniach  tej samej konstrukcji w tabelach Rankingu podawany jest najlepszy z wyników osiągnięty w badaniach przez okno danego typu niezależnie od użytych komponentów.
2 Prezentowane w tabelach poziomy i/lub klasy właściwości użytkowych należy traktować jako „osiągi maksymalne”, które mogą być wyższe od wartości deklarowanych w DWU.
1 2 3
okno jednoskrzydłowe UR Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem
4 5 6
okno dwuskrzydłowe z słupkiem stałym okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
7 8 9
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem okno trzyskrzydłowe Trzyskrzydłowe drzwi balkonowe
10 11  12
okno czterskrzydłowe Czteroskrzydłowe drzwi balkonowe Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK
13 14  
Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST okno nieprostokątne  

Szczegółowy sposób punktowej oceny części technicznej Rankingu dostępny jest poniżej:

Ranking Pro Quality – część techniczna – punktacja

W części handlowej ocenie i punktacji podlega dostępność podstawowych informacji technicznych i handlowych na stronie internetowej producenta, a w szczególności informacji o:

 • Wdrożeniu i prowadzeniu systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • Dostępności aktualnego świadectwa systemu zarządzania jakością na stronie www
 • Prowadzeniu Zakładowej Kontroli Produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej
 • Dostępności aktualnego świadectwa o nadzorze nad ZKP na stronie www
 • Dostępności świadectw/sprawozdań z badań, w tym badań ITT na stronie www
 • Posiadaniu pisemnej wersji karty gwarancyjnej 
 • Dostępności treści karty gwarancyjnej na stronie www
 • Posiadaniu firmowej instrukcji montażu
 • Dostępności firmowej instrukcji montażu na stronie www
 • Uczestnictwie partnerów handlowych producenta w Programie Rekomendacji Pro Quality

Szczegółowy sposób punktowej oceny części handlowej Rankingu dostępny jest poniżej:

Ranking Pro Quality – część handlowa – punktacja

Nawigacja w Rankingu

Menu strony głównej portalu oknotest.pl
Menu strony głównej portalu oknotest.pl

Klikając na belce menu strony głównej www.oknotest.pl na zakładkę Ranking Pro Quality przechodzimy  na stronę główną Rankingu Pro Quality, na której publikowana jest tabela główna.

Główna tabela Rankingu Pro Quality 2015
Główna tabela Rankingu Pro Quality

W tabeli głównej Rankingu prezentujemy nazwy poszczególnych producentów okien i drzwi z PVC-U oraz aktualną ilość punktów rankingowych zgromadzonych w części technicznej oraz handlowej, a także sumę punktów uzyskanych przez każdego z nich. W celu ułatwienia przeszukiwania tabeli możliwe są dwa rodzaje sortowania firm. Według sumy zgromadzonych punktów, (sortowanie domyślne) albo sortowanie alfabetyczne. Przechodzenie pomiędzy różnymi trybami sortowania możliwe jest przy użyciu funkcji „FIRMA” oraz „ŁĄCZNIE”. Kliknięcie na funkcję „FIRMA” zmieni format sortowania z domyślnego na alfabetyczne. Powrót do sortowania domyślnego nastąpi po kliknięciu w funkcję ŁĄCZNIE.

Główna tabela Rankingu Pro Quality 2015 - sortowanie alfabetyczne
Główna tabela Rankingu Pro Quality - sortowanie alfabetyczne
Główna tabela Rankingu Pro Quality 2015 - sortowanie domyślne
Główna tabela Rankingu Pro Quality - sortowanie domyślne

Aby przeglądać listę produktów handlowych, dla których producent opublikował na stronie www. lub przesłał do redakcji Oknotest.pl odpowiednie świadectwa albo sprawozdania z badań wstępnych typu należy kliknąć na wybraną markę albo na liczbę punktów w kolumnie „Technika okienna”.

Przeglądanie produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Przeglądanie produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Tabela produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Tabela produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Przeglądanie produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Przeglądanie produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Tabela produktów handlowych przypisanych do danej firmy
Tabela produktów handlowych przypisanych do danej firmy

Od strony z listą produktów możemy przejść do strony prezentującej konstrukcje okienne, dla których opublikowano albo przedstawiono świadectwa lub sprawozdania z badań. W tym celu należy kliknąć na liczbę punktów w kolumnie „Punktacja, część techniczna” przy interesującym nas produkcie.

Przeglądanie konstrukcji okiennych przypisanych do danego produktu handlowego firmy
Przeglądanie konstrukcji okiennych przypisanych do danego produktu handlowego firmy
Tabela konstrukcji okiennych przypisanych do danego produktu handlowego firmy
Tabela konstrukcji okiennych przypisanych do danego produktu handlowego firmy

Aby zapoznać się z poziomem właściwości użytkowych wybranej konstrukcji należy kliknąć na liczbę punktów znajdującą się w kolumnie „Punktacja, część techniczna”.

Przeglądanie punktacji technicznej konstrukcji okiennej przypisanej do danego produktu handlowego firmy
Przeglądanie punktacji technicznej konstrukcji okiennej przypisanej do danego produktu handlowego firmy
Tabela punktacji technicznej konstrukcji okiennej przypisanej do danego produktu handlowego firmy
Tabela punktacji technicznej konstrukcji okiennej przypisanej do danego produktu handlowego firmy

Porównanie właściwości produktów

Ranking Pro Quality umożliwia także porównywanie poziomów właściwości użytkowych konstrukcji okiennych wielu producentów. W celu porównania właściwości konstrukcji okiennych należy na stronie głównej Rankingu wybrać i zaznaczyć co najmniej dwie, ale nie więcej niż trzy marki, dla których chcemy przeprowadzić porównanie, a następnie kliknąć w funkcję „Porównaj”.

Porównywanie właściwości produktów - wybór firm
Porównywanie właściwości produktów - wybór firm

Po wyborze funkcji porównania przechodzimy do widoku ogólnej listy produktów handlowych porównywanych firm, dla których opublikowane lub przesłane zostały badania konstrukcji okiennych. 

Porównywanie właściwości produktów - tabela produktów handlowych przypisanych do wybranych firm
Porównywanie właściwości produktów - tabela produktów handlowych przypisanych do wybranych firm

Na liście zaznaczamy produkty w obrębie których chcemy dokonać porównania właściwości użytkowych konstrukcji okiennych i klikamy w funkcję „Porównaj”.

Porównywanie właściwości produktów - wybór produktów handlowych przypisanych do danych firm
Porównywanie właściwości produktów - wybór produktów handlowych przypisanych do danych firm

W wyniku wykonanego działania wyświetli się ekran z dziesięcioma typami konstrukcji okiennych, których właściwości użytkowe są odnotowywane w Rankingu Pro Quality. 

Porównywanie właściwości produktów - tabela wyboru konstrukcji okiennych
Porównywanie właściwości produktów - tabela wyboru konstrukcji okiennych

Przeprowadzenie porównania poziomów i/lub klas zbadanych właściwości użytkowych możliwe jest jedynie dla konstrukcji wstępnie wyróżnionych. Wyróżnienie oznacza, że obaj wybrani do porównań producenci okien opublikowali albo przesłali wyniki badań tych konstrukcji. Spośród wszystkich wyróżnionych konstrukcji należy wybrać tę dla której chcemy wykonać porównanie poziomów właściwości użytkowych. Wyboru dokonujemy poprzez najechanie kursorem na wybraną konstrukcję. Po kliknięciu w nią zostanie ona dodatkowo wyróżniona podświetleniem w kolorze zielonym.

Porównywanie właściwości produktów - wybór konstrukcji okiennej
Porównywanie właściwości produktów - wybór konstrukcji okiennej

Po ostatecznym wyborze i zaznaczeniu konstrukcji na dolnej belce menu należy wybrać funkcję „Porównaj konstrukcje”. W wyniku otrzymamy tabelę porównawczą, w której widoczne będą poziomy właściwości użytkowych.

Porównywanie właściwości produktów - tabela porównawcza konstrukcji okiennych wybranych odmian handlowych produktów danych firm
Porównywanie właściwości produktów - tabela porównawcza konstrukcji okiennych wybranych odmian handlowych produktów danych firm

Pozycja firmy w Rankingu

Zmiana pozycji firmy w Rankingu może nastąpić w przypadku publikacji na stronie internetowej producenta nowych, niepublikowanych i nie przesłanych do tej poru świadectw albo sprawozdań z badań lub informacji punktowanych w części handlowej, a firma powiadomi o takiej publikacji vortal Oknotest.pl, a także w przypadku przesłania takich badań i informacji bezpośrednio do redakcji vortalu na adres kontakt@oknotest.pl.

Każdej z firm, w dowolnym momencie, przysługuje prawo do rezygnacji z prezentacji danych w Rankingu. W tym celu należy przesłać do redakcji vortalu na adres widniejący w zakładce „Kontakt” na stronie głównej www.oknotest.pl pisemną rezygnację z prezentacji danych. W przypadku rezygnacji z prezentacji danych ich wyświetlanie zostanie zawieszone, a w ich miejsce pojawi się komunikat o dobrowolnej rezygnacji z prezentacji danych w Rankingu wraz z kopią przesłanego pisma.

OKNOTEST.PL

Bądź na bieżąco!
Newsletter!