Wyszukaj firmy

Zgłoś firmę do Programu

logo Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
znajdź firmę

O Programie Rekomendacji Technicznych

Program Rekomendacji Technicznych dla firm handlowych sprzedających i montujących okna, to kolejne po rankingu i testach okien przedsięwzięcie vortalu Oknotest.pl w ramach inicjatywy Pro Quality.

Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality (PRTPQ) spełnia dwa zadania. Po pierwsze, motywuje sprzedawców i monterów okien do ciągłego podnoszenia kompetencji. Po drugie, ułatwia inwestorom wybór sprawdzonych produktów i partnerów do wspólnej realizacji procesów inwestycyjnych.

Program ma charakter otwarty. Zgłaszając chęć przystąpienia do Programu Rekomendacji, firma handlowa musi otrzymać poparcie wiodącego dostawcy okien i drzwi potwierdzające stabilną ekonomicznie pozycję rynkową oraz zobowiązać się do poddawania okresowym testom kompetencyjnym Oknotest.pl w zakresie posiadanej i zdobywanej wiedzy oraz sprawdzianom umiejętności montażowych bezpośrednio na placu budowy.

Przystąpienie do Programu Rekomendacji nie oznacza rekomendacji. Rekomendację Pro Quality, firma może otrzymać dopiero wtedy, gdy kolejne audyty wykażą wzrost poziomu kompetencji i umiejętności. Brak postępów prowadzi do zawieszenia uczestnictwa firmy w Programie, a ewentualny regres nawet do jej usunięcia z Programu. Decyzje o przyjęciu, udzieleniu rekomendacji, zawieszeniu rekomendacji albo usunięciu uczestnika z Programu podejmuje kolegialnie Rada Programu w skład której wchodzą przedstawiciele firm AMAR, APREL, FIX, KOMFORT, MULTIKO, OKNOTEST.PL, WINDMAR.

Rozstrzyganie sporów. Każda z firm uczestniczących w Programie wyraża zgodę na rozstrzyganie przez Oknotest.pl ewentualnych sporów technicznych z nabywcami okien. Werdykt jest dla sprzedawców i ich dostawców ostateczny. W ten sposób nabywcy uzyskują możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki oceny technicznej jakości wykonania robót bez konieczności odwoływania się do sądów i biegłych.

Dobre obyczaje. Sposób działania firm handlowych uczestniczących w Programie poddany jest ciągłemu niezależnemu osądowi samych nabywców. Każdy z nabywców korzystający z produktów i usług firm uczestniczących w Programie może zgłosić fakt naruszania przez uczestnika dobrych obyczajów handlowych albo zawiadomić o kwestiach spornych wymagających szybkiego rozstrzygnięcia. Uczestnicy rzeczywiście i notorycznie naruszający dobre obyczaje albo Regulamin PRTPQ mogą być usuwani z Programu decyzją Rady Programu.

Osiągnięcia. Indywidualne osiągnięcia firm uczestniczących w programie uwidocznione będą w publikacjach na stronie www.oknotest.pl. W ten sposób każdy może sprawdzić „historię” uczestników Programu. Odkąd zaczynali i dokąd doszli dzięki własnej pracy i umiejętnościom.

Program Rekomendacji Technicznych Pro Quality (PRTPQ) jest obliczony na stałą, systematyczną pracę firm handlowych nad poszerzaniem kompetencji oraz budowę partnerskich relacji nabywców i sprzedawców. Brak ram czasowych oraz daleko idące rygory zdecydowanie odróżniają Program od jakiejkolwiek innej inicjatywy funkcjonującej na rynku okien. Program Rekomendacji jest naturalnym uzupełnieniem i zwieńczeniem wcześniejszych działań vortalu Oknotest.pl.

W ramach inicjatywy Pro QualityOknotest.pl każdy nabywca może ustalić wartość użytkową i zastosowanie okna, dowiedzieć się o trwałości właściwości użytkowych ustalonej w niezależnych testach oraz wybrać rekomendowanego, kompetentnego partnera, który okna dostarczy i zainstaluje.