Wyszukaj firmy

Zgłoś firmę do Programu

logo Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
znajdź firmę

Regulamin Programu Rekomendacji Technicznych

 1. Program Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl PRO QUALITY, nazywany dalej (PRTPQ) albo Program, organizowany jest przez vortal Oknotest.pl i nadzorowany przez Radę Programu w skład której wchodzą przedstawiciele firm: AMAR, APREL, FIX, KOMFORT, MULTIKO, OKNOTEST.PL i WINDMAR.
 2. Program ma charakter działania ciągłego bez zakreślania ram czasowych.
 3. Celem programu jest:
  • Podnoszenie kompetencji technicznych i handlowych pracowników i współpracowników firm uczestniczących w Programie.
  • Prezentacja firm handlowych, zapewniających dostawy produktów i usług o wysokiej wartości technicznej oraz jakości odpowiadającej założeniom Programu, a także budujących w procesie sprzedaży i obsługi partnerskie relacje z nabywcami.
 4. W Programie Rekomendacji Technicznych Pro Quality uczestniczą:
  • Firmy handlowe, zwane dalej Uczestnikami.
  • Vortal Oknotest.pl będący organizatorem programu, zwany dalej Oknotest.pl lub Organizatorem.
 5. Program Rekomendacji Technicznych jest odpłatny.

Warunki uczestnictwa firm handlowych w PRTPQ

 1. Uczestnicy przystępują do PRTPQ na zasadach całkowitej dobrowolności.
 2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie firma handlowa, która otrzyma od wiodącego dostawcy okien pisemne poparcie kandydatury potwierdzające w szczególności stabilną sytuację ekonomiczną przyszłego Uczestnika oraz jego dotychczasowe kompetencje w zakresie wiedzy technicznej i montażowej wynikające z udziału w wewnętrznych szkoleniach technicznych i handlowych organizowanych przez tego dostawcę.
 3. Poparcie wiodącego dostawcy okien, o którym mowa w pkt.7 stanowi niezbędny załącznik do zgłoszenia udziału Uczestnika w PRTPQ.
 4. Zgłoszenie Uczestnika do PRTPQ musi nastąpić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://oknotest.pl/rekomendacje/dodaj-firme-2225
 5. Zgłoszenie Uczestnika jest przedstawiane Radzie Programu, która akceptuje lub odrzuca zgłoszenie. O decyzji Rady Programu Uczestnik zostaje powiadomiony w drodze korespondencji elektronicznej e-mail przesłanej na adres wskazany w zgłoszeniu.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia oraz uzyskaniu akceptacji Rady Programu, Organizator dokonuje wstępnego audytu firmy Uczestnika.
 7. W ramach audytu wstępnego ocenie podlega zakres wiedzy technicznej, montażowej, prawnej i marketingowej pracowników Uczestnika zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą klientów.
 8. Do testu kompetencyjnego z zakresu wiedzy technicznej, montażowej, prawnej i marketingowej przygotowanego przez Organizatora obowiązane są przystąpić za wyjątkiem monterów okien wszystkie osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym oraz wszystkie osoby tam niewymienione wraz z kierownictwem lub właścicielami firmy o ile wykonują jakiekolwiek czynności związane z prowadzoną przez Uczestnika działalnością handlową bądź usługową.
 9. Uzyskany średni wynik testu kompetencyjnego dla firmy nie może być niższy niż 40%. Wartość tę ustala się poprzez odniesienie liczby punktów uzyskanych przez wszystkich piszących do łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 10. Podstawą formułowania ocen audytu w zakresie testu kompetencyjnego z wiedzy technicznej, montażowej, prawnej i marketingowej będą powszechnie dostępne źródła wiedzy w tym zakresie.
 11. Termin, czas i miejsce audytu wstępnego w części sprawdzającej wiedzę techniczną, montażową, prawną i marketingową Uczestnika będzie ustalany każdorazowo pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
 12. Akceptacja Rady Programu dla zgłoszenia uczestnika oraz pozytywny wynik audytu wstępnego są warunkami wpisania Uczestnika na listę firm uczestniczących w PRTPQ, co zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 13. Wpisanie Uczestnika na listę firm uczestniczących w Programie nie jest równoznaczne z udzieleniem rekomendacji technicznej.
 14. Wpisanie na listę firm uczestniczących w Programie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do dokonywania ocen i audytów działalności handlowej i montażowej Uczestnika wykonywanej w biurach handlowych i na placach budowy.
 15. W terminie nie dłuższym niż 14 miesięcy od daty wpisania Uczestnika na listę firm uczestniczących w Programie Organizator przeprowadzi w firmie Uczestnika audyt weryfikacyjny, którego celem będzie potwierdzenie kompetencji pracowników i jakości wykonywanych robót montażowych.
 16. Negatywny wynik audytu weryfikacyjnego w firmie Uczestnika spowoduje czasowe zawieszenie jego uczestnictwa w PRTPQ, co zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 17. W ciągu 6 miesięcy od zawieszenia uczestnictwa Uczestnika w PRTPQ, na żądanie Uczestnika Organizator dokona ponownego audytu weryfikacyjnego.
 18. Wynik pozytywny oznacza przywrócenie uczestnictwa w PRTPQ. Kolejny wynik negatywny jest równoznaczny z usunięciem Uczestnika z Programu. Przywrócenie uczestnictwa, jak i usunięcie Uczestnika z PRTPQ zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 19. Oceny audytu wstępnego i audytów weryfikacyjnych będą każdorazowo omawiane z zainteresowanym Uczestnikiem.
 20. Uczestnik nie zgadzając się z negatywną oceną jakiegokolwiek audytu może odwołać się na piśmie do Rady Programu za pośrednictwem Organizatora przedstawiając w odwołaniu argumenty i dowody na potwierdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań albo dowody braku konieczności stosowania rozwiązań wskazywanych w ocenie.
 21. Pozytywny wynik audytu weryfikacyjnego stanowi podstawę do otrzymania przez Uczestnika Świadectwa Rekomendacji Technicznej Oknotest.pl.
 22. Świadectwo Rekomendacji Technicznej Oknotest.pl zachowuje swą ważność przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia.
 23. Rezygnacja albo usunięcie Uczestnika z udziału w Programie w okresie obowiązywania Rekomendacji jest równoznaczne z utratą Rekomendacji.
 24. Forma graficzna Świadectwa i sposób posługiwania się Świadectwem przez Uczestnika zostanie odrębnie określony.
 25. Uzyskanie przez Uczestnika Rekomendacji Technicznej Oknotest.pl zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 26. Zgłaszając wolę udziału w Programie Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów audytu wstępnego w wysokości 1.500,- zł +23% vat, a po wpisaniu na listę Uczestników Programu oraz w okresie obowiązywania Świadectwa Rekomendacji do wnoszenia comiesięcznych opłat programowych w wysokości 1100,- +23% vat.
 27. Brak opłaty za wykonanie audytu wstępnego jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
 28. Brak terminowej zapłaty dwóch kolejnych opłat programowych przez Uczestnika powoduje zawieszenie jego uczestnictwa w Programie, co zostaje uwidocznione na stronie internetowej Organizatora www.oknotest.pl

Uczestnictwo konsumentów w Programie

 1. Uczestnictwo konsumentów w Programie jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na udział Organizatora jako arbitra w polubownym rozstrzyganiu ewentualnych kwestii spornych powstających pomiędzy Uczestnikiem, a Konsumentem, związanych z jakością okien i drzwi balkonowych dostarczonych przez Uczestnika oraz wykonanych w związku z tym usług montażowych.
 3. Uczestnik traktować będzie postanowienia Organizatora rozstrzygające kwestie sporne jako ostateczne oraz zobowiązuje się do ich wykonania w ustalonych terminach.
 4. Pozasądowy udział Organizatora w rozstrzyganiu sporów z konsumentami jest odpłatny.
 5. O możliwości udziału Organizatora, jako arbitra w polubownym rozstrzyganiu technicznych kwestii spornych dotyczących jakości produktów i usług oraz odpłatnym charakterze tych czynności Uczestnik poinformuje Konsumenta na etapie przedkontraktowym.
 6. Po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Konsumenta na uczestnictwo Organizatora, jako arbitra w rozstrzyganiu spornych kwestii technicznych dotyczących jakości produktów i usług, Uczestnik zobowiązuje się do wprowadzenia do treści zawieranej z Konsumentem umowy odpowiedniego zapisu o udziale i roli Organizatora.
 7. Koszt arbitrażu ustalany będzie indywidualnie dla każdego z przypadków, a koszty dzielone między strony proporcjonalnie do zakresu uznanych roszczeń.
 8. O przewidywanej wysokości kosztów Organizator każdorazowo poinformuje zainteresowane strony przed przystąpieniem do wykonania czynności.
 9. Konsumenci korzystający z produktów i usług dostarczanych przez Uczestników Programu mogą również zgłaszać przypadki rażącego naruszania przez nich praw konsumenta i dobrych obyczajów.
 10. Zgłoszenie powinno następować przy użyciu formularza w zakładce „Zgłoś naruszenie” znajdującej się na stronie http://oknotest.pl/rekomendacje/zglos-naruszenie
 11. Informacje o jakości produktów i usług świadczonych przez Uczestników pochodzące od Konsumentów traktowane są jako część audytów weryfikacyjnych i w przypadku powtarzających się zasadnych zgłoszeń mogą być przyczyną zawieszenia uczestnictwa albo usunięcia Uczestnika z Programu.
 12. Decyzję o zawieszeniu albo usunięciu Uczestnika z Programu z przyczyn określonych w pkt. 42 lub 44 Regulaminu podejmuje Rada Programu na wniosek Organizatora.

Obowiązki Organizatora PRTPQ

 1. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na stronie internetowej www.oknotest.pl informacji o Programie, Uczestnikach i ich osiągnięciach w okresie uczestnictwa w Programie.
 2. W celu pozyskiwania zwrotnej informacji od Konsumentów korzystających z dostaw i usług Uczestników PRTPQ, Organizator przygotuje formularz kontaktowy w zakładce „Zgłoś naruszenie” znajdującej się na stronie http://oknotest.pl/rekomendacje/zglos-naruszenie
 3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania audytów wstępnych i weryfikacyjnych u Uczestników PRTPQ na zasadach określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa.
 4. Organizator zobowiązuje się do stałego nadzoru nad prawidłowością działania Programu w całym okresie jego trwania, a w szczególności do zawieszania uczestnictwa albo eliminowania z programu Uczestników nie spełniających warunków uczestnictwa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.oknotest.pl

OKNOTEST.PL