Regulamin Programu Rekomendacji Technicznych Pro Quality

 1. Program Rekomendacji Technicznych PRO QUALITY, nazywany dalej (PRTPQ) albo Program, organizowany jest przez vortal Oknotest.pl i ma charakter działania ciągłego bez zakreślania ram czasowych.
 2. Celem programu jest:
  • Podnoszenie kompetencji technicznych i handlowych pracowników i współpracowników firm uczestniczących w Programie.
  • Prezentacja firm handlowych, zapewniających dostawy produktów i usług o wysokiej wartości technicznej oraz jakości odpowiadającej założeniom Programu, a także budujących w procesie sprzedaży i obsługi partnerskie relacje z nabywcami.
 3. W Programie Rekomendacji Technicznych Pro Quality uczestniczą:
  • Producenci okien PVC, zwani dalej Producentami.
  • Firmy handlowe, będące autoryzowanymi partnerami Producentów, zwane dalej Uczestnikami.
  • Nabywcy okien PVC będący kontrahentami Uczestników, zwani dalej Konsumentami.
  • Vortal Oknotest.pl będący organizatorem programu, zwany dalej Oknotest.pl lub Organizatorem.

 Warunki uczestnictwa Producentów w PRTPQ

 1. Producenci przystępują do PRTPQ na zasadach całkowitej dobrowolności.
 2. Uczestnictwo Producentów w Programie jest odpłatne, a wysokość opłat ustalana i podawana jest odrębnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa Producenta w PRTPQ jest posiadanie przebadanej w testach Pro Quality konstrukcji okiennej oraz przynajmniej raz w roku, w trakcie trwania Programu, poddanie testom kolejnej wybranej przez Organizatora konstrukcji okiennej.
 4. Dostarczenie Organizatorowi dokumentacji technicznej produktów oraz wydanych instrukcji i zaleceń montażowych, które stanowić będą jedno ze źródeł wiedzy technicznej wykorzystywanej w audytach wstępnych i weryfikacyjnych.
 5. Nieobligatoryjne współuczestnictwo w audytach wstępnych i weryfikacyjnych PRTPQ.
 6. Organizacja odpłatnych albo nieodpłatnych warsztatów szkoleniowych mających na celu podnoszenie kompetencji partnerów handlowych będących uczestnikami PRTPQ.
 7. Wydawanie rekomendacji partnerom handlowym zgłaszającym udział w Programie.
 8. Akceptacja i wykonanie postanowień Organizatora wydanych w postępowaniach arbitrażowych dotyczących spornych kwestii technicznych pomiędzy Uczestnikiem, a Konsumentem.
 9. Wnoszenie opłat z tytułu uczestnictwa Producenta w PRTPQ w odrębnie ustalonej wysokości i terminie. 

 Warunki uczestnictwa firm handlowych w PRTPQ 

 1. Uczestnicy przystępują do PRTPQ na zasadach całkowitej dobrowolności.
 2. Udział Uczestników w Programie jest odpłatny.
 3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie firma handlowa posiadająca rekomendację Producenta uczestniczącego w Programie.
 4. Rekomendacja jest pisemnym oświadczeniem Producenta poświadczającym fakt współpracy handlowej pomiędzy Producentem, a Uczestnikiem, stabilną sytuację ekonomiczną Uczestnika oraz jego dotychczasowe kompetencje wynikające z uczestnictwa w wewnętrznych szkoleniach technicznych i handlowych organizowanych przez Producenta.
 5. Rekomendacja Producenta stanowi niezbędny załącznik do zgłoszenia udziału Uczestnika w PRTPQ.
 6. Zgłoszenie Uczestnika do PRTPQ musi nastąpić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://oknotest.pl/rekomendacje/dodaj-firme-2225
 7. Po przesłaniu zgłoszenia, na żądanie Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do podania wykazu firm montażowych, z którymi współpracuje wraz z imiennymi listami zatrudnionych w nich  pracowników.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia wraz z rekomendacją Producenta oraz danymi dotyczącymi pracowników i/lub firm współpracujących, Organizator dokonuje wstępnego audytu firmy Uczestnika.
 9. W ramach audytu wstępnego ocenie podlega zakres wiedzy technicznej, prawnej i marketingowej oraz umiejętności praktyczne w zakresie techniki okiennej i montażu okien PVC pracowników Uczestnika i firm współpracujących.
 10. Do testu kompetencyjnego z zakresu wiedzy technicznej, montażowej, prawnej i marketingowej przygotowanego przez Organizatora obowiązane są przystąpić wszystkie osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym oraz wszystkie osoby tam niewymienione wraz z kierownictwem lub właścicielami firmy o ile wykonują jakiekolwiek czynności związane z prowadzoną przez Uczestnika działalnością handlową bądź usługową.
 11. Uzyskany średni wynik testu kompetencyjnego dla firmy nie może być niższy niż 40%. Wartość tę ustala się poprzez odniesienie liczby punktów uzyskanych przez wszystkich piszących do łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 12. Wynik testu kompetencyjnego podczas audytu wstępnego stanowi punkt odniesienia dla oceny progresji kompetencji Uczestnika w zakresie podanym w pkt.19 w kolejnych testach kompetencyjnych.
 13. Podstawą formułowania ocen audytu w zakresie testu kompetencyjnego z wiedzy technicznej, montażowej, prawnej i marketingowej będą powszechnie dostępne źródła wiedzy w tym zakresie.
 14. Termin, czas i miejsce audytu wstępnego w części sprawdzającej wiedzę techniczną, montażową, prawną i marketingową Uczestnika będzie ustalany każdorazowo pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem po wniesieniu przez niego opłaty za audyt wstępny.
 15. Podstawę oceny jakości wykonania prac montażowych stanowić będą przede wszystkim instrukcje Producenta, Instrukcja 421/2011 Instytutu Techniki Budowlanej lub wydania późniejsze, Instrukcja Instytutu Jakości RAL wydanie 2010 lub wydania późniejsze oraz inne powszechnie dostępne źródła wiedzy technicznej.
 16. Termin, czas i miejsce audytu wstępnego w części sprawdzającej umiejętności praktyczne Uczestnika i firm współpracujących w zakresie techniki okiennej i montażu okien PVC na placu budowy określa i wybiera Organizator.
 17. W celu wyboru miejsca i terminu audytu wstępnego na placu budowy, Organizator zakreślając ramy czasowe oceny, wezwie Uczestnika do sporządzenia listy planowanych montaży w tym okresie wraz z podaniem wykonawcy prac, adresu budowy, danych kontaktowych Konsumentów korzystających z usługi, a także daty rozpoczęcia i zakończenia robót montażowych.
 18. Audytowi wstępnemu będzie podlegał dowolny montaż wybrany przez Organizatora z dostarczonej listy. Organizator nie powiadamia Uczestnika o wyborze miejsca i czasu audytu.
 19. Audyt wstępny w części sprawdzającej umiejętności praktyczne Uczestnika i firm współpracujących w zakresie techniki okiennej i montażu okien PVC na placu budowy obejmuje część kontraktową związaną z opisem sposobu wykonania usługi montażu w ofercie oraz umowie, a także część wykonawczą, a w niej przygotowanie otworów ościeży wraz z pomiarami, część mechaniczną osadzenia okien w ościeży, sposób wykonania uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy oknem, a murem konstrukcyjnym budynku lub warstwą ocieplenia.
 20. Wynik audytu zostanie uznany za pozytywny i określony procentowo o ile ewentualnie wykryte błędy nie wpłyną w zasadniczy sposób na obniżenie poziomu właściwości użytkowych okien oraz szczelności budynku i mogą być usunięte bez konieczności demontażu konstrukcji okiennych.
 21. Poprawne i kompletne zgłoszenie udziału w Programie oraz pozytywny wynik obu części audytu wstępnego są warunkami wpisania Uczestnika na listę firm uczestniczących w PRTPQ, co zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 22. Najdalej w ciągu 12 miesięcy od daty audytu wstępnego Organizator przeprowadzi w firmie Uczestnika audyt weryfikacyjny, którego celem będzie potwierdzenie kompetencji pracowników i jakości wykonywanych robót montażowych.
 23. Wyniki audytu weryfikacyjnego uznaje się za pozytywne o ile w obu częściach audytu weryfikacyjnego Uczestnik uzyska minimum 10% progresji w stosunku do wyników audytu wstępnego. Zasady nie stosuje się o ile wynik obu części audytu wstępnego przekroczył 90%.
 24. Pozytywny wynik audytu weryfikacyjnego umożliwi Uczestnikowi publiczne posługiwanie się marką „Firma PRO QUALITY” do czasu kolejnego audytu weryfikacyjnego, który powinien nastąpić po upływie nie mniej niż 12 i nie więcej niż 18 miesięcy od daty zakończenia poprzedniej oceny.
 25. Forma graficzna wyróżnienia i sposób posługiwania się przez Uczestnika marką „Firma PRO QUALITY” zostanie odrębnie określony.
 26. Uzyskanie przez Uczestnika marki „Firma PRO QUALITY” zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 27. Negatywny wynik audytu weryfikacyjnego w firmie Uczestnika powoduje czasowe zawieszenie jego uczestnictwa w PRTPQ, co zostaje uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 28. W ciągu 6 miesięcy od zawieszenia uczestnictwa Uczestnika w PRTPQ, Organizator dokona ponownego audytu weryfikacyjnego.
 29. Wynik pozytywny oznacza przywrócenie uczestnictwa w PRTPQ. Wynik negatywny jest równoznaczny z usunięciem Uczestnika z PRTPQ. Przywrócenie uczestnictwa, jak i usunięcie Uczestnika z PRTPQ zostanie uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 30. Oceny audytu wstępnego i audytów weryfikacyjnych będą każdorazowo omawiane z zainteresowanym Uczestnikiem przy nieobligatoryjnym udziale Producenta.
 31. Uczestnik nie zgadzając się z negatywną oceną jakiegokolwiek audytu może odwołać się na piśmie do Organizatora, przedstawiając w odwołaniu dowody na potwierdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań albo dowody braku konieczności stosowania rozwiązań technicznych wskazywanych przez Organizatora w ocenie.
 32. Przystępując do PRTPQ Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów audytu wstępnego, audytów weryfikacyjnych oraz wnoszenia opłat programowych, których wysokość jest ustalana i podawana Uczestnikom do odrębnej wiadomości.
 33. Nie wniesienie w terminie opłaty za wykonanie audytu wstępnego jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w PRTPQ.
 34. Nie wniesienie w terminie opłaty za audyt weryfikacyjny powoduje zawieszenie uczestnictwa Uczestnika w PRTPQ, co zostaje uwidocznione na stronie internetowej Organizatora http://oknotest.pl/rekomendacje
 35. Nie wniesienie w terminie dwóch kolejnych opłat programowych przez Uczestnika powoduje zawieszenie jego uczestnictwa w PRTPQ, co zostaje uwidocznione na stronie internetowej Organizatora www.oknotest.pl

 Uczestnictwo konsumentów w PRTPQ

 1. Uczestnictwo konsumentów w PRTPQ jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnik przystępując do PRTPQ wyraża zgodę na udział Organizatora jako arbitra w polubownym rozstrzyganiu ewentualnych kwestii spornych powstających pomiędzy Uczestnikiem, a Konsumentem, związanych z jakością produktów pochodzących od Producenta i dostarczonych przez Uczestnika oraz wykonanych w związku z tym usług montażowych.
 3. Uczestnik i Producent uznają postanowienia Organizatora rozstrzygające kwestie sporne za ostateczne i wiążące oraz zobowiązują się do ich wykonania w ustalonych terminach. 
 4. O udziale Organizatora jako arbitra w polubownym rozstrzyganiu technicznych kwestii spornych dotyczących jakości produktów i usług, Producent i Uczestnik zobowiązani są powiadomić Konsumenta już na etapie przedkontraktowym.
 5. Po uzyskaniu zgody Konsumenta na uczestnictwo Organizatora, jako arbitra w rozstrzyganiu spornych kwestii technicznych dotyczących jakości produktów i usług, Uczestnik zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiedniego zapisu o udziale i roli Organizatora do treści zawieranej z Konsumentem umowy.
 6. Polubowny arbitraż Organizatora jest odpłatny.
 7. Koszt arbitrażu ustalany będzie indywidualnie dla każdego z przypadków, a strony będą nim obciążane proporcjonalnie do zakresu uznanych roszczeń.
 8. Organizator, Uczestnik i Producent powiadomią Konsumentów za pośrednictwem stron internetowych oraz dokumentów handlowych i marketingowych o proporcjonalnej w stosunku do uznanych roszczeń odpłatności Konsumenta za udział Organizatora w polubownym arbitrażu.
 9. Konsumenci korzystający z produktów i usług dostarczanych przez Uczestników Programu mogą zgłaszać przypadki naruszania przez nich dobrych obyczajów rażąco naruszających ich prawa.
 10. Zgłoszenie powinno następować przy użyciu formularza w zakładce „Zgłoś naruszenie” znajdującej się na stronie http://oknotest.pl/rekomendacje/zglos-naruszenie
 11. Od chwili wpisania Uczestnika na listę Uczestników PRTPQ informacje o jakości produktów i usług pochodzące od Konsumentów będących kontrahentami Uczestników PRTPQ oraz sposób wykonywania rozstrzygnięć arbitrażowych, traktowane są jako część audytów weryfikacyjnych i mogą być przyczyną zawieszenia uczestnictwa Uczestnika w PRTPQ w dowolnym czasie pomiędzy terminami kolejnych audytów.

 Obowiązki Organizatora PRTPQ 

 1. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na stronie internetowej www.oknotest.pl informacji o PRTPQ, Uczestnikach PRTPQ oraz wynikach audytów.
 2. W celu pozyskiwania zwrotnej informacji od Konsumentów korzystających z dostaw i usług Uczestników PRTPQ, Organizator przygotuje formularz kontaktowy w zakładce „Zgłoś naruszenie” znajdującej się na stronie http://oknotest.pl/rekomendacje/zglos-naruszenie
 3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania audytów wstępnych i weryfikacyjnych u Uczestników PRTPQ na zasadach określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa.
 4. Organizator zobowiązuje się do stałego nadzoru nad prawidłowością działania PRTPQ w całym okresie jego trwania, a w szczególności do zawieszania uczestnictwa i eliminowania z programu Uczestników nie spełniających warunków uczestnictwa.

OKNOTEST.PL