Wyszukaj firmy

Zgłoś firmę do Programu

logo Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
znajdź firmę

Regulamin Programu Rekomendacji Montażu

 1. Program Rekomendacji Montażu PRO QUALITY, nazywany dalej Programem, organizowany jest przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl – zwanych dalej Organizatorem.
 1. Program ma charakter działalności non profit.
 1. Celem programu jest:
 • Podnoszenie kompetencji montażowych ekip monterskich i pracowników zajmujących się sprzedażą okien i drzwi balkonowych zatrudnionych w firmach handlowych uczestniczących w Programie, a także firm i osób z nimi współpracujących.
 • Ocena jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych świadczonych przez uczestników Programu w tym badanie szczelności połączeń okna z ościeżem na placu budowy.
 • Prezentacja i promocja na stronach internetowych Organizatorów firm monterskich i handlowych, zapewniających wykonanie usług montażu okien o wartości technicznej i użytkowej odpowiadającej założeniom Programu.
 1. W Programie mogą uczestniczyć wszystkie podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych niezależenie od formy organizacyjnej zwane dalej Uczestnikiem.

Warunki uczestnictwa w Programie Rekomendacji Montażowych

 1. Uczestnicy przystępują do Programu na zasadach całkowitej dobrowolności.
 1. Udział Uczestników w Programie jest odpłatny. Wysokość opłat określono w pkt. 39 i 43 niniejszego Regulaminu.
 1. Aby przystąpić do Programu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszenia dostępnego się na stronach internetowych Organizatora pod adresami url:
 • www.oknotest.pl
 • www.badaniaokien.pl

oraz wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie w wysokości określonej w pkt. 39 niniejszego Regulaminu.

 1. Przystąpienie do Programu następuje w chwili uznania rachunku Organizatora opłatą wniesioną przez Uczestnika z tytułu zgłoszenia uczestnictwa w Programie.

Warunki uzyskania Rekomendacji

 1. Podstawą do otrzymania Rekomendacji Montażu jest dwukrotne uzyskanie pozytywnego wyniku oceny i badania wodoszczelności i szczelności połączeń okna z ościeżem na przenikanie powietrza.
 1. Badania wodoszczelności oraz szczelności na przenikanie powietrza połączeń okna z ościeżem Organizator przeprowadza na placu budowy wskazanym przez Uczestnika.
 1. Przed przystąpieniem przez Organizatora do oceny i badania szczelności połączenia okna z ościeżem, Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania okna i ościeża do badania we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami Organizatora dostępnymi na stronach internetowych:
 • www.oknotest.pl
 • www.badaniaokien.pl
 1. Uczestnik biorący udział w Programie zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi do oceny i zbadania połączenia okien z ościeżem wykonane podczas instalacji okien:
 1. W jednym obiekcie wznoszonym oraz w jednym obiekcie istniejącym, tzw. „wymiana okien”. W takim przypadku materiał ścian konstrukcyjnych ościeża oraz zestaw materiałów uszczelniających może być powtarzalny.

lub

 1. W dwóch obiektach wznoszonych, przy czym w takim przypadku ściany konstrukcyjne ościeży w każdym z obiektów muszą być wykonane różnych materiałów, a uszczelnienie połączenia okna z ościeżem wykonane przy użyciu, co najmniej jednego materiału uszczelniającego, który nie był do tej pory stosowany przez zgłaszającego Uczestnika podczas przygotowania połączenia okna z ościeżem do badania wykonywanego w ramach Programu.
 1. Przed przesłaniem zgłoszenia montażu do oceny i badania Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody inwestora, właściciela obiektu albo innych właściwych organów lub osób na wykonanie w podanym terminie badania szczelności połączeń przez Organizatora na placu budowy wskazanym w zgłoszeniu, połączone z rejestracją obrazu i dźwięku podczas badania oraz późniejsze swobodne wykorzystanie materiałów na wszystkich polach eksploatacji .
 1. Zgłoszenie montażu do oceny i badania w formie korespondencji e-mail powinno być przesłane w sposób określony niniejszym regulaminem na adres wskazany przez Organizatora, co najmniej na 21 dni roboczych przed datą przystąpienia przez Uczestnika do wykonania robót montażowych podlegających ocenie i badaniu.
 1. Odstęp pomiędzy pierwszym zgłoszeniem montażu do oceny, a drugim zgłoszeniem nie powinien przekroczyć 90 dni od daty przesłania pierwszego zgłoszenia.
 1. Organizator wskazuje, jako właściwe do zgłoszenia montażu do oceny i badania następujące adresy e-mail:
 • kontakt@oknotest.pl
 • ekspertyzy@badaniaokien.pl
 1. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest podać:
 • dokładny adres placu budowy, na którym Organizator ma przeprowadzić badanie szczelności połączeń
 • proponowaną datę i godzinę wykonania badania
 • wymiary konstrukcji okiennej
 • klasę przepuszczalności powietrza konstrukcji okiennej biorącej udział w badaniu
 • przepuszczalność odniesienia Q100 dla długości linii stykowej lub powierzchni o ile jest znana
 • klasę wodoszczelności konstrukcji okiennej biorącej udział w badaniu
 • informację/oświadczenie o uzyskaniu zgody inwestora/właściciela obiektu na wykonanie badań szczelności.
 1. Do zgłoszenia montażu do oceny Uczestnik zobowiązany jest dołączyć krótki plan montażu z opisem planowanej techniki i technologii montażu wraz wykazem materiałów, które będą użyte podczas montażu badanej konstrukcji. Do zgłoszenia montażu Uczestnik zobowiązany jest dołączyć także potwierdzenie wniesienia opłaty o której mowa w pkt. 39, a w przypadku badania powtórnego w pkt. 43 niniejszego Regulaminu.

Procedura oceny szczelności połączeń i jakości wykonania robót montażowych

 1. Podczas oceny jakości wykonania montażu Organizator wykonuje badanie przepuszczalności powietrza przez połączenie okna z ościeżem oraz badanie wodoszczelności połączenia.
 1. Badanie przeprowadza się odrębnie dla połączeń okien z ościeżem wykonanych w obiektach wymienionych w pkt. 12 Regulaminu.
 1. Obwód ocenianej konstrukcji okiennej lub długość linii połączeń okna z ościeżem nie może być mniejsza niż 4,8 mb oraz nie powinna przekraczać 8 mb. Jednocześnie wymaga się, aby konstrukcja okienna charakteryzowała się 4 klasą przepuszczalności powietrza oraz klasą wodoszczelności nie mniejszą niż 9A = 600 Pa.
 1. Badanie przepuszczalności powietrza przez złącze wykonuje się według procedur własnych Organizatora i polega ono na dwukrotnym pomiarze objętości strumienia powietrza przepływającego przez złącze podczas odziaływania 1 minutowych sekwencji ciśnień najpierw dodatnich, a później ujemnych o wartości: 10 Pa, 25 Pa, 50 Pa, 100 Pa, 150 Pa, 300 Pa, 600 Pa przedzielonych jednorazowym oddziaływaniem na złącze sekwencji 50 naprzemiennych cykli o wartości ciśnienia + 300 Pa/-300 Pa.
 1. Wynik badania przepuszczalności powietrza uznaje się za pozytywny jeżeli podczas pierwszego pomiaru średnia objętość strumienia powietrza przepływającego przez złącze dla każdej z wartości ciśnień próbnych wyniesie: 0,0 m3/hm w zakresie ciśnień ≤ 300 Pa oraz nie więcej niż 0,3 m3/hm w zakresie ciśnień > 300 Pa do wartości ciśnienia 600 Pa włącznie, a podczas drugiego pomiaru: 0,0 m3/hm w zakresie ciśnień ≤ 300 Pa oraz nie więcej niż 0,45 m3/hm w zakresie ciśnień > 300 Pa do wartości ciśnienia 600 Pa włącznie.
  Badanie przepuszczalności powietrza połączenia okna z ościeżem  
  Wartości ciśnień próbnych (Pa) Badanie nr 1 Badanie nr 2  Dopuszczalna średnia objętość strumienia powietrza przepływającego przez połączenie okna z ościeżem (m3/hm) 
  0-10 0 0 0
  11-25 0 0 0
  26-50 0 0 0
  51-100 0 0 0
  101-150 0 0 0
  151-300 0 0 0
  301-600 0,3 0,45 0,45
 1. Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem wykonuje się według procedur własnych Organizatora i polega ono na natryskiwaniu złącza wodą przez system dysz o wydajności 2l/min przez 15 min przy ciśnieniu 0 Pa, a następnie przez 15 min przy ciśnieniu 600 Pa.
 1. Wynik badania wodoszczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli po zakończeniu obu etapów natryskiwania nie zostanie stwierdzone przedostawanie się wody do wnętrza budynku przez połączenie okna z ościeżem oraz zawilgocenie warstwy termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okna.
 1. Wyniki każdego z badań przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączenia okna z ościeżem zostaną opisane przez Organizatora w raporcie z badań i przekazane Uczestnikowi.
 1. Uczestnik i Organizator mogą posługiwać się raportem z badań i zawartymi w nim wynikami oraz wykorzystywać je bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji.
 1. Przekazanie Uczestnikowi raportu z pierwszego badania nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego rekomendacji montażu przewidzianej w Programie niezależnie od uzyskanych wyników.
 1. Podstawę udzielenia Uczestnikowi rekomendacji montażu Oknotest.pl potwierdzonej przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej stanowi dwukrotny pozytywny wynik badań szczelności połączenia okna z ościeżem wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rekomendacja montażu

 1. Udzielona Uczestnikowi Programu rekomendacja montażu zostanie potwierdzona przez Organizatora odrębnym świadectwem rekomendacji opatrzonym logo Programu i okresem ważności rekomendacji.
 1. Udzielona Uczestnikowi Programu rekomendacja montażu ma charakter ograniczony czasowo i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty wydania Uczestnikowi świadectwa potwierdzającego udzielenie Rekomendacji, a po upływie tego terminu wygasa.
 1. Przedłużenie okresu rekomendacji montażu na kolejne okresy wymaga od Uczestnika ponownego zgłoszenia do oceny szczelności połączeń i jakości wykonania robót montażowychprzez Organizatora i powtórzenia procedur badawczych na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Ponowne zgłoszenie Uczestnika do oceny szczelności połączeń przez Organizatora musi nastąpić co najmniej na 90 dni przed upływem terminu wygaśnięcia udzielonej wcześniej rekomendacji montażu.
 1. Przedłużenie okresu rekomendacji zostanie potwierdzone przez Organizatora odrębnym dokumentem opatrzonym logo Programu i okresem ważności rekomendacji.
 1. Uczestnik, który otrzymał od Organizatora dokument potwierdzający uzyskanie lub przedłużenie rekomendacji montażu ma prawo posługiwać się całością dokumentu, jego częścią albo logo Programu bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji w całym okresie obowiązywania rekomendacji.
 1. Uczestnik nie prawa do udzielania licencji albo przekazywania prawa do posługiwania się całością dokumentu, jego częścią albo logo Programu stronie trzeciej bez zgody Organizatora.
 1. Po wygaśnięciu rekomendacji Uczestnik traci prawo do jakiegokolwiek posługiwania się całością dokumentu, jego częścią albo logo Programu.
 1. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania na wskazanych w Regulaminie stronach internetowych informacji o rekomendacjach montażu udzielonych Uczestnikom i terminie ich obowiązywania, a także informacji o ewentualnym wygaśnięciu udzielonej rekomendacji montażu.

Opłaty w Programie Rekomendacji Montażu

 1. Opłata Uczestnika za udział w Programie wynosi 12.000,- zł + 23% vat. Opłata przeznaczana jest na pokrycie kosztów obu badań szczelności połączeń oraz koszty administracyjne Programu.
 1. Opłata Uczestnika powinna być wniesiona na konto Organizatora w banku ING O/Poznań, numer konta: 55 1050 1520 1000 0023 0596 2504 z tytułem Program Rekomendacji Montażowych opłata pełna.
 1. Na kwoty otrzymywanych wpłat Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę vat w terminie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora.
 1. W przypadku negatywnego wyniku obu lub któregokolwiek z badań szczelności połączeń opłata nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 1. W przypadku negatywnego wyniku któregokolwiek z badań, Uczestnik może zgłosić powtórnie do wykonania badań szczelności inny montaż tego samego rodzaju po wniesieniu opłaty w wysokości 6.000,- zł + 23% vat oraz pod warunkiem, że od daty pierwszego badania nie upłynęło więcej niż 90 dni.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłat, o których mowa w Regulaminie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania i stosowania w okresie uczestnictwa w Programie.
 1. Z tytułu udzielonej rekomendacji montażu Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za sposób i jakość usług montażu okien i drzwi balkonowych świadczonych przez Uczestnika Programu w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 1. Odpowiedzialność Organizatora nie obejmuje szkód i utraconych korzyści przez Uczestnika z tytułu jego uczestnictwa w Programie.
 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Programu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na co najmniej jednej ze stron internetowych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na co najmniej jednej ze wskazanych stron internetowych Organizatora
 • www.oknotest.pl
 • www.badaniaokien.pl

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
Oknotest.pl