Wyszukaj firmy

Zgłoś firmę do Programu

logo Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
znajdź firmę

Regulamin Programu Rekomendacji Montażu

 1. Program Rekomendacji Montażu PRO QUALITY, nazywany dalej Programem, organizowany jest przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl – zwanych dalej Organizatorem.
 2. Program ma charakter działalności non profit.
 3. Celem programu jest:
  • Podnoszenie kompetencji montażowych ekip monterskich i pracowników zajmujących się sprzedażą okien i drzwi balkonowych zatrudnionych w firmach handlowych uczestniczących w Programie, a także firm i osób z nimi współpracujących.
  • Ocena jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych świadczonych przez uczestników Programu w tym badanie szczelności połączeń okna z ościeżem na placu budowy.
  • Prezentacja i promocja na stronach internetowych Organizatorów firm monterskich i handlowych, zapewniających wykonanie usług montażu okien o wartości technicznej i użytkowej odpowiadającej założeniom Programu.
 4. W Programie mogą uczestniczyć wszystkie podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych niezależenie od formy organizacyjnej zwane dalej Uczestnikiem.

Warunki uczestnictwa w Programie Rekomendacji Montażowych

 1. Uczestnicy przystępują do Programu na zasadach całkowitej dobrowolności.
 2. Udział Uczestników w Programie jest odpłatny. Wysokość opłat określono w pkt. 41 i 45 niniejszego Regulaminu.
 3. Aby przystąpić do Programu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszenia dostępnego się na stronach internetowych Organizatora pod adresami url:
  • www.oknotest.pl
  • www.badaniaokien.pl
  oraz wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.
 4. Przystąpienie do Programu następuje w chwili uznania na rachunku Organizatora opłaty wniesionej przez Uczestnika z tytułu zgłoszenia uczestnictwa w Programie.

Warunki uzyskania Rekomendacji

 1. Podstawą do otrzymania Rekomendacji Montażu jest dwukrotne uzyskanie pozytywnego wyniku badań szczelności połączeń okna z ościeżem na przenikanie powietrza oraz wodoszczelności, a także pozytywnej oceny w zakresie zgodności wykonanej usługi z planem montażu sporządzonym przez Uczestnika oraz wymaganiami dokumentów odniesienia przez niego wskazanymi. 
 2. Badania szczelności na przenikanie powietrza oraz wodoszczelności połączeń okna z ościeżem oraz ocenę zgodności wykonania montażu z planem Organizator przeprowadza na placu budowy wskazanym przez Uczestnika.
 3. Przed przystąpieniem przez Organizatora do badania szczelności połączenia okna z ościeżem, Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania okna i ościeża do badania zgodnie ze wskazówkami Organizatora.
 4. Uczestnik biorący udział w Programie zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi do oceny połączenia okien z ościeżem wykonane podczas instalacji okien w jednym obiekcie wznoszonym oraz w jednym obiekcie istniejącym, podczas tzw. „wymiany okien”.
 5. Przed przesłaniem zgłoszenia montażu do oceny Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody inwestora, właściciela obiektu albo innych właściwych organów lub osób na wykonanie w podanym terminie badania szczelności połączeń przez Organizatora na placu budowy wskazanym przez Uczestnika w zgłoszeniu.
 6. Zgłoszenie montażu do oceny w formie korespondencji e-mail powinno być przesłane na adres wskazany przez Organizatora, co najmniej na 21 dni roboczych przed datą przystąpienia przez Uczestnika do wykonania robót montażowych.
 7. Odstęp pomiędzy pierwszym zgłoszeniem montażu do oceny, a drugim zgłoszeniem nie może przekroczyć 90 dni od daty przesłania pierwszego zgłoszenia.
 8. Organizator wskazuje jako właściwe do zgłoszenia montażu do oceny następujące adresy e-mail:
  • kontakt@oknotest.pl
  • ekspertyzy@badaniaokien.pl
 9. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest podać:
  • dokładny adres placu budowy, na którym Organizator ma przeprowadzić badanie szczelności połączeń
  • proponowaną datę i godzinę wykonania badania
  • wymiary konstrukcji okiennej
  • informację/oświadczenie o uzyskaniu zgody inwestora/właściciela obiektu na wykonanie badań szczelności. 
 10. Do zgłoszenia montażu do oceny, jako załączniki w formacie pdf Uczestnik zobowiązany jest dołączyć plan montażu z opisem planowanej techniki i technologii montażu oraz wykazem materiałów, które będą użyte podczas montażu badanej konstrukcji, a także dokument odniesienia (instrukcję montażu), która stanowić będzie podstawę oceny. Do zgłoszenia montażu Uczestnik zobowiązany jest dołączyć także potwierdzenie wniesienia opłat o których mowa w pkt. 7, a w przypadku badania powtórnego w pkt. 45 niniejszego Regulaminu.

Procedura oceny szczelności połączeń i jakości wykonania robót montażowych

 1. Podczas oceny jakości wykonania montażu Organizator wykonuje badanie przepuszczalności powietrza przez połączenie okna z ościeżem oraz badanie wodoszczelności połączenia.
 2. Badanie przeprowadza się odrębnie dla połączeń okna z ościeżem w budynku wznoszonym oraz połączeń okna z ościeżem w budynku istniejącym podczas tzw. „wymiany okna”.
 3. Obwód ocenianej konstrukcji okiennej lub długość linii połączeń okna z ościeżem nie może być mniejsza niż 5,2 mb oraz nie powinna przekraczać 8 mb.
 4. Badanie przepuszczalności powietrza przez złącze wykonuje się według procedur własnych Organizatora i polega ono na dwukrotnym pomiarze objętości strumienia powietrza przepływającego przez złącze podczas odziaływania 1 minutowych sekwencji ciśnień najpierw dodatnich, a później ujemnych o wartości:  10 Pa, 25 Pa, 50 Pa, 100 Pa, 150 Pa, 300 Pa, 600 Pa przedzielonych jednorazowym oddziaływaniem na złącze sekwencji 50 naprzemiennych cykli o wartości ciśnienia ± 300 Pa.
 5. Wynik badania przepuszczalności powietrza uznaje się za pozytywny jeśli w cyklu badawczym całkowity strumień objętości powietrza przepływającego przez złącze wyniesie: 0 m3/hm w zakresie ciśnień ≤ 150 Pa oraz nie więcej niż 0,45 m3/hm w zakresie ciśnień > 150 Pa do wartości ciśnienia 600 Pa włącznie.
 6. Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem wykonuje się według procedur własnych Organizatora i polega ono na natryskiwaniu złącza wodą przez system dysz o wydajności 2l/min przez 15 min przy ciśnieniu 0 Pa, a następnie przez 15 min przy ciśnieniu 600 Pa.
 7. Wynik badania wodoszczelności uznaje się za pozytywny jeżeli w trakcie badania po zakończeniu etapu natryskiwania nie zostanie stwierdzone przedostawanie się wody do wnętrza budynku oraz zawilgocenie warstwy termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okna.
 8. Wyniki każdego z badań przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączenia okna z ościeżem zostaną opisane przez Organizatora w raporcie z badań i przekazane Uczestnikowi.
 9. Uczestnik i Organizator mogą posługiwać się raportem z badań i zawartymi w nim wynikami oraz rozpowszechniać je na wszystkich polach eksploatacji dowolnymi metodami.
 10. Przekazanie Uczestnikowi raportu z badań niezależnie od uzyskanych wyników nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego rekomendacji montażu przewidzianej w Programie.
 11. Niezależnie od uzyskanych w badaniach wyników szczelności połączenia okna z ościeżem, jakość wykonania robót montażowych, co do zgodności wykonania montażu z przedstawionym przy zgłoszeniu planem montażu oraz dokumentem odniesienia podlega także ocenie Organizatora.
 12. Dopuszcza się możliwość odstępstw od planu montażu i treści dokumentu odniesienia, jeżeli znajdują uzasadnienie techniczne i były konieczne dla osiągnięcia wszystkich celów montażu, a jednocześnie w badaniach uzyskano wyniki pozytywne dla przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.
 13. Dwukrotny pozytywny wynik badań szczelności połączenia okna z ościeżem oraz dwukrotna pozytywna ocena jakości wykonania robót montażowych przez Organizatora stanowi łącznie podstawę udzielenia Uczestnikowi rekomendacji montażu.

Rekomendacja montażu

 1. Udzielona Uczestnikowi Programu rekomendacja montażu zostanie potwierdzona przez Organizatora odrębnym świadectwem rekomendacji opatrzonym logo Programu i okresem ważności rekomendacji.
 2. Udzielona Uczestnikowi Programu rekomendacja montażu ma charakter ograniczony czasowo i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty wydania Uczestnikowi świadectwa potwierdzającego udzielenie Rekomendacji, a po upływie tego terminu wygasa.
 3. Przedłużenie okresu rekomendacji montażu na kolejne okresy wymaga od Uczestnika ponownego zgłoszenia do oceny szczelności połączeń i jakości wykonania robót montażowych przez Organizatora i powtórzenia procedur badawczych na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Ponowne zgłoszenie Uczestnika do oceny szczelności połączeń przez Organizatora musi nastąpić co najmniej na 90 dni przed upływem terminu wygaśnięcia udzielonej wcześniej rekomendacji montażu.
 5. Przedłużenie okresu rekomendacji zostanie potwierdzone przez Organizatora odrębnym dokumentem opatrzonym logo Programu i okresem ważności rekomendacji.
 6. Uczestnik, który otrzymał od Organizatora dokument potwierdzający uzyskanie lub przedłużenie  rekomendacji montażu ma prawo posługiwać się całością dokumentu, jego częścią albo logo Programu bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji w całym okresie obowiązywania rekomendacji.
 7. Uczestnik nie prawa do udzielania licencji albo przekazywania prawa do posługiwania się całością dokumentu, jego częścią albo logo Programu stronie trzeciej bez zgody Organizatora.
 8. Po wygaśnięciu rekomendacji Uczestnik traci prawo do jakiegokolwiek posługiwania się całością dokumentu, jego częścią albo logo Programu.
 9. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania na wskazanych w Regulaminie stronach internetowych informacji o rekomendacjach montażu udzielonych Uczestnikom i terminie ich obowiązywania, a także informacji o ewentualnym wygaśnięciu udzielonej rekomendacji montażu.

Opłaty w Programie Rekomendacji Montażu 

 1. Opłata Uczestnika za udział w Programie wynosi 12.000,- zł + 23% vat. Opłata przeznaczana jest na pokrycie kosztów dwóch badań szczelności połączeń oraz koszty administracyjne Programu.
 2. Opłata Uczestnika powinna być wniesiona na konto Organizatora w banku ING O/Poznań, numer konta: 55 1050 1520 1000 0023 0596 2504 z tytułem Program Rekomendacji Montażowych opłata pełna.
 3. Na kwoty otrzymywanych wpłat Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę vat w terminie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora.
 4. W przypadku negatywnego wyniku obu lub któregokolwiek z badań szczelności połączeń opłata nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 5. W przypadku negatywnego wyniku któregokolwiek z badań, pod warunkiem, że od daty pierwszego badania nie upłynęło więcej niż 90 dni Uczestnik może zgłosić powtórnie do wykonania badań szczelności inny montaż tego samego rodzaju po wniesieniu opłaty w wysokości 6.000,- zł + 23% vat.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłat, o których mowa w Regulaminie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania i stosowania w okresie uczestnictwa w Programie.
 2. Z tytułu udzielonej rekomendacji montażu Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za sposób i jakość usług montażu okien i drzwi balkonowych świadczonych przez Uczestnika Programu w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Odpowiedzialność Organizatora nie obejmuje szkód i utraconych korzyści przez Uczestnika z tytułu jego uczestnictwa w Programie.
 4. Przystąpienie przez Uczestnika do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Programu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na co najmniej jednej ze stron internetowych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na co najmniej jednej ze wskazanych stron internetowych Organizatora
  • www.oknotest.pl
  • www.badaniaokien.pl

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej / Oknotest.pl