Przewiń do artykułu

Kryteria oceny Rankingu „PRO QUALITY PVC”

1. RANKING „PRO QUALITY PVC” oparty jest o punktową ocenę wybranych i przedstawionych dalej właściwości okien oraz działań firm zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów i usług.

2. W części technicznej RANKINGU, dotyczącej wymienionych poniżej właściwości okien podawanych za normą PN-EN 14351-1:2006 zasada oceny jest prosta, im wyrób ma więcej przebadanych właściwości, a ich zbadana klasa jest wyższa, tym więcej punktów rankingowych. Skala punktacji i ilość punktów do zdobycia w części technicznej przedstawia się następująco:

 • Odporność na obciążenie wiatrem – liczba punktów od 2 do 9
 • Wodoszczelność – liczba punktów od 1 do 10
 • Właściwości akustyczne – liczba punktów od 1 do 10
 • Przenikalność cieplna – liczba punktów od 1 do 10
 • Przepuszczalność powietrza – liczba punktów od 1 do 4
 • Wytrzymałość mechaniczna – liczba punktów od 1 do 4
 • Siły operacyjne – liczba punktów od 1 do 2
 • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – liczba punktów od 1 do 3
 • Odporność na włamanie – liczba punktów od 1 do 10

Uwaga!!!

W związku z zakończeniem w lutym 2010 roku okresu przejściowego dla normy PN-EN 14351-1:2006 oraz nieco późniejszą jej nowelizacją, w rankingu uwzględniane będą wyłącznie wyniki badań zleconych przez ocenianą firmę w notyfikowanych laboratoriach. Prezentowane na stronach internetowych producentów wyniki badań kaskadowych nie będą miały wpływu na ocenę i pozycję w rankingu.

Szczegółowa punktacja w części technicznej RANKINGU wygląda następująco:

Właściwość Wartość lub klasa właściwości
Ilość punktów
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne 1 2 3 4 5 6
Ilość punktów 1 2 3 4 5 6
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy A B C
Ilość punktów 1 2 3
Wodoszczelność (Nieosłonięte) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Exxx
Ilość punktów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Właściwości akustyczne 25dB - 30dB 31dB - 33dB 34dB - 37dB 38dB - 41dB 42dB - 45dB 46dB - 50dB
Ilość punktów 1 2 4 6 8 10
Przenikalność cieplna Uw 2,0-1,7 Uw 1,6-1,5 Uw 1,4-1,3 Uw 1,2-1,1 Uw 1,0-0,9 Uw 0,8-0,5
Ilość punktów 1 2 4 6 8 10
Przepuszczalność powietrza 1 2 3 4
Ilość punktów 1 2 3 4
Wytrzymałość mechaniczna 1 2 3 4
Ilość punktów 1 2 3 4
Siły operacyjne 1 2
Ilość punktów 1 2
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 5 000 10 000 20 000
Ilość punktów 1 2 3
Odporność na włamanie 1 2 3 4 5 6
Ilość punktów 1 2 3 4 5 6

3. W części konsumenckiej RANKINGU punkty przyznawane są za ujawnienie na stronach internetowych potwierdzonych dokumentami informacji o:

 • Systemie zarządzania jakością ISO 9001/lub podobnym – liczba punktów od 0 do 3
 • Certyfikowanej Zakładowej Kontroli Produkcji – liczba punktów od 0 do 3
 • Stosowaniu w obrocie karty gwarancyjnej – liczba punktów od 0 do 3
 • Warunkach gwarancji – liczba punktów od 0 do 5 – ocena redakcji
 • Stosowaniu w obrocie firmowej instrukcji montażu – liczba punktów od 0 do 3
 • Treści instrukcji i zalecanych technikach i sposobach montażu – liczba punktów od 0 do 5 – ocena redakcji
 • Prowadzonych szkoleniach montażowych – liczba punktów od 0 do 3
 • Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych – liczba punktów od 0 do 3
 • Merytoryczna zawartość strony www – liczba punktów od 1 do 5 – ocena redakcji
 • Oceny nabywców okien – liczba punktów od -1 do 1 – ocena redakcji

Jednym z przedkontraktowych obowiązków każdej firmy jest informowanie nabywców o wszystkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Bez wątpienia informacje o polityce jakości, warunkach gwarancji, technologii i technice montażu potwierdzone treścią odpowiednich dokumentów i certyfikatów są takimi informacjami dla każdego nabywcy.

Szczegółowa punktacja w części konsumenckiej RANKINGU wygląda następująco:

Dokument, Certyfikat, Treść Sposób punktacji
System zarządzania jakością ISO 9001 TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Karta gwarancyjna TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Warunki gwarancji DOBRE ZŁE BRAK DANYCH
Ilość punktów 5 1 0
Firmowa instrukcja montażu TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Technika i sposoby montażu w instrukcji DOBRA ZŁA BRAK DANYCH
Ilość punktów 5 1 0
Prowadzenie szkoleń montażowych TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych TAK NIE BRAK DANYCH
Ilość punktów 3 0 0
Merytoryczna zawartość strony www BARDZO DOBRA DOBRA SŁABA BRAK DANYCH
Ilość punktów 5 3 1 0
Oceny nabywców okien POZYTYWNE NEGATYWNE BRAK DANYCH
Ilość punktów 1 -1 0

4. Kategorie zaznaczone w tabeli kolorem czerwonym, będą oceniane i punktowane bezpośrednio przez redakcję vortalu działającą jako uniwersalny konsument. W związku z tym, dla pełnej jasności z góry wyjaśniamy co będziemy brać pod uwagę przyznając punkty rankingowe:

 • W ocenie warunków gwarancji podstawowe kryterium, to brak w umowach gwarancyjnych klauzul niedozwolonych i warunki dające nabywcy okien faktyczną ochronę po sprzedaży.
 • W ocenie techniki i sposobów montażu podstawowe kryterium oceny, to montaż z zachowaniem zasady „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”.
 • W ocenie merytorycznej zawartości strony www podstawowe kryterium, to ilość informacji na stronie, dotyczących wszystkich zagadnień objętych RANKINGIEM „PRO QUALITY PVC”.
 • W ocenie nabywców okien podstawowe kryterium to rekomendacje i sygnały docierające do OKNOTEST.PL od nabywców okien oceniające różne aspekty rynkowej działalności poszczególnych producentów i sprzedawców.

5. W zakresie prowadzonych szkoleń montażowych poszukujemy informacji o liczbie i tematyce szkoleń montażowych, sposobie ich prowadzenia (teoria/praktyka) oraz oczekujemy dokumentów potwierdzających ilość uczestników wraz z podaniem nazw firm uczestniczących w szkoleniu.

6. W związku z często stawianym przez producentów okien wymogiem, aby ich produkty były montowane przez autoryzowane ekipy montażowe, będziemy poszukiwać i punktować informacje zawierające wykaz autoryzowanych/certyfikowanych ekip montażowych oraz sposób w jaki następuje weryfikacja stosowania przez nie w praktyce nabytej na szkoleniu wiedzy.

7. Dobór kryteriów oceny w części konsumenckiej wynika bezpośrednio z treści ustawy z dnia 27.02.2002 r O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz z treści Dyrektywy UE 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r, a także art. 385 § 2 k.c.

Przepisy te określają i ustalają standardy w zakresie sposobu udzielania przedkontraktowej informacji konsumentowi po to, aby udzielana konsumentowi informacja:

 • Była dostępna, co jest związane z jej czytelnością formalną.
 • Nie wprowadzała w błąd, co do właściwości towaru, a tym samym, co do przedmiotu świadczenia.
 • Była jednoznaczna treściowo i zrozumiała dla nieprofesjonalnego odbiorcy.
 • Była wystarczająca do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.

8. Zgodnie z art. 7 i 7a ustawy dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) oraz art. 3 ustawy z dnia 27.02.2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) w ocenach RANKINGU „PRO QUALITY PVC” uwzględniane będą wyłącznie informacje wynikające z dokumentów sporządzonych w języku polskim lub z wiarygodnych polskich tłumaczeń dokumentów zagranicznych.

OKNOTEST.PL

Jesienna promocja na okna marki Internorm

Jesienna promocja na okna marki Internorm

Promocja aktywna - IFTM GROUP Sp. z o.o.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?