Oknoplast Winergetic Premium okna z mocnym "ja"

03.11.2014
Udostępnij

Jeśli zakupem okien rządzi głowa, fakty powinny być ważniejsze od reklamy. Rzeczywiste właściwości użytkowe od haseł z folderu. Dlaczego fakty są ważniejsze od emocji budowanych reklamą? Bo nabywca wydając dziesiątki tysięcy złotych dzisiaj, jutro będzie mieszkał z oknami takimi, jakimi one faktycznie są, a nie takimi jak mu się wydawało po reklamowej lekturze.

Okna podobne do użytkownika

Mówi się, że psy bywają podobne do swoich właścicieli. Czy okna mogą być podobne do użytkowników? Według Chrlesa Futrell’a nie jest to niemożliwe. W jednej ze swoich książek pisze on między innymi tak: „Na zachowania związane z zakupem może również wpływać osobowość nabywcy. Badaniu osobowości służy zwłaszcza analiza koncepcji "własnego ja" nabywcy, czyli sposobu, w jaki on sam patrzy na siebie. Wewnętrzna, osobista samoocena może wpływać na postawę klienta wobec produktów, a niektórzy teoretycy uważają nawet, że ludzie kupują produkty dostosowane do ich koncepcji "własnego ja".

Na koncepcję tę składają się następujące elementy:

  • "ja" rzeczywiste - człowiek taki, jakim jest naprawdę,
  • autowizerunek - człowiek taki, jakim sam siebie widzi,
  • "ja" idealne - człowiek taki, jakim chciałby być,
  • "ja" zwierciadlane - człowiek taki, jakim (w jego przekonaniu) widzą go inni”.

Aby zdobyć klienta sprzedawcy lubią odwoływać się do „ja” zwierciadlanego” albo „ja” idealnego nabywcy. Często skutecznie i nic w tym dziwnego. Każdy lubi słuchać komplementów na swój temat i poczuć się, (choćby przez chwilę), lepszym niż jest w rzeczywistości chociaż bywa to kosztowne.

Gdyby tę teorię przenieść na okna szybko okazałoby się, że to co o nich wiemy po wizytach w punktach sprzedaży również wynika z serwowanej przez sprzedawców mieszaniny informacji odwołującej się do „ja” zwierciadlanego” i „ja” idealnego, tylko tym razem… okien PVC.

promocja
promocja

Sprzedawcy przekazują nabywcom własne przekonania, co do wartości i jakości produktu, postrzegając go często takim, jakim chcieliby żeby był, chociaż nie jest. Chcąc zdobyć dokładniejszą wiedzę o tym jakie naprawdę są okna prezentowane w punktach sprzedaży trzeba sięgnąć do raportów i sprawozdań z badań.

Zbadane cechy okna oraz poziomy właściwości użytkowych, to twarde fakty, które wyznaczają rzeczywiste „ja” każdego okna. Na tej podstawie dowiadujemy się, jaka jest ich potencjalna wartość użytkowa i możliwość zastosowania. Wniosek z tego taki, że chcąc kupić dobre okna trzeba trzymać się faktów oraz żądać dowodów na ich potwierdzenie.

Okna Oknoplast Winergetic Premium, „ja” rzeczywiste

Przyjmuje się powszechnie, że „osobowość”, to zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych. Chociaż okno to tylko rzecz i trudno mówić w jego przypadku o „osobowości”, także dla każdego okna można ustalić zbiór względnie stałych, charakterystycznych cech i właściwości, które wyznaczą jego wartość, określą sposób w jaki zachowa się w budynku po instalacji, a co najważniejsze odróżnią jedno okno od drugiego. Okna też mają własne „ja”

Tak jak własne ”ja” możemy poznać z wyników badań psychologicznych, tak i to okienne „ja” najłatwiej poznać w trakcie analizy sprawozdań z badań konstrukcji okiennych w notyfikowanych laboratoriach badawczych.

Obszerne omówienie wyników badania drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem Winergetic Premium przeprowadzonym przez Oknotest.pl w ramach programu jakości Pro Quality zawarliśmy w artykułach „Test drzwi balkonowych Oknoplast Winergetic Premium cz.1” oraz „Test drzwi balkonowych Oknoplast Winergetic Premium cz.2”.

Zachęcamy inwestorów i sprzedawców do zapoznania się z tymi publikacjami, bo dotykają między innymi tak istotnych zagadnień, jak tempo i proces „starzenia” się okna oraz zmiana właściwości użytkowych na skutek długotrwałej, intensywnej eksploatacji w zmiennych warunkach klimatycznych.

W tym samym czasie, w którym trwały nasze badania balkonu z ruchomym słupkiem, Oknoplast zlecił Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej zbadanie dwóch innych konstrukcji okiennych. Chcemy przedstawić czytelnikom niektóre wyniki tego badania oraz pełną treść raportu ponieważ stanowią świetne uzupełnienie informacji o oknach Winergetic Premium pochodzących z badań i testów przeprowadzonych przez Oknotest.pl w laboratoriach Instytutu Techniki Budwolanej albo punkt odniesienia do porównań poziomów właściwości ustalonych w obu badaniach.

Raport z badań ITT okna Oknoplast Winergetic Premium
Raport z badań ITT okna Oknoplast Winergetic Premium

Pobierz raport/sprawozdanie z badania ITT okna Oknoplast Winergetic Premium

Ze sprawozdania LTB wiele można dowiedzieć się o wartościach współczynników przenikania ciepła oraz izolacyjności akustycznej badanych okien, czyli właściwościach, których nie sprawdzamy w badaniach ProQuality. Suma informacji technicznych zawarta w sprawozdaniach z obu badań, to nic innego, jak ustalenie „ja” rzeczywistego okien Winergetic Premium i zbiór faktów je potwierdzających.

Winergetic Premium – przenikalność ciepła

Przenikalność cieplna dla jedno i dwudzielnych konstrukcji okien Winergetic Premium została przez LTB określona obliczeniowo zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10077-1:2007. Schematy złożeń kształtowników badanych konstrukcji prezentujemy poniżej. Do obliczeń przyjmowano dwukomorowe oszklenie o budowie 44.2/18/4/16/6 o współczynniku Ug = 0,5 W/m2*K

Schemat nr 1 złożenie ramy ościeżnicy i skrzydła występujące w konstrukcji jednodzielnej

Winergetic Premium złożenie rama skrzydło
Winergetic Premium złożenie rama skrzydło

Schemat nr 2 Złożenie ramy skrzydła i słupka stałego występujące w konstrukcji dwudzielnej

Winergetic Premium złożenie skrzydło słupek stały
Winergetic Premium złożenie skrzydło słupek stały

Współczynnik przenikania ciepła okna, to jedna i jak na razie jedyna właściwość każdego okna, o której wiele i głośno się mówi. Z pewnością ma to związek z pojęciem jeszcze bardziej popularnym w budownictwie, czyli energooszczędnością. Przyjmuje się, że im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła okna tym bardziej nadaje się ono do zastosowania w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, a jeśli współczynnik okna spełnia zależność Uw ≤ 0,8 W/m2*K, to może być ono zastosowane w budynkach pasywnych. Jak na tym tle wypadają okna jedno i dwuskrzydłowe Winergetic Premium? Jak wypadają w stosunku do obecnych i przyszłych wymagań krajowych przepisów techniczno-budowlanych?

Tabela nr 1 Wartość współczynnika Uw dla okien jednoskrzydłowych

Winergetic Premium wspolczynnik przenikania ciepla okna jedno skrzydlowe
Winergetic Premium współczynnik przenikania ciepła okna jednoskrzydłowe

Tabela nr 2 Wartość współczynnika Uw dla okien dwuskrzydłowych ze słupkiem stałym

Winergetic Premium współczynnik przenikania ciepła okna dwuskrzydłowe
Winergetic Premium współczynnik przenikania ciepła okna dwuskrzydłowe

Obliczenia LTB wskazują, że okna Winergetic Premium oszklone najpowszechniej stosowanym pakietem dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku Ug ≤ 0,5 W/m2*K ze sporym naddatkiem spełniają aktualnie obowiązujące wymaganie dla maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi balkonowych Uwmax = 1,3 W/m2*K, zawarte w treści Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Planowane w latach 2015 – 2020 dla budynków mieszkalnych dalsze skokowe obniżki wartości Uwmax także nie będą stanowiły żadnego istotnego problemu technicznego. Jeżeli brać pod uwagę kryteria energooszczędności budynków, to okna Winergetic Premium wydają się być produktem dedykowanym do wszystkich typów nowych budynków, w tym budynków energooszczędnych, a pod pewnymi warunkami część konstrukcji mogłaby znaleźć ograniczone zastosowanie także w budynkach o pasywnej charakterystyce energetycznej.

Winergetic Premium – izolacyjność akustyczna

Rzadki to przypadek, aby w ramach jednego badania wstępnego typu (ITT) producenci zlecali laboratoriom badawczym ustalenie innych właściwości okien niż odporność na obciążenie wiatrem, przepuszczalność powietrza oraz wodoszczelność. Szkoda, bo mądry dobór badanych konstrukcji i zakresu badań otwiera przed każdym z producentów sporo różnych możliwości. Począwszy od poznawczych i szkoleniowych na marketingowych kończąc. Wyniki i sprawozdania z badań, to ciągle niewykorzystany potencjał wiedzy i mocnej argumentacji w sprzedaży.

Ale nie o tym mieliśmy pisać. Oknoplast Sp. z o.o. zlecając LTB przeprowadzenie badań ITT konstrukcji Wienrgetic Premium, zlecił także obliczenie izolacyjności akustycznej okien, w których zastosowano oszklenie o budowie 44.2/18/4/16/6 z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Poniżej prezentujemy wyniki obliczeń laboratoryjnych

Winergetic premium izolacyjność akustyczna dla oszklenia 44.2-18-4-16-6
Winergetic premium izolacyjność akustyczna dla oszklenia 44.2-18-4-16-6

Z pewnością bywalcy strony www.oknotest.pl potrafią już na podstawie danych w tabeli samodzielnie obliczyć wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej okna RA1 i RA2, które decydują o możliwości zastosowania okna w obiekcie obciążanym hałasem o określonym natężeniu pochodzącym od dźwięków o niskiej i średniej albo średniej i wysokiej częstotliwości. Dla czytelników mniej biegłych w obliczeniach przypomnimy zatem, że w zależności od powierzchni okna (F) wartość wskaźnika RA1 okien Winergetic Premium ze wskazanym wcześniej oszkleniem zawiera się w przedziale od 34 dB do 37 dB, a wartość wskaźnika RA2 w przedziale od 31 dB do 34 dB.

Jeżeli połączyć teraz wcześniejszą wiedzę o przenikalności cieplnej z informacjami o izolacyjności akustycznej okien Winergetic Premium, okazują się być one dobrą propozycją dla obiektów nie tylko energooszczędnych, ale także położonych na obszarach zurbanizowanych, na których występują znaczące obciążenia hałasem.

Zestawienie właściwości użytkowych – okno dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym

Poniżej przedstawiamy pochodzącą ze sprawozdania LTB tabelę zbiorczą właściwości użytkowych dwuskrzydłowego okna Winergetic Premium ze stałym słupkiem. Dlaczego akurat okna dwuskrzydłowego? Ponieważ jest to konstrukcja bardziej złożona i skomplikowana technicznie od okna jednoskrzydłowego. Jeśli norma PN-EN 14351-1+A1:2010 zezwala, właściwości użytkowe mogą być przenoszone z konstrukcji bardziej skomplikowanych na te o mniej skomplikowanej budowie. Przenoszenie wyników badań z okien jednoskrzydłowych, wśród których zawiera się tak lubiane „okno referencyjne” 1230mm x 1480 mm, na konstrukcje wielodzielne jest niedopuszczalne.

Winergetic Premium właściwości użytkowe okno dwudzielne
Winergetic Premium właściwości użytkowe okno dwudzielne

Czy jest w tabeli wynik, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę? Jest. To odporność na obciążenie wiatrem. Zastosowanie w słupku stałym wzmocnienia o grubości ściany 3 mm sprawiło, że wynik poszybował na niesłychanie wysoki poziom, jak na konstrukcję okienną z PVC. Ugięcia zanotowane przy działaniu ciśnienia 2.400 Pa sprawiają, że okna o takiej konstrukcji do poziomu 500 mnpm mogą być w Polsce stosowane we wszystkich strefach wiatrowych oraz prawie wszystkich kategoriach terenu do wysokości wbudowania 100 m bez żadnych ograniczeń.

Skąd ta wiedza? Z porównania wyników badań ITT z wymaganiami stawianymi oknom w instrukcji 480 Instytutu Techniki Budowlanej. Pisaliśmy o niej jakiś czas temu w artykule pod tytułem „Okna PVC. Klasa techniczna, a zakres stosowania”.

Mocne „ja” okna Oknoplast Winergetic Premium

W Oknotest.pl staramy się prezentować czytelnikom konstrukcje okienne warte inwestorskich pieniędzy nie dlatego, że są reklamowane, a dlatego, że mają właśnie to coś, to własne „ja”, którego od lat, uparcie się w nich doszukujemy. Winergetic Premium bez najmniejszych wątpliwości posiada własne, mocne „ja” rzeczywiste. Są na to dowody.

Aż dziw bierze, że sprzedawcy ciągle nie dostrzegają drzemiącego w oknach potencjału wartości technicznej. Szukając „niskiej ceny” wręcz unikają mówienia o wartości okien, uciekając się do zawsze tych samych „tanich” pseudo argumentów ze szkodą dla rzeczywistego „ja”. Własnego i tego okiennego.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Kapica Schüco Living
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Słowińscy HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Awilux Schüco HS EasySlide
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
OknoPlus DuoPort Pas Comfort
drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dobroplast PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dankar Aliplast Star
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne