Przewiń do artykułu

21 zasad gry w okna.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Początkiem „Gry w okna” jest moment, w którym Inwestor – Nabywca podejmuje decyzję o zrealizowaniu zamiaru zakupu stolarki okiennej. Sformułowaliśmy 21 zasad, według których można zagrać w tę grę albo które można samodzielnie przystosować do drużyn i boiska, na którym gra będzie się toczyć.

Zasada nr 1

Inwestor-Nabywca jest przeciętnym konsumentem. Nie ma się co obrażać o tę przeciętność. Tak stanowi prawo. Przeciętny konsument jest osobą dobrze poinformowaną, uważną i ostrożną. Inwestor powinien być mądry przed szkodą. Po szkodzie będzie już tylko poszkodowanym.

Zasada nr 2

Nie kupuj okien na sztuki lub na wagę albo z powodu ceny. Określ, jakie wymagania stawiasz kupowanym oknom. Jakie one mają być. Takie zachowanie będzie zgodne nie tylko z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 lecz również ze zdrowym inwestorskim rozsądkiem. W końcu to będą Twoje okna w Twoim domu lub mieszkaniu.

Pamiętaj, że:

Pieniądze to:

 • Przenikalność cieplna
 • Przepuszczalność powietrza

Komfort użytkowania, to:

 • Wodoszczelność
 • Właściwości akustyczne
 • Właściwości promieniowania słońca – współczynniki „g” i „Lt”
 • Siły operacyjne
 • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Bezpieczeństwo użytkowania i mienia,  to:

 • Odporność na obciążenie wiatrem
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na włamanie

Te cechy decydują o wartości użytkowej Twojego okna. Te cechy swoich wyrobów musi znać każdy producent i sprzedawca. Te cechy ułatwią porównywanie ofert.

Jeśli nie potrafisz samodzielnie określić pożądanego poziomu/klasy/wartości każdej z tych cech:

 • Zwróć się do projektanta budynku, (powinien wyszczególnić i opisać cechy okien w projekcie).
 • Zwróć się do właściciela budynku, wspólnoty, spółdzielni, (czyj budynek tego wymagania albo co dwie głowy to nie jedna).
 • Skorzystaj z Konfiguratora Okien i Kalkulatora Energetycznego Oknotest.pl.

Zasada nr 3

Nie daj zagadać się sprzedawcom. Przekaż informacje o swoich oczekiwaniach i wymaganiach, co do wartości użytkowej okien, a potem żądaj i oczekuj oferty, która będzie je spełniała. Po to producenci mają obowiązek badać swoje wyroby i deklarować właściwości użytkowe kien, aby sprzedawcy mogli udzielić precyzyjnej odpowiedzi na Inwestorskie wymagania postawione zgodnie z zasadą nr 2.

Zasada nr 4

Nie daj nabierać się na marketingowe sztuczki i promocje. Między bajki włóż ogólnikowe zapewnienie sprzedawcy: „Nasze okna spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Aprobaty Techniczne lub PN-EN 14351-1+A1:2010”. Masz prawo i obowiązek żądać dowodów! Twoje zadanie polega na ustaleniu jakie właściwości określone normą i na jakim poziomie posiada oferowane okno oraz czy ten poziom odpowiada Twoim oczekiwaniom. Tylko w ten sposób dowiesz się za co faktycznie będziesz płacił.

Zasada nr 5

W rozmowach ze sprzedawcami pamiętaj, co i dlaczego chcesz kupić. Mów otwarcie o Twoich wymaganiach i oczekiwaniach. Nie daj wpychać się w niepotrzebne dyskusje o komponentach. We wszystkich oknach PVC-U są podobne. Profil, szyba, okucia, uszczelki. Dla Inwestora mniej ważne jest to z jakich komponentów zostanie wykonane okna, bardzo ważne jest za to, jakie ono samo będzie! Estetyka jest ważna, rabat też, ale tylko wtedy, gdy dotyczy okna, którego potrzebujemy. Negocjuj jedynie ceny ofert, które spełniają Twoje wymagania określone według zasady nr 2 przy czym cena nigdy nie powinna być najważniejszym kryterium oceny ofert. Chyba, że jedyne czego oczekujesz od własnych okien to… niska cena. Wtedy co innego.

Zasada nr 6

Treść i zobowiązania stron z przyjętej oferty przenieś do umowy. Zawieraj umowy wyłącznie na piśmie. Umowa ustna jest ułomna. Uwierz Rzymianom, którzy powiadali: „SŁOWA ULATUJĄ, PISMO POZOSTAJE”. Pisemna forma, nazwa i treść umowy stają się szczególnie ważne, gdy dojdzie do sporu podczas jej realizacji.  

Zasada nr 7

Umowa powinna zawierać w swej treści:

 1. Nazwę umowy – np. umowa o dzieło
 2. Data zawarcia umowy. 
 3. Miejsce podpisania umowy.
 4. Dokładneoznaczenie stron umowy.
 5. Ustanowienie pełnomocników stron o ile strony uznają to za konieczne wraz z zakresem umocowania do czynności.
 6. Sposób porozumiewania się stron i ustanowionych pełnomocników – wymóg ustawy o prawach konsumentów.
 7. Dokładny opis przedmiotu umowy wraz z właściwościami rzeczy, w tym:
  • Właściwości użytkowe nabywanych okien określone zgodnie z zasadą nr 2
  • Wymiary konstrukcji okiennych
  • Podziały konstrukcji i funkcjonalności kwater okiennych zgodnie z PN-EN 12519
  • Dobór komponentów o ile strony uznają to za konieczne.
  • Wszystkich robót do wykonania na placu budowy.
  • Najważniejszych materiałów niezbędnych do wykonania robót zgodnie z umową.
 8. Sposób realizacji przedmiotu umowy lub jego części.
 9. Miejsce realizacji przedmiotu umowy lub jego części.
 10. Termin realizacji przedmiotu umowy lub jego części.
 11. Cena za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części.
 12. Terminy i warunki płatności.
 13. Ilość, terminy i warunki odbiorów przedmiotu umowy lub jego części oraz dokumenty odniesienia stosowane w ocenie jakości wyrobów i robót.
 14. Informacja o udzielanej gwarancji jakości i sposobie jej sprawowania.
 15. Kary umowne, odsetki za zwłokę, odpowiedzialność za szkodę.
 16. Okoliczności i przyczyny uprawniające strony do odstąpienia od umowy.
 17. Sposób rozwiązywania sporów.
 18. Język umowy.
 19. Ilość egzemplarzy umowy.
 20. Podpisy stron.

Nie przejmujcie się długością umowy. Przejmujcie się jej treścią. Jednym zdaniem lub na jednej kartce papieru nie można zabezpieczyć interesów żadnej ze stron umowy.

Zasada nr 8

Negocjuj umowy dążąc do consensusu, a nie do kompromisu. Porozumienie i współpraca zawsze są lepsze od wzajemnych ustępstw.

Zasada nr 9

Zanim podpiszesz umowę, zaakceptujesz załączniki i karty gwarancyjne, przeczytaj co podpisujesz.

Nie zapomnij sprawdzić czy Twoja umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych. Wyjaśniaj znaczenie postanowień umowy w trakcie negocjacji, a nie w sądzie. Tak jest szybciej i chyba mniej nerwowo.

Zasada nr 10

Nie zmieniaj 100 razy zamówienia po podpisaniu umowy. Bez niezbędnej konieczności w ogóle go nie zmieniaj. To może drogo kosztować, być przyczyną błędów, a zawsze jest zarzewiem konfliktów w trakcie realizacji dostaw i robót. Tego samego wymagaj od Wykonawcy.

Zasada nr 11

Uzgodnione? Podpisane? Czekaj cierpliwie. Nie poganiaj Wykonawcy. To niczego nie przyspiesza, a denerwuje. Czekałeś cierpliwie? Egzekwuj uzgodnione terminy. Nie ma zmiłuj.

Zasada nr 12

Przywitaj ekipę montażową ze staropolską gościnnością. Zaraz po chlebie, soli i porannej kawie dokonaj odbioru ilościowego dostarczonych elementów stolarki okiennej i wszystkiego, co tam jeszcze pozamawiałeś.

Zasada nr 13

Licząc okna i całą resztę sprawdź też, czy wyroby budowlane, (okno jest wyrobem budowlanym), są oznaczone symbolem oznakowania CE oraz czy oznakowaniu towarzyszy wymagana informacja dodatkowa obejmująca deklarowane właściwości użytkowe wyrobu. Żądaj dostępu lub wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych, Oświadczeń Gwarancyjnych jeśli zostały złożone, Instrukcji Montażu o ile producent nie odpowiada za instalację na placu budowy, Instrukcji Użytkowania oraz ewentualnych innych dokumentów wymienionych w umowie. Brak oznakowania CE dyskwalifikuje produkt czyniąc go niezdatnym do stosowania w budownictwie. Brak dokumentów stanowi o niekompletności wyrobu. Wydanie wyrobu w stanie niekompletnym jest wadą wyrobu podlegającą rękojmi. Czegoś nie ma co być miało?  Masz prawo się wkurzyć. Chleb i sól odbierz ekipie montażowej, za kawę wystaw rachunek Wykonawcy, a wszystko skrzętnie opisz w protokole odbioru i grzecznie się pożegnaj z monterami. Do tej chwili są raczej niewinni. W trybie uzgodnionym według zasady nr 7 złóż Wykonawcy reklamację korzystając z trybu rękojmi. Włącz zegar i zacznij naliczać kary umowne.

Zasada nr 14

Z Twoimi okienkami i całą zamówioną resztą wszystko w porządku? Ilość się zgadza, oznakowanie się zgadza, są informacje o wyrobie? Skrzętnie potwierdź ten porządek wpisem do protokołu odbioru ilościowego, a potem z miłą stanowczością poproś ekipę montażową, by się wzięła do roboty.

Zasada nr 15

Zaczęli montaż? Nudzisz się? Weź do ręki instrukcję montażu i nadzoruj wykonanie. Nadzoruj, nie pouczaj! Czegoś nie wiesz, proś o wyjaśnienia, co, dlaczego i jak jest wykonywane. Coś wykonywane jest niezgodnie z instrukcją, wiedzą techniczną albo umową? Żądaj zmiany sposobu wykonania. Ty nadzorujesz, ekipa wykonuje. To właściwy podział ról.

Zasada nr 16

Okna zamocowane w otworach, podparte i uszczelnione pianką montażową. Ekipie montażowej dajemy odsapnąć. Inwestor pracuje i dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzamy ilość i sposób wykonania połączeń mechanicznych, podparcie konstrukcji, ciągłość uszczelnień termoizolacyjnych, piony, poziomy, przekątne. sprawność działania skrzydeł. To właściwy moment na wyłapanie większości wad montażu. Jeśli nie zrobisz tego teraz, po wykonaniu uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych zapomnij o temacie. Zniknęło, zakryte, nie ma. Prawidłowego odbioru nie ma, wady montażu jeśli były, to zostały. To pewne jak 2 x 2. Nie jest prawdą, że jak czegoś nie widać, to nie istnieje.

Zasada nr 17

Pianka schnie, ekipa je, a Inwestor stwierdza, że ekipa to „Ekipa”, to fachowcy. Wszystko zrobili zgodnie z dostarczoną instrukcją montażu. Dokonujesz odbioru, a co widzisz skrzętnie opisujesz w protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Zasada nr 18

Pianka wyschła. Inwestor je. Ekipa doszczelnia miejsca po klinach, obcina nadmiary pianki, wykonuje uszczelnienia zewnętrzne i wewnętrzne, montuje parapety, dokłada akcesoria, reguluje, zdejmuje taśmy ochronne i grzecznie zaczyna po sobie sprzątać, zapraszając Inwestora do końcowego odbioru robót.

Zasada nr 19

To już kolejny, trzeci odbiór. Pełna mobilizacja. Jak teraz odpuścisz, to później będziesz korzystał z dobrodziejstw gwarancji albo rękojmi. Protokół odbioru do ręki i zgodnie z procedurami wynikającymi z dokumentów odniesienia zasada 7 pkt.13  sprawdzamy jakość robót wykończeniowych, sprawność działania skrzydeł okiennych, rolet, prawidłowość osadzenia parapetów, estetykę płaszczyzn kształtowników, oklein, liczymy rysy na szybach, a wszystko skrzętnie opisujemy w protokole odbioru końcowego pamiętając, co mawiali nasi rzymianie w zasadzie nr 6. Wszystkie protokoły bez uwag? Końcowy też? No to portfelik do ręki. Płacimy. Umowa to umowa.

Zasada nr 20

Żegnamy się serdecznie z ekipą montażową, nie zapominając wziąć od niej danych adresowych i numerów telefonów. Przecież chcemy wiedzieć, kogo będziemy polecać znajomym.

Zasada nr 21

Czytamy zasady raz jeszcze, by być mądrym przed szkodą, a nie poszkodowanym po szkodzie zgodnie z zasadą nr 1.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?