Czyste Powietrze 2023 - dotacje na wymianę okien i drzwi balkonowych

03.01.2023
Udostępnij

Od ponad czterech lat funkcjonuje rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jednym z zadań, które można zrealizować z dopłatą Programu jest wymiana okien. Jakich maksymalnych kwot dotacji na wymianę okien w roku 2023 mogą oczekiwać Beneficjenci?

Zadania dotowane w programie Czyste Powietrze

Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.

 • Maksymalna intensywność dofinansowania, (procent faktycznie poniesionych kosztów), 90%.
 • Maksymalna kwota dotacji - 630 zł m2.

Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.

 • Maksymalna intensywność dofinansowania, (procent faktycznie poniesionych kosztów), 90%.
 • Maksymalna kwota dotacji - 1800 zł/m2.

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Beneficjenci programu Czyste Powietrze i kwoty maksymalnej dotacji

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 • Kwota maksymalnej dotacji zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, (zawiera również demontaż), wynosi 10 000,- zł

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota maksymalnej dotacji na zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wynosi 15 000,- zł lub 25 000,- dla dotacji z prefinansowaniem.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota maksymalnej dotacji na zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wynosi 30 000,- zł lub 40 000,- dla dotacji z prefinansowaniem.

Składanie wniosków w programie Czyste Powietrze

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze można składać przez Internet lub siedzibie właściwego miejscowo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny można.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

 • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych
 • w serwisie „gov.pl”.

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze można również składać za pośrednictwem banku, w oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”.

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

1. Alior Bank S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

3. BNP Paribas Bank Polska S.A. (od 27.09.2021 r.)

4. Credit Agricole Bank Polska S.A. (od 26.10.2021 r.)

5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.) oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

6. SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB (od 19.01.2022 r

7. Santander Consumer Bank S.A. (od 27.04.2022 r.).

Beneficjent składa wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant, (pracownik banku), może udzielić pomocy w wypełnieniu dokumentów.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w imieniu Beneficjenta wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Beneficjentowi kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) Beneficjent powinien zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.

Wfośigw wypłaci Beneficjentowi dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez beneficjenta dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu Beneficjenta, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Łączenie dotacji programu Czyste Powietrze z ulgami podatkowymi

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Szczegółowe informacje na temat rozliczania ulgi termomodernizacyjnej w przypadku łączenia jej z dotacją zawarte są w objaśnieniach podatkowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów i opublikowanych na prowadzonych przez nie stronach serwisu internetowego https://www.gov.pl. Ulga nie jest rozliczana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podatnik, powinien sam określić wartość ulgi w deklaracji podatkowej, którą ma obowiązek złożyć stosownie do przepisów podatkowych.

Oknotest.pl

Zobacz także
Stollar Energo HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Wegiel Veka Perfectline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
NexBau Euro Design 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jezierski AWS 75.SI+
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Termo Profil Intertec 85
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Internorm HV 450
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne