Przewiń do artykułu

Ocena energetyczna stolarki budowlanej

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

System oceny produktów związanych bezpośrednio ze zużyciem energii został wprowadzony wiele lat temu. Okna i drzwi jako elementy budynku są pośrednio związany ze zużyciem energii, w związku z tym etykietowanie energetyczne stolarki otworowej zgodnie z obowiązującym prawem UE powinno być wdrożone przez wszystkie kraje członkowskie UE. Czy jest użytkownikom i inwestorom potrzebne aby  prawidłowo wskazywać optymalne pod względem zużycia energii okna i drzwi? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Historia etykietowania energetycznego

Etykietowanie energetyczne stolarki budowlanej zostało wprowadzone przez wiele państw nie tylko w UE. Ze względu na skomplikowanie zagadnienia oraz dynamiczny rozwój technologii energooszczędnych proces oceny energetycznej i etykietowania  jest stale rozwijany. Koncepcja unijnych etykiet efektywności energetycznej sięga ponad 30 lat wstecz, bowiem już w 1979 roku opublikowana ­została pierwsza dyrektywa w sprawie wskazywania poprzez etykietowanie zużycia energii urządzeń gospodarstwa domowego79/530/EEC.  Na potrzeby dyrektywy opracowano  pierwszą etykietę energetyczną, która nie znalazła szerszego zainteresowania u producentów i adresatów tego dokumentu. Kolejnym krokiem w kierunku etykietowania produktów związanych ze zużyciem energii była, zatwierdzona w 1992 roku dyrektywa 92/75/EWGw sprawie wskazania poprzez etykietowanie zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego. Miała ona na celu zapewnienie ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności poprzez racjonalne wykorzystywanie energii w dowolnej formie i w jak najszerszej gamie urządzeń gospodarstwa domowego: chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki i chłodziarki, pralki i pralko-suszarki, piekarniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, zmywarki i lampy. Etykiety urządzeń AGD choć powoli ale stopniowo wraz ze wzrostem cen energii oraz ze świadomością ekologiczną mieszkańców EU wymóg etykietowania zdobywał zwolenników głównie użytkowników. W konsekwencji zmienił się radykalnie profil energetyczny produkowanych urządzeń. Dziś przy zakupie urządzeń AGD jedną z najważniejszych dla kupującego informacji oprócz ceny jest energochłonność urządzenia.

W 2009 oraz 2010 roku opublikowane  zostały dyrektywy: 2009/125/WE oraz 2010/30/UE  w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (2010/30/UE)

Wymagania ujęte w Dyrektywach 2009/125/WE oraz 2010/30/UE

Dyrektywa 2009/125/WE:

Dyrektywa 2009/125/WE [1] dotyczy produktów związanych ze zużyciem energii. Do tej grupy zaliczają się również takie wyroby, jak materiały izolacyjne oraz stolarka budowlana. Wprowadzenie w życie zaleceń dyrektywy powinno dać impuls do opracowywania metodologii oceny stolarki budowlanej, klasyfikacji oraz etykietowania efektywności energetycznej. Producenci lub zrzeszenia producentów powinny opracować jednolitą metodologię oceny efektywności energetycznej wyrobu. Zgodnie z dyrektywą jeśli nie dojdzie do przyjęcia wspólnej metodologii przez , przewiduje się opracowanie metodologii oceny efektywności narzuconej przez rząd, jednak tylko wtedy, gdy przemysł nie podejmie żadnej inicjatywy do samoregulacji. Pierwszeństwo powinno zostać przyznane alternatywnym sposobom działania, np. samoregulacjom ustalanym przez daną branżę, jeśli prawdopodobne jest, iż takie działanie spowoduje szybsze lub mniej kosztowne osiągnięcie celów polityki niż wprowadzenie wymogów obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą ewoluować w odpowiednim kierunku lub z zadowalającą szybkością. Dlatego w interesie producentów stolarki powinno być opracowanie i przyjęcie wspólnej metodologii oceny efektywności stolarki. Taką próbę podjęła Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wraz  ze Związkiem Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „ POLSKIE OKNA I DRZWI” oraz kilkoma czołowymi producentami komponentów wykorzystywany do produkcji okna.

Dyrektywa 2010/30/UE      

Zgodnie z Dyrektywą 2010/30/UE istotne jest wskazania poprzez etykietowanie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane ze zużyciem energii. Niezbędne jest udostępnianie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji dotyczących zużycia energii.  Definicja  „produktu związanego z energią”  oznacza każdy towar mający wpływ na zużycie energii podczas jego używania, który jest wprowadzany do obrotu lub użytkowania i zawiera części, które mają zostać włączone do produktów związanych z energią objętych niniejszą dyrektywą.

Dyrektywa 2010/30/UE dotyczy wszystkich produktów związanych z energią, w tym również wyrobów stosowanych w budownictwie, wywierających znaczący wpływ na zużycie energii w sposób bezpośredni lub pośredni. Poza elementami instalacji budynku zużywającymi energię podczas funkcjonowania, takimi jak kotły, grzejniki czy urządzenia klimatyzacyjne, obszar wprowadzonych na jej mocy wymagań powinno objąć również inne wyroby budowlane, w szczególności materiały izolacyjne, drzwi, okna itp. Wszystkie produkty, dla których opublikowane zostaną odpowiednie akty delegowane, muszą posiadać dołączoną etykietę oraz standardową tabelę informacyjną .

Obowiązek spełnienia tych wymagań spoczywa przede wszystkim na producentach, ich upoważnionych przedstawicielach w Unii Europejskiej lub importerach, określanych przez dyrektywę wspólnym mianem „dostawców”.  Jednocześnie, w odniesieniu do towarów objętych omawianą dyrektywą i odpowiednim aktem delegowanym, zakazane zostało zamieszczanie innych etykiet, symboli, znaków oraz napisów które mogłyby prowadzić do nieporozumień lub wprowadzać w błąd użytkowników końcowych. Dystrybutorzy z kolei zobowiązani są do widocznego i czytelnego eksponowania etykiet i udostępniania kart w broszurach dotyczących produktu. Zdaniem autorów dyrektywy 2010/30/UE [2] samo działanie „sił rynkowych” nie zdoła zachęcić do racjonalnego zużycia energii i innych zasobów przez wybór produktów w oparciu o własną wiedzę oraz informacje udostępniane przez producentów. Bardzo często przy produktach nie ma informacji zawartych o ich efektywności energetycznej lub jest na tyle ukryta i nieczytelna, że nie pomaga w prawidłowym wyborze. Zatem etykietowanie energetyczne powinno wpływać na wybór przez użytkowników końcowych tych produktów, które zużywają w trakcie ich użytkowania mniej energii oraz mniej innych podstawowych zasobów naturalnych. Zakres etykietowania ma w sposób pośredni wpływ na zużycie energii lub innych zasobów naturalnych. Ma to także zachęcić samych producentów do podejmowania kroków w zakresie ograniczania zużycia energii oraz innych podstawowych zasobów naturalnych przez produkowane przez nich produkty. Wprowadzenie etykietowania powinno również wpłynąć pośrednio na efektywne energetycznie korzystanie z tych produktów, tak aby przyczynić się do osiągnięcia unijnego celu w zakresie poprawy efektywności energetycznej na poziomie 20%.  Jak pokazał rynek urządzeń AGD system dział na tyle dobrze, że warto go rozszerzyć o inne produkty w tym okna i drzwi.

Z powyższych wymogów wniosek może być jeden: wprowadzenie etykiety energetycznej na okna i drzwi jest nieuniknione.

Ocena stolarki

Przegrody przezroczyste pełnią wielu ważnych funkcji i stanowi niezwykle ważny element budynku.

Do najważniejszych funkcji stawianych przegrodom przeźroczystym należą:

 • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia światłem dziennym,
 • ochrona przed nadmiernymi stratami ciepła,
 • ochrona przed nadmiernymi zyskami ciepła,
 • ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, 
 • ochrona przed hałasem,
 • zapewnienie dopływu powietrza – wentylacja naturalna,

Dla wielu użytkowników stolarka przede wszystkim pełni funkcję estetyczną.

Przy wyborze jednak okna decyduje najczęściej jego cena, która w wielu wypadkach jest jedynym kryterium wyboru. Trzeba pamiętać, że okno kupujemy na stosunkowo długi okres eksploatacji, warto więc zastanowić cię czy pod względem energetycznym okno jest korzystne czy też będzie generować nadmierne straty ciepła i wysokie koszty za ogrzewanie, chłodzenie, energię elektryczną służącą do pracy urządzeń pomocniczych. Mało osób zdaje sobie sprawę, że okna mają znacznie szerszy wpływ na zużycie energii w budynku niż to potocznie jest przyjmowane. Na co zatem mają wpływ przegrody przeźroczyste? Nie jest to jedynie energia na ogrzewanie. Przegrody przeźroczyste, głównie okna mają istotny wpływ na:

 • ilość światła dziennego w pomieszczeniach budynku
 • walory architektoniczne 
 • straty ciepła w budynku - przez okna
 • straty ciepła spowodowane występowaniem mostków cieplnych: konstrukcyjnych i  wykonawczych
 • straty ciepła spowodowane nieszczelnością przegród
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego;
 • długość sezonu grzewczego, a więc  pracę urządzeń pomocniczych na ogrzewanie (sterowanie, pompy, siłowniki);
 • długość sezonu chłodniczego, a więc i na pracę urządzeń pomocniczych służących chłodzeniu także na ilość energii chłodniczej;

Zwykle stolarka stanowi ok. 20% - 25% powierzchni ściany. W nowoczesnych budynkach przegrody przeźroczyste stanowią coraz większe powierzchnie przegród przeźroczystych. Koszt elementu wbudowanego jest 2,5 razy większy od kosztu ściany ,a parametry izolacyjne są ok. 5-krotnie gorsze (Uściany = 0,3 W/(m2·K), Uokna =1,8 W/(m2·K)). Dlatego potrzebna jest inwestorom oraz projektantom pomoc pozwalająca ocenić i porównać  produkty oferowane przez różnych producentów. Informacja o efektywności energetycznej stolarki zamieszczona na etykiecie energetycznej zawiera niezbędne dla inwestorów oraz dla projektantów informacje do prawidłowego wyboru stolarki. Przegrody przeźroczyste pełnią wiele bardzo ważnych funkcji .

Etykietowanie stolarki budowlanej

Wykonanie podstawowej oceny stolarki powinno zakończyć się umieszczeniem kompletnej etykiety, na której zamieszczona będzie informacja o jakości energetycznej produktu. Przyjmując taką formę oceny, należy liczyć się z tym, że będzie ona zawierać informacje o nie tylko współczynniku przenikania ciepła Uw , ale będzie zawierać informacje o bilansie energetycznym okna tj. o bilansie zysków i strat energii jakie zachodzą przez przegrodę przeźroczystą. Ustalono w wyniku konsultacji branżowej, że na potrzeby oceny podstawowej należy określić dla wszystkich producentów stolarki takie same kryteria. Dotyczy to głownie:

 • geometrii okna , gdzie za referencyjną geometrię stolarki uznano okno o wymiarach 1230x1480 mm2 (okno jednoskrzydłowe),
 • szczelność stolarki, określoną jako współczynnik infiltracji – a,  choć ten warunek może ulec modyfikacji ze względu na wprowadzone inne zamiany prawne dotyczące wymagań stolarki
 • współczynnik przenikania ciepła stolarki UW,
 • współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG,
 • referencyjne warunki klimatyczne dla których będzie wykonywana etykieta energetyczna okna. Przyjęto, że będą to średnie wartości termiczne i średnie wartości nasłonecznienia dla Polski.

Energia użytkowa EUh,W stolarki [kWh/(m2·rok)] to roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na pokrycie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody (Uw), na podgrzanie powietrza wentylacyjnego (współczynnik infiltracji - a) z uwzględnieniem zysków ciepła od nasłonecznienia (współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG). W odniesieniu do budynku ogrzewanego bilans energii użytkowej EUh,W obejmuje straty ciepła przez przenikanie, straty ciepła przez infiltrację, słoneczne zyski energii. Oblicza się go ze wzoru:

wzór matematyczny

gdzie:

 • EUh - energia użytkowa na ogrzewanie (straty ciepła przez przenikanie) [kWh/(m2·rok)],
 • EUs,h - energia użytkowa strat ciepła przez przegrodę przezroczystą [kWh/(m2·rok)],
 • EUinf,h - energia użytkowa strat ciepła przez infiltrację [kWh/(m2·rok)],
 • EUsol,h - energia z zysków ciepła przez przegrody przezroczyste [kWh/(m2·rok)],
 • ηz,h - sprawność wykorzystania zysków ciepła w okresie grzewczym; w analizach budynku

Bilans energetyczny okna będzie wykazywać czy okna są przyczyną strat ciepła czy zysków. Wartość ujemna będzie oznaczać, że w czasie eksploatacji bilans ciepła przez stolarkę okienną będzie niekorzystny. Jeżeli bilans będzie dodatni, oceniana stolarka okienna będzie generować w sezonie grzewczym zyski ciepła.

Analiza energetyczna przegród przezroczystych

Straty ciepła przez przenikanie obliczono na podstawie wzoru przyjętego na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu  [4]:

wzór matematyczny

gdzie:

 • Sd - liczba stopniodni, średnioważona dla obszaru Polski w okresie grzewczym i letnim [dzień*K/rok],
 • UW - współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej z uwzględnieniem wpływ mostków termicznych występujących na połączeniu stolarki z pozostałą częścią budynku[W/(m2·K)] obliczoną według wzoru (7),
 • AW - pole powierzchni okna [m2].

Liczbę stopniodni oblicza się z zależności:

wzór matematyczny

gdzie:

 • two - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z polską normą dotyczącą temperatur ogrzewanych pomieszczeń w budynkach [°C],
 • te(m) - średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, a w wypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nieogrzewanymi poddaszami - temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku [°C],
 • Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m, przyjęta zgodnie z danymi klimatycznymi i charakterystyką budynku dla danej lokalizacji,
 • Lg - liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym.

Straty ciepła przez infiltrację obliczono ze wzoru:

wzór matematyczny

gdzie:

 • a - współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny okien lub drzwi [m3/(m·h·daPa2/3)],
 • 1 - długość zewnętrznych szczelin przylgowych okien lub drzwi, przed termomodernizacji i po jej przeprowadzeniu [m],
 • two - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z polską normą dotyczącą temperatur ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; przyjęto two=20°C w sezonie grzewczym oraz two=24°C w okresie chłodniczym,
 • te(m) - średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, przyjęta jako średnioważona temperatura miesiąca dla obszaru Polski w okresie grzewczym oraz chłodniczym [°C].

Obliczeń współczynnika przenikania ciepła można dokonać na podstawie normy PN-EN ISO 10077-1:2007 [5] według wzoru:

wzór matematyczny

gdzie:

 • Ag, Ug - odpowiednio powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła szyby,
 • Af, Uf - odpowiednio powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła ramy,
 • ψm, lm - odpowiednio wartość mostka liniowego na ramce dystansowe oraz jego całkowita długość,
 • Aw - powierzchnia okna,
 • ψ - mostek liniowy na połączeniu stolarki z budynkiem,
 • L - długość połączenia okna z budynkiem (obwód okna).

Wartość ψ - mostka liniowego na połączeniu stolarki z budynkiem - można przyjmować na podstawie katalogu mostków cieplny zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:1008 [6] lub „Katalogiem mostków cieplnych” opracowanym przez ITB [7].

Dokonano analizy wpływu mostków cieplnych na wartość współczynnika przenikania ciepła okna. Oszacowano, że udział mostków cieplnych w bilansie energetycznym wynosi 5-10% wartości Uw okna, przy czym w odniesieniu do stolarki o niskiej wartości Uw wpływ mostka liniowego spowodowanego złym montażem stolarki wynosi ok. 5% wartości Uw. Przy ocenie stolarki uwzględniono wpływ mostka liniowego jako dodatek 5% do wartości Uw

wzór matematyczny

gdzie:

 • AW - pole powierzchni okna [m2],
 • C - udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna, jest zależny od wielkości i konstrukcji okna,
 • I - wartość energii promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu na płaszczyznę pionową, w której usytuowane jest okno o powierzchni AW; przyjęto średnie promieniowanie słoneczne na terytorium Polski w odniesieniu do kierunku wschodniego E,
 • g - współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie,
 • kα - współczynnik korekcyjny wartości I ze względu na nachylenie płaszczyzny połaci dachowej do poziomu; przyjęto jak dla ściany pionowej kα = 1,0,
 • Z - współczynnik zacienienia budynku ze względu na jego usytuowanie oraz przesłony na elewacji budynku, do analiz przyjęto Z = 1,0, okno bez przesłony.

Określenie charakterystyki energetycznej okna

Na podstawie złożonych analiz opracowano ostatecznie wzór do określania bilansu energii dla stolarki budowlanej dla średnich wartości klimatu i nasłonecznie i dla uśrednionego położenia okna względem stron świata. Wzór do określania bilansu energii  przedstawia się następująco:

wzór matematyczny

gdzie:

Uw - współczynnik przenikania ciepła okna obliczony ze wzoru: 

wzór matematyczny

 • Ag, Ug - odpowiednio powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła szyby [m2, W/(m2 K)]
 • Af, Uf - odpowiednio powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła ramy [m2, W/(m2 K))],
 • lg, ψg - długość i współczynnik liniowy przewodzenia ciepła na połączeniu szyb ramką dystansową [m, W/(m K)],
 • L - długość infiltracji [m],
 • Aw - powierzchnia okna [m2],
 • Wa - wpływ zacienienia od węgarków, zazwyczaj wynosi 0,95,
 • a - współczynnik infiltracji,
 • C - stosunek powierzchni szyby do powierzchni okna obliczony ze wzoru:  (10),
 • gG - współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego.

Do obliczeń przyjęto dane geometryczne stolarki referencyjnej przedstawione w TABELI 1.

TABELA 1. Dane geometryczne stolarki referencyjnej

Parametr Wartość
Szerokość okna - s [m] 1,23
Wysokość okna - h [m] 1,48
Powierzchnia okna Aw [m2] 1,8204
Powierzchnia ramy Af [m2] 0,5478
Powierzchnia szyby Ag [m2] 1,2726
Stosunek powierzchni szyby do powierzchni okna C 0,6991
Długość infiltracji L [m] 4,76

Po wprowadzeniu stałych dotyczących charakterystyki geometrycznej stolarki o wymiarach 1,23*1,48 m2 i szerokości ramy w rozwinięciu wynoszącej 11 cm, wzór do określenia charakterystyki energetycznej okna przedstawia się następująco:

wzór matematyczny

Na podstawie opracowanego wzoru można określić  wartość wskaźnika oceny energetycznej okna Eh,W.

Klasy energetyczne i etykieta

Rozwiązania proponowane na podstawie obecnych przepisów określających minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej charakteryzują się ujemnym bilansem energetycznym. Uznano więc za celowe wskazanie progu, przy którym bilans energetyczny jest równy zeru, to znaczy, że straty ciepła przez przenikanie i infiltrację równoważą się z zyskami energii słonecznej . Za wartość referencyjną przyjęto klasę D, dla której bilans energii będzie zbliżony do zera. Ze względu na przyjęte do obliczeń średnie dane klimatyczne dotyczące Polski, przedział dla klasy D przyjęto dla wartości bilansu od -5 do 10 kWh/(m2·rok). Podział na klasy energetyczne stolarki przedstawiono w TABELI 4.

Propozycję etykiety energetycznej okna przedstawiono na RYS. 1-2.

TABELA 4. Podział na klasy energetyczne stolarki budowlanej

Klasa Klasy energetyczne
[kWh/m2rok] [kWh/m2rok]
G   -100
F -100 -50
E -50 -5
D -5 10
C 10 25
B 25 40
A 40 55
A+ 55 70

RYS. 1-2. Propozycja etykiety energetycznej okna klasy D o wartości EW = -2,54 kWh/(m2*rok) i okna klasy A o EW = -58,4 kWh/(m2*rok); rys.: DAEŚ

etykieta energetyczna

ETYKIETOWANIE ENERGETYCZNE STOLARKI ZA POMOCĄ PROGRAMU.

Określenie efektywności energetycznej stolarki można wykonać za pomocą programu komputerowego Etykieta Energetyczna. Program posiadać gotowe bazy danych czołowych producentów komponentów wykorzystywanych do produkcji okien:

Wprowadzenie danych o profilu:

etykieta energetyczna dane o profilu
Etykieta energetyczna dane o profilu

Wybór danych o szybie:

Etykieta energetyczna dane o szybieis
Etykieta energetyczna dane o szybie

Wybór danych o ramce dystansowej:

etykieta energetyczna dane o ramie
Etykieta energetyczna dane o ramie

W programie można przygotować automatycznie etykiętę energetyczną na której zamiszczone istotne informacje o jakości energetycznej okna. Najlepiej będzie omówić prezentując przykładową etykietę energetyczną okna określając znacznie poszczególnych informacji.

etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna

Podsumowanie

Stolarka budowlana jest istotnym elementem budynku, wpływającym w znaczący sposób na jego bilans energetyczny.  W artykule zaprezentowano komplety systemu oceny energetycznej okien niezwykle przydatny dla inwestorów i profesjonalistów, który pozwoliłby prawidłowo i jednolicie oceniać a także opisywać okno jako produkt mający wpływ na zużycie energii. Opracowany został również ciekawy i bardzo prosty w obsłudze program do oceny i etykietowania okien, który można pobrać na stornie internetowej http://cieplej.pl/soft/eten/sgg/install/setup.exe. Następny krok to powszechne stosowanie etykiet energetycznych na sprzedawanych okna. Pozwoli to inwestorom dokonać prawidłowej oceny energetycznej kupowanych okien pod względem optymalizacji zużycia energii w budynku.

autor: mgr inż. Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
źródło: Profiokno nr 12/2012
opracowanie: OKNOTEST.PL

LITERATURA

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (DzUrz L 285 z 31.10.2009 r. )
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (DzUrz L 153 z 18./06.2010).
 3. PN-EN 14351-1+A1:2010, „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU z 2009 r. nr 43, poz. 346).
 5. PN-EN ISO 10077-1:2007, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne”.
 6. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 7. Instrukcja ITB nr 389/2003, „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne”, Warszawa 2003.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?