Przewiń do artykułu

Okna w świadectwach energetycznych

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Koniec roku 2008 to nie tylko alarmujące wieści z rynków finansowych, ale koniec okresu przygotowań do wdrożenia obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków popularnie nazywanych certyfikatami lub świadectwami energetycznymi.

Pisali o nich wszyscy i dużo, więc my pozwolimy sobie nie pisać o świadectwach i ich znaczeniu, ale o tym jaki związek mają niektóre właściwości okna z obliczeniami i ostateczną treścią świadectwa. Inaczej mówiąc, czy warto pamiętać o świadectwach kupując okna.

Od 01 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustalające nowe wymagania dla maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikalności ciepła dla okien i drzwi balkonowych.

Mimo nawet dość znacznemu obniżeniu maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi, okazuje się, że na rynku produkcji i sprzedaży okien niewiele się zmieni. Nowe przepisy tego nie wymuszają.

Za chwilę wyjaśnię dlaczego tak uważam, a na razie przedstawiamy opracowane na podstawie zmienionych przepisów porównawcze zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi obowiązujących od 01.01.2009 r z wymaganiami obowiązującymi do 31.12.2008 r

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max).

Rodzaj budynku, typ okna U(max)Wymagane od 01.01. 2009 U(max)Wymagane do 31.12.2008
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego    
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥16 °C    
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,8 W/m2 * K 2,6 W/m2 * K
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7 W/m2 * K 2,0 W/m2 * K
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6 W/m2 * K 2,6 W/m2 * K
Budynek użyteczności publicznej    
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):    
a) przy ti ≥ 16 °C 1,8 W/m2 * K 2,3 W/m2 * K
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C 2,6 W/m2 * K 2,6 W/m2 * K
c) przy ti ≤ 8 °C bez wymagań bez wymagań
Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8 W/m2 * K 2,3 W/m2 * K
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2,6 W/m2 * K 2,6 W/m2 * K
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy    
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C    
a) w I, II i III strefie klimatycznej 1,9 W/m2 * K  
b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7 W/m2 * K  
a) przy ti ≥ 16 °C   2,6 W/m2 * K
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C   4,0 W/m2 * K
c) przy ti ≤ 8 °C   bez wymagań
Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych 2,6 W/m2 * K  
a) przy ti ≥ 16 °C   1,4 W/m2 * K
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C   3,0 W/m2 * K
c) przy ti ≤ 8 °C   bez wymagań

W związku z tym, iż w zestawieniu wielokrotnie ustawodawca odwołuje się do pojęcia stref klimatycznych poniżej przedstawiamy mapę stref klimatycznych Polski obowiązującą dla okresu zimowego według PN-76/B-03420

strefy klimatyczne w Polsce - mapa
Strefy klimatyczne w Polsce

W związku z szybkimi zmianami technologicznymi w produkcji okien i drzwi z PVC obowiązujące do 31.12.2008 maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi ustalone były na śmiesznym wręcz poziomie Uw ≤ 2,0 - 2,6 W/m2 * K. Przy powszechnie stosowanym przeszkleniu okien szybami jednokomorowymi o współczynniku Ug = 1,1 W/m2 * K, mało która firma byłaby w stanie wykonać w 2008 roku okno o tak kiepskiej przenikalności ciepła.

Ustalone przez Ministra Infrastruktury nowe, niższe od poprzednich wartości maksymalnego dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi też z nóg nie zwalają. Wręcz przeciwnie, jest to dowód, że urzędnicy tworząc prawo nie bardzo mają pojęcie o kierunkach rozwoju na rynku okien. Ministerialnie wymagane od 01.01.2009 r Umax ≤ 1,7 W/m2 * K w porównaniu do zaprezentowanego na BUDMIE najnowocześniejszego w świecie, a produkowanego w Polsce okna o Uw= 0,6 W/m2 * K dzieli przepaść o głębokości Rowu Mariańskiego.

Jedyny pozytyw działania Pana Ministra to fakt, iż za przysłowiową taniochę będzie można spełnić wymagania i kupić okna z PVC, które będą pozytywnie wpływały na ostateczny wynik obliczeń niezbędnych do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku!!! Dla świadomych inwestorów i dobrych producentów, którzy starają się być innowacyjni pocieszenie to kiepskie.

Prosimy jednak pamiętać, że ze względu na stosunkowo niewielki procentowy udział okien i drzwi w powierzchni wszystkich przegród poddawanych ocenie audytorów, zyski obliczeniowe z powodu posiadania okien spełniających ministerialne wymagania wielkie nie będą. Osobiście doradzałbym powalczyć na miarę własnej kieszeni o każdą 0,1 współczynnika przenikania ciepła okna, bo jak powiadają "Do ziarnka ziarnko, a zbierze się miarka", a każda zaoszczędzona kWh to zaoszczędzone pieniądze i to całkiem spore przy rosnących cenach nośników energii.

Wyjaśnijmy sobie teraz jaki konkretny związek ma wartość współczynnika przenikania ciepła okna lub drzwi balkonowych z treścią świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Jednym z zadań audytora dokonującego obliczeń na potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest obliczenie strat ciepła przez przegrody oddzielające klimat wewnętrzny od klimatu zewnętrznego. Jedną z ocenianych przez niego przegród będą Wasze okna.

Podane powyżej w tym artykule wartości maksymalnego dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła Umax okien i drzwi balkonowych w różnego rodzaju obiektach stanowić będą tak zwaną wartość referencyjną, do której porównywana będzie wartość współczynnika przenikania ciepła Waszych okien.

Zasada jest prosta. Okna o współczynniku przenikania ciepła niższym od dopuszczalnego Umax (współczynnik referencyjny) będą wpływały pozytywnie na ostateczny wynik obliczeń, okna o wyższym współczynniku przenikania ciepła od dopuszczalnego Umax negatywnie.

Skąd audytorzy będą czerpać wiedzę, o współczynniku przenikania ciepła Waszych okien? Sądzicie, że z Waszych opowieści lub marketingowych bajek sprzedawców o wspaniałości ich okien? Nic z tego, niestety. Przeczytajcie sami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

Załacznik nr 5

METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU, LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWA NIE WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE CHŁODZENIA

3.2.3. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie należy obliczać ze wzoru:

Htr = ∑i [btr,i * (Ai * Ui + ∑i li * Ψ)] W/K

Ui - współczynnik przenikania ciepła "i" tej przegrody pomiędzy przestrzenia ogrzewana i strona zewnętrzna, obliczany w przypadku przegród nieprzezroczystych według normy PN-EN ISO 6946, w przypadku okien, świetlików i drzwi przyjmuje sie według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z norma wyrobu PN-EN 14351-1; w odniesieniu do ścian osłonowych metalowo-szklanych według Aprobaty Technicznej lub zgodnie z norma wyrobu PN-EN 13830, a w przypadku podłogi na gruncie przyjmowany jako Ugr i obliczany jak w pkt. 3.2.4.

Wniosek z tego dla Was czytelnicy jeden, ale ważny. Skończcie wreszcie łapać się na opowieści o rewelacyjnych szybach i ich współczynnikach przenikania ciepła oznaczanych literowo Ug.

Jedyny współczynnik przenikania ciepła, który powinien Was interesować przy zakupie stolarki okiennej, to współczynnik przenikania ciepła Waszych okien, oznaczany literowo Uw zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 !!!

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca ustalenia zakresu obowiązywania zmienionych od 01 stycznia 2009 roku wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 roku:

"Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (01.01.09)* została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe".

Odnosząc to do prezentowanego porównawczego zestawienia maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi obowiązujących od 01.01.2009 r oraz wymaganiami obowiązującymi do 31.12.2008 r, nowe wartości współczynników, oznaczone kolorem czerwonym, obowiązują tylko do obiektów dla których decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego została wydana po dniu 01 stycznia 2009 roku lub po tej dacie został złożony wniosek o wydanie takich decyzji.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?