Przewiń do artykułu

Wejściowe drzwi zewnętrzne. REHAU GENEO.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Czy istnieje coś takiego jak budynki energooszczędne i pasywne? Istnieje. Czy istnieją okna i drzwi balkonowe z PVC do budynków energooszczędnych i pasywnych? Istnieją. A co z drzwiami wejściowymi? Czy istnieją zewnętrzne drzwi wejściowe do budynków energooszczędnych i pasywnych wykonane z tworzyw sztucznych?

System GENEO.

Drzwi wejściowe Rehau Geneo.
Drzwi wejściowe Rehau Geneo.

Dom bez drzwi, to coś niepełnego, niekompletnego, coś co trudno sobie wyobrazić w codziennym użytkowaniu. Podobnie trudno nazwać „kompletnym” system kształtowników PVC, jeśli nie ma w nim profili umożliwiających produkcję wejściowych drzwi zewnętrznych. Używane od lat, standardowe profile 3 lub 5 komorowe, choć pozwalają na tworzenie konstrukcji drzwi wejściowych, nie zapewniają gotowym produktom osiągów na poziomie wymaganym w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, co powoduje komplikacje na etapie wyboru stolarki otworowej, bowiem w obrębie jednego obiektu budowlanego trzeba łączyć wyroby wykonane z różnych materiałów i pochodzące od różnych dostawców. Ta luka produktowa została już dostrzeżona. Firmy, które wprowadziły na rynek kształtowniki do produkcji okien przeznaczonych do budynków pasywnych, szybko uzupełniają ofertę o kolejne odmiany profili, w tym kształtowniki skrzydeł drzwi wejściowych o właściwościach umożliwiających stosowanie gotowych wyrobów w obiektach budowlanych o maksymalnie niskim zapotrzebowaniu na energię pierwotną. Jesienią ubiegłego roku firma REHAU dołożyła do asortymentu kształtowników GENEO profil skrzydła drzwi wejściowych. Dzięki temu system stał się kompletny, a inwestorzy zyskali możliwość zakupu u jednego producenta zarówno okien i drzwi balkonowych, jak i wejściowych drzwi zewnętrznych o energooszczędnej charakterystyce.

O kształtownikach okiennych GENEO pisaliśmy już dwukrotnie prezentując w artykule „GENEO. Okienna witamina klasy MD” ich odmianę „standardową” oraz w artykule „REHAU GENEO® PHZ” odmianę „pasywną”. Powiadają, że do trzech razy sztuka, tak więc w trzecim artykule poświęconym kształtownikom GENEO „domkniemy system”, przekazując kilka podstawowych informacji o przenikalności cieplnej kształtowników i wykonanych z nich drzwi wejściowych, zgodności tego produktu z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych, technicznych „smaczkach”, takich jak potrójne uszczelnienie progu, docisk wrębowy skrzydła drzwi, a w szczególności ukryty pomiędzy ramą i skrzydłem zawias wrębowy oraz dopuszczalnych wielkościach skrzydeł.

Drzwi zewnętrzne REHAU GENEO. Przenikalność cieplna.

Jak Państwo pamiętacie z naszych poprzednich artykułów, polskie przepisy techniczno-budowlane nie ustalają żadnej granicznej wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi przeznaczonych do budynków energooszczędnych i pasywnych. Na podstawie wytycznych Passivhaus Institut Darmstadt przyjmuje się w tym względzie jedynie pewne wartości progowe dla wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach pasywnych, wynoszące Uw ≤ 0,8 W/(m2 * K) dla okna niezabudowanego i Uw ≤ 0,85 W/(m2 * K) dla okna zabudowanego. Jednym z warunków niezbędnych do osiągnięcia przez finalny wyrób takich osiągów w zakresie przenikalności cieplnej jest zastosowanie do jego wyprodukowania komponentów o odpowiednio niskim współczynniku przenikania ciepła, a w szczególności kształtowników i wypełnień. Elementem korzystnie wpływającym na ocenę przenikalności cieplnej drzwi zewnętrznych z wypełnieniem stałym, bez przeszkleń, jest możliwość pominięcia wartości liniowego mostka cieplnego powstającego na styku wypełnienia z kształtownikiem.

Badania i obliczenia przenikalności cieplnej kształtowników do produkcji drzwi zewnętrznych GENEO zostały wykonane wiosną 2010 roku w laboratorium Uniwersytetu Technicznego w Grazu. Poniżej przedstawiamy zwymiarowane schematy badanych złożeń profili oraz potwierdzone przez laboratorium końcowe wyniki badania.

Drzwi Rehau Geneo bez stali. Schemat.
Drzwi Rehau Geneo bez stali
Drzwi Rehau Geneo z termoizolacją. Schemat.
Drzwi Rehau Geneo z termoizolacją
Rehau Geneo badania Uf
Rehau Geneo badania Uf
Rehau Geneo badania Uf
Rehau Geneo badania Uf

Z wyników badań TUG wynika, że złożenia profili drzwi wejściowych wypełnionych modułami termoizolacyjnymi, podobnie jak to miało miejsce z kształtownikami okiennymi systemu GENEO PHZ, charakteryzują się szczególnie dobrą wartością współczynnika przenikalności cieplnej na poziomie Uf = 0,76 W/(m2 * K). Tak niska przenikalność cieplna jednego z istotnych komponentów konstrukcji pozwala przypuszczać, że przy zastosowaniu nieprzeszklonych wypełnień drzwi, spełnione zostanie wymaganie z wytycznych Passivhaus Institut Darmstadt zawierające się w warunku dla przegród zewnętrznych budynków pasywnych UD ≤ 0,8 W/(m2 * K).

Poniżej przedstawiamy tabelę porównawczą, w której pokazujemy współczynnik przenikania ciepła drzwi wejściowych REHAU GENEO w zależności od przenikalności cieplnej głównych komponentów zastosowanych do ich produkcji.

Rehau Geneo przenikalność cieplna
Rehau Geneo przenikalność cieplna

Drzwi zewnętrzne REHAU GENEO. Zgodność z wymaganiami przepisów.

Planując zakup drzwi wejściowych do budynku albo produkując tego typu drzwi należy pamiętać, że powinny one spełniać nie tylko wymagania normy PN-EN 14351-1+A1:2010. Konstrukcja musi być przede wszystkim zgodna z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów krajowych. Polskie przepisy techniczno-budowlane znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w § 62 ust.1 i 3 określają zarówno minimalną wielkość skrzydeł drzwi wejściowych jak i maksymalną wysokość progów takich drzwi. Poniżej przytaczamy pełną treść obu przywołanych ustępów § 62 Rozporządzenia:

 

§ 62 ust.1

„Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.”

§ 62 ust.3

”W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 0,02 m.”

 

Poniżej prezentujemy rysunek przekroju progowej części drzwi zewnętrznych GENEO, na którym widać detale techniczne w obrębie złożenia skrzydła i progu drzwi wejściowych, a w szczególności wysokość tego progu.

Rehau Geneo niski próg
Rehau Geneo niski próg

20 milimetrowy wymiar wysokości progu drzwi wejściowych GENEO doskonale mieści się w wymaganiach § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, a to przesądza o możliwości stosowania takiej konstrukcji w różnych obiektach budowlanych. Co ważne dla inwestorów, z niskim progiem drzwi wejściowych można skutecznie połączyć zarówno skrzydło z uzbrojeniem wewnętrznym jak i całkowicie nieuzbrojone, co widać na trzech kolejnych schematach rysunkowych:

Rehau Geneo skrzydło niski próg
Rehau Geneo skrzydło niski próg
Rehau Geneo skrzydło niski próg
Rehau Geneo skrzydło niski próg
Rehau Geneo skrzydło niski próg
Rehau Geneo skrzydło niski próg

Drzwi zewnętrzne REHAU GENEO. Rozwiązania techniczne.

Drzwi zewnętrzne GENEO, to nie tylko produkt obliczony na uzyskanie optymalnej przenikalności cieplnej. Przyglądając się ich budowie można znaleźć kilka naprawdę ciekawych i oryginalnych rozwiązań, które mogą pozytywnie wpływać na podniesienie wartości użytkowej produktu.

Potrójny system uszczelek w progu

Pierwszym z nich jest potrójny system uszczelnienia w obrębie styku skrzydła drzwi z tworzywowo-aluminiowym progiem, który sam w sobie jest już wartościowym rozwiązaniem ograniczającym straty ciepła w tej części konstrukcji. Poniżej zamieszczamy rysunek i zdjęcie, które pozwalają się zorientować jak wygląda w drzwiach GENEO system potrójnego uszczelnienia.

Rehau Geneo drzwi - niski próg, 3 uszczelki
Rehau Geneo skrzydło niski próg 3 uszczelki
Rehau Geneo 3 uszczelki
Rehau Geneo 3 uszczelki

Na rysunku, położenie poszczególnych uszczelek oznaczyliśmy cyframi. Uszczelka nr 1, to element zewnętrznego okapnika zintegrowanego ze skrzydłem drzwi. Uszczelka nr 2, to nie tylko zaślepka wrębu okucia, ale również element zwiększający szczelność w centralnej części najwyżej położonej płaszczyzny progu. Uszczelka nr 3, to klasyczne rozwiązanie, w którym przylga skrzydła wraz z uszczelką zachodzi za najwyżej położoną część progu drzwi wykonaną z tworzywa sztucznego.

Wrębowy docisk środkowy skrzydła drzwi

Dociski środkowe, to rozwiązanie dobrze znane i często stosowane w okuciach okiennych, szczególnie do okuwania skrzydeł wyposażonych wyłącznie w funkcję rozwierania (otwieranie bez możliwości uchylania). W oknach o średniej i dużej wysokości, odległość pomiędzy górnym, a dolnym zawiasem bywa na tyle duża, że skurcz albo rozszerzalność termiczna tworzywa i niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr) mogą powodować powstawanie od strony zawiasów niekontrolowanej infiltracji powietrza. Temu zjawisku zapobiegają właśnie dociski środkowe, zwiększające siłę i szczelność przylegania skrzydła okna do ramy ościeżnicy.

Podobną rolę spełnia w drzwiach zewnętrznych GENEO wrębowy docisk środkowy umieszczany w pionowej części ramy ościeżnicy pomiędzy zawiasami.

Ukryte zawiasy

Drzwi zewnętrzne GENEO, to pierwszy tego typu produkt, w którym systemowo przewidziano możliwość montażu klasycznych zawiasów, widocznych po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie drzwi po zamknięciu skrzydła albo zastosowanie wielce oryginalnego, ukrytego za przylgą skrzydła, niewidocznego zawiasu wrębowego, który pokazujemy na zdjęciach poniżej.

Rehau Geneo drzwi docisk środkowy
Rehau Geneo drzwi docisk środkowy
Rehau Geneo drzwi zawias ukryty
Rehau Geneo drzwi zawias ukryty
Rehau Geneo drzwi zawias ukryty
Rehau Geneo drzwi zawias ukryty

Zdjęcie po lewej, pochodzi z katalogów systemodawcy, zdjęcie po prawej wykonaliśmy w trakcie targów BUDMA 2011, na których okute w ten sposób drzwi zostały pokazane w Polsce po raz pierwszy. Ukryte zawiasy, to kolejne po „docisku” rozwiązanie przejęte z klasycznych okuć okiennych i adaptowane na potrzeby wejściowych drzwi zewnętrznych REHAU GENEO bez najmniejszego uszczerbku dla funkcjonalności, za to z dużym zyskiem dla ogólnej estetyki produktu.

Drzwi zewnętrzne REHAU GENEO. Wielkość skrzydeł.

Pisząc o wielkości skrzydeł drzwi wejściowych GENEO powinniśmy powrócić na chwilę do wymagań stawianych w tym względzie przez krajowe przepisy techniczno - budowlane. W cytowanym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury stwierdza się, że drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m, a w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

Poniżej prezentujemy wykres przygotowany w oparciu o wyliczenia statyczne firmy REHAU, w którym pokazane są maksymalne dopuszczalne gabaryty skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych w zależności od wagi wypełnień, użytych okuć oraz uzbrojenia kształtownika skrzydła. Ciemniejszym kolorem, zaznaczono na wykresie maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydła drzwi wykonanego z kształtowników bez zbrojenia, okutego ukrytymi zawiasami wrębowymi. Kolorem jaśniejszym, maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydła drzwi wykonanego z kształtowników ze wzmocnieniem stalowym oraz standardowymi zawiasami zewnętrznymi.

Rehau Geneo drzwi badania statyczne
Rehau Geneo drzwi badania statyczne

Spoglądając na zamieszczone w tym artykule zwymiarowane schematy złożeń kształtowników oraz zamieszczony wyżej wykres statyczny dość łatwo ustalić, że maksymalne gabaryty wejściowych drzwi zewnętrznych GENEO w zależności od użytych do ich budowy komponentów zawierać się będą w przedziałach: Szerokość od 1154 mm do 1204 mm. Wysokość od 2262mm do 2412mm. Taki zakres wymiarowy sprawia, że produkt jakim są drzwi GENEO bez najmniejszego problemu może spełnić wymagania § 62 ust.1 polskich przepisów techniczno-budowlanych.

Geneo od piwnicy, aż po dach.

W ciągu niespełna dwóch lat REHAU stworzył kompletny system kształtowników nowej generacji do produkcji okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych, które z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Odpowiednie właściwości profili i produktów znalazły potwierdzenie w badaniach notyfikowanych jednostek badawczych, co również pokazaliśmy w naszej serii artykułów. GENEO, to oferta ciekawa i ze wszech miar godna rozważenia przez wszystkich inwestorów, dla których ważniejsza od niskiej ceny jest wysoka wartość użytkowa produktu. Jednak o prawdziwym rynkowym sukcesie tak zaawansowanych technicznie i technologicznie produktów nie zdecyduje wola właściciela systemu, a nawet zainteresowanie inwestorów. Parafrazując znaną piosenkę Majstra i Docenta ze wspaniałego satyrycznego programu radiowego IMA można by zaśpiewać, że: „REHAU jak dobry Bóg zrobił co mógł, teraz potrzeba fachowca”. Producenta okien i drzwi o klasie odpowiadającej kształtownikom.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?