Ciepła Belka Montażowa - ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych

23.10.2018

Całkiem niedawno nastąpił rynkowy debiut nowego, polskiego systemu montażu okien w warstwie ocieplenia Ciepłej Belki Montażowej. Twórca i właściciel systemu CBM, firma Marbet Sp. z o.o. informuje, że jedną z jego podstawowych zalet jest ponadprzeciętne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych we wszystkich płaszczyznach strefy montażu, na styku okien z ościeżami. Zajrzeliśmy do Polskich Norm, badań i Krajowych Ocen Technicznych, aby zweryfikować tę informację.

Mostki cieplne - niedoceniany wróg

Niska jakość usług montażu okien, powszechnie akceptowana przez inwestorów, nie sprzyja dyskusji o wpływie mostków cieplnych na wielkość i wartość strat ciepła przenikającego przez tę część przegrody zewnętrznej. W przeciwieństwie do przenikalności cieplnej okien i wynikających z tego strat ciepła, straty ciepła powodowane jakością usług montażowych wydają się być lekceważone zarówno przez wykonawców, jak i nabywców usług. Czy to rozsądne?

Od pewnego czasu, w wielu źródłach wiedzy technicznej w odniesieniu do przenikalności cieplnej okien i drzwi balkonowych mówi się i pisze o dwóch wartościach współczynnika przenikania ciepła Uw. Pierwszy dotyczy wyłącznie przenikalności cieplnej konstrukcji okiennej. Drugi, skorygowanej przenikalności cieplnej okna wbudowanego w mur konstrukcyjny budynku. W tym drugim przypadku do obliczenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okna zabudowanego przyjmuje się wartość liniowych mostków cieplnych występujących w obrębie progu, stojaków i nadproża ościeżnic konstrukcji okiennych. Nie ulega wątpliwości, że rozwiązaniem najlepszym z możliwych byłoby odrębne ustalenie wartości liniowych mostków cieplnych dla każdego przypadku montażu okien, jednakże powodowałoby to znaczne komplikacje i wydłużenie prac projektowych. Z tego względu szybciej i łatwiej posługiwać się w obliczeniach uśrednionymi wartościami liniowych mostków cieplnych podawanymi na przykład w Polskich Normach lub Katalogach Mostków Cieplnych. Przykładowe, wartości liniowych mostków cieplnych w strefie montażu okien występujące w normach i katalogach prezentujemy w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Wartości liniowych mostków cieplnych Ψ W/(m*K)
Charakterystyka rozwiązania PN-EN 12831 Elektroniczny katalog EUROKOBRA
Ościeże okienne. Okno w licu zewnętrznym muru. Izolacja muru nie zachodzi na ościeżnicę. 0,12 0,19
Nadproże okienne. Okno w licu zewnętrznym muru. Izolacja muru nie zachodzi na ościeżnicę. 0,12 0,29
Próg okna. Okno w licu zewnętrznym muru. Izolacja muru nie zachodzi na ościeżnicę. 0,12 0,39

Jak wartość liniowych mostków cieplnych może wpływać na korektę wartości współczynnika przenikania ciepła okna? Na potrzeby tej publikacji, korzystając z informacji pochodzących ze świadectwa badań Laboratorium Techniki Budowlanej Nr 767/B – 2012 oraz posługując się wartościami liniowych mostków cieplnych podanych w PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”, a także określonych w oparciu o elektroniczny katalog mostków cieplnych EUROKOBRA i zamieszczonych w podręczniku prof. dr hab. inż. Jerzego A. Pogorzelskiego „Fizyka budowli” obliczyliśmy współczynnik przenikania ciepła Uw dla niezabudowanego i zabudowanego okna Passiv-line Ultra o wymiarach 1230mm x 1480mm, jednego z „najcieplejszych” okien dostępnych na polskim rynku. Na potrzeby obliczeń przyjęto wartości liniowych mostków cieplnych właściwe dla montażu w licu muru konstrukcyjnego budynku i przypadku, gdy izolacja muru nie zachodzi na ościeżnicę. W tabeli nr 2 przedstawiamy obliczone wartości współczynnika Uw okna.

Tabela nr 2

Wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okna Passiv-line Ultra w zależności od przyjętej wartości liniowych mostków cieplnych
Charakterystyka rozwiązania Współczynnik przenikania ciepła Uw okna W/(m2*K)
Okno niezabudowane 0,70
Okno zabudowane wartość liniowych mostków cieplnych zgodna z PN-EN 12831 1,05
Okno zabudowane wartość liniowych mostków cieplnych zgodna z katalogiem EUROKOBRA 1,47

Wyniki obliczeń przedstawione w tabeli nr 2 zdają się wyraźnie wskazywać na fakt, że pomijanie wpływu wartości liniowych mostków cieplnych występujących w obszarze montażu okien może prowadzić do zaskakujących i nieprzewidywanych wcześniej lecz znaczących strat ciepła.

Ciepła Belka Montażowa - wartości liniowych mostków cieplnych

Istotą systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM jest zastosowanie styropianowych belek o głębokościach 100mm lub 200mm, w których zatopione są stalowe wsporniki stanowiące element nośny.

Element systemu CBM. Ciepła Belka Montażowa o głębokości 100mm
Element systemu CBM. Ciepła Belka Montażowa o głębokości 100mm 
Element systemu CBM. Ciepła Belka Montażowa o głębokości 200mm
Element systemu CBM. Ciepła Belka Montażowa o głębokości 200mm

 

Właściciel systemu, firma Marbet Sp. z o.o. z Bielska-Białej zagadnienie oceny izolacyjności cieplnej elementów systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM powierzyła Pracowni Fizyki Cieplnej przy Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Uzyskane wyniki badań i obliczeń przedstawione zostały w pracy nr NZF-03053/16/Z00NZF oraz ocenie nr NZF-02269/17/Z00NZF. Badaniom i ocenie poddane zostały konstrukcje z PVC-U, drewna, a także aluminium, tym samym system montażu CBM dysponuje aktualnie chyba najbardziej rozbudowanymi i wiarygodnymi wynikami badań izolacyjności cieplnej. W tabeli nr 3 przedstawiamy ustalone przez ITB wartości liniowych mostków cieplnych właściwe dla montażu w systemie CBM okien i drzwi z PVC-U w porównaniu do wcześniej prezentowanych wartości znajdujących się z normie PN-EN 12831 oraz w podręczniku „Fizyka budowli”.

 Tabela nr 3

Wartości liniowych mostków cieplnych Ψ W/(m*K)
Charakterystyka rozwiązania CBM PN-EN 12831 Katalog EUROKOBRA
Ościeże okienne. Okno w licu zewnętrznym muru. W systemie CBM izolacja muru zachodzi na ościeżnicę. 0,011 0,12 0,19
Nadproże okienne. Okno w licu zewnętrznym muru. W systemie CBM izolacja muru zachodzi na ościeżnicę. 0,012 0,12 0,29
Próg okna. Okno w licu zewnętrznym muru. Izolacja muru nie zachodzi na ościeżnicę. 0,021 0,12 0,39

Wartości przedstawione w tabeli wskazują, że zastosowanie elementów systemu montażu CBM może przyczynić się do radyklanego obniżenia wartości mostków cieplnych, szczególnie w newralgicznym dla strat ciepła punkcie, jakim zawsze był, jest i będzie próg konstrukcji okiennej. Poprawa i różnica na korzyść CBM w stosunku do normowej wartości liniowych mostków cieplnych w tym obrębie jest mniej więcej sześciokrotna, a w stosunku do wartości obliczonych przy użyciu elektronicznego katalogu EUROCOBRA i podawanych przez Jerzego A. Pogorzelskiego ponad osiemnastokrotna! Ta znikoma wartość liniowych mostków cieplnych powinna pozytywnie wpłynąć na skorygowaną wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okna zamontowanego z wykorzystaniem Ciepłej Belki Montażowej. W tabeli nr 4 przedstawiamy obliczone wartości współczynnika Uw okna Passiv-line Ultra dodając do poprzednich wartości, wartość Uw okna zamontowanego w systemie CBM.

Tabela nr 4

Zmiana wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okna Passiv-line Ultra w zależności od przyjętej wartości liniowych mostków cieplnych
Charakterystyka rozwiązania Uw współczynnika przenikania ciepła W/(m2*K)
Okno niezabudowane 0,70
Okno zabudowane w systemie CBM 0,74
Okno zabudowane wartość liniowych mostków cieplnych zgodna z PN-EN 12831 1,05
Okno zabudowane wartość liniowych mostków cieplnych zgodna z katalogiem EUROKOBRA 1,47

Uzyskany wynik obliczeń i wzrost wartości skorygowanego współczynnika przenikania ciepła okna o zaledwie o 0,04 W/(m2*K) w pełni potwierdza zalety systemu montażu CBM w zakresie przenikalności cieplnej, na które w materiałach informacyjnych wskazuje twórca i właściciel systemu. Skorygowana wartość współczynnika przenikania ciepła wydaje się również być wskazówką, co do rzeczywistego przeznaczania systemu, czyli zastosowania w każdym przypadku budowy obiektów o charakterystyce energooszczędnej albo pasywnej.

CBM – transparentna przewaga

Inwestorzy zainteresowani wznoszeniem budynków energooszczędnych z pewnością zapoznają się wcześniej z szeroką ofertą systemów montażu. Ciepła Belka Montażowa, to system nowy, nie mniej wielokrotnie już stosowany na placach budowy, a przede wszystkim wszechstronnie sprawdzony przez polskie jednostki notyfikowane. Kto z inwestorów nie miał jeszcze okazji poznać systemowej oferty firmy Marbet Sp. z o.o. warto, by poświęcił na to chwilę czasu. W naszej ocenie na pewno nie będzie to czas stracony.

OKNOTEST.PL

Zobacz także