Szukaj w Oknotest.pl

reklama

„Ciepły montaż okien”? Nie daj się nabrać!

Styczeń 2018

Rodzaje montażu okien mnożą się, jak króliki: „na piankę”, „surowy”, „standardowy”, „ciepły”, „w ociepleniu”, a nawet „pół montaż” oferują na co dzień sprzedawcy i monterzy okien. Który z nich wybrać, zastanawiają się nabywcy? Apelujemy więc: Nabywcy okien nie dajcie się nabierać! Montaż okien, jakby go nie nazwać, dzieli się wyłącznie na: prawidłowy i nieprawidłowy. Czym charakteryzuje się prawidłowy montaż okien i jak go odróżnić od montażu nieprawidłowego?

Montaż okien - rezultat, czyli należyte wykonanie zobowiązania

Ze względu na obowiązujące stawki podatku VAT przedmiotem umów zawieranych pomiędzy kontrahentami w obrocie konsumenckim jest wykonanie usługi polegającej na dostawie okien i ich montażu. W ten sposób klasyczna umowa sprzedaży zmienia się w umowę… o dzieło. Umowa o dzieło, to umowa rezultatu. W błędzie jest każdy, kto myśli, że rezultatem prawidłowego montażu okien, czyli należytego wykonania zobowiązania umownego jest mechaniczne przytwierdzenie okna do ościeża muru konstrukcyjnego budynku i wykonanie uszczelnienia.

Nieprawidłowy montaż okna
Nieprawidłowy montaż okna
reklama

Co więc jest rezultatem prawidłowego montażu okien? O tym jaki powinien być rezultat prawidłowo wykonanego montażu okien przesądzają odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422). W opinii portalu Oknotest.pl każdy prawidłowo wykonany montaż okien powinien jednocześnie zapewniać:

  1. Skuteczne oddzielenie klimatu zewnętrznego od klimatu panującego wewnątrz obiektu.
  2. Przeniesienie na konstrukcję budynku sił pochodzących od ciężaru konstrukcji, czynników zewnętrznych, a przede wszystkim parcia i ssania wiatru oraz użytkowania.
  3. Wykonanie połączenia okna z ościeżem w sposób uniemożliwiający przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku.
  4. Wykonanie połączenia okna z ościeżem pod kątem uzyskania całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
  5. Zminimalizowanie wartości liniowych mostków cieplnych na całej długości połączenia okna z ościeżem oraz osiągnięcie na wewnętrznej powierzchni połączenia współczynnika temperaturowego fRsi o wartości nie mniejszej niż 0,72.

Wyżej wskazane rezultaty prawidłowego montażu okien powinny być osiągane niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obiektem istniejącym, czy też dopiero wznoszonym, a także niezależnie od przyjętego sposobu i techniki wykonania prac, użytych materiałów, czy też pozycji okien w ościeżach muru konstrukcyjnego, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. 

W związku z tym, że przepisy Rozporządzenia nie dość precyzyjnie określają warunki i poziom, w jakim powyższe wymagania mają być spełnione, a z góry wiadomo, że nie w każdych warunkach wymagania te mogą być i będą spełnione w sposób, jaki wynika z potocznego rozumienia niektórych użytych w nich pojęć, wydaje się niezbędnym i koniecznym, aby zawierane umowy w każdym przypadku dokładnie określały pożądany rezultat, który ma być osiągnięty w wyniku wykonania zobowiązania, którego przedmiotem jest montaż okien. Brak odpowiednich postanowień umownych w tym zakresie nie chroni nabywcy, a dla wykonawcy jest wręcz niebezpieczny ze względu na związaną z tym późniejszą, daleko idącą dowolność oceny jakości wykonanych prac i osiągniętego w ich wyniku rezultatu.

Właściwy czas na rezultaty montażu okien

Nie powinno budzić najmniejszych wątpliwości, że strony określając w zawartej umowie o dzieło, której przedmiotem jest montaż okien, termin do wykonania zobowiązania, określają tym samym termin, w którym rezultaty prawidłowego montażu okien powinny być osiągnięte. Wykonawca, wydając zamawiającemu dzieło w umówionym terminie, w tej samej chwili przyjmuje na siebie odpowiedzialność za rezultaty będące następstwem wykonania dzieła. Jednakże nie tylko sama umowa określa początek odpowiedzialności sprzedawcy za rezultaty montażu okien.

reklama

Zobowiązując się do wykonania montażu okien każdy ze sprzedawców winien brać również pod uwagę treść art.559 K.c. w którym ustawodawca określa początek jego odpowiedzialności z tytułu ustawowej rękojmi za wady fizyczne rzeczy, a zatem także za wady fizyczne montażu okien. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne montażu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w montażu w tej samej chwili. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia montażu, przechodzi na kupującego z chwilą wydania montażu kupującemu, (art. 548 K.c.).

W tym miejscu sprzedawcy będący zwolennikami montażu okien „na piankę” muszą zadać sobie pytanie, czy aby na pewno zapewnia on osiągnięcie wszystkich wymaganych prawem i wskazanych wcześniej rezultatów w chwili wydania nabywcy? Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że tak zwany montaż „na piankę” nie zapewnia osiągnięcia wszystkich rezultatów wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane w chwili wydania go kupującemu, tym samym w każdym przypadku można, a nawet należy uznać taki montaż za nieprawidłowy. 

Pojawiający się często argument, że po wykonaniu montażu okien „na piankę”, w późniejszym terminie, zostanie wykonane ocieplenie budynku, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowane zostaną parapety, co w sumie przełoży się na zmianę właściwości połączenia okna z ościeżem trzeba uznać za chybiony z punktu widzenia sprzedawcy/wykonawcy montażu.

Owszem, to całkiem możliwe, że tak się stanie, jednak przed nabywcą, w świetle przepisów prawa powszechnego sprzedawca odpowiada za stan i rezultaty montażu istniejące w chwili jego wydania, a nie za stan i rezultaty, które być może zostaną osiągnięte w przyszłości i których sprzedawca nie może w dniu zawarcia umowy określić, ani przewidzieć. Zrozumienie tej prostej konstatacji może w przyszłości uchronić wielu sprzedawców/wykonawców przed odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania i związanymi z tym kosztami.

Nieprawidłowy montaż okna
Nieprawidłowy montaż okna

Czujemy w tej chwili ciężar wiszącego w powietrzu nieuchronnego pytania, co zrobić, gdy nabywca jednak upiera się przy wykonaniu „montażu na piankę”? Błędem była by rezygnacja w wykonania takiej usługi w każdym przypadku, gdy sprzedawca uważa, że jest to dla niego działanie wizerunkowo i ekonomicznie uzasadnione. Wszak to kupujący decyduje co, za ile i dlaczego chce od nas kupić. Jednakże, aby bezpiecznie obsłużyć kaprys nabywcy wynikający z niewiedzy i braku rozsądku, zakończenie usługi na etapie wykonania warstwy termoizolacji wokół okna wymaga:

  1. Poinformowania kupującego, że „montaż na piankę” nie jest „montażem” w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, a tym samym nie zostaną osiągnięte jednocześnie wszystkie rezultaty prawidłowego montażu okien. Taka informacja jest niezbędna, aby w przyszłości nie narazić się na zarzut stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, (art.6 ust.3 pkt.1 u.p.n.p.r).
  2. Odpowiedniej zmiany postanowień i typu umowy, z umowy rezultatu, na umowę starannego działania, (art. 750 K.c), co ograniczy zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne montażu, a można przyjąć, że w pewnych przypadkach nawet zniesie taką odpowiedzialność.

Prawidłowy montaż okien

„Montaż okien”, to pojęcie ciągle niezdefiniowane. Wydaje się, że właśnie w tym tkwi przyczyna mnożenia rodzajów montażu. Nikt ze sprzedawców nie chce powiedzieć wprost, że świadczona przez niego usługa ma niewiele wspólnego z prawidłowym montażem okien, że przywołane wyżej rezultaty nie będą osiągnięte, a że przy okazji świadomość prawna niska, to zamiast kształtowania treści umów odpowiedniego do oferowanego zakresu i standardu usługi, nazywa się montażem coś, co montażem nie jest, dodając czasem jakiś ładny przymiotnik zapadający w ucho nabywcy.

„Ciepły montaż okien”, to brzmi bardzo dobrze lecz nic w praktyce nie znaczy.

reklama

Chcąc krótko opisać „standard” takiej quasi usługi montażowej sprzedawcy, a za nimi nabywcy, powszechnie odwołują się do skrótów myślowych, co wprowadza na rynku tylko jeszcze większy chaos pojęciowy. Montażowy świat stałby się dla wszystkich prostszy i bardziej zrozumiały, gdyby przyjąć, że montaż okien dzieli się wyłącznie na montaż wykonany prawidłowo i nieprawidłowo, a kryterium oceny odnosi się do rezultatów osiągniętych w wyniku wykonanych prac montażowych. Jeżeli podzielicie ten punkt widzenia, wtedy mając na uwadze zasadę współdziałania stron umowy w wykonaniu zobowiązania możemy zaproponować następującą, autorską definicję pojęcia „montaż okien”:

Montaż okien, to zespół działań i czynności podejmowanych przez strony umowy w celu uzyskania w dniu wydania dzieła wszystkich rezultatów montażu okien określonych przepisami Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub wymagań obiektowych wynikających z postanowień zawartej umowy.

Zaprezentowana definicja montażu okien pozostawia stronom umów pełną swobodę w wyborze dróg i środków prowadzących do celu. To zabieg świadomy i konieczny przy mnogości dostępnych materiałów, z których można skorzystać. Prawidłowy montaż okien rozpoznaje się wyłącznie po rezultatach. Wybierając materiały i sposób wykonania montażu trzeba mieć na uwadze nie tylko ich cenę lecz przede wszystkim przeznaczenie i właściwości, dzięki którym w dniu zakończenia prac pożądane rezultaty montażu zostaną osiągnięte lub nie zostaną osiągnięte. Jak powiadali starożytni „Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca”. Z montażem okien należy postępować dokładnie tak samo.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2018-01-23 00:00:00 aktualizacja: 2021-02-23 12:33:09


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024