Przewiń do artykułu

„Ciepły montaż” niezgodny z prawem?

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

O montażu okien napisano już prawie wszystko. Prawie, bo jakoś nikogo nie zainteresowało do tej pory, że w obowiązującym stanie prawnym nawet prawidłowo wykonany montaż można uznać za… niezgodny z obowiązującymi przepisami. Ten stan niezgodności trwa już 15 lat! „Na szczęście” przestrzeganie procedur i przepisów nie leży w naszym narodowym charakterze, więc zainteresowani mogą nadal udawać, że wszystko jest w porządku i działać w oparach ministerialnych absurdów.

Przepisowy Frankenstein

problem błąd

Przyjęło się twierdzić, że w Polsce nie ma żadnych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących sposobu wykonywania robót związanych z montażem okien. Od wielu lat nie jest to już prawdą, bowiem od kwietnia 1998 roku w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się przepis nakazujący między innymi połączenia okien z ościeżami projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Nie kwestionując słusznej skądinąd intencji ustawodawcy, włos na głowie jeży sposób w jaki tę intencję wyrażono. Z prawnego i technicznego punktu widzenia ta część przepisu to… kuriozum na kształt Frankensteina.

Legalista projektant albo monter może odpowiedzieć ministrowi: Świetnie panie ministrze, chętnie zaprojektuję i wykonam połączenie okna z ościeżą pod kątem uzyskania pełnej szczelności na przenikanie powietrza tylko, co to znaczy!? Czy pełna szczelność na przenikanie powietrza oznacza 0m3/h w każdych warunkach, przez dowolny okres czasu, przy dowolnej wartości ciśnienia oddziałującego na złącze? A co z działaniem „pod kątem”? Jak zmierzyć działanie pod kątem? Na ile silny powinien być zamiar osiągnięcia pełnej szczelności?

Nieprzyzwoita legislacja

Zacytowany przez nas wcześniej fragment przepisu jest zaprzeczeniem zasad przyzwoitej legislacji, o której Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2009 roku Kp 8/09 wypowiada się następująco:

Zasady przyzwoitej legislacji obejmują między innymi wymaganie określoności przepisów, które muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny. Poprawność przepisu oznacza jego prawidłową konstrukcję z punktu widzenia językowego i logicznego i jest warunkiem podstawowym, pozwalającym na ocenę przepisu w aspekcie pozostałych kryteriów – jasności i precyzyjności. Jasność przepisu oznacza jego klarowność i zrozumiałość dla adresatów, którzy mają prawo oczekiwać od racjonalnego ustawodawcy tworzenia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw”.

W odniesieniu do „działania pod kątem” i „osiągania pełnej szczelności” nic dodać i nic ująć. Jest jasne, że to akurat nie jest jasne, czyli jest… nieprzyzwoite. Legislacyjnie.

Poziom niezrozumienia

Powie ktoś, że „na siłę” czepiamy się jakiegoś przepisu rozporządzenia, szukając dziury w całym. Otóż wcale nie. Jedną z często spotykanych przyczyn reklamacji użytkowników okien są wyczuwalne ruchy powietrza w obrębie ościeży. Nabywcom stolarki „wieje od okien”. Podczas oględzin okazuje się, że wieje nie tylko od okien, co jest jeszcze zjawiskiem zrozumiałym i wytłumaczalnym w świetle obowiązujących wymagań, ale mamy także do czynienia z niekontrolowaną infiltracją powietrza zewnętrznego przez połączenie okna z ościeżą. Co wtedy?

Dosłowne przyjęcie brzmienia normy kwestionowanego przepisu nakazującej wykonanie połączenia z „pełną szczelnością” wyklucza jakikolwiek poziom infiltracji powietrza przez złącze, co przy dzisiejszym stanie techniki okiennej jest po prostu nie możliwe!!!

Mają na uwadze brak możliwości spełnienia obowiązującego już od 15 lat wymagania przepisów techniczno-budowlanych w dniu 23 sierpnia 2013 roku zwróciliśmy się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z prośbą o interpretację punktu 2.3.1 in fine załącznika nr 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W dniu 26 sierpnia 2013 pismem DPR/INN/022/1009/13 Departament Prawno-Organizacyjny GUNB poinformował nas, że przekazuje sprawę do rozpatrzenia Departamentowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Kapitulacja i ewidentna spychotechnika GUNB w tej sprawie wcale nas nie zdziwiła. Interpretacja nieinterpretowalnego, to karkołomne zadanie, z góry skazane na niepowodzenie, a przy okazji narażające interpretującego na… śmieszność. Procedura administracyjna jest jednak nieubłagana, więc Ministerstwo Budownictwa nie mogło już tak łatwo wykpić się od odpowiedzi jak GUNB.

W dniu 30 września 2013 roku, pismem Bp-5bg-024-6/2013 Nr 3200, ESOD: 97735/13 otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, pana Tomasza Żuchowskiego. Pan Dyrektor na dwóch stronach formatu A4 cytuje przepisy, co jest mało ekscytujące, a przechodząc do meritum tak nam prostaczkom tłumaczy z wysokości ministerialnego fotela przepis rozporządzenia:

„W przepisach nie narzucono wielkości szczelności, jaka jest wymagana dla wymienionych elementów. Projektant i wykonawca powinni mieć na uwadze dążenie do osiągnięcia całkowitej szczelności na przenikanie powietrza połączenia okien z ościeżami. Przepis ten stanowi wskazanie, aby na etapie projektowym i wykonawczym wymienione wartości były najkorzystniejsze jakie można osiągnąć”.

Ręce opadają!

Niedźwiedzia przysługa

Szanowny Pan Dyrektor łaskaw był oficjalnie powiedzieć okiennej braci i inwestorom, że przepis sobie, a życie sobie. Wedle Pana Dyrektora w Polsce coś „w pełni szczelne” wcale nie musi być w pełni szczelne wystarczy, że będzie szczelne w jakimś tam bliżej nieokreślonym stopniu, który będzie… „najkorzystniejszy jaki można osiągnąć”. Panie Dyrektorze, a tę „korzystność” to będziemy oceniali z czyjego punktu widzenia? Czy Pan się chwilę zastanowił, co podpisuje i jaką informację wypuszcza w świat?! Z woli Pana Dyrektora, Frankenstein dostał do łapy tęgą pałę.

Oczywiście mamy świadomość, że dyrektorską interpretacją szczelności połączenia okna z ościeżą nikt się poważnie nie zajmie i nikt się nią nie przejmie, chociaż na miejscu dostawców materiałów uszczelniających tak do końca byśmy słów pana Dyrektora nie lekceważyli. Świadomie lub nieświadomie wypuścił z butelki dżina uznaniowości, która dla was akurat może kończyć się przypozwaniem w sprawie… „nie najkorzystniejszej” szczelności waszych rozwiązań, kiedy „wieje od okna”. Przyjmując za punkt wyjścia chociażby domniemanie z art. 4 ust. 1 w związku z art. 6 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oczyma wyobraźni widzimy sposób przeprowadzenia dowodu, że rozwiązanie uszczelnienia firmy X jest „najkorzystniejsze jakie można osiągnąć”.

Zagadka

Idąc za dyrektorską myślą pozwoliliśmy sobie na mały eksperyment. Odwołaliśmy się do dwóch raportów z badań szczelności połączenia okna z ościeżą przeprowadzonych przez Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Powiemy tylko tyle, że jedno z badań dotyczy szczeliny wypełnionej wyłącznie pianką PU, drugie to klasyczne rozwiązanie montażu warstwowego przy czym izolacją termiczną nie jest pianka PU. Nie powiemy które wyniki dotyczą jakiego rozwiązania. To jest właśnie nasza zagadka dla czytelników.  Oceńcie, które z dwóch poniższych rozwiązań uszczelnienia połączenia okna z ościeżą jest korzystniejsze?

  Raport nr LK01-0542/11/Z00NK Raport nr LKo2-1281113/Ro8NK
Wartość
ciśnienia
dodatniego
(Pa)
Całkowity przepływ powietrza przez szczelinę 
m3/h
Przepływ powietrza w odniesieniu do długości
linii stykowej 
m3/m*h
Całkowity przepływ powietrza przez
szczelinę
m3/h
Przepływ powietrza w odniesieniu do długości
linii stykowej
m3/m*h
50 0 0 1,4 0,24
100 0 0 2,3 0,39
150 0,7 0,12 2,7 0,46
200 1,1 0,18 3,3 0,56
250 1,5 0,25 4,1 0,69
300 2,1 0,35 4,4 0,74
450 2,9 0,48 5,0 0,84
600 4,1 0,68 5,4 0,91
750 - - 5,6 0,95
900 - - 6,3 1,06
1050 - - 5,4 0,91
1200 - - 4,9 0,83

Nie przeprowadzimy dalszej analizy wyników i nie podamy wniosków nasuwających się nam z danych zawartych w tabeli. Mamy za to apel do firm zaopatrujących rynek w materiały do uszczelnień. Panie i Panowie, może już czas odrzucić to, co was dzieli i załatwić raz a dobrze to, co was łączy. Tabela dowodzi, że jest co załatwiać, a tym, co powinno was szybciej połączyć jest Pan Dyrektor z ministerstwa i jego uszczelnieniowe przemyślenia nie daj boże przełożone w międzyczasie na konkretne działania tych, którym „wieje od okien”.

Sposób na Frankensteina

Sytuacji nie powinni dalej lekceważyć również ci najmniejsi przedsiębiorcy, monterzy okien. W projektach raczej nie uświadczycie słowa na temat sposobu wykonania montażu. Przystępując do wykonania prac, które nie są opisane w projekcie bierzecie na siebie całą odpowiedzialność za skutek waszych działań, a te w zakresie szczelności powietrznej połączenia okna z ościeżą mają być „najkorzystniejsze jakie można osiągnąć na etapie wykonawczym”, jak chce ministerstwo albo wręcz mają prowadzić do uzyskania „pełnej szczelności”, jak chce przepis. Nie wierzcie tym, co wmawiają wam, że „ciepły montaż” załatwi sprawę. Nie załatwi, dopóki nie będziecie wiedzieli, jak dany sposób wykonania montażu warstwowego wpływa na szczelność powietrzną połączenia okna z ościeżą!

Dla własnego dobra zacznijcie na szkoleniach montażowych pytać o szczelność powietrzną połączeń okien z ościeżą przy różnej konfiguracji materiałów wykorzystanych do wykonania uszczelnienia, żądając w odpowiedzi konkretnych wartości wyrażonych współczynnikiem infiltracji powietrza albo przepuszczalnością powietrza w m3/m*h.  

Musicie mieć świadomość, że robiąc nadal to co zawsze, tak jak zawsze, ktoś może wam teraz zarzucić, że nie jest to najkorzystniejsze, co można osiągnąć na etapie wykonawczym, bo że nie jest „całkowicie szczelne” to wręcz pewne. A zanim w każdym konkretnym przypadku wyjaśni się sprawa „kąta” pod jakim działaliście, przepis Frankenstein chociaż podobno martwy, może udusić was i waszą firmę.  

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?