Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Przewiewy kontrolowane

Czerwiec 2015

Wieje od okna? Do niedawna nie było sposobu, by ustalić, czy „wianie” mieści się w dopuszczalnych granicach, czy się nie mieści. Na BUDMIE 2015 Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha zaprezentowało urządzenie pomiarowe, które zmienia ten stan rzeczy. Wypróbowaliśmy je na budowie. Działa, jak złoto. Wszelkiej maści okienni i montażowi partacze mogą zacząć się bać. MLTB bierze okienne przewiewy pod kontrolę!

Granice (nie)szczelności

Jeżeli nie wyczuwamy ruchu powietrza kiedy okno jest zamknięte, to zwyczajowo mówimy i myślimy o nim, że jest „szczelne”. Tak naprawdę nie jest. Okna i drzwi balkonowe z PVC-U nie były i nie są na tyle szczelne, aby w każdych warunkach, w całym okresie użytkowania do wnętrza pomieszczeń w ogóle nie przedostawało się powietrze zewnętrzne.

reklama

Przed wprowadzeniem okien do obrotu producenci mają obowiązek badać wyroby pod kątem ilości powietrza przedostającego się przez styk skrzydła z ramą ościeżnicy podczas symulacji oddziaływania ciśnienia parcia i ssania wiatru w warunkach określonych normą PN-EN 12207:2001. Im mniejszy strumień powietrza infiltrującego przez styk, tym lepsza klasa przepuszczalności powietrza, a okno bardziej szczelne albo raczej mniej nieszczelne.

Badanie zmierza bowiem nie tyle do wyznaczenia poziomu maksymalnej szczelności wyrobu, bo tu granicą jest całkowity brak przepływu powietrza przez styk, co do ustalenia poziomu nieszczelności okna i sprawdzenia, czy mieści się ona w granicach wymagań minimalnych.

Wymagania minimalne, czyli granice nieszczelności okien i drzwi balkonowych oraz montażu są wyznaczone w punktach 2.3.1 i 2.3.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie gdzie stanowi się między innymi, co następuje:

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym […] połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

reklama

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m * h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m * h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione w badaniach, wyroby i usługi nie powinny być przedmiotem obrotu, a w przypadku wyrobów już wprowadzonych do obrotu albo wykonanych usług mamy do czynienia z wadą fizyczną rzeczy ze wszystkimi możliwymi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów o rękojmi za wady albo z oświadczeń gwarancyjnych producentów bądź usługodawców.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha to jednostka badawcza akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji posiadająca notyfikację Komisji Europejskiej. Co to oznacza?

Jak informuje na swojej stronie internetowej Polski Komitet Normalizacyjny „Jednostka notyfikowana jest to jednostka oceniająca zgodność, zgłoszona do Komisji Europejskiej i umieszczona w wykazie jednostek notyfikowanych (NANDO) do konkretnych dyrektyw. Jednostka taka ma nadany niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Jednostka notyfikowana jest uprawniona do prowadzenia oceny zgodności i wydawania certyfikatów (świadectw) zgodności typu. Producent, którego wyrób musi być poddany ocenie zgodności z udziałem strony trzeciej, musi skorzystać z usług wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej. Laboratorium notyfikowane jest jednostką upoważnioną, w trybie opisanym powyżej, do prowadzenia badań wyrobu na zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.”

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w dniu 7 września 2009 roku uzyskało notyfikację (NB 2189) na podstawowy i niezbędny zakres badań potrzebnych do oznakowania znakiem CE wyrobów okiennych i drzwiowych. Upoważnia to Laboratorium do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą EN 14351-1+A1:2010 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

reklama

Jednym z podstawowych badań przeprowadzanych w ramach wstępnych badań typu okien i drzwi balkonowych jest badanie przepuszczalności powietrza.

Nowa usługa MLTB

Na targach BUDMA 2015 MLTB zaprezentowało urządzenie, które pozwala zbadać bezpośrednio na placu budowy, w domu lub mieszkaniu przepuszczalność powietrza okna albo złącza okna z murem. To niezbyt wielkie urządzenie może okazać się już niedługo prawdziwym młotem na okienne i montażowe czarownice.

MLTB - WINDOOR TESTER urządzenie do badania szczelności okien i drzwi balkonowych  oraz połączeń okna z murem w warunkach budowy, w domu lub mieszkaniu
MLTB - WINDOOR TESTER urządzenie do badania szczelności okien i drzwi balkonowych oraz połączeń okna z murem w warunkach budowy, w domu lub mieszkaniu

Do niedawna było tak, że reklamacja nabywcy okien złożona po okresie ochrony zapewnionej przez domniemanie istnienia wady, (daw. art.4 ust.1 u.o.s.w.s.k. obecnie art.5562 K.c.), dotycząca nadmiernej i niekontrolowanej infiltracji powietrza przez okno lub złącze mogła być zbywana albo wprost lekceważona bowiem nie było metody badawczej wedle której można było dowieść, że poziom infiltracji przekracza wartości wymagań minimalnych albo wartości zadeklarowane dla wyrobu przez producenta w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Dzięki urządzeniu stworzonemu przez MLTB dowodowy kłopot znika. WINDOOR TESTER można przewieźć w dowolne miejsce i zamontować od strony wnętrza pomieszczenia, a potem wywołując ciśnienia dodatnie lub ujemne w zakresie od 0 do 2000 Pa sprawdzić poziom infiltracji powietrza przez konstrukcję okienną lub połączenie okna z murem. Jeżeli ktokolwiek zechce zbadać poziom przepuszczalności powietrza zamontowanego okna albo szczelność montażowego połączenia okna z murem, teraz to już możliwe!

Test szczelności montażu Pro Quality

Mówienie i pisanie o montażu stało się ostatnio popularne. Kłopot w tym, że wielu mówi i pisze, ale mało kto sprawdza, czy wykonanie instalacji okien w ten, czy inny sposób faktycznie przyniesie pożądany skutek. Szkoda, bo szczelność połączenia okna z murem ościeża można zbadać. Pierwszą próbę opisaliśmy w artykule pod tytułem „Co daje ciepły montaż okien PVC.”.

Po publikacji podniosły się głosy, że to tylko badanie laboratoryjne, więc nie daje poglądu, jak wygląda przepuszczalność powietrza złącza okna z murem w warunkach budowy. Przyjmując krytykę postanowiliśmy kontynuować badania. Nowe urządzenie Mobilnego LTB wręcz spadło nam z nieba. Grzech było nie skorzystać.

Nieopodal Kątów Wrocławskich wznoszony jest dom jednorodzinny, a w nim układ otworów okiennych w sam raz żeby przeprowadzić interesujące nas badanie. Poprosiliśmy dwie świetne firmy monterskie FIX z Wrocławia i MULTIKO z Bielska Białej biorące udział w Programie Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl o przygotowanie do montażu 5 otworów oraz zamontowanie w nich na pięć różnych sposobów okien o konstrukcji oszklenia stałego.

Montaż okien odbył się 12 czerwca 2015, a 19 czerwca umówiliśmy się z Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej na wykonanie badań szczelności połączeń przy użyciu urządzenia WINDOOR TESTER. Badaniu poddano połączenia wykonane przy użyciu:

  • Wyłącznie pianki PU
  • ultifunkcyjnych taśm rozprężnych + „ciepły parapet”
  • Kombinacji pianki PU i korka + „ciepły parapet”
  • Folii paroizolacyjnej + pianki PU + folii paroprzepuszczalnej + „ciepły parapet”
  • Pianki PU + węgarek zewnętrzny + taśma rozprężna + „ciepły parapet”

Sposób przygotowania ościeży i sposób uszczelnienia połączeń można obejrzeć na prezentowanym filmie stanowiącym ilustrację fragmentu z badania.

Najlepszy sposób uszczelnienia połączenia okna z murem?

Wyniki testu okazały się być zaskakujące. Nie ujawnimy ich w tym artykule bowiem, aby uzyskać pewność, co do występowania pewnych zjawisk, test szczelności połączeń zostanie powtórzony kilkukrotnie. Potem przyjdzie czas na podsumowania i wnioski.

Kto ciekawy niech zagląda od czasu do czasu na naszą stronę internetową. Spróbujemy przy współpracy z MLTB i firmami rekomendowanymi przez Oknotest.pl znaleźć odpowiedź na pytanie, czy najlepszy sposób uszczelnienia połączenia okna z murem w ogóle istnieje.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.