Studio Okien Dardziński - prawidłowy montaż okien

15.06.2020
Udostępnij

Prawidłowy montaż okien i drzwi balkonowych, to zagadnienie nieco bagatelizowane przez inwestorów. Skutki mogą być przykre, a usuwanie błędów kłopotliwe i kosztowne. Dlatego warto pokazywać przykłady prawidłowego montażu, w którym poszczególne etapy prac zostały właściwie zaplanowane, a potem wykonane z należytą starannością. Przykładem takiej dobrze zaplanowanej i wykonanej usługi może być montaż okien zrealizowany przez firmę Studio Okien Dardziński z Giżycka.

Prawidłowy montaż okien, jak to zrobić?

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej przeprowadzono w jednorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu Giżycka.

Jednorodzinny budynek mieszkalny. Stan surowy otwarty. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.
Jednorodzinny budynek mieszkalny. Stan surowy otwarty. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.
Jednorodzinny budynek mieszkalny. Stan surowy otwarty. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.
Jednorodzinny budynek mieszkalny. Stan surowy otwarty. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.

Ściany konstrukcyjne obiektu wzniesiono z pustaków ceramicznych. Ten popularny materiał budowlany w połączeniu z warstwą ocieplenia EPS zapewnia inwestorom osiągnięcie pożądanej termoizolacji, ale dla prawidłowego wykonania montażu okien wymaga właściwego przygotowania oraz zastosowania odpowiednich materiałów oraz techniki wykonania prac montażowych.

Nieprzygotowane do montażu ościeże otworu okiennego w ścianie konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych.
Nieprzygotowane do montażu ościeże otworu okiennego w ścianie konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych.
Nieprzygotowane do montażu ościeże otworu okiennego w ścianie konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych.
Nieprzygotowane do montażu ościeże otworu okiennego w ścianie konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych.

Ze względu na ażurową konstrukcję pustaków, głębokość zamków i wpustów, a także powszechne niedoskonałości wykonania robót murarskich oraz nieszczelności w obrębie spoin pojedynczych elementów, ościeża otworów okiennych wymagają wyrównania i przygotowania do montażu okien.

Mur w obrębie ościeża powinien być szczelny, gładki, spoisty, a samo ościeże prostokątne. Co do zasady, przygotowanie otworów do montażu leży po stronie ekip murarskich albo inwestora, jednakże zadanie to może wykonać także wykonawca robót montażowych, o ile tak stanowić będzie zawarta umowa.

Przygotowanie ościeża otworu okiennego do montażu przy użyciu hydrofobowych zapraw tynkarskich.
Przygotowanie ościeża otworu okiennego do montażu przy użyciu hydrofobowych zapraw tynkarskich.
Ościeże otworu okiennego przygotowane do montażu zestawu konstrukcji narożnych.
Ościeże otworu okiennego przygotowane do montażu zestawu konstrukcji narożnych.

Równanie płaszczyzn ościeża przy użyciu hydrofobowych zapraw tynkarskich może znacząco wpłynąć na zmianę pierwotnego wymiaru otworów, a tym samym na zmiany w szerokości i geometrii szczelin dylatacyjnych. Z ostatecznym pomiarem otworów, stanowiącym podstawę ustalenia wymiarów konstrukcji okiennych warto zaczekać do zakończenia prac przygotowawczych. Dzień, czy dwa dni zwłoki nie mają większego znaczenia dla postępów budowy, a pozwolą uniknąć błędów utrudniających późniejsze wykonanie prac montażowych.

Sprawdzenie prostoliniowości i wymiarowanie otworów okiennych przygotowanych do montażu.
Sprawdzenie prostoliniowości i wymiarowanie otworów okiennych przygotowanych do montażu.
Sprawdzenie prostoliniowości i wymiarowanie otworów okiennych przygotowanych do montażu.
Sprawdzenie prostoliniowości i wymiarowanie otworów okiennych przygotowanych do montażu.

Ocena stanu technicznego ościeży, przygotowanie otworów do montażu oraz pomiary, to czynności wykonywane na etapie planowania i przygotowania robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Po nich, następuje przerwa w pracach montażowych, podczas której na podstawie dotychczasowych ustaleń produkowane są konstrukcje okienne. Studio Okien Dardziński z Giżycka współpracuje w tym zakresie z firmą AdamS z Mrągowa. Zgodnie z przyjętym planem oraz uzgodnieniami stron umowy w obiekcie przewidziano zastosowanie okien z PVC-U IDEAL 8000.

promocja
promocja
Montaż stalowej kotwy mocującej do ramy ościeżnicy okna.
Montaż stalowej kotwy mocującej do ramy ościeżnicy okna.
Instalacja podwalin z kompozytów poliuretanowych w progowej części konstrukcji okiennej.
Instalacja podwalin z kompozytów poliuretanowych w progowej części konstrukcji okiennej.

Po dostarczeniu okien i drzwi balkonowych na plac budowy oraz rozmieszczeniu konstrukcji w miejscach wbudowania, każda z nich musi być odpowiednio przygotowana do osadzenia w otworze okiennym. Powierzchnie kształtowników, na których aplikowane będą dodatkowe materiały uszczelniające wymagają odłuszczenia i oczyszczenia, w miejscach połączeń konstrukcyjnych mocowane są taśmy rozprężne, do ram ościeżnic przykręca się stalowe kotwy, a w obrębie progów instaluje podwaliny. W tym przypadku, w konstrukcjach oszkleń stałych i drzwi balkonowych zastosowano doskonałe podwaliny z kompozytów poliuretanowych.

Ustalanie pozycji konstrukcji okiennej w otworze okiennym z użyciem hydraulicznego dźwigu samochodowego i przyssawek firmy Schmalz.
Ustalanie pozycji konstrukcji okiennej w otworze okiennym z użyciem hydraulicznego dźwigu samochodowego i przyssawek firmy Schmalz.
Ustalanie pozycji konstrukcji okiennej w otworze okiennym z użyciem hydraulicznego dźwigu samochodowego i przyssawek firmy Schmalz.
Ustalanie pozycji konstrukcji okiennej w otworze okiennym z użyciem hydraulicznego dźwigu samochodowego i przyssawek firmy Schmalz.

Odpowiednio przygotowane konstrukcje okienne osadza się w otworach ościeży w pozycji przewidzianej w projekcie budowlanym. W tym samym czasie wykonuje się również elementy podparcia, dzięki którym na mur konstrukcyjny przenoszone są obciążenia pochodzące od sił powodowanych przez ciężar konstrukcji, a w przyszłości także obciążenia eksploatacyjne powodowane użytkowaniem.

Znakiem czasu przy wykonywaniu tego typu prac jest wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń mechanicznych, dźwigów i ssawek. Dzięki nim praca staje się nie tylko lżejsza, lecz co może nawet bardziej ważne, bezpieczniejsza, zarówno dla ludzi, jak i montowanych konstrukcji. Studio Okien Dardziński skorzystało z własnego dźwigu HDS oraz przyssawek firmy Schmalz.

Mocowanie stalowej kotwy do muru konstrukcyjnego w obrębie stojaków ramy ościeżnicy.
Mocowanie stalowej kotwy do muru konstrukcyjnego w obrębie stojaków ramy ościeżnicy.
Mocowanie progowego elementu ramy ościeżnicy do muru konstrukcyjnego przy użyciu śrub ramowych.
Mocowanie progowego elementu ramy ościeżnicy do muru konstrukcyjnego przy użyciu śrub ramowych.

Konstrukcje okienne ustawione w pionie i poziomie, właściwie podparte, mocuje się mechanicznie do muru konstrukcyjnego. Użyte środki powinny być dostosowane do przewidywanego projektowego obciążenia wiatrem oraz w pełni przenosić na mur konstrukcyjny siły działające prostopadle do płaszczyzn okien i drzwi balkonowych powodowane parciem albo ssaniem wiatru. Ze względu na materiał ścian konstrukcyjnych, firma Studio Okien Dardziński zastosowała hybrydowy sposób wykonania połączeń mechanicznych, polegający na równoczesnym wykorzystaniu stalowych kotew oraz śrub ramowych.

Szyna V firmy Knelsen. Element mocowania mechanicznego okna do muru konstrukcyjnego z pustaków ceramicznych.
Szyna V firmy Knelsen. Element mocowania mechanicznego okna do muru konstrukcyjnego z pustaków ceramicznych.
Uszczelnienie z powłok silikonowych na styku łbów śrub ramowych i powierzchni kształtowników okiennych.
Uszczelnienie z powłok silikonowych na styku łbów śrub ramowych i powierzchni kształtowników okiennych.

Istotny szczegół wart podkreślenia, gdy mowa o staranności wykonania prac montażowych, to wykorzystanie szyn V firmy Knelsen do mocowania progowych elementów konstrukcji okiennych w ażurowej przestrzeni pustaka ceramicznego oraz dodatkowe, silikonowe uszczelnienie na styku śruby ramowej z powierzchnią kształtownika okiennego. Cechą szczególną prawidłowego montażu okien jest wysoki poziom szczelności i termoizolacyjność połączeń okien z ościeżami.

Po zakończeniu robót instalacyjnych stolarki budowlanej połączenia okien z ościeżami powinny charakteryzować się wymaganym poziomem szczelności na przenikanie powietrza, odpornością na oddziaływanie wody opadowej oraz izolacyjnością cieplną zapobiegającą kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni połączeń. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej z zakresu techniki okiennej i montażu okien dla uzyskania odpowiednich rezultatów konieczne jest wykonanie trzech współzależnych warstw izolacyjnych i uszczelniających.

Zwilżanie powierzchni ościeża otworu okiennego w obrębie szczeliny dylatacyjnej przed aplikacją warstwy termoizolacyjnej z pianki PUR.
Zwilżanie powierzchni ościeża otworu okiennego w obrębie szczeliny dylatacyjnej przed aplikacją warstwy termoizolacyjnej z pianki PUR.
Aplikacja pianki PUR w przestrzeń szczeliny dylatacyjnej powstałej pomiędzy murem konstrukcyjnym, a ramą ościeżnicy okna.
Aplikacja pianki PUR w przestrzeń szczeliny dylatacyjnej powstałej pomiędzy murem konstrukcyjnym, a ramą ościeżnicy okna.

W funkcjonalnej, środkowej strefie montażu należy wykonać izolację termiczną połączeń okien z ościeżami. Firma Studio Okien Dardziński użyła do tego niskorozprężnej poliuretnanowej pianki pistoletowej TYTAN PROFESSIONAL 65 o wartości współczynnika przewodności cieplnej λ ≤ 0,036 (W/mK). Przy zachowaniu ciągłości warstwy termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych okien i drzwi balkonowych IDEAL 8000, w budynku nieocieplonym, uzyskujemy wartość współczynnika przenikania ciepła U połączenia okna z ościeżem na poziomie 0,42 W/(m2K), co w tym przypadku niezwykle ważne, jeśli brać pod uwagę lokalizację obiektu na styku IV i V strefy klimatycznej Polski.

Należyta termoizolacja zagwarantuje w przyszłości odpowiedni poziom współczynnika temperaturowego fRsi na wewnętrznej powierzchni połączeń, a co za tym idzie eliminację szkodliwej kondensacji pary wodnej w tym obszarze powodującej możliwość powstawania pleśni i zagrzybień.

Wykonywanie warstwy uszczelnień zewnętrznych przy użyciu folii o podwyższonej odporności na oddziaływanie promieniowania UV.
Wykonywanie warstwy uszczelnień zewnętrznych przy użyciu folii o podwyższonej odporności na oddziaływanie promieniowania UV.
Warstwa uszczelnienia wewnętrznego wykonana przy użyciu powłok polimerowych.
Warstwa uszczelnienia wewnętrznego wykonana przy użyciu powłok polimerowych.

Pełną funkcjonalność i trwałość warstwy termoizolacji w ekonomicznie uzasadnionym czasie zapewniają dodatkowe warstwy uszczelniające po stronie zewnętrznej i wewnętrznej połączeń okien z ościeżami. Wodoodporne, paroprzepuszczalne uszczelnienia zewnętrzne, stanowiące ochronę warstwy termoizolacji oraz całego połączenia przed oddziaływaniem wody opadowej wykonano przy użyciu folii uszczelniających o podwyższonej odporności na oddziaływanie promieniowania UV.

Uszczelnienie wewnętrzne stanowiące ostateczną barierę chroniącą połączenie przed przenikaniem powietrza wykonano przy użyciu powłoki uszczelniającej.

Dodatkowe uszczelnienie z powłok polimerowych na styku elementów budowlanych.
Dodatkowe uszczelnienie z powłok polimerowych na styku elementów budowlanych.
Dodatkowe uszczelnienie z powłok polimerowych na styku folii uszczelniających.
Dodatkowe uszczelnienie z powłok polimerowych na styku folii uszczelniających.

Przy wykonywaniu uszczelnień połączeń okien z ościeżami elementem o największej sakli trudności wykonania są wszelkiego rodzaju uskoki, załamania i połączenia elementów budowlanych. Warto zwrócić uwagę, że ekipa monterów Studio Okien Dardziński zastosowała w tych miejscach dodatkowe warstwy uszczelniające wykonane przy użyciu powłok polimerowych. To kolejny „drobiazg” świadczący o zaplanowanym, rozważnym i w pełni poprawnym działaniu przy wykonywaniu robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Prawidłowo zamontowana i uszczelniona jednorzędowa, trzykwaterowa konstrukcja drzwi balkonowych.
Prawidłowo zamontowana i uszczelniona jednorzędowa, trzykwaterowa konstrukcja drzwi balkonowych.
Jednorodzinny budynek mieszkalny z pustaków ceramicznych. Stan surowy zamknięty. Okna i drzwi balkonowe prawidłowo zamontowane i uszczelnione w otworach okiennych.
Jednorodzinny budynek mieszkalny z pustaków ceramicznych. Stan surowy zamknięty. Okna i drzwi balkonowe prawidłowo zamontowane i uszczelnione w otworach okiennych.

Nie sposób opisać w krótkiej relacji z placu budowy wszystkich czynności, które należy wykonać krok po kroku, aby uzyskać rezultaty charakteryzujące prawidłowy montaż okien i drzwi balkonowych. Skupiliśmy się i pokazaliśmy ledwie podstawowe zakresy, które wykonane z należytą starannością, mogą stanowić wskazówkę dla inwestorów zainteresowanych wysoką jakością kontraktowanych w przyszłości robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Studio Okien Dardziński, niewielka firma z Giżycka pokazała i udowodniła, że sporo już wie oraz potrafi zaplanować i wykonać prawidłowy montaż okien przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz materiałów najnowszej generacji.

Z przyjemnością informujemy, że od kilku miesięcy firma uczestniczy w Programie Rekomendacji Oknotest.pl. Niedługo zakończy roczny okres obserwowanego i audytowanego „stażu”, stając się pełnoprawnym członkiem Programu, uzyskując prawo ubiegania się o rekomendację Oknotest.pl. Przy zaprezentowanej jakości wykonania montażu z pewnością ma wielkie szanse na uzyskanie odpowiednich wyników badań szczelności i uzyskanie rekomendacji, czego jej życzymy.

Prawidłowy, ekologiczny montaż okien w regionie słynącym z ekologicznych walorów… to ma sens. Studio Okien Dardziński, tak trzymać!

OKNOTEST.PL

Zobacz także