Współczynnik fRsi a montaż okien

09.06.2017
Udostępnij

Jednym z wymagań, które powinno zostać spełnione w wyniku prawidłowego montażu okien i drzwi balkonowych jest wykonanie połączenia konstrukcji z ościeżem w sposób, który zapobiegnie występowaniu zjawiska kondensacji pary wodnej na jego wewnętrznej powierzchni. W celu zachowania tego warunku, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Norma EN 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania” podaje następującą definicję współczynnika temperaturowego fRsi:

Czynnik temperaturowy na wewnętrznej powierzchni fRsi – jest to różnica temperatury powierzchni wewnętrznej i temperatury powietrza zewnętrznego, podzielona przez różnicę temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, obliczona przy założeniu, że opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej wynosi Rsi.

Przedstawioną definicję można zapisać w postaci następującej zależności:

Współczynnik fRsi
Współczynnik fRsi

gdzie:

Θsi – Temperatura powierzchni wewnętrznej °C
Θi – Temperatura powietrza wewnętrznego °C
Θe – Temperatura powietrza zewnętrznego °C

Załóżmy, że w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego wynosi – 10 °C, a temperatura w pomieszczeniu +21 °C, podczas badania termowizyjnego okazało się, że temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia okna z ościeżem wynosi +14 °C. Czy połączenie spełnia wymaganie przepisów techniczno-budowlanych fRsi ≥ 0,72 , a montaż należy uznać za wykonany prawidłowo?

Współczynnik fRsi - przykład obliczeń
Współczynnik fRsi - przykład obliczeń

Wykonane obliczenie pokazuje, że temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia jest prawidłowa, a wymaganie dotyczące zabezpieczenia przed kondensacją powierzchniową spełnione.

Współczynnik fRsi a ocena jakości montażu okien

Umiejętność wyliczania wartości współczynnika temperaturowego fRsi może okazać się niezwykle przydatna podczas interpretacji zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. O ile bowiem nie są one szczególnie przydatne w ocenie jakości okien i drzwi balkonowych, o czym pisaliśmy wcześniej, o tyle w ocenie jakości wykonania robót montażowych mogą pełnić niezwykle istotną rolę wskazując zarówno na braki w ciągłości uszczelnień termoizolacyjnych wokół konstrukcji, jak i na niepoprawny wybór środków montażu, który nie zabezpiecza połączenia okna z ościeżem przed zawilgoceniem i przyspieszoną korozją.

Planując stosowanie określonych materiałów uszczelniających podczas wykonywania robót związanych z montażem okien warto zapytać dostawców o wyniki badań przenikalności cieplnej połączeń. Jeżeli znana jest wartość współczynnika przenikania ciepła U dla połączenia wykonanego przy użyciu danego środka uszczelniającego dość łatwo można obliczyć przewidywaną temperaturę na powierzchni połączenia od strony wewnętrznej. W tym celu można posłużyć się następującą zależnością:

T = ti – U * (ti – te) * Rsi

gdzie:

T – temperatura powierzchni wewnętrznej
ti – temperatura powietrza wewnętrznego
U – współczynnik przenikania ciepła połączenia
te – temperatura powietrza zewnętrznego
Rsi – opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej

Podobnie, jak w poprzednim przykładzie obliczeń załóżmy, że temperatura powietrza zewnętrznego wynosi – 10 °C, a temperatura w pomieszczeniu +21 °C. Dostawca materiałów uszczelniających przedstawił nam badania współczynnika przenikania ciepła, z których wynika, że dla naszego połączenia przyjmie on wartość 0,8 W/(m2*K). Przyjmijmy również najmniej korzystną wartość oporu przejmowania ciepła Rsi = 0,25. Jaka będzie w tych warunkach przewidywana temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia okna z ościeżem?

T = 21 - 0,8 * (21 – (-10)) * 0,25 = T = 14,8 °C

Wyliczając przewidywaną temperaturę na wewnętrznej powierzchni połączenia okna z ościeżem określiliśmy przy okazji temperaturę punktu rosy. Zaglądając chociażby do wcześniej prezentowanych tabel możemy określić przy jakiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu nastąpi wykroplenie kondensatu pary wodnej na styku okna z ościeżem.

OKNOTEST.PL

Niniejszy artykuł jest fragmentem Vademecum okien PVC 2017 wyd. ALUPLAST Sp. z o.o.

Zobacz także