Wymiana okien

03.06.2010
Udostępnij

Niejeden co wbijał gwóźdź w ścianę twierdził później, że wykonywał roboty budowlane. Jak myślicie, czy wbijanie gwoździa w ścianę, to wykonywanie robót budowlanych? A wymiana okien, to roboty budowlane czy nie? Pewnie parę osób się teraz zdziwi, ale w 9 przypadkach na 10 wymiana okien nie może być traktowana jako roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane! Dlaczego? Czytajcie, a się dowiecie i nie lekceważcie tematu, bo ta wiedza może okazać się równie przydatna dla producentów okien jak i inwestorów. Przeczytaj dwa razy jeśli jesteś organizatorem lub uczestnikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana okien.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO WYJAŚNIA !!!

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiamy następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Należy przy tym zauważyć, że ustawa – Prawo budowlane nie definiuje pojęcia „bieżąca konserwacja”. Jednakże biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady wiedzy technicznej można uznać, że bieżącą konserwacją są drobne czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Z powyższych przepisów wynika, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku – jeżeli nie następuje ingerencja w obiekt budowlany polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych – nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowym powyższej ustawy.

Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast w przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany (np. powiększenie otworów drzwiowych lub ich zabudowanie), wówczas może ona wypełniać znamiona remontu lub przebudowy. W takim przypadku roboty budowlane – takie jak remont lub przebudowa – będą wiązały się odpowiednio z dokonaniem zgłoszenia albo wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.”

OKNOTEST.PL

Źródło: Strona internetowa GUNB.

Zobacz także