Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Energeto. Inwentyka w czystej postaci.

Październik 2011

„Problem twórczy”, to zadanie, którego nie da się rozwiązać za pomocą tradycyjnych metod i technik. Metodykę poszukiwania rozwiązań zdefiniowanych problemów twórczych w sytuacji, gdy dotychczasowa wiedza i doświadczenie nie podsuwają żadnego gotowego rozwiązania, a stan istniejący nie spełnia oczekiwań nazywamy „inwentyką”. System kształtowników okiennych energeto®, to owoc zastosowania inwentyki w branży okien PVC.

Źródło problemu

W czasach rozwoju budownictwa energooszczędnego, problem twórczy producentów okien można zdefiniować jako poszukiwanie rozwiązań prowadzących do obniżania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród przeszklonych przy jednoczesnym spełnieniu przez produkty wymagań podstawowych, wynikających z treści przepisów techniczno-budowlanych i szczegółowych wynikających z treści norm lub aprobat technicznych.

reklama

Większość okien PVC składa się z pięciu podstawowych elementów: Kształtowników okiennych, wzmocnień stalowych, szkła w postaci szyb zespolonych, uszczelek oraz okuć. Trzy pierwsze mają istotny wpływ na przenikalność cieplną okna, a ich wytwórcy nie ustają w wysiłkach, aby wyroby jak najlepiej wpisywały się w budowlaną energooszczędność.

Wielokomorowe szyby zespolone z powłokami niskoemisyjnymi i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazami szlachetnymi, to już powszechność. „Ciepłe ramki” stają się standardem. Trwają prace nad szkłem próżniowym VIG (Vacuum Insulated Glass). Uszczelki z TPE-V wypierają klasyczny EPDM, a okna robią się szczelniejsze. Maleją straty ciepła z powodu niekontrolowanej infiltracji powietrza.

Jednak łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Od pewnego czasu w energooszczędnym łańcuchu okiennym najsłabszym ogniwem były kształtowniki okienne z PVC zbrojone stalowymi wzmocnieniami.

Problem twórczy

Kolejny problem twórczy, który wymaga rozwiązania dotyczy producentów kształtowników i wynika z właściwości materiałowych PVC-U oraz konstrukcji profili wykorzystywanych do produkcji okien. Jego istotą jest ograniczenie przepływu ciepła przez strukturę zbudowaną z materiałów o zróżnicowanej przewodności cieplnej. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że kształtownik okienny, to bryła o złożonej geometrii, zbudowana z tworzywa sztucznego, z przestrzenią wewnętrzną podzieloną na komory wypełnione powietrzem i stalą, przez którą w sezonie grzewczym przepływa strumień ciepła w kierunku od wewnątrz na zewnątrz.

Ościeżnica Aluplast Energeto 7000
reklama

Norma PN-EN 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości obliczeniowe” podaje następujące obliczeniowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ dla materiałów mających swój udział w konstrukcji kształtowników okiennych:

  • dla PVC, λ = 0,17 W/(m2*K),
  • dla powietrza, λ = 0,025 W/(m2*K),
  • dla stali, λ = 50 W/(m2*K)

Jeden rzut oka na to zestawienie wystarczy do stwierdzenia, że na przenikalność cieplną kształtowników okiennych PVC pozytywnie oddziałuje powietrze zamknięte w komorach, a negatywnym przewodnikiem ciepła jest stal zwiększająca ich wytrzymałość.

W tej sytuacji dość oczywiste wydają się być podjęte przez wielu producentów próby zmniejszania wartości współczynnika przenikania ciepła profili okiennych poprzez zwiększanie wymiaru ich głębokości, a co za tym idzie przyrost objętości znajdującego się w nich powietrza, przy jednoczesnej modyfikacji ilości i budowy komór wewnętrznych oraz ograniczeniu powierzchni przylegania wzmocnienia stalowego do płaszczyzny konstrukcji kształtownika.

IDEAL 4000 IDEAL 6000 IDEAL 8000
IDEAL 4000
IDEAL 4000
IDEAL 6000
IDEAL 6000
IDEAL 8000
IDEAL 8000
Uf = 1,4 W/(m2*K) Uf = 1,2 W/(m2*K) Uf = 1,0 W/(m2*K)
Sprawozdanie LTB
nr 271/B - 2010
Raport ift Rosenheim
nr 402 31138/1
Świadectwo PfB Rosenheim
nr 11/02-A061-Z1

Efekt tych działań doskonale ilustrują powyższe przekrojowe rysunki kilku różnych odmian kształtowników IDEAL firmy Aluplast oraz podana dla nich wartość współczynnika przenikania ciepła „Uf”. Wyniki badań potwierdzają słuszność przyjętego założenia. Większa głębokość profili i ilość zawartego w nich powietrza oraz ograniczenie płaszczyzny styku stali i PVC przyczynia się do obniżenia przenikalności cieplnej profili, ale ze względów technicznych (wytrzymałość elementów i konstrukcji) oraz ekonomicznych (zużycie surowców i energii) nie można tego kierunku rozwoju kontynuować w nieskończoność.

Konieczne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań wskazanego wcześniej problemu twórczego, innych niż dotychczasowe otaczanie stali coraz większą masą tworzywa i powietrza.

W ostatnim okresie wiele firm systemowych przedstawiło różne koncepcje modyfikacji konstrukcji kształtowników, których celem jest obniżenie ich współczynnika przenikalności cieplnej. W systemie Alphaline, firma Veka pozostawiając wzmocnienia stalowe proponuje wypełnianie komory czołowej wkładkami z materiału o niskiej przewodności cieplnej.

reklama

Rehau opracował system kształtowników GENEO, będący hybrydowym konceptem, w którym kształtowniki wykonywane z różnych tworzyw łączonych w procesie koekstruzji mogą być nadal wzmacniane stalą, komory czołowe mogą być wypełniane odpowiednimi wkładkami termoizolacyjnymi, a przeszklenia skrzydeł osadzane klasycznie na podkładkach lub wklejane we wrąb szklenia. Jednak najśmielszą, najdalej idącą i najbardziej innowacyjną propozycję przedstawiła firma Aluplast nazywając ją wdzięcznie energeto ®.

energeto ®

Koncepcja kształtowników energeto ®, to przykład wykorzystania i połączenia w obrębie jednej technologii produkcyjnej wszystkich czynników niezbędnych do optymalizacji okien PVC pod kątem ograniczania strat ciepła. Idea zasadza się przede wszystkim na pomyśle całkowitej eliminacji konieczności stosowania wzmocnień stalowych przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu właściwości statycznych i termoizolacyjnych szkła oraz ograniczeniu wymiany ciepła przez przegrodę w wyniku wyparcia części gazu wypełniającego komory kształtownika i zastąpienia go ciałem stałym o niskiej przewodności cieplnej.

Poniżej prezentujemy schemat przekroju podstawowej ramy ościeżnicy systemu energeto ® 4000 wraz z kierunkiem przepływu ciepła przez konstrukcję kształtownika.

energeto kierunek przepływu ciepła
Energeto kierunek przepływu ciepła

Ciemne pionowe linie na rysunku, to elementy wykonane z tworzywa PBT Ultradur High Speed z domieszką włókna szklanego usztywniające kształtownik PVC z powodzeniem zastępujące konieczną dotąd stal. Dwie środkowe komory wewnętrzne wypełnione są szczelnie pianką PU, która jest wtłaczana dopiero po zgrzaniu konstrukcji okna. Poniżej dla porównania z wcześniej prezentowanym rozwiązaniem standardowym podajemy obliczeniowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ materiałów wchodzących w skład konstrukcji kształtowników energeto ®:

  • PVC, λ = 0,17 W/(m2*K),
  • Powietrze, λ = 0,025 W/(m2*K)
  • PBT Ultradur High Speed λ = 1,0 W/(m2*K),
  • Pianka PU, λ = 0,05 W/(m2*K)

Profile okienne energeto®, niezależnie od odmiany, są na razie jedynymi, w których zimną stal λ = 50,0 W/(m2*K), zastąpiono, trwale i nieodwracalnie tworzywem PBT Ultradur High Speed o pięćdziesięciokrotnie mniejszej przewodności cieplnej λ = 1,0 W/(m2*K). Technologię współwytłaczania, (koekstruzji), wzmocnień z PBT w procesie produkcji kształtowników nazwano Powerdur Inside. Unikalną technologię wypełniania komór profili pianką PU dopiero po całkowitym zgrzaniu elementów konstrukcyjnych okna określono mianem Foam Inside.

Kolejną nowinką technologiczną wpływającą zarówno na wytrzymałość konstrukcji okien jak i ich przenikalność cieplną jest zastosowanie na skalę przemysłową wklejania pakietów szyb zespolonych we wrąb szklenia skrzydła okiennego, czyli technologia Bonding Inside.

Technologia Bonding Inside. Wklejanie pakietów szyb zespolonych we wrąb szklenia skrzydła okiennego.
Technologia Bonding Inside. Wklejanie pakietów szyb zespolonych we wrąb szklenia skrzydła okiennego

Szyba zespolona przy użyciu odpowiedniego dwuskładnikowego kleju zostaje trwale połączona z kształtownikiem skrzydła na całym obwodzie ich styku. Z punktu widzenia statyki konstrukcji taki sposób połączenia szyby z kształtownikiem jest odpowiednikiem połączenia wzmocnienia stalowego z kształtownikiem skrzydła przy użyciu właściwie rozmieszczonych wkrętów.

Pozytywny wpływ technologii bonding inside na obniżenie przenikalności cieplnej okna wynika ze zmiany sposobu osadzenia szyby we wrębie szklenia. W standardowych konstrukcjach, krawędź szyby zespolonej wspartej na odpowiednio rozmieszczonych podkładach szklarskich chowa się za przylgę skrzydła na głębokość około 15 mm.

Szyba wklejana nie wymaga stosowania klasycznych podkładek szklarskich, co sprawia, że krawędź szyby może być osadzona głębiej we wrębie. Jak stwierdza inżynier Jürgen Benitz-Wildenburg z ift Rosenheim w artykule „Trends im Fenster und Fassadenbau“ opublikowanym w magazynie Glas+Rahmen (nr 10/2009):

[...] przy osadzeniu szyby na głębokość 25 mm współczynnik przenikania ciepła okna może poprawić się nawet o 0,05 W/(m2*K).

Stosowana w oknach energeto ® technologia bonding inside przynosi ich użytkownikom jeszcze jedną miłą niespodziankę związaną z trwałością eksploatacyjną szyb zespolonych. Tradycyjne podkładki szklarskie powodują zwiększenie punktowych naprężeń szkła w miejscach, w których wspierają i stabilizują pozycję szyby zespolonej we wrębie szklenia.

W wypadku nawet niewielkich mikrouszkodzeń krawędzi szyb może powodować to ich pękanie w transporcie lub w wyniku eksploatacyjnych obciążeń termicznych. Naprężenia szkła powstające w wyniku zastosowania technologii wklejania szyb są o 70% mniejsze i rozłożone równomiernie, co doskonale ilustrują zdjęcia, które publikujemy dzięki uprzejmości firmy SIKKA.

Naprężenie szyby zespolonej
Naprężenie szyby zespolonej

energeto ® - wytrzymałość na zginanie

Inwentyka, inwentyką, a wielu inwestorów z pewnością zada sobie pytanie, czy aby na pewno kształtowniki okienne PVC bez wzmocnienia stalowego będą odpowiednio wytrzymałe, a konstrukcja okienna sztywna? Aby odpowiedzieć na te pytania trzeba odwołać się do wyników badań zachowania konstrukcji okiennej energeto ® poddanej obciążeniu wiatrem, a przy okazji przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia statyki.

Wiadomo z praktyki, że każdy element konstrukcyjny okna pod wpływem działających na niego obciążeń ulega odkształceniu. Jeśli obciążenia osiągną odpowiednio duże wartości mogą spowodować, że ulegnie on zniszczeniu lub nadmiernemu, nieodwracalnemu odkształceniu. W efekcie straci własności użytkowe, co może być przyczyną znacznych strat ekonomicznych, a w szczególnych przypadkach także zagrożeniem dla życia lub zdrowia użytkowników.

Każde okno wbudowane w ściany budynku poddawane jest nieustannemu działaniu różnych obciążeń, które wpływają na jego trwałość. Można je podzielić na dwie grupy. Obciążenia własne, pochodzące od ciężaru własnego, np. ciężaru oszklenia oraz obciążenia użytkowe powodowane przez użytkownika albo zjawiska zewnętrzne, na przykład wiatr lub śnieg.

Przy projektowaniu i wymiarowaniu okien PVC z reguły nie bierze się pod uwagę obciążeń własnych. Wśród obciążeń użytkowych wpływających na pionowe konstrukcje okienne szczególnie istotną rolę odgrywa obciążenie siłami parcia i ssania wiatru. Skutkiem oddziaływania na okno obciążeń pochodzących od parcia i ssania wiatru, jest odkształcanie (zginanie) elementów jego konstrukcji. Instytut Techniki Budowlanej w udzielanych przez siebie aprobatach technicznych wydawał w tym względzie następujące zalecenie: 

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem według PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż 1/300 (klasa C według wartości względnego ugięcia czołowego wg PN EN 12210:2001). 

Uzupełniając, to zalecenie ITB dodamy, że przy wymiarowaniu konstrukcji okiennych i określaniu wartości maksymalnych dopuszczalnych ugięć warto sprawdzić, czy przy maksymalnym odkształceniu kształtowników nie zostanie przekroczone dopuszczalne ugięcie szyby. Producenci szyb z reguły przyjmują, że nie powinno być większe niż 1/200 lub 8 mm.

Zapobieganie nadmiernym lub trwałym odkształceniom okien PVC wymaga stosowania dodatkowych wzmocnień. Do tej pory w większości systemów okiennych taką rolę pełniły stalowe profile wzmacniające dostosowane kształtem do konstrukcji komór poszczególnych kształtowników okiennych z PVC i grubości ścianek wynikającej z obliczeń statycznych, umieszczane na całym obwodzie ram, niezależnie od wymiaru okna. W kształtownikach energeto ® rolę stalowych wzmocnień przejmują wzmocnienia z tworzywa PBT Ultradur High Speed albo bezpośrednio szyba zespolona.

Powszechnie uznawana konieczność wzmacniania okien z tworzyw sztucznych wynika z małej wytrzymałości PVC. W statyce rozróżnia się pojęcie wytrzymałości na rozciąganie oznaczanej literowo „EA” i wytrzymałości na zginanie oznaczanej literowo „EI”. Dla projektowania i wykonywania konstrukcji okiennych istotne są wartości w zakresie wytrzymałości na zginanie. Literą E oznacza się wartość modułu odkształcalności liniowej albo inaczej modułu sprężystości nazywanego w skrócie modułem Younga.

Podawany jest w jednostkach siły na powierzchnię, na przykład kN/cm2, N/mm2. Pod pojęciem sprężystości należy rozumieć właściwość wszystkich ciał stałych polegającą na cofaniu się odkształcenia powstającego pod wpływem siły zewnętrznej po zaniku obciążenia. Jeżeli zmiana kształtu jest trwała po zaniku obciążenia mamy do czynienia z plastycznym zachowaniem materiału.

Moduł Younga jest współczynnikiem zależnym od temperatury i określanym na podstawie badań materiałowych. Im większa wartość współczynnika E, tym mniejsze są odkształcenia ciała pod działaniem danego obciążenia. Poniżej prezentujemy tabelę z przykładowymi wartościami modułu sprężystości dla kilku wybranych materiałów.

Tabela wytrzymałości materiałów
Materiał konstrukcyjny Moduł sprężystości „E” w (kN/cm2)
Stal 21.000
Aluminium 7.000
Szkło 7.000
Drewno (obciążenie w kierunku włókien) 1.000 do 1.250
PVC 240

Jednym z elementów konstrukcji okna poddawanym obciążeniom dynamicznym i statycznym, w tym pochodzącym od parcia i ssania wiatru są skrzydła okienne. Opisując nieco wcześniej technologię bonding inside wykorzystywaną w produkcji okien energeto ® wspomnieliśmy, że szyba zespolona zostaje trwale związana z kształtownikiem skrzydła okiennego i może to być odpowiednikiem stosowanego w klasycznych rozwiązaniach przykręcania wkrętami wzmocnień stalowych do profili.

Warto zwrócić uwagę na podaną w tabeli wartość modułu sprężystości dla szkła. Wynosi ona 7.000 kN/ cm2, co odpowiada podawanej encyklopedycznie wartości 70GPa i jest podobna do modułu sprężystości aluminium, a zarazem prawie trzydziestokrotnie większa od modułu sprężystości PVC.

Opisu odporności konstrukcji okiennych energeto ® na obciążenia pochodzące od parcia i ssania wiatru nie musimy ograniczać do rozważań czysto teoretycznych bowiem została ona zbadana w warunkach laboratoryjnych przez notyfikowane laboratorium Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim. Badaniu poddano między innymi jednodzielne okno rozwierano-uchylne o wymiarach 1480 mm x 1480 mm wykonane z trzech dostępnych odmian kształtowników energeto ®. Poniżej w tabeli prezentujemy wyniki badań.

Wyniki badań odporności na obciążenie wiatrem konstrukcji okiennych energeto®
Wymiary konstrukcji Odmiana kształtowników Opinia/Raport Wynik
Przykładowe okno energeto® o wymiarach 1480mm x 1480mm.
Przykładowe okno energeto® o wymiarach 1480mm x 1480mm.
energeto ® 4000 Opinia ift Rosenheim nr
10-001068-GAS01-A1-0203-de-01
C 4
energeto ® 5000 Opinia ift Rosenheim nr
10-000376-GAS01-A1-0203-de-01
C 4
energeto ® 8000 Opinia ift Rosenheim nr
10-000985-GAS01-A1-0203-de-01
C 4

Powyższe wyniki badań odporności na obciążenie wiatrem okien energeto® można zinterpretować następująco: Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien o 1/300 jego długości (klasa C według wartości względnego ugięcia czołowego wg PN EN 12210:2001) nastąpiło przy wartości ciśnienia parcia wiatru 1.600 Pa, co odpowiada wiatrowi wiejącemu z prędkością około 184 km/h.

Badanie odporności na obciążenie wiatrem. Energeto ®
Badanie odporności na obciążenie wiatrem. Energeto ®
Badanie odporności na obciążenie wiatrem. Energeto ®
Badanie odporności na obciążenie wiatrem. Energeto ®

Jako informację dodatkową i ciekawostkę możemy podać, że w badaniach własnych firmy Aluplast plastyczność (zniszczenie) kształtownika energeto ® o długości 1mb nastąpiło w chwili, gdy jego ugięcie wyniosło 1/40 jego długości, czyli 25 mm.

energeto ® - przenikalność cieplna kształtowników

Wytrzymałość, a co za tym idzie trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji, to sprawy o pierwszorzędnym znaczeniu. Wiadomo już, że kształtownik i konstrukcja okienna energeto ®, w której nie ma ani grama stali wzmocnienia, spełnia wymogi statyczne dzięki technologii powerdur inside, ale czy eliminacja stali i jednoczesne zastosowanie technologii bonding inside i foam inside przynosi równie pozytywne i oczekiwane rezultaty w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła Uf profili okiennych i okien?

Zanim przedstawimy wyniki badań przenikalności cieplnej, które odpowiedzą na postawione pytanie, a przy okazji będą podstawą do ustalenia, czy wskazany na początku artykułu problem twórczy został właściwie rozwiązany, warto zapoznać się bliżej z trzema dostępnymi odmianami kształtowników energeto ®.

Kształtowniki okienne energeto®
energeto® 4000
Energeto® 4000
energeto® 5000
Energeto® 5000
energeto® 8000
Energeto® 8000
energeto® 4000 energeto® 5000 energeto® 8000

Poszczególne odmiany różnią się od siebie wymiarem głębokości oraz sposobem uszczelnienia. energeto ® 4000, to odmiana bez uszczelnienia środkowego AD ( Anschlag Dichtung ) o głębokości 70 mm, energeto ® 5000 i 8000, to odmiany z uszczelnieniem środkowym MD ( Mittel Dichtung ) o głębokości 70 mm i odpowiednio 85 mm.

Kształtowniki energeto ® 4000 dostępne są wyłącznie w kolorze białym, odmiany 5000 i 8000 mogą być również jedno lub dwustronnie okleinowane. Dla wszystkich odmian, dowolną kolorystykę zewnętrzną można uzyskać dzięki nakładkom aluminiowym malowanym proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Każda z odmian kształtowników energeto ® może być wykonana jako standardowa lub z zastosowaniem technologii foam inside.

Energeto. Technologia Foam Inside

W zależności od odmiany i sposobu wykonania (komory wypełnione powietrzem albo pianką PU), poszczególne złożenia kształtowników różnią się ustaloną w badaniach wartością współczynnika przenikania ciepła Uf , co pokazujemy w tabeli.

Odmiana Technologia Badania Wynik
energeto® 4000 standard LTB sprawozdanie z badań
108/B - 2009
Uf = 1,0 W/(m2 * K)
energeto® 5000 standard ift Rosenheim raport z badań
422 38000/2
Uf = 1,0 W/(m2 * K)
energeto® 8000 standard PfB Rosenheim
11/04-A130-Z1
Uf = 0,94 W/(m2 * K)
energeto® 8000 foam inside PfB Rosenheim
11/04-A130-Z2
Uf = 0,79 W/(m2 * K)

Podane wyżej wyniki badań przenikalności cieplnej kształtowników energeto ® zdają się potwierdzać słuszność założeń technologicznych zastosowanych do rozwiązania problemu technicznego związanego z ograniczeniem przepływu strumienia ciepła przez konstrukcję profili PVC. Szczególnie technologia opcjonalnego wypełniania przestrzeni komór kształtowników po zgrzaniu konstrukcji ramy lub skrzydła (foam inside), niezależnie od ich odmiany, wydaje się być rozwiązaniem ciekawym i przynoszącym widoczne i wymierne ograniczenia strat ciepła.

Obniżenie przenikalności cieplnej profili o 0,16 W/(m2 * K) nie będzie obojętne dla poprawy wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien energeto ®, a jeśli uwzględnimy dodatkowe zyski płynące z technologii wklejanej szyby (bonding inside), o których pisał Jürgen Benitz-Wildenburg w cytowanym przez nas artykule, dodatkowe obniżenie przenikalności cieplnej o 0,2 W/(m2 * K) wydaje się być całkiem realne.

energeto ® – właściwości okien według PN-EN 14351-1+A1:2010

Stare powiedzenie mówi, że „nie samym chlebem człowiek żyje”. Mimo, że kształtowniki energeto ® powstały po to, by tworzyć z nich okienne konstrukcje energooszczędne, z punktu widzenia przyszłego użytkownika byłoby wysoce niewskazane gdyby koncentrował uwagę i podejmował decyzję o ich zakupie wyłącznie na podstawie oceny tej jednej właściwości.

Naprawdę „dobre” okno nie może mieć na wybitnym poziomie wyłącznie tej jednej właściwości. Cóż nam bowiem po „ciepłym” oknie, jeśli w zakresie pozostałych właściwości specyfikowanych przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 osiągi będą mierne? Toż to pieniądze wyrzucone w energooszczędne błoto. Nie tędy droga.

Przed wprowadzeniem okien do obrotu, producent powinien określić poziom osiągów dla posiadanych przez nie właściwości eksploatacyjnych. Przywołana wcześniej, najważniejsza dla rynku okiennego norma, wymienia aż 23 różne właściwości okien PVC. Nie wszystkie są dla użytkowników równie istotne, ale dla im większej ich liczby określony zostanie w badaniach poziom osiągów tym łatwiej nabywcy wybrać produkt dokładnie odpowiadający jego oczekiwaniom.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań właściwości okna jednodzielnego o wymiarach 1485 mm x 1485 mm wykonanego z kształtowników energeto® 4000, energeto ® 5000 i energeto ® 8000, przeprowadzonych na zlecenie firmy Aluplast w notyfikowanym laboratorium Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim.

Wyniki badań właściwości eksploatacyjnych okien energeto®
  Właściwość energeto® 40001 energeto®; 50002 energeto® 80003
Ikona. Odporność na obciążenie wiatrem. Odporność na obciążenie wiatrem C 4 C 4 C 4
Ikona. Wodoszczelność. Wodoszczelność 9 A E 750 E 750
Ikona. Przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4
Ikona. Siły operacyjne. Siły operacyjne Klasa 1 Klasa 2 Klasa 2
Ikona. Wytrzymałość mechaniczna. Wytrzymałość mechaniczna npd5 npd5 Klasa 4
Ikona. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10.000 cykli 10.000 cykli 10.000 cykli
Ikona. Odporność na włamanie. Odporność na włamanie Klasa 2 (WK 2)4 Klasa 2 (WK 2)4 Klasa 2 (WK 2)4
1 Opinia ift Rosenheim nr 10-001068-GAS01-A1-0203-de-01
2 Opinia ift Rosenheim nr 10-000376-GAS01-A1-0203-de-01
3 Opinia ift Rosenheim nr 10-000985-GAS01-A1-0203-de-01
4 Opinia ift Rosenheim nr 10-000735-GAS01—A01-05-de-01
5 Właściwość nieokreślona

Jakie wnioski dla przyszłych użytkowników okien energeto ® płyną z analizy danych zawartych w tej tabeli? O klasie odporności na obciążenie wiatrem pisaliśmy już wcześniej, teraz możemy tylko przypomnieć, że parametry wytrzymałościowe badanych konstrukcji uznać trzeba za ponadprzeciętne ze względu na fakt, iż ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien o 1/300 jego długości (klasa C według wartości względnego ugięcia czołowego wg PN EN 12210:2001) następuje przy wartości ciśnienia próbnego rzędu aż 1.600 Pa, co odpowiada wiatrowi wiejącemu z prędkością około 184 km/h. Tak u nas jeszcze nie wiało i niech tak zostanie.

Wodoszczelność konstrukcji w klasie 9A albo E 750 trzeba również uznać za wystarczające przy występujących w Polsce zjawiskach pogodowych. Ustalone w badaniach klasy wodoszczelności dowodzą, że przecieki wody opadowej do wnętrza konstrukcji mogą wystąpić przy wietrze wiejącym co najmniej z prędkością 112 km/h w wypadku okien odmiany energeto ® 4000 albo z prędkością 122 km/h dla dwóch pozostałych odmian kształtowników.

Najwyższa, 4 klasa przepuszczalności powietrza jest potwierdzeniem braku jakiejkolwiek niekontrolowanej infiltracji powietrza przez przegrodę. Okna energeto ® są szczelne i niezależnie od odmiany spełniają warunek stawiany przez krajowe przepisy techniczno-budowlane, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)), w którym stwierdza się, że: 

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m · h · daPa2/3)

Wartość sił operacyjnych niezbędnych do poruszania skrzydłami okien lub klamkami sterującymi okuciem mieszczą się w zakresie od 30 N do 100 N (10 N to ok. 1 kg). Dobrą informacją dla użytkowników jest też zachowanie przez okna całkowitej sprawności w ciągu 10.000 cykli „otwarcie/zamknięcie”. Lekko licząc gdyby otwierać badane konstrukcje tylko raz dziennie, zachowają swoją sprawność funkcjonalną przez ponad 27 lat.

Uzyskanie w badaniach 2 klasy odporności na włamanie dla okien energeto ® wykonanych ze wszystkich trzech odmian profili trzeba uznać za spore, jeśli nie wybitne, osiągnięcie techniczne potwierdzające zalety kształtowników, a w szczególności ich wzmocnień wykonanych z tworzywa PBT Ultradur High Speed. Nigdy dotąd nie słyszeliśmy o oknie „antywłamaniowym”, w którym brak stalowych wzmocnień. Okazuje się, że i tę przeszkodę można przeskoczyć, nawet potrzykroć, dzięki inwentyce i twórczej wyobraźni.

energeto ® – metoda Franklina

W działach marketingu krąży opowieść o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Benjamin Franklin przed podjęciem jakiejś poważnej decyzji lubił sporządzać metodą bilansową listę ewentualnych wad i zalet różnych wariantów rozwiązań, które brał pod uwagę. Spróbujmy zastosować tę metodę do końcowej oceny kształtowników i okien energeto ®.

Przeznaczeniem okien energeto ® jest budownictwo energooszczędne i pasywne. W tego typu obiektach najlepiej stosować przegrody przeszklone w postaci przeszkleń stałych, okien stałoszklonych albo jednodzielnych konstrukcji okiennych. Jednak wyobraźnia projektantów i inwestorów oraz estetyka elewacji może im podsunąć pomysł zastosowania okien wielodzielnych. 

Niestety, tu napotkają mały problem. W całym systemie kształtowników głównych energeto ® nie ma jeszcze profili słupka stałego, co powoduje konieczność korzystania z kształtowników IDEAL o klasycznej konstrukcji i niestety nie pozostaje bez wpływu na przenikalność cieplną okien wielodzielnych. Kolejną niedogodnością mogą być problemy z wykonywaniem konstrukcji okiennych zwieńczonych łukami.

Kształtowników energeto ® po prostu giąć nie należy, więc okna z łukiem odpadają. Czy to poważna wada systemu? Raczej nie, bo jakoś trudno sobie wyobrazić tego typu okna w obiekcie o pasywnej charakterystyce energetycznej, gdzie wysoka szczelność, to wymóg podstawowy, ale fakt odnotowujemy. To chyba tyle po ujemnej stronie bilansu.

Zaletą okien i kształtowników energeto ® są niewątpliwie poziomy osiągów w zakresie podstawowych właściwości eksploatacyjnych, które omówiliśmy nieco wcześniej i nie ma potrzeby do nich wracać, są ciepłe i wytrzymałe, czyli takie jakie mają być. Dodatkową zaletą, którą warto podkreślić jest waga konstrukcji okiennych, a przede wszystkim skrzydeł. Są lekkie, bo nie ma w nich zimnej i ciężkiej stali.

To istotna cecha, jeśli chcemy korzystać z wielokomorowych pakietów szyb zespolonych albo z szyb o nietypowej konstrukcji, np. o podwyższonej izolacyjności akustycznej, czy odporności na włamanie. Mimo „młodego wieku” energeto ®, to także produkt dość dobrze sprawdzony w praktyce.

Sami, już dwa lata temu opisywaliśmy pierwsze montaże u klientów indywidualnych. Teraz można do nich dołączyć całe, pierwsze w Polsce, zeroenergetyczne osiedle mieszkaniowe, które powstaje w Gdańsku Osowej oraz szeroką gamę zagranicznych obiektów budowlanych, bo energeto ®, to także polski hit eksportowy na niemieckim rynku okien energooszczędnych.

Kolejna sprawa godna podkreślenia, choć trudno przewidzieć, czy to zaleta, czy wada, ale okien energeto ® nie sprzedaje się na każdym rogu ulicy. Ich produkcja wymaga wysokiej kultury technicznej i niemałych nakładów na odpowiedni sprzęt, dlatego jest udostępniana wyłącznie sprawdzonym partnerom systemodawcy. Od takich można i trzeba wymagać więcej, więc to chyba zaleta.

Jesteśmy przekonani, że przed podjęciem decyzji o zakupie okien każdy z inwestorów potrafi zrobić w duchu, czy też na papierze, własny bilans „za i przeciw”. Żeby go stworzyć nie trzeba być od razu prezydentem Stanów Zjednoczonych, podobnie jak nie trzeba nim być, by kupować nowoczesne okna będące owocem inwentyki w czystej postaci.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2011-10-22 00:00:00 aktualizacja: 2021-03-04 14:06:40


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.