Okna PVC - deklaracja właściwości użytkowych

16.06.2012
Udostępnij

W marcu 2011 roku ukazało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. W związku z tym w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy należy spodziewać się również wielu zmian w krajowych aktach prawnych obejmujących swoimi regulacjami ten zakres zagadnień. Jedną z takich zmian będzie z pewnością wprowadzenie jednolitego na całym obszarze EOG* wzoru dokumentu „deklaracji zgodności” dla producentów oznaczających wyroby budowlane oznakowaniem CE.

Mając na uwadze, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nie posługuje się już terminem „deklaracja zgodności” wprowadzając w to miejsce pojęcie „deklaracja właściwości użytkowych” wydaje się oczywiste, że w wyniku dostosowywania prawa krajowego do prawa unijnego także w polskim systemie prawnym pojawi się odpowiedni akt, będący implementacją nowych rozwiązań do polskiego systemu prawnego wprowadzający pojęcie „deklaracji właściwości użytkowych” do obrotu. Zanim jednak to nastąpi prezentujemy wzór deklaracji właściwości użytkowych pochodzący z załącznika nr III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, który stanie się obowiązujący z dniem 01 lipca 2013 roku.

Wzór deklaracji właściwości użytkowych str.1
Wzór deklaracji właściwości użytkowych str.1
Wzór deklaracji właściwości użytkowych str.2
Wzór deklaracji właściwości użytkowych str.2

Zawartość deklaracji właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Deklaracja właściwości użytkowych zawiera w szczególności następujące informacje:

 • Określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja właściwości użytkowych.
 • System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
 • Numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki.
 • W stosownych przypadkach, numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji technicznej oraz wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta.

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera ponadto:

 • Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
 • Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu;
 • Właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań;
 • W stosownych przypadkach, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk.
 • Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania lub zastosowań w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku.
 • Dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined).
 • Jeżeli dla danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną, właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej.

Dostarczanie deklaracji właściwości użytkowych

Istotnym novum w odróżnieniu od dotychczas stosowanych „deklaracji zgodności” jest sposób dostarczania „deklaracji właściwości użytkowych”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 stanowi, że dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną.

W przypadku gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesłana drogą elektroniczną. Kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy. W drodze odstępstwa kopia deklaracji właściwości użytkowych może zostać udostępniona na stronie internetowej zgodnie z warunkami ustalonymi odrębnie na podstawie Rozporządzenia 305/2011.

Warunki gwarantują między innymi, że deklaracja własności użytkowych pozostaje dostępna co najmniej przez okres 10 lat. W stosownych przypadkach można ten okres zmienić dla określonych rodzin wyrobów budowlanych na podstawie oczekiwanej długości życia lub roli wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych. Deklaracja właściwości użytkowych jest dostarczana w języku lub językach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym wyrób jest udostępniony.

*EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

OKNOTEST.PL

Zobacz także
AL-TECH Aliplast Star
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AdamS Wicona Wicline 95
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast Slide
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Ola MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pozbud Star Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vetrex HST V70
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne