Okna PVC - deklaracja zgodności

16.06.2012
Udostępnij

Definicję pojęcia „deklaracja zgodności” możemy odnaleźć w art. 5 pkt. 10 ustawy „O systemie oceny zgodności” (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pózn. zm.), w którym stwierdza się, że przez deklarację zgodności należy rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Przez wymagania zasadnicze należy rozumieć wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia, (art. 5 pkt. 16 Ustawy o systemie oceny zgodności). W polskim systemie prawnym wymagania dyrektyw zostały implementowane do przepisów ustawy „Prawo budowlane”, a w szczególności do treści jej art. 5 ust. 1 pkt.1.

Z powyższych definicji wynika, iż złożenie przez producenta okien oświadczenia, w którym deklaruje on zgodność wyrobu z wymaganiami jest czynnością, która ma niewielki związek z jakością okna pojmowaną jako mix marketingowy i odnoszącą się bardziej do faktu spełniania przez okno oczekiwań nabywcy niż wymogów przepisów techniczno-budowlanych oraz specyfikacji technicznych.

Każde okno wprowadzane do obrotu musi spełniać określone wymagania podstawowe, co wcale nie znaczy, że każde okno, spełniając wymagania podstawowe spełnia również wszystkie oczekiwania kupującego, co do spodziewanych korzyści wynikających z możliwości jego zastosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

Wydanie przez producenta okien oświadczenia, w którym deklaruje on zgodność okna z wymaganiami jest obowiązkowym elementem w procedurach oceny zgodności, poprzedzających wprowadzenie wyrobu do obrotu. Deklaracja zgodności musi mieć obligatoryjnie formę pisemną. W Polsce każdy producent okien może jeszcze deklarować zgodność wyrobów z wymaganiami przy użyciu dwóch różnych dokumentów, w zależności od rodzaju specyfikacji technicznych stanowiących dokument odniesienia w procedurze oceny zgodności. Wynika to z treści odpowiednich rozporządzeń Ministra Infrastruktury.

W § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym stwierdza się, co następuje:

„Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.”

Natomiast w § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, stwierdza się, że:

„Przez wystawienie deklaracji zgodności producent wyrobu budowlanego oświadcza, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu.”

W cytowanych przepisach mamy więc do czynienia albo z „krajową deklaracją zgodności” albo z „deklaracją zgodności”. Warto wiedzieć, że „krajowa deklaracja zgodności” nie jest dokumentem tożsamym z „deklaracją zgodności”. Wynika, to między innymi z treści art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”, w którym stwierdza się, że:

„Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne [...], jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.”

 

Krajowa deklaracja zgodności jest zatem niezbędna do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym „B”. Oznakowane w ten sposób wyroby należy uznać za dopuszczone do obrotu wyłącznie na terytorium Polski. Wzór krajowej deklaracji zgodności dla wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B” określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041) prezentujemy poniżej.

Wzór Krajowej Deklaracji Zgodności
Wzór Krajowej Deklaracji Zgodności

Wystawienie przez producenta „deklaracji zgodności” jest konieczne jeśli okno ma być oznaczone oznakowaniem „CE” i dopuszczone do obrotu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory nie został ustalony jednolity wzór „deklaracji zgodności”, ale zarówno w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE jak i w normie zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 odnaleźć można zapisy precyzujące istotne elementy takiej deklaracji.

W § 8 ust 1 przywołanego wyżej rozporządzenia stwierdza się, że deklaracja zgodności zawiera w szczególności:

  • Numer nadany przez wydającego.
  • Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany.
  • Określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie.
  • Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego.
  • Wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
  • Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego, wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
  • Oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jeżeli brały one udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego.
  • Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności w imieniu producenta.
  • Datę wystawienia.

W normie zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 odwołanie do obligatoryjności stosowania i zawartości deklaracji zgodności odnajdujemy w załączniku informacyjnym ZA, w którym czytamy między innymi:

„W przypadku produktów (okien i drzwi z PVC) objętych systemem AoC 3 (system zgodności 3 patrz rozd. 63) gdy zgodność z warunkami niniejszego Dodatku została osiągnięta, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) sporządza i zachowuje świadectwo zgodności (Deklarację zgodności WE), która uprawnia producenta do umieszczania oznakowania CE. Deklaracja powinna zawierać:

  • Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), i miejsce produkcji, ewentualnie w zakodowanym formacie.
  • Opis wyrobu (rodzaj, identyfikacja, wykorzystanie itp.), oraz kopia informacji towarzyszącej oznakowaniu CE.
  • Przepisy, z którymi dany wyrób jest zgodny (tj. Dodatek ZA do niniejszej Normy Europejskiej);
  • Warunki szczególne mające zastosowanie do wykorzystania produktu (np. przepisy dotyczące stosowania pod pewnymi warunkami).
  • Nazwę i adres notyfikowanego laboratorium lub laboratoriów
  • Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.”

Deklaracja zgodności WE powinna być wystawiona w oficjalnym języku akceptowanym przez Państwo Członkowskie, w którym produkt ma być używany.

Podsumowując dotychczasowe ustalenia dotyczące „deklaracji zgodności” możemy stwierdzić, że: Deklaracja zgodności jest obowiązkowym pisemnym oświadczeniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wydawanym na ich wyłączną odpowiedzialność, wystawianym przed wprowadzeniem okna do obrotu, w oficjalnym języku akceptowanym przez państwo na terenie którego ma być ono używane, o ustalonej formie lub treści, , w którym wystawca stwierdza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Ostatnim zagadnieniem, które chcielibyśmy omówić jest odpowiedź na pytanie, kto i kiedy może żądać od producenta okazania deklaracji zgodności, a przede wszystkim, czy nabywca okien z PVC może w każdej sytuacji żądać okazania mu deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela?

Niestety odpowiedź na to pytanie jest negatywna, a jej podstawą jest treść obowiązujących przepisów, a w szczególności cytowanego wcześniej § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w którym stwierdza się, że:

„Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie”

oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, w którym stwierdza się, że:

„Deklarację zgodności wystawia się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności. Deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.”

Z treści obu przepisów wynika, że obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest przedkładanie deklaracji „właściwym organom kontroli na ich żądanie”. Żaden z nabywców okien nie posiada statusu „właściwego organu kontroli”, tak więc żądanie kierowane do producenta, ale nie poparte wcześniejszym uzgodnieniem, co do takiej możliwości w treści zawartej umowy może spotkać się z uzasadnioną odmową.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Termo Profil Efect
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Delta Trocal 76 AD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Variant PE 68 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Witraż Duo Modern
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Redan Synego
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Dobroplast Imperial i+
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Budvar
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
9 opinii
1510
7670
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.63 / 5.00
5 opinii
66
33644
Vetrex
ocena gwiazdki 4.47 / 5.00
10 opinii
1514
95857
firma zbadała okna
TUR-PLAST
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
1256
Sapor
ocena gwiazdki 3.67 / 5.00
0 opinii
0
908
Krispol
ocena gwiazdki 4.12 / 5.00
3 opinie
0
6309
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.63 / 5.00
5 opinii
21
33644
Barilo
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
536
Maszrol BIS
ocena gwiazdki 4.27 / 5.00
4 opinie
0
1190
Petecki
ocena gwiazdki 3.74 / 5.00
2 opinie
0
3583
AM Okna
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
766
Monolit
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
1 opinia
0
1039
NexBau
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
1255
Thermofasada Zachód
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
808
Doorsy
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
1 opinia
0
487
Maszrol BIS
ocena gwiazdki 4.27 / 5.00
4 opinie
0
1190
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
641
Vidok
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
2 opinie
0
2941
firma zbadała okna
Witraż
ocena gwiazdki 4.06 / 5.00
3 opinie
0
3421
Internorm
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
1 opinia
0
2797
PAMO
ocena gwiazdki 2.00 / 5.00
0 opinii
0
921
Wegiel
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
983
Vidok
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
2 opinie
0
2941
firma zbadała okna
Aluron
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
972