Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Strefy klimatyczne Polski. Mapa.

Czerwiec 2012

Nowelizacja przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690) obowiązująca od 01 stycznia 2014 znosi dotychczasową relację pomiędzy wymaganą wartością maksymalną współczynnika przenikania ciepła Uwmax okna lub drzwi balkonowych, a strefą klimatyczną Polski, w której zlokalizowany jest budynek mieszkalny lub budynek zamieszkania zbiorowego. Bez zmian pozostawia się natomiast wartości obliczeniowe temperatur ti.

Niezależnie od strefy klimatycznej Polski wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła Uwmax okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie może większa niż podana w tabeli nr 1:

reklama

Tabela nr 1

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzneWspółczynnik przenikania ciepła U(max)[W/(m2 * K)]
od 1 stycznia
2014 r.
od 1 stycznia
2014 r.
od 1 stycznia
2014 r.
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych),drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti ≥ 16 °C
b) przy ti ≤ 16 °C 1,3
1,81,1
1,60,9
1,4

Wartości Uwmax dla okien połaciowych, okien w ścianach wewnętrznych, drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi oraz okien i drzwi zewnętrznych w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych podane są w punkcie 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 roku poz.926.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie, (01.01.2014), rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę albo została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Mapa - strefy klimatyczne Polski

Prezentowana przez nas wcześniej mapa stref klimatycznych Polski pochodziła z normy PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”. Od 22 maja 2014 roku norma ma już status normy wycofanej przez Polski Komitet Normalizacyjny. W związku z tym zachowujemy ją w tym artykule ze względów archiwalnych.

reklama

Nową, najbardziej aktualną mapę stref klimatycznych odnaleźć można w normie PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. Nie przynosi ona żadnych istotnych zmian, co do przebiegu granic poszczególnych stref, ale dzięki większej liczbie geograficznych punktów odniesienia pozwala je lepiej identyfikować.

Warto jednak wspomnieć, że wraz z wycofaniem normy PN-82/B-02403 znika proponowany w niej podział na okres letni i zimowy oraz związany z tym odmienny podział terytorium Polski na dwie strefy klimatyczne w okresie letnim i pięć stref w okresie zimowym. W normie PN-EN 122831:2006 zachowano jedynie strefy aktualne dla okresu zimowego.

Norma PN-EN 12831:2006

W normie PN-EN 12831:2006 określono metody obliczania projektowych strat ciepła i projektowego obciążenia cieplnego w podstawowych warunkach projektowych. Podstawowe przypadki obejmują wszystkie budynki:

 • z ograniczoną wysokością pomieszczeń (nie przekraczającą 5 m),
 • przy założeniu, że są one ogrzewane w warunkach projektowych do stanu ustalonego.

Przykładami takich budynków są: Budynki mieszkalne, budynki administracyjne i biurowe, szkoły, biblioteki, szpitale, budynki rekreacyjne, więzienia, budynki gastronomiczne, sklepy i inne budynki użytkowane w celu komercyjnym, budynki przemysłowe.

W metodzie obliczeniowej, o której mowa w normie, wykorzystywane są następujące dane klimatyczne związane z usytuowaniem budynku w jednej ze stref klimatycznych:

 • projektowa temperatura zewnętrzna
 • średnia roczna wartość temperatury zewnętrznej

Wartości normowe temperatur do obliczeń przedstawiamy w tabeli nr 2:

reklama

Tabela nr 2

Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna wartość temperatury zewnętrznejw zależności od strefy klimatycznej PN-EN 12831:2006
Strefa klimatycznaProjektowa temperatura zewnętrzna °CŚrednia roczna temperatura zewnętrzna °C
I -16 7,7
II -18 7,9
III -20 7,6
IV -22 6,9
V -24 5,5

Do obliczeń strat ciepła w budynku niezbędne jest również posługiwanie się pewnymi zakładanymi wartościami temperatury wewnętrznej pomieszczeń. W normie PN-EN 12831:2006 w tablicy NB.2 przedstawione są wartości projektowych temperatur wewnętrznych w zależności od funkcji pomieszczeń. Prezentujemy je w tabeli nr 3:

Tabela nr 3

Projektowa temperatura wewnętrzna niezależnie od strefy klimatycznej wg. PN-EN 12831:2006
Przeznaczenie lub sposób wykorzystania pomieszczeńPrzykłady pomieszczeń°C
 • nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 • przemysłowe – podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeśli pozwalają na to względy technologiczne)
 • magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
5
 • w których nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt ludzi znajdujących się w ruchu i okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h,
 • w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp. przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
 • klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
 • hale sprężarek, pompownie, kuźnie,hartownie, wydziały obróbki cieplnej,
8
 • w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetyczny powyżej 300 W,
 • w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp. wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
 • magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni, kościoły,
 • hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyżej 300 W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
12
 • w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:
  • w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej,
  • bez okryć zewnętrznych znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300W,
 • w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
 • sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne,
 • kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe
16
 • przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonywujących w sposób ciągły pracy fizycznej
 • kotłownie i węzły cieplne
 • pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń, muzea i galerie sztuki z szatniami, audytoria
20
 • przeznaczone do rozbierania,
 • przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
 • łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni,
 • gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentow, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne
24

Strefy klimatyczne Polski – materiał archiwalny

W związku z tym, że ustalone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła Umax dla okien i drzwi są powiązane ze strefami klimatycznym i panującymi w nich warunkami, poniżej przedstawiamy za normą PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego” oraz PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” mapę stref klimatycznych Polski dla okresu zimowego oraz poziomy temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego w poszczególnych strefach klimatycznych:

Mapa stref klimatycznych Polski
Mapa stref klimatycznych Polski dla okresu zimowego
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego w poszczególnych strefach klimatycznych
Strefa klimatyczna I II III IV V
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynków w °C -16 -18 -20 -22 -24

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.