Okna PCV - okna energooszczędne

16.06.2012
Udostępnij

Okna energooszczędne, to rzecz, o której się dyskutuje, ale której nikt nie widział. Do tej pory nie istnieje żadna legalna definicja pojęcia „okno energooszczędne”. Po lekturze wcześniejszych rozdziałów i naszych obliczeniach z pewnością wiele osób zgodziłoby się ze stwierdzeniem, że ich zadaniem jest ograniczanie strat energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń, dlatego powinny charakteryzować się jak najniższym współczynnikiem przenikania ciepła Uw.

Jednak w tej quasi definicji kryje się błąd logiczny ignotum per ignotum (nieznane przez nieznane), bowiem zawiera dwa niewiele mówiące pojęcia; „ograniczanie” i „jak najniższy”. Oba pojęcia są tylko pozornie jasne, w praktyce dla każdego mogą oznaczać co innego, inne dolne wartości graniczne współczynnika Uw.

Na razie należy raczej przyjmować, że „okna energooszczędne” należą do kategorii pojęć marketingowych i technicznie niezdefiniowanych. W praktyce każdy może przyjmować i podawać dowolne wartości współczynnika przenikania ciepła mieszczące się poniżej wartości Umax wyznaczanej przez krajowe przepisy techniczno-budowlane twierdząc, że okno o takiej przenikalności cieplnej jest „energooszczędne”.

Poniżej przedstawiamy wymagania pochodzące z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, w którym podano między innymi obowiązujące w Polsce maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła dla okien i drzwi elewacyjnych w zależności od kategorii budynku i strefy klimatycznej, w której on się znajduje.

Rodzaj budynku, typ oknaU(max)
Wymagane
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego 
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥16 °C

a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej
1,8 W/(m2 * K)
1,7 W/(m2 * K)
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6 W/(m2 * K)
Budynek użyteczności publicznej 
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):

a) przy ti ≥ 16 °C
b) przy 8 °C ≤ ti ≤ 16 °C
c) przy ti ≤ 8 °C
1,8 W/(m2 * K)
2,6 W/(m2 * K)
bez wymagań
Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8 W/(m2 * K)
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2,6 W/(m2 * K)
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy 
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w
pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C

a) w I, II i III strefie klimatycznej
b) w IV i V strefie klimatycznej
1,9 W/(m2 * K)
1,7 W/(m2 * K)
Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych 2,6 W/(m2 * K)

Przyglądając się wartościom współczynnika Umax podanym w tabeli można stwierdzić, że całkowicie nie przystają do aktualnego stanu techniki okiennej i możliwości wytwórczych producentów. Trudno tu mówić o jakimkolwiek poziomie energooszczędności okien. Produkt o przenikalności cieplnej na poziomie 1,8 W/(m2 * K), to przeżytek!

Nie mamy jednak wyjścia, przepis obowiązuje i zgodnie z wolą ustawodawcy trzeba uznać te parametry za górną dopuszczalną granicę współczynnika przenikania ciepła okna, co wcale nie znaczy, że każde okno o niższej przenikalności cieplnej od razu zasługuje na miano energooszczędnego. Na drugim krańcu postawimy okna przeznaczone do budynków pasywnych.

Dla tej kategorii okien polskie przepisy techniczno-budowlane także nie ustalają żadnej granicznej wartości współczynnika przenikania ciepła, jednak na podstawie powszechnie uznanych w branży wytycznych Passivhaus Institut Darmstadt przyjmuje się pewne wartości progowe, wynoszące Uw ≤ 0,8 W/(m2 * K) dla okna niezabudowanego i Uw ≤ 0,85 W/(m2 * K) dla okna zabudowanego.

Mając na uwadze tak dobrane skrajne wartości można uznać, że współczynnik przenikania ciepła każdego okna energooszczędnego powinien zawierać się w granicach spełniających na razie taki oto warunek: 0,8 < Uw ≤ 1,7 lub 1,8 W/(m2 * K) w zależności od strefy klimatycznej, a o konkretnej wartości współczynnika zawsze zadecydują wymagania obiektowe wynikające z projektu lub ustalone przez inwestora.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Expresokna PremiDoor 76 Lux
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Avante HST 476
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
KNS Softline 76 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Bertrand ALUTREND LINEAR
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Windows 2000 Ecofutural EF
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Fasada IV 96 AL Contour
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne