Okna PCV - przepuszczalność powietrza

16.06.2012
Udostępnij

Prezentowany poniżej fragment tabeli klasyfikacyjnej pochodzący z normy PN-EN 14351-1+A1:2010 wskazuje, że dla okien i drzwi balkonowych ustala się w niej 4 klasy przepuszczalności powietrza w zależności od wartości całkowitej przepuszczalności powietrza w stosunku do powierzchni okna (badanej próbki) lub długości linii stykowej.

Dla poszczególnych klas norma wyznacza poziomy granicznych wartości przepuszczalności powietrza będące przeliczeniem z wartości pomiarów uzyskanych przy różnych ciśnieniach próbnych na ilość powietrza, jaka odpowiada ciśnieniu 100 Pa (10daPa). Na podstawie tej klasyfikacji można przyjmować, że im wyższa ustalona w badaniach i zadeklarowana przez producenta klasa przepuszczalności powietrza, tym szczelniejsze okno.

Przepuszczalność powietrza Maksymalne ciśnienie próbne (Pa)

Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa (m3/h*m2) lub (m3/h*m)
npd 1
(150)
(50 lub 12,50)
2
(300)
(27 lub 6,75)
3
(600)
(9 lub 2,25)
4
(600)
(3 lub 0,75)

Jednocześnie norma wskazuje (pkt. 5.6), że każde z państw członkowskich UE, niezależnie od powyższej klasyfikacji może ustalić inny pożądany poziom osiągów okien w zakresie przepuszczalności powietrza, co stwarza sytuację, w której pierwszeństwo przed postanowieniami normy mogą mieć wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych o czym powinni pamiętać eksporterzy i importerzy stolarki okiennej.

promocja
promocja

Wymagania, co do szczelności powietrznej okien wprowadzanych do obrotu na terenie Polski, zostały ustanowione w przepisach techniczno-budowlanych, a konkretnie w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), w którym w punkcie 2.3.2; stwierdza się między innymi: 

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m * h * daPa2/3)... 

Ustawodawca odnosząc się do wymaganego poziomu przepuszczalności powietrza przez otwierane okna i drzwi balkonowe posłużył się pojęciem „współczynnika infiltracji powietrza”. Można to uznać za odwołanie do wcześniejszej treści aprobat technicznych, w których ITB określał dla różnych typów okien wartość współczynnika infiltracji powietrza „a” definiowanego jako ilość powietrza jaka przeniknie w ciągu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna lub drzwi balkonowych przy różnicy ciśnień 1daPa (m * h * daPa2/3) po obu stronach okna.

Warto w tym miejscu zauważyć, że podejście do określania przepuszczalności powietrza oparte o „współczynnik infiltracji powietrza „a” w polskich przepisach techniczno-budowlanych i odniesienie do długości linii stykowej różni się od podejścia normy PN-EN 14351-1+A1:2010, w której wymaga się podania odpowiedniej klasy oraz odniesienia przepuszczalności zarówno do linii stykowej jak i powierzchni.

Ta rozbieżność może być powodem trudności w ocenie, czy przepuszczalność zadeklarowana zgodnie z normą oznacza równoczesne spełnienie wymagań przepisów krajowych.

Z udostępnionych nam obliczeń Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej wynika, że okno spełniające wymaganie Rozporządzenia, a ≤ 0,3 m3/(m · h · daPa2/3) charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza na poziomie 1, 39 (m3/h*m) w stosunku do linii stykowej. Patrząc na zamieszczoną na początku tabelę jest to wartość wyższa niż w klasie 4 (0,75) lecz niższa od granicy klasy 3 (2,25).

Tym samym okno, któremu ze względu na przepuszczalność w stosunku do linii stykowej przypisano klasę 4 spełnia na pewno wymagania Rozporządzenia, okno z klasą 1 i 2 na pewno nie spełnia tych wymagań, a dla okna z zadeklarowaną klasą trzecią będzie można to określić dopiero po wykonaniu dodatkowych przeliczeń.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Thermofasada System HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Grupa Solo Logic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Wegiel Gemini Linear
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Plastixal Sereniti
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastimet Ryven Thermal Plus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne