O Rankingu Okien - Badnia ITT

Ranking Okien - Badania ITT umożliwia porównywanie poziomów właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U na podstawie świadectw i sprawozdań z badań konstrukcji okiennych, a także dostępności podstawowych informacji technicznych i handlowych na stronach internetowych producentów okien. Profesor Andrzej Blikle w książce „Doktryna jakości” pisze tak: „Wartość, (poziom luksusu), określamy przez odniesienie cech produktu do cech innych analogicznych produktów na rynku. […] Można powiedzieć, że produkt jest tym bardziej luksusowy, im więcej obiecuje on klientowi, a jest tym lepszej jakości, im bardziej obietnice te są spełnione.” Ranking Okien - Badania ITT informuje na ile mogą być spełnione obietnice składane przez producentów okien z PVC. Dzięki tabelom i danym Rankingu, inwestorzy oraz architekci będą mogli decydować o zastosowaniu okien i drzwi poprzez porównanie osiągów wymaganych z osiągami zbadanymi, czyli dokonywać wyboru produktu w sposób zalecany przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010. 

Wszystkich zainteresowanych czytelników prosimy o zapoznanie się z treścią zakładek „O Rankingu” oraz „FAQ”, które łącznie stanowią regulamin Rankingu Okien - Badnia ITT zawierający zbiór zasad opisujących jego działanie.

O Rankingu Okien - Badania ITT

Ranking Okien - Badania ITT powstał z wyłącznej inicjatywy portalu Oknotest.pl i jest zamieszczony  pod domeną oknotest.pl. Dla producentów umieszczanych w Rankingu po raz pierwszy, Ranking jest całkowicie bezpłatny. Obecność producenta w Rankingu, wprowadzanie, utrzymywanie, uzupełnianie, zmiana lub usunięcie danych, a także rezygnacja z uczestnictwa i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych  nie wymaga żadnych opłat, ani nie wiąże się dla producenta z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek świadczeń dodatkowych i ubocznych.

Głównym celem Rankingu jest gromadzenie i prezentacja informacji o osiągach, czyli poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U, ustalonych przez jednostki notyfikowane w badaniach wstępnych typu wyrobów, (ITT).

Ranking posiada dwie możliwości sortowania wyników, po ilości punktów – sortowanie domyślne albo alfabetycznie po nazwie firm. Pozycja w Rankingu jest zależna od przyjętego kryterium sortowania wyników.

Informacje z tabel Rankingu umożliwiają i ułatwiają architektom, projektantom lub inwestorom porównanie osiągów, poziomów/klas/wartości właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U zbadanych przez jednostki notyfikowane z wymaganiami krajowych przepisów techniczno-budowlanych oraz wymaganiami obiektowymi w celu określenia zasadności i możliwości zastosowania konkretnego wyrobu w obiekcie budowlanym. Taki tryb postępowania podczas  wyboru okien i drzwi balkonowych zalecany jest przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010. Stwarzając możliwość porównywania osiągów, poziomów/klas/wartości właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U zbadanych przez jednostki notyfikowane, Ranking nie ma charakteru oceny jakości wyrobów oraz działalności producentów. Nieprzydatność jakiegoś wyrobu do danego zastosowania nie wyklucza przydatności do innego, określonego zastosowania.

Ranking powstaje wyłącznie w oparciu o wyniki badań wstępnych typu właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U zleconych jednostkom notyfikowanym przez producenta, zamieszczonych w świadectwach/sprawozdaniach/raportach z badań wstępnych typu opublikowanych na stronie internetowej producenta albo przesłanych przez producenta na dowolny adres e-mail portalu oraz świadectwa/certyfikaty/dokumenty pochodzące od jednostek notyfikowanych albo jednostek akredytowanych potwierdzające inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe opublikowane na stronie internetowej producenta albo przesłane przez producenta na dowolny adres e-mail portalu.

W Rankingu nie są uwzględniane wyniki badań wstępnych typu, z których korzystają producenci okien i drzwi balkonowych z PVC-U w procedurach kaskadowania oraz wyniki badań kontrolnych.

Ranking Okien - Badania ITT składa się z dwóch części: Technicznej i Handlowej. W części technicznej punktowany jest poziom/klasa/wartość 13 wybranych właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U uzyskany przez producenta w badaniach wstępnych typu 15 konstrukcji okiennych najczęściej sprzedawanych na polskim rynku oraz odrębnie uczestnictwo producenta w programie konsumenckich testów okien Pro Quality inicjowanych i prowadzonych przez portal Oknotest.pl.

Zestawienie właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U branych pod uwagę w punktacji części technicznej Rankingu.

 1. Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie próbne
 2. Odporność na obciążenie wiatrem ugięcie ramy
 3. Wodoszczelność (A)
 4. Izolacyjność akustyczna RA 1
 5. Izolacyjność akustyczna RA 2
 6. Przenikalność cieplna
 7. Przepuszczalność powietrza klasa
 8. Przepuszczalność odniesienia Q100L (m3/hm)
 9. Wytrzymałość mechaniczna – obciążenia pionowe (racking)
 10. Wytrzymałość mechaniczna – skręcanie statyczne
 11. Siły operacyjne
 12. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 13. Odporność na włamanie
 14. Konstrukcja badana w ramach testów Pro Quality

Zestawienie konstrukcji okiennych branych pod uwagę w punktacji części technicznej Rankingu.

 1. Okno jednoskrzydłowe R lub UR
 2. Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe wymiar minimalny S ≥ 865mm; H ≥2.095mm
 3. Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem wymiar minimalny S ≥ 865mm; H ≥2.095mm
 4. Okno jednorzędowe, dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym
 5. Okno jednorzędowe, dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym
 6. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem  wymiar minimalny S ≥ 1.660mm; H ≥2.095mm
 7. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem  oraz niskim progiem  wymiar minimalny S ≥ 1.660mm; H ≥2.095mm
 8. Okno jedno lub dwurzędowe, trzyskrzydłowe
 9. Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe wymiar minimalny S ≥ 2.550mm; H ≥2.095mm
 10. Okno jedno lub dwurzędowe czteroskrzydłowe
 11. Drzwi balkonowe czteroskrzydłowe wymiar minimalny S ≥ 3.400mm; H ≥2.095mm
 12. Drzwi balkonowe uchylno – przesuwne (PSK)
 13. Drzwi balkonowe unoszono – przesuwne (HST) schemat otwierania A
 14. Drzwi balkonowe unoszono – przesuwne (HST), schemat otwierania C
 15. Okna i drzwi balkonowe nieprostokątne

W części technicznej, liczba punktów w Rankingu jest pochodną asortymentu produktów oraz liczby konstrukcji okiennych, dla których producent zlecił jednostkom notyfikowanym wykonanie badań wstępnych typu, a także zakresu i wyników zleconych badań o ile świadectwa/sprawozdania/raporty z tych badań są publikowane na stronie internetowej producenta albo zostaną przesłane na dowolny adres e-mail portalu.

Szczegółowy sposób punktowej oceny części technicznej Rankingu dostępny jest poniżej:

Ranking Okien - Badania ITT – część techniczna – punktacja

W części handlowej punktacji Rankingu podlegają:

 1. Informacja o wdrożeniu i prowadzeniu systemu zarządzania jakością ISO 9001.
 2. Dostęp na stronie internetowej do aktualnego świadectwa potwierdzającego wdrożenie i prowadzenie systemu zarządzania jakością.
 3. Prowadzenie Zakładowej Kontroli Produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej
 4. Dostępność na stronie internetowej aktualnego świadectwa o nadzorze jednostki notyfikowanej nad ZKP producenta.
 5. Dostępność na stronie internetowej świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu.
 6. Informacja o wydanym oświadczeniu gwarancyjnym i objęciu ochroną wytwarzanych produktów.  
 7. Dostępność na stronie internetowej oświadczenia gwarancyjnego.
 8. Informacja o wydaniu zaleceń montażowych - firmowej instrukcji montażu
 9. Dostępność na stronie internetowej zaleceń montażowych - firmowej instrukcji montażu.
 10. Informacja o uczestnictwie partnerów handlowych producenta w Programie Rekomendacji

W części handlowej, liczba punktów jest pochodną liczby świadectw/certyfikatów/dokumentów potwierdzających inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe opublikowanych na stronie internetowej producenta albo przesłanych przez producenta na dowolny adres e-mail vortalu.

Szczegółowy sposób punktowej oceny części handlowej Rankingu dostępny jest poniżej:

Ranking Okien - Badania ITT – część handlowa – punktacja

Ranking ma charakter otwarty. Oknotest.pl może w każdej chwili podjąć decyzję o:

 • Dodaniu dowolnej firmy do Rankingu.
 • Usunięciu dowolnej firmy z Rankingu oraz zaprzestaniu wprowadzania, utrzymywania i udostępniania zgromadzonych informacji dotyczących tej firmy.
 • Zmianie sposobu gromadzenia i udostępniania danych.
 • Zmianie formy udostępniania zgromadzonych danych i informacji.
 • Całkowitej rezygnacji z działań związanych z prowadzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem Rankingu.

Oknotest.pl samodzielnie umieszcza w Rankingu firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą okien z PVC-U, posiadające własne strony internetowe. Wyszukiwanie firm ma charakter losowy i prowadzone jest przy użyciu wyszukiwarek internetowych po wpisaniu frazy „okna z pvc”. O umieszczeniu w Rankingu producent zostaje powiadomiony.

Każdy producent okien i drzwi balkonowych z PVC-U, który wcześniej nie był uczestnikiem Rankingu może samodzielnie zgłosić chęć uczestnictwa w Rankingu. Do zgłoszenia wystarczy przesłanie drogą korespondencji e-mail na dowolny adres e-mail portalu informacji ze wskazaniem adresu url strony internetowej producenta wraz z wnioskiem o umieszczenie marki producenta w Rankingu.

Czytelnicy Oknotest.pl mogą przesłać na dowolny adres e-mail portalu nazwy producentów okien i drzwi balkonowych z PVC-U oraz adresy url stron internetowych z wnioskiem o umieszczenie firm w Rankingu. Po sprawdzeniu prawidłowości danych przesłanych przez czytelnika, Oknotest.pl może umieścić firmę w Rankingu. Producent zostanie powiadomiony o umieszczeniu w Rankingu na wniosek czytelników oraz o możliwości przesłania świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu oraz świadectw/certyfikatów/dokumentów pochodzące od jednostek notyfikowanych albo jednostek akredytowanych potwierdzających inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe nie opublikowane na stronie internetowej, a także o możliwości rezygnacji z uczestnictwa w Rankingu w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o umieszczeniu w Rankingu.

Każdy producent umieszczony w Rankingu przez vortal Oknotest.pl, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych. W tym celu wystarczy przesłanie na adres dowolny adres e-mail portalu wiadomości o podjęciu decyzji dotyczącej rezygnacji z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji. Po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji producenta z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych, portal Oknotest.pl umieści przy nazwie firmy w tabeli głównej Rankingu hasło „rezygnacja”, które będzie wyświetlane przez okres 60 dni. Po upływie tego terminu nastąpi usunięcie danych producenta z tabeli głównej Rankingu Okien - Badania ITT.

Producent, który na własny wniosek zrezygnował z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych może ponowić zgłoszenie do Rankingu, jednakże w takim przypadku warunki uczestnictwa producenta w Rankingu ustalane są indywidualnie.

Aktualizacja danych w Rankingu dokonywana będzie jeden raz w roku nie wcześniej jednak niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia ostatnich zmian. Jeżeli producent umieszczony w Rankingu powiadomi portal Oknotest.pl o publikacji na stronie internetowej nowych świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta lub publikacji nowych informacji dotyczących: Systemu zarządzania jakością ISO 9001, prowadzeniu Zakładowej Kontroli Produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, treści i warunków gwarancji, instrukcji montażu albo prześle kopie dokumentów do portalu OKnotest.pl aktualizacja  danych  dotyczących tego producenta zostanie dokonana możliwie najszybciej jak to będzie możliwe.

Zmiany w ofercie handlowej, producentów umieszczonych w Rankingu, a przede wszystkim wycofanie wyrobów z produkcji nie powodują automatycznego wycofania informacji z Rankingu ze względu na obowiązujący dwuletni okres ustawowej rękojmi za wady oraz ewentualne zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji jakości, które mogą powodować, że w oparciu o przedstawione w Rankingu świadectwa/sprawozdania/raporty z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta wyroby będą nadal wytwarzane i wprowadzane do obrotu mimo wycofania ich z podstawowej oferty handlowej.

Nota prawna

„Ranking Okien - Badania ITT” (dalej: „Ranking”) został poddany analizie prawnej pod kątem zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Analiza potwierdziła, że tworzenie i publikowanie Rankingu nie narusza norm prawnych regulujących tego rodzaju działalność, w szczególności jest zgodna przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zasady prowadzenia Rankingu – w szczególności: zapewnienie udziału w Rankingu nieograniczonej liczby producentów, obiektywne właściwości podlegające ocenie i przejrzyste kryteria przyznawania punktacji – zostały ukształtowane w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji i nie stanowi naruszenia niczyich dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459, ze zm.).

OKNOTEST.PL

Team-Plast
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
2 opinie
0
19617
Vetrex
ocena gwiazdki 4.10 / 5.00
6 opinii
0
64398
firma zbadała okna
Filplast
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
684
Vikking KTS
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
821
Wikęd
ocena gwiazdki 3.44 / 5.00
0 opinii
0
1249
Elwiz
ocena gwiazdki 4.76 / 5.00
0 opinii
0
713
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
2 opinie
0
19617
Sapor
ocena gwiazdki 3.67 / 5.00
0 opinii
0
531
Mielczarek
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
538
Pozbud
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
497
Barilo
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
273
Oknoplast
ocena gwiazdki 3.96 / 5.00
13 opinii
0
18129
firma zbadała okna
PAMO
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
472
Vidok
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
1732
firma zbadała okna
Windows 2000
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
614
Pozbud
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
497
ABA Wik­tor­czyk
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
156
Internorm
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1647
Aluron
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
522
Sokółka
ocena gwiazdki 4.56 / 5.00
1 opinia
0
1830
Pozbud
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
497
Urzędowski
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
791
Witraż
ocena gwiazdki 3.93 / 5.00
0 opinii
0
1447
Internorm
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1647