Termowizja, a montaż okien

28.01.2019
Udostępnij

Po zakończeniu montażu okien, połączenie okna z ościeżem może i powinno być traktowane, jak nieprzezroczysta cześć przegrody zewnętrznej. Wykonując badanie  termowizyjne w celu oceny jakości i stanu technicznego połączenia należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy połączenie okna z ościeżem spełnia wymagania § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 a także pkt. 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422). Jakie to wymagania?

Wymagania § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 dotyczą kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród nieprzezroczystych. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. W celu zachowania tego warunku w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13788:2013-05. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Badanie termowizyjne
Badanie termowizyjne

Wymaganie pkt. 2.3.1 dotyczy przenikania powietrza przez połączenia okien z ościeżami. Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Powyższe wymaganie wymaga krótkiego komentarza, bowiem jest mocno nieprecyzyjne. Osiągnięcie pożądanego stanu całkowitej szczelności połączenia na przenikanie powietrza w każdych możliwych warunkach jest niemożliwe i niewykonalne przy dzisiejszym stanie techniki montażu. Jedyną drogą unikania sporów, co do szczelności powietrznej połączeń wydaje się być umowne określenie przepuszczalności powietrza zdefiniowane określoną wartością przepuszczalności odniesienia bądź współczynnika infiltracji.

Ocena jakości montażu okien - badanie termowizyjne

Jest złą regułą, że po wykonaniu termowizji połączeń okien z ościeżami w raportach i opisach można jedynie znaleźć lakoniczne stwierdzenia o występowaniu mostka cieplnego w miejscach najniższych temperatur bez jakiegokolwiek odniesienia do warunków, w jakich wykonano zdjęcie termowizyjne oraz wcześniej wskazanych wymagań przepisów, a także bez wyliczenia, czy temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia w obrębie mostka może powodować kondensację pary wodnej w warunkach normowych, a tylko w takim przypadku, można pokusić się o stwierdzenie ewentualnej wadliwości wykonania połączeń okien z ościeżami.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13788 przy obliczaniu ryzyka rozwoju pleśni na powierzchni lub szacowaniu ryzyka wewnętrznej kondensacji w konstrukcji należy posługiwać się średnimi miesięcznymi wartościami temperatur zewnętrznych. Przyjmując, że średnia miesięczna minimalna temperatura powietrza zewnętrznego w miesiącu styczniu kształtuje się na poziomie -3,1°C w Białymstoku, -1,1°C w Warszawie, 0,2°C w Szczecinie, badanie termowizyjne wykonane przy temperaturze zewnętrznej -10°C i stwierdzony w tych warunkach rozkład temperatur na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami wskazujący na istnienie mostków cieplnych trudno od razu uznać, za rzetelną podstawę do kwestionowania jakości montażu okna, do tego potrzebny jest jeszcze szereg dodatkowych obliczeń.

Dodatkową słabością raportów po wykonanej termowizji jest niewłaściwa interpretacja obrazu termowizyjnego oraz brak lub błędne wskazania przyczyn powodujących powstawanie punktowych albo liniowych mostków cieplnych w obrębie połączeń okien z ościeżami. Najczęściej spotkać można się ze stwierdzeniem, że każdy mostek cieplny znajduje przyczynę w infiltracji powietrza, chociaż obraz na zdjęciu termowizyjnym zdaje się tego nie potwierdzać i wskazuje na przykład na penetrację wilgoci zewnętrznej w obrębie połączenia. Trudno też znaleźć wzmianki o możliwym wpływie powietrza infiltrującego przez okno na poziom temperatury na powierzchni połączenia, co wydaje się być istotnym niedopatrzeniem. Wydaje się być bowiem więcej niż oczywistym, że strumień zimnego powietrza przedostającego się na skutek oddziaływania ciśnienia prędkości wiatru przez nieszczelności okna musi wpływać, (negatywnie), na poziom temperatury połączenia w obrębie miejsca infiltracji.

Już tylko kilka tych uwag wskazuje, że termowizja może być przydatna w ocenie montażu, ale nie stanowi samoistnej podstawy do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych o ile nie zostanie poparta dalszymi obliczeniami, a nawet specjalistycznymi badaniami.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.93 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
AM Okna Aliplast Genesis 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Okna Debow OD Elegance
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Komsta Aliplast Star
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 3.00 / 5.00
Jezierski AWS 75.SI+
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vetrex V82 ProSafe
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Plastimet Gealan S9000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Vetrex
ocena gwiazdki 4.36 / 5.00
9 opinii
1514
79345
firma zbadała okna
Budvar
ocena gwiazdki 4.31 / 5.00
2 opinie
1510
4516
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
66
27832
Mielczarek
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
841
Witraż
ocena gwiazdki 4.18 / 5.00
3 opinie
0
2456
Abakus
ocena gwiazdki 4.19 / 5.00
1 opinia
0
3628
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
21
27832
Sonarol
ocena gwiazdki 4.32 / 5.00
3 opinie
0
4498
AL-TECH
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
504
Domix-P
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
794
PAMO
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
722
Wiśniowski
ocena gwiazdki 4.38 / 5.00
1 opinia
0
1321
POL-SKONE
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
595
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
789
Drutex
ocena gwiazdki 3.87 / 5.00
14 opinii
0
24429
Windows 2000
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
1 opinia
0
1073
Doorsy
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
1 opinia
0
357
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
548
Witraż
ocena gwiazdki 4.18 / 5.00
3 opinie
0
2456
Fasada
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1063
Internorm
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
0 opinii
0
2288
Pinus
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
512
Sokółka
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
1 opinia
0
2586
Aluron
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
775