Termowizja, a montaż okien

28.01.2019
Udostępnij

Po zakończeniu montażu okien, połączenie okna z ościeżem może i powinno być traktowane, jak nieprzezroczysta cześć przegrody zewnętrznej. Wykonując badanie  termowizyjne w celu oceny jakości i stanu technicznego połączenia należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy połączenie okna z ościeżem spełnia wymagania § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 a także pkt. 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422). Jakie to wymagania?

Wymagania § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 dotyczą kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród nieprzezroczystych. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. W celu zachowania tego warunku w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13788:2013-05. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Badanie termowizyjne
Badanie termowizyjne

Wymaganie pkt. 2.3.1 dotyczy przenikania powietrza przez połączenia okien z ościeżami. Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Powyższe wymaganie wymaga krótkiego komentarza, bowiem jest mocno nieprecyzyjne. Osiągnięcie pożądanego stanu całkowitej szczelności połączenia na przenikanie powietrza w każdych możliwych warunkach jest niemożliwe i niewykonalne przy dzisiejszym stanie techniki montażu. Jedyną drogą unikania sporów, co do szczelności powietrznej połączeń wydaje się być umowne określenie przepuszczalności powietrza zdefiniowane określoną wartością przepuszczalności odniesienia bądź współczynnika infiltracji.

promocja

Ocena jakości montażu okien - badanie termowizyjne

Jest złą regułą, że po wykonaniu termowizji połączeń okien z ościeżami w raportach i opisach można jedynie znaleźć lakoniczne stwierdzenia o występowaniu mostka cieplnego w miejscach najniższych temperatur bez jakiegokolwiek odniesienia do warunków, w jakich wykonano zdjęcie termowizyjne oraz wcześniej wskazanych wymagań przepisów, a także bez wyliczenia, czy temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia w obrębie mostka może powodować kondensację pary wodnej w warunkach normowych, a tylko w takim przypadku, można pokusić się o stwierdzenie ewentualnej wadliwości wykonania połączeń okien z ościeżami.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13788 przy obliczaniu ryzyka rozwoju pleśni na powierzchni lub szacowaniu ryzyka wewnętrznej kondensacji w konstrukcji należy posługiwać się średnimi miesięcznymi wartościami temperatur zewnętrznych. Przyjmując, że średnia miesięczna minimalna temperatura powietrza zewnętrznego w miesiącu styczniu kształtuje się na poziomie -3,1°C w Białymstoku, -1,1°C w Warszawie, 0,2°C w Szczecinie, badanie termowizyjne wykonane przy temperaturze zewnętrznej -10°C i stwierdzony w tych warunkach rozkład temperatur na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami wskazujący na istnienie mostków cieplnych trudno od razu uznać, za rzetelną podstawę do kwestionowania jakości montażu okna, do tego potrzebny jest jeszcze szereg dodatkowych obliczeń.

Dodatkową słabością raportów po wykonanej termowizji jest niewłaściwa interpretacja obrazu termowizyjnego oraz brak lub błędne wskazania przyczyn powodujących powstawanie punktowych albo liniowych mostków cieplnych w obrębie połączeń okien z ościeżami. Najczęściej spotkać można się ze stwierdzeniem, że każdy mostek cieplny znajduje przyczynę w infiltracji powietrza, chociaż obraz na zdjęciu termowizyjnym zdaje się tego nie potwierdzać i wskazuje na przykład na penetrację wilgoci zewnętrznej w obrębie połączenia. Trudno też znaleźć wzmianki o możliwym wpływie powietrza infiltrującego przez okno na poziom temperatury na powierzchni połączenia, co wydaje się być istotnym niedopatrzeniem. Wydaje się być bowiem więcej niż oczywistym, że strumień zimnego powietrza przedostającego się na skutek oddziaływania ciśnienia prędkości wiatru przez nieszczelności okna musi wpływać, (negatywnie), na poziom temperatury połączenia w obrębie miejsca infiltracji.

Już tylko kilka tych uwag wskazuje, że termowizja może być przydatna w ocenie montażu, ale nie stanowi samoistnej podstawy do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych o ile nie zostanie poparta dalszymi obliczeniami, a nawet specjalistycznymi badaniami.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
NexBau Euro Design 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Elwiz Energio E4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AdamS Ultraglide
drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Abakus HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Domel Vector
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
NexBau Pallazo 92
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Vetrex
1514 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Budvar
1510 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Team-Plast
66 punktów
9 produktów w Rankingu Okien
Gdańska Fabryka Okien
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Vidok
0 punktów
8 produktów w Rankingu Okien
firma zbadała okna
Thermofasada Zachód
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Team-Plast
21 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
OLA
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Dako
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Jezierski
0 punktów
13 produktów w Rankingu Okien
Petecki
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Grupa SOLO
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Słowińscy
0 punktów
6 produktów w Rankingu Okien
Wegiel
0 punktów
5 produktów w Rankingu Okien
Windows 2000
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Fasada
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Bertrand
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien
Thermofasada Zachód
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Bertrand
0 punktów
10 produktów w Rankingu Okien
Sokółka
0 punktów
7 produktów w Rankingu Okien
Windows 2000
0 punktów
1 produkt w Rankingu Okien
Pozbud
0 punktów
4 produkty w Rankingu Okien
Witraż
0 punktów
2 produkty w Rankingu Okien
Internorm
0 punktów
3 produkty w Rankingu Okien