Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Termowizja, a montaż okien

Styczeń 2019

Po zakończeniu montażu okien, połączenie okna z ościeżem może i powinno być traktowane, jak nieprzezroczysta cześć przegrody zewnętrznej. Wykonując badanie  termowizyjne w celu oceny jakości i stanu technicznego połączenia należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy połączenie okna z ościeżem spełnia wymagania § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 a także pkt. 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422). Jakie to wymagania?

Wymagania § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 dotyczą kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród nieprzezroczystych. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. W celu zachowania tego warunku w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13788:2013-05. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Badanie termowizyjne
Badanie termowizyjne
reklama

Wymaganie pkt. 2.3.1 dotyczy przenikania powietrza przez połączenia okien z ościeżami. Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Powyższe wymaganie wymaga krótkiego komentarza, bowiem jest mocno nieprecyzyjne. Osiągnięcie pożądanego stanu całkowitej szczelności połączenia na przenikanie powietrza w każdych możliwych warunkach jest niemożliwe i niewykonalne przy dzisiejszym stanie techniki montażu. Jedyną drogą unikania sporów, co do szczelności powietrznej połączeń wydaje się być umowne określenie przepuszczalności powietrza zdefiniowane określoną wartością przepuszczalności odniesienia bądź współczynnika infiltracji.

Ocena jakości montażu okien - badanie termowizyjne

Jest złą regułą, że po wykonaniu termowizji połączeń okien z ościeżami w raportach i opisach można jedynie znaleźć lakoniczne stwierdzenia o występowaniu mostka cieplnego w miejscach najniższych temperatur bez jakiegokolwiek odniesienia do warunków, w jakich wykonano zdjęcie termowizyjne oraz wcześniej wskazanych wymagań przepisów, a także bez wyliczenia, czy temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia w obrębie mostka może powodować kondensację pary wodnej w warunkach normowych, a tylko w takim przypadku, można pokusić się o stwierdzenie ewentualnej wadliwości wykonania połączeń okien z ościeżami.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13788 przy obliczaniu ryzyka rozwoju pleśni na powierzchni lub szacowaniu ryzyka wewnętrznej kondensacji w konstrukcji należy posługiwać się średnimi miesięcznymi wartościami temperatur zewnętrznych. Przyjmując, że średnia miesięczna minimalna temperatura powietrza zewnętrznego w miesiącu styczniu kształtuje się na poziomie -3,1°C w Białymstoku, -1,1°C w Warszawie, 0,2°C w Szczecinie, badanie termowizyjne wykonane przy temperaturze zewnętrznej -10°C i stwierdzony w tych warunkach rozkład temperatur na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami wskazujący na istnienie mostków cieplnych trudno od razu uznać, za rzetelną podstawę do kwestionowania jakości montażu okna, do tego potrzebny jest jeszcze szereg dodatkowych obliczeń.

reklama

Dodatkową słabością raportów po wykonanej termowizji jest niewłaściwa interpretacja obrazu termowizyjnego oraz brak lub błędne wskazania przyczyn powodujących powstawanie punktowych albo liniowych mostków cieplnych w obrębie połączeń okien z ościeżami. Najczęściej spotkać można się ze stwierdzeniem, że każdy mostek cieplny znajduje przyczynę w infiltracji powietrza, chociaż obraz na zdjęciu termowizyjnym zdaje się tego nie potwierdzać i wskazuje na przykład na penetrację wilgoci zewnętrznej w obrębie połączenia. Trudno też znaleźć wzmianki o możliwym wpływie powietrza infiltrującego przez okno na poziom temperatury na powierzchni połączenia, co wydaje się być istotnym niedopatrzeniem. Wydaje się być bowiem więcej niż oczywistym, że strumień zimnego powietrza przedostającego się na skutek oddziaływania ciśnienia prędkości wiatru przez nieszczelności okna musi wpływać, (negatywnie), na poziom temperatury połączenia w obrębie miejsca infiltracji.

Już tylko kilka tych uwag wskazuje, że termowizja może być przydatna w ocenie montażu, ale nie stanowi samoistnej podstawy do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych o ile nie zostanie poparta dalszymi obliczeniami, a nawet specjalistycznymi badaniami.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2019-01-28 00:00:00 aktualizacja: 2021-02-23 11:37:33


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024