Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Deklaracja zgodności

Listopad 2009

Jednym z elementów procesu wprowadzania przez producenta wyrobów budowlanych do obrotu jest wystawienie przez niego, po dokonaniu oceny zgodności wyrobu ze specyfikacją ( normą wyrobu lub aprobatą techniczną) deklaracji zgodności.

Wystawianie deklaracji zgodności jest obowiązkiem producenta i wynika z przepisów prawa.

reklama

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym stwierdza się:

§ 4. 1. Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.

W Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, stwierdza się:

§ 7. 1. Przez wystawienie deklaracji zgodności producent wyrobu budowlanego oświadcza, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu.

reklama

Wystawienie deklaracji zgodności jest, zatem oświadczeniem producenta, że wyrób budowlany wprowadzany przez niego do obrotu jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Dopiero po złożeniu tego oświadczenia producent może oznakować wyrób budowlany znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE.

Wynika to z przepisu Art. 8. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych:

„Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.”

Zastrzeżenie ust. 2-4 art.8 dotyczy „Regionalnych wyrobów budowlanych”, których wprowadzanie do obrotu i znakowanie znakami budowlanymi podlega odrębnej procedurze. Okna i drzwi z PVC-U nie spełniają kryteriów określonych dla regionalnych wyrobów budowlanych.

Krajowa Deklaracja Zgodności
Krajowa Deklaracja Zgodności

Przepisy wyżej cytowanych aktów prawnych nakładają na producentów również obowiązek przechowywania wystawionych deklaracji zgodności i przedkładania ich organom kontroli.

Wzór Krajowej Deklaracji Zgodności dla wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B” został określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041).

reklama

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, krajową deklarację zgodności, po dokonaniu oceny zgodności wyrobu, wydaje na swoją wyłączną odpowiedzialność producent wyrobu.

Producent wyrobu jest też zobowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego.

Nie opracowano jeszcze jednolitego wzoru Europejskiej Deklaracji Zgodności „EC”.

Z treści normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006 wynika, że deklaracja zgodności EC dla okien i drzwi z PVC-U powinna zawierać następujące dane:

  • Nazwę i adres producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela ustanowionego na obszarze EEA (Europejski Obszar Gospodarczy) oraz miejsce produkcji (możliwie w postaci zakodowanej).
  • Opis wyrobu (typ, identyfikacja, zastosowanie) i kopię informacji towarzyszącej oznakowaniu „CE”.
  • Postanowienia, które wyrób spełnia (np. Załącznik ZA do niniejszej Normy Europejskiej).
  • Szczególne warunki odnoszące się do stosowania wyrobu (np. zastrzeżenia dot. stosowania pod pewnymi warunkami, itp.)
  • Nazwę i adres notyfikowanego laboratorium.
  • Nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

UWAGA!

Często zadawane jest pytanie, czy producent na żądanie klienta musi mu wydać krajową deklarację zgodności?

Odpowiadając na to pytanie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stwierdza, że na podstawie aktualnych przepisów, producent nie ma obowiązku wydawania klientowi na jego żądanie krajowej deklaracji zgodności.

Może natomiast wydać kopię tej deklaracji lub też wydać deklarację, jeśli wynika to z wiążącej strony umowy cywilno-prawnej.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2009-11-05 00:00:00 aktualizacja: 2021-03-05 13:41:35


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.