Treść obowiązkowej informacji o oknach

19.10.2009
Udostępnij

Żądanie prawidłowego wywiązania się przez sprzedawcę z obowiązku informacyjnego wobec nabywcy już na etapie przedkontraktowym wymaga ustalenia jaki treściowo zakres informacji jest wystarczający do uznania, że obowiązek ten został przez sprzedawcę wypełniony w należyty sposób.

W tej mierze słusznym wydaje się być odwołanie do powszechnie obowiązujących przepisów budowlanych oraz „specyfikacji technicznych” ustalających podstawowe wymagania dla wyrobów budowlanych jakimi są okna z PVC-U.

Dla producentów okien i drzwi balkonowych oznakowanych znakiem budowlanym „B”, treściowy zakres informacji o wyrobie wynika wprost z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041), w którym stwierdza się:

 • „Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:
  • określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
  • identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;
  • numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
  • numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
  • inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
  • nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
 • Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.”

Zgodnie z cytowanym § 12 „specyfikacja techniczna” może wskazać inne dane identyfikujące wyrób jako niezbędne do wypełnienia obowiązku informacyjnego producenta. Warto w tym miejscu przypomnieć jakie dokumenty uznaje się za „specyfikacje techniczne”.

 • Specyfikacja techniczna – to Polska Norma wyrobu nie mająca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.
 • Zharmonizowana specyfikacja techniczna – to norma zharmonizowana, europejska aprobata techniczna, krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Instytut Techniki Budowlanej wydający aprobaty techniczne dla okien i drzwi balkonowych na podstawie wyżej przedstawionej delegacji, doprecyzowuje minimalny treściowy zakres informacji o wyrobie, które każdy producent jest zobowiązany przedstawić nabywcy przy wprowadzaniu okien do obrotu stwierdzając:

„Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

 • Nazwę i adres producenta.
 • Identyfikację wyrobu zawierającą nazwę systemu i odmianę.
 • Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności.
 • Dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła okna zgodnie z postanowieniami aprobaty.
 • Określenie klasy akustycznej dla okna.
 • Klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-EN12608:2004.
 • W przypadku okien nierozszczelnionych – informację „okna szczelne przeznaczone do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną lub z odpowiednimi urządzeniami nawiewnymi”.
 • Znak budowlany.
 • Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004 poz.2041).

Dla okien i drzwi balkonowych oznakowanych znakiem CE zakres informacji o wyrobie wynika z treści § 12. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011), który stwierdza:

 • Oznakowanie CE wyrobu budowlanego składa się z:
  • znaku zgodności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
  • numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
 • Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje:
  • określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
  • określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym;
  • numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany;
  • dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Cytowany przepis stanowi o rozszerzeniu podawanej informacji o wyrobie, jeśli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. Dla okien i drzwi zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu jest norma PN-EN 14351-1:2006

Punkt 3 załącznika ZA normy PN-EN 14351-1:2006 określa zakres informacji obowiązkowo towarzyszący oznakowaniu CE dla okien i drzwi, dla których zgodnie z treścią tej specyfikacji stosowany jest 3 system poświadczania zgodności(3AoC).

Informacje o oknach obowiązkowo towarzyszące oznakowaniu CE to:

 • nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta,
 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono znak CE,
 • powołanie normy EN 14351-1,
 • opis wyrobu: Nazwę rodzajową, materiał, wymiary itp. oraz zamierzone stosowanie,
 • informacje dotyczące odnośnych właściwości podstawowych do zadeklarowania, zestawionych w Tablicy ZA 1, przedstawionych jako:
  • zadeklarowane wartości i tam gdzie to właściwe, poziomy i/lub klasy dla każdej właściwości podstawowej,
  • osiągi nie określone dla tych właściwości których to dotyczy.

Dodatkowo punkt 6 PN-EN 14351-1 nakłada na producenta obowiązek zapewnienia informacji obejmujących:

 • przechowywanie i transport, jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za zainstalowanie wyrobu,
 • wymagania montażowe i technikę montażu ( na budowie ), jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za zainstalowanie wyrobu,
 • konserwację i czyszczenie,
 • instrukcję dotyczące finalnego użytkowania, łącznie z wskazówkami dotyczącymi wymiany elementów,
 • instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Określony w specyfikacjach technicznych zakres informacji o wyrobie należy, uznać za minimum informacyjne, jakie powinien otrzymać nabywca okien przed podjęciem decyzji o zakupie.

Jak zawsze przy kontraktowaniu, korzystnym tak dla kupujących jak i sprzedających byłoby wzajemne przekazanie treści minimum informacyjnego w dowolnej formie pisemnej już na etapie przedkontraktowym oraz późniejsze zapisanie w postanowieniach zawieranej umowy.

Dołączenie przez sprzedawcę do wyrobu informacji o takiej samej treści już po sprzedaży, stanowiłoby ostateczny dowód należytego wywiązania się przez niego z obowiązku informacyjnego w związku z art. 3. ust.1 Ustawy z dnia 27.02.2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), który stanowi:

„Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.”

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Domel Advance
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Stollar Okna otwierane na zewnątrz System Casement
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Monolit Active Plus Therm
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Aluron Gemini Classic
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dobroplast Ovlo
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dako DDF-92 AL
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne