Umowy

19.10.2009
Udostępnij

Umowa w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki.

Bardziej szczegółowo, umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli.

W prawie cywilnym sprawy umów reguluje część prawa cywilnego zwana prawem zobowiązań, której podstawowy zrąb znajduje się w księdze trzeciej kodeksu cywilnego. Księga ta zawiera zarówno przepisy regulujące kwestie wspólne dla wszystkich umów - związane z ich zawarciem, ważnością, wykonywaniem itp. - jak i przepisy regulujące konkretne typy umów, najczęściej spotykane w obrocie prawnym, na czele ze sprzedażą.

W prawie polskim obowiązuje zasada swobody umów, wyrażona w art. 3531 k.c.

Art. 3531 „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”

Oznacza to, że co do zasady strony mogą w ramach swobody umów, nie przekraczając pewnych granic, umówić się o wszystko, co prawo uznaje za podlegające jego uregulowaniom.

Umowy mogą być między stronami zawierane w różnych formach. W życiu codziennym często zawieramy umowy poprzez dokonanie czynności lub zawieramy umowy ustne. Zamówienie piwa w pubie przez podniesienie ręki, to dwustronnie zrozumiała czynność powodująca zawarcie umowy.

Kupując mleko czy jogurt w sklepie raczej też nie będziemy spisywać umowy, to oczywiste i zrozumiałe. Tak, więc umowy nie zawsze zwierane są w formie pisemnej. Dokonując jednak sprzedaży lub zakupu rzeczy stosunkowo drogich, mających posiadać określone właściwości, podlegających dodatkowo specjalistycznemu montażowi, wskazane jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

O ile przy umowach sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami strony starają się określić swoje zobowiązania na piśmie, o tyle transakcje przedsiębiorców z konsumentami są w tym względzie traktowane po macoszemu. Nie będziemy wnikać w tym miejscu, jakie są powody, dla których niektórzy przedsiębiorcy preferują umowy ustne z konsumentami. Przypominamy jednakże wszystkim sprzedawcom okien treść art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176):

Art. 2 ust.2 „Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy”.

Z cytowanego przepisu nie wynika obowiązek zawarcia umowy w jakiejś szczególnej formie. Umowa może być zawarta ustnie, ale na piśmie muszą zostać potwierdzone wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy!!!

Jakie elementy umowy należy uznać za istotne dla stron umowy sprzedaży konsumenckiej?

Będą to wszystkie postanowienia umowy subiektywnie pojmowane przez którąkolwiek ze stron jako podmiotowo istotne, jeśli z okoliczności wynika, że bez takiego postanowienia do zawarcia umowy by nie doszło. Ze względu na ochronny cel słabszej strony umowy za jaką uznaje się konsumenta, za istotne należy zatem uznać wszelkie postanowienia umowne stanowiące o uprawnieniach i sposobie ich wykonywania przysługujących nabywcy towaru konsumpcyjnego.

Umowa zawarta na piśmie w wypadku sporu pomiędzy sprzedawcą, a konsumentem może być najistotniejszym dowodem!!!

Nie bez znaczenia dla sprzedawców okien jest znajomość art. 2 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r, Nr 141, poz. 1176):

Art.2 ust.3. „W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.”

W przypadkach objętych zakresem stosowania art. 2 ust.2 sprzedawca ma bezwzględny obowiązek potwierdzić istotne postanowienia umowy, w pozostałych przypadkach potwierdzenie zawarcia umowy przez sprzedawcę uzależnione jest od żądania kupującego, które winno być skierowane do sprzedawcy w dowolny sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jego treścią.

Ze względu na specyfikę sprzedaży okien i drzwi balkonowych przypominamy w tym miejscu również o formie i trybie zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o obowiązkach sprzedawców prowadzących tego typu sprzedaż.

Sposób zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa regulowany jest przez przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r, Nr 22, poz. 271). W cytowanej ustawie w art. 3 ust. 1 stwierdza się:

Art.3 ust.1 „Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę”.

Mimo powszechnej nieomal praktyki sprzedaży okien i drzwi balkonowych w biurach handlowych, zdarzają się przypadki, w których konsumenci nabywają materiały budowlane na budowie lub innych miejscach i wyżej cytowany przepis będzie mógł znajdować zastosowanie. Wspominamy o tym szczególnym rodzaju sprzedaży, bo wiedza o istnieniu takiej regulacji prawnej niezbędna jest sprzedawcom i nabywcom, ze względu na szczególne uprawnienia konsumenta określone w art.2 Ustawy, w tym szczególne uprawnienia nabywcy do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy.

Art. 2.

  • Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
  • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Grupa Solo Lufthaus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal MB-Ferroline
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pagen Exclusive Line
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
KNS MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Słowińscy IV 78 Ecoplus
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna Ideal 4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne