Obowiązkowe oznakowanie okien

19.10.2009
Udostępnij

Dla każdego inwestora i konsumenta potwierdzeniem, że kupowany przez niego wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej, jaką jest norma wyrobu lub aprobata techniczna oraz, że producent dokonał oceny zgodności i wystawił dla wyrobu deklarację zgodności jest umieszczenie na wyrobie znaku budowlanego „B” lub oznakowania „CE”.

Znakowanie wyrobów budowlanych tymi oznaczeniami jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa.

ZNAK BUDOWLANY „B”

O konieczności umieszczania na wyrobach budowlanych znaku „B” stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041). stwierdzający:

§ 11 „Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu.”

Wzór znaku budowlanego określonego załącznikiem wygląda następująco:

Znak budowlany B
Znak budowlany B

Objaśnienia:

 • Znak jest zbudowany na proporcjach zbliżonych do kwadratu z przesuniętym lewym bokiem.
 • W kwadrat jest wpisana litera B wykreślona w perspektywie równoległej.
 • Wysokość znaku budowlanego (wymiar a) nie może być mniejsza niż 10 mm.
 • Przy zmniejszaniu lub powiększaniu wzoru znaku budowlanego należy zachować jego proporcje.
 • Ramka z nazwą „WYRÓB REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ……………………………” stosowana wyłącznie w przypadku oznakowania wyrobu budowlanego, o którym mowa w art. 8 ust. 2. W miejsce kropek należy wpisać nazwę województwa, w którym wyrób budowlany został wytworzony.

Sposób umieszczania znaku budowlanego na wyrobie wynika z treści § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041)

 • Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.
 • Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

OZNAKOWANIE „CE”

O konieczności umieszczania na wyrobach budowlanych oznakowania „CE” stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011), stwierdzający:

§ 11 „Po wystawieniu deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE wskazujące, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu i zgodność ta została potwierdzona poprzez dokonanie oceny zgodności zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobu budowlanego, wskazanym w tej specyfikacji.”

Wzór oznakowania określonego załącznikiem wygląda następująco:

oznakowanie CE
oznakowanie CE

Objaśnienia:

 • Oznakowanie ma postać symbolu w postaci stylizowanych liter „CE”.
 • W przypadku zmniejszania lub powiększania oznakowania należy zachować proporcje przyjęte na podanym wyżej rysunku.
 • Poszczególne elementy oznakowania CE powinny mieć taki sam wymiar pionowy; wymiar ten nie może być mniejszy niż 5 mm.

Sposób umieszczania oznakowania CE na wyrobie wynika z treści § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

 • Oznakowanie CE wraz z informacjami, o których mowa w § 12 ust. 2, umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, bezpośrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.
 • Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

Potwierdzeniem obowiązku znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym „B” lub oznakowaniem „CE” są sankcje prawne dla producentów wynikające z treści Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst, jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2087).

Art. 46. Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymagań albo, dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności, podlega grzywnie.

Art. 47. Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu, podlega grzywnie.

Art. 47a. Kto wprowadza do obrotu wyrób podlegający oznakowaniu zgodności, a nie posiadający takiego oznakowania, podlega grzywnie.

lub art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych:

Art. 34. Kto:

 • wprowadza do obrotu wyrób budowlany nie nadający się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
 • umieszcza znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie,
 • umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do znaku budowlanego, mogący wprowadzić w błąd nabywcę lub użytkownika tego wyrobu,

podlega grzywnie do 100 000 zł.

Częstym dylematem producentów jest zagadnienie, czy można na jednym wyrobie stosować jednocześnie znak budowlany „B” i oznakowanie „CE”.

Według Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają producentowi oznaczenia wyrobu budowlanego jednocześnie oznakowaniem CE i znakiem budowlanym B (jeśli istnieją ku temu przesłanki), zobowiązują natomiast do przestrzegania zasad dotyczących sposobu oznakowania wyrobu.

Zgodnie z przepisem § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011), na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania CE, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie CE

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Pol-Skone Energy Concept 90 Plus Alu Effect
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Altom MB-86 Aero
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Plastimet Elite Secure
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eurocolor Ineo
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pamo Pamoline 68
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Pol-Skone Energy Concept 90
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne