Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Dofinansowanie do wymiany okien - Czyste Powietrze 2023

Lipiec 2023

Oszczędność energii i ochrona środowiska naturalnego, to dwa wyzwania, którym musimy sprostać, aby zahamować, a przynajmniej ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych. Jedną z dróg, jest program Czyste Powietrze zmierzający do poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez dofinansowanie wymiany okien albo przestarzałych źródeł ciepła.

Cel jest jasny, lepsza jakość powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Według danych ostatniego spisu powszechnego w Polsce znajduje się 6 360 800 budynków jednorodzinnych. Ponad 50%, to domy zbudowane przed rokiem 2000. Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 1,5 miliona domów ogrzewanych jest węglem lub drewnem, a 800 tysięcy gazem. Przewidywana skala przedsięwzięcia jest ogromna, bo z dofinansowania do wymiany okien mogą skorzystać miliony właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

reklama

Na skróty - spis treści:

Priorytetowy program „Czyste Powietrze” został wdrożony do realizacji w roku 2018 i będzie realizowany do roku 2029. Na potrzeby realizacji przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła w budżecie programu „Czyste Powietrze” przewidziano kwotę ponad 103 miliardów złotych. Pod koniec maja 2023 roku w wyniku działania programu „Czyste Powietrze” złożono ponad 600 tysięcy wniosków o dofinansowanie i podpisano ponad 530 000 umów na łączną kwotę prawie 11 miliardów złotych. Realnie wypłacone środki na rzecz beneficjentów programu zamknęły się w kwocie około 6 miliardów złotych.

Dotacja na wymianę okien - czy to dobry pomysł?

Wymiana okien w istniejących budynkach, to jedno z najtrudniejszych i najdroższych w realizacji zadań z zakresu techniki okiennej i montażu. Jeżeli ktokolwiek miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy skorzystanie z dotacji na wymianę okien, to dobry pomysł, niech je porzuci.

Każda możliwość pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie zakupu nowoczesnych okien, drzwi, bram garażowych, to wielka szansa na zrobienie czegoś dobrego dla siebie i środowiska naturalnego.

reklama

Wsparcie domowego budżetu dziesiątkami tysięcy złotych, a nawet wykonanie zadania sfinansowanego w 100% ze środków programu Czyste Powietrze, to być może jedyna okazja do podniesienia komfortu domów i mieszkań, która prędko albo wcale już się nie powtórzy.

Czy dotacja na wymianę okien, to dobry pomysł? Nie tylko dobry, to świetny pomysł.

Wymiana okien dofinansowanie - ile można dostać?

Ile pieniędzy można dostać na dofinansowanie wymiany okien w programie „Czyste Powietrze”? Jeżeli zakup okien, drzwi albo bramy garażowej, to będzie jedyny przewidywany cel działania i jedyny koszt kwalifikowany w programie „Czyste Powietrze”:

 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania mogą uzyskać dofinansowanie i dotację w maksymalnej wysokości 13 000 zł,
 • osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą uzyskać dofinansowanie i dotację w maksymalnej wysokości 32 000 zł,
 • osoby uprawnione do najwyższego poziomu finansowania mogą uzyskać dofinansowanie i dotację w wysokości 50 000 złotych.

Co więcej osoby uprawnione do podwyższonego albo najwyższego poziomu finansowania mogą składać wnioski ubiegając się jednocześnie o zaliczki stanowiące prefinansowanie zakupu okien.

Zaliczka może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą dostaw i usług.

Dofinansowanie do okien - kto może dostać?

Tylko dwa kryteria decydują o tym kto może dostać dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu „Czyste Powietrze”.

reklama

Pierwsze związane jest z własnością budynku albo lokalu, drugie z wysokością przeciętnych dochodów przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.

Program podzielony jest na trzy części, a beneficjenci na trzy grupy.

W każdej z części w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, beneficjentom przysługuje uprawnienie do innego poziomu dofinansowania.

Cześć 1 Programu

Przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania i obejmuje osoby fizyczne będące właścicielami albo współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Cześć 2 Programu

Przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania i obejmuje osoby fizyczne będące właścicielami albo współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą w gospodarstwach domowych, w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Cześć 3 Programu

Przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania i obejmuje osoby fizyczne będące właścicielami albo współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą w gospodarstwach domowych, w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub posiadających ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta.

Czyste powietrze wymiana okien krok po kroku - tak to powinno być zrobione

Wymiana okien w istniejących budynkach, to jedno z najtrudniejszych zadań montażowych. Montaż okien można przeprowadzić przy użyciu różnych technik i materiałów. Tym, co przesądza o dobrej lub złej jakości wykonania usługi jest ostateczny efekt osiągnięty w wyniku wykonanych prac.

Zanim przedstawimy sposób wymiany okien, krok po kroku, najpierw warto omówić podstawowe wymagania, jakie muszą być spełnione po zakończeniu montażu.

Podstawowe wymagania minimalne dotyczące jakości wykonania montażu okien i drzwi balkonowych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i dotyczą wodoszczelności, termoizolacyjności oraz przenikalności powietrza przez połączenia.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

W celu zachowania tego warunku rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. Połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Osoby korzystające z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” mają swobodę, co do wyboru dostawcy okien i drzwi balkonowych oraz wykonawcy usług montażowych.

Nie mniej, jeżeli oczekuje się najlepszych efektów, w ramach umowy na wymianę okien warto przewidzieć następujący zakres robót:

 • Pomiar ościeży okien podlegających wymianie;
 • Demontaż okien;
 • Demontaż parapetów wewnętrznych;
 • Demontaż parapetów zewnętrznych;
 • Oczyszczenie ościeża z pozostałości po demontażu;
 • Wyrównanie i uszczelnienie ścian konstrukcyjnych w obrębie ościeża, w tym węgarków ościeża;
 • Ustawienie nowych okien w ościeżach w pozycji właściwej do mocowania;
 • Podparcie konstrukcji;
 • Mocowanie mechaniczne okien do muru konstrukcyjnego;
 • Wykonanie termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okna;
 • Wykonanie wodoodpornego i paroprzepuszczalnego uszczelnienia zewnętrznego;
 • Wykonanie paroizolacyjnego, szczelnego na przenikanie powietrza uszczelnienia wewnętrznego;
 • Zamontowanie nowych lub uprzednio zdemontowanych parapetów zewnętrznych;
 • Zamontowanie nowych lub uprzednio zdemontowanych parapetów wewnętrznych;
 • Wykonanie obróbek tynkarskich po stronie zewnętrznej;
 • Wykonanie obróbek tynkarskich po stronie wewnętrznej.

Wymiana okien w 100 letniej kamienicy w ramach programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie wymiany okien w bloku

Program „Czyste Powietrze” kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. W ramach tego programu nie można ubiegać się o dofinansowanie wymiany okien w bloku wielomieszkaniowym.

Dla właścicieli i współwłaścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w obiektach wielomieszkaniowych przeznaczony jest program „Ciepłe Mieszkanie”.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie wymiany okien w bloku w ramach programu Ciepłe Mieszkanie?

W ramach programu środki kierowane są do poszczególnych zainteresowanych gmin, które później na swoim terenie ogłaszają nabory dla osób fizycznych, czyli beneficjentów końcowych.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu o dochodach nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu o dochodach nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku - ile można dostać?

Dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, dofinansowanie wymiany okien w bloku może wynieść do 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny albo do 35% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, dofinansowanie wymiany okien w bloku może wynieść do 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny albo do 65% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Dla osób uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, dofinansowanie wymiany okien w bloku może wynieść do 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny albo do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Wnioski o dofinansowanie gmin są rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni od dnia wpływu. I nabór wniosków dla gmin do Programu „Ciepłe Mieszkanie” został zakończony w dniu 31.12.2022 roku. Zgodnie z Programem drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków.

Czyste powietrze wniosek o dofinansowanie wymiany okien

Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych, drzwi albo bram garażowych jest jednym z kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”. Każda osoba fizyczna będąca właścicielem albo współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o określonej w Programie wysokości dochodów może złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany okien.

Wniosek o dofinansowanie wymiany okien w budynku jednorodzinnym może zostać złożony osobiście przez wnioskodawcę albo przez pełnomocnika wnioskodawcy poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD albo poprzez strony internetowe partnerów programu „Czyste Powietrze”, których nazwy są zamieszczone na Liście Partnerów API opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie i ile trwa jego rozpatrzenie?

Wnioski o dofinasowanie wymiany okien należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek jednorodzinny albo lokal mieszkalny.

Na jeden budynek albo lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie.

Rozpatrzenie wniosku o dotację odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a rozpatrzenie wniosku o dotację z prefinansowaniem odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.

W ramach oceny wniosku o dofinasowanie wymiany okien według kryteriów formalnych i merytorycznych możliwe jest jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia korekty wniosku, uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 10 dni roboczych.

Wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli niespełnione jest którekolwiek z kryteriów formalnych lub merytorycznych albo wnioskodawca pomimo wezwania nie uzupełni wskazanych w wezwaniu dokumentów lub informacji, nie złoży wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo złoży wyjaśnienia niekompletne, niepozwalające na stwierdzenie, że kryteria zostały spełnione.

Decyzja o udzieleniu dofinansowania jest podejmowana wyłącznie dla wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje do wnioskodawcy oświadczenie o akceptacji wniosku o dofinansowanie, stanowiącego oświadczenie woli zawarcia umowy o dofinansowanie wymiany okien.

Czyste powietrze wniosek pdf do pobrania

Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach programu „Czyste Powietrze”, w wersji elektronicznej lub papierowej. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są w serwisie „gov.pl” lub w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Czyste powietrze - do kiedy potrwa program?

Priorytetowy program „Czyste Powietrze” został wdrożony do realizacji w roku 2018 i będzie realizowany do roku 2029 przy czym podpisywanie umów z Beneficjentami i zobowiązania podejmowane będą do 31 grudnia 2027 roku, a środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej aż do 30 września 2029 roku.

Czyste powietrze kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Przyjmowanie wniosków prowadzone jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i sposób ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniach o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek jednorodzinny albo lokal mieszkalny.

Tu złożysz wniosek o dofinansowanie zakupu okien, drzwi, bram garażowych w ramach programu Czyste Powietrze

Poniżej zamieszczono listę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które ogłaszają nabór i przyjmują wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

województwo: Dolnośląskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Wrocław
adres: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24

województwo: Kujawsko-Pomorskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Toruń
adres: 87-100 Toruń, ul. Fredry 8

województwo: Lubelskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Lublin
adres: 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5

województwo: Lubuskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Zielona Góra
adres: 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11

województwo: Łódzkie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Łódź
adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

województwo: Małopolskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Kraków
adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12

województwo: Mazowieckie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Warszawa
adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7

województwo: Opolskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Opole
adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska 53

województwo: Podkarpackie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Rzeszów
adres: 35-025 Rzeszów, Zygmuntowska 9

województwo: Podlaskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Białystok
adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5

województwo: Pomorskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Gdańsk
adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8

województwo: Śląskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Katowice
adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19

województwo: Świętokrzyskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Kielce
adres: 25-155 Kielce, al. ks. J.Popiełuszki 41

województwo: Warmińsko-Mazurskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Olsztyn
adres: 10-026 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 9

województwo: Wielkopolskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Poznań
adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a

województwo: Zachodnio-Pomorskie
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
siedziba: Szczecin
adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3

Ogólnokrajowa infolinia Programu Czyste Powietrze: +48 22 340 40 80

Czyste powietrze wniosek po zakończeniu inwestycji, czy zostanie zaakceptowany?

Po zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie dotacji osoba korzystająca z dotacji programu „Czyste Powietrze” występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym zawarła umowę o dofinasowanie z wnioskiem o rozliczenie i wypłatę dofinansowania za wykonany zakres prac. Wymaga się, aby wniosek został złożony na obowiązującym aktualnie formularzu.

Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje wypłat kwoty dofinansowania dla zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych, w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo podpisanego, kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od osoby korzystającej z dofinasowania złożenia wyjaśnień bądź uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niezgodności wniosku o płatność z umową, osoba składająca wniosek o płatność może zostać zobowiązana do podjęcia oznaczonych działań, po zrealizowaniu których wypłata dofinansowania będzie możliwa.

Zatwierdzenie przez Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o płatność nie stanowi ostatecznego potwierdzenia zasadności wydatków i nie wyklucza stwierdzenia w późniejszym okresie niezasadności poniesionych kosztów.

Wypłata dofinansowania nie potwierdza prawidłowości przedstawionego przez osobę korzystającą z dofinasowania rozliczenia kosztów i realizacji przedsięwzięcia. Zasadność poniesionych kosztów weryfikowana będzie również po wypłacie dotacji, w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości, w trakcie kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Jeżeli osoba korzystająca z dofinansowania własnymi siłami realizuje prace w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, wypłata dotacji po złożeniu wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą przed wypłatą środków dotacji najpóźniej na etapie końcowego wniosku o płatność.

W innych przypadkach Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej także może przeprowadzić kontrolę przed wypłatą ostatniej części dofinansowania.

Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wniosku/wnioskach o płatność.

Prefinansowanie Czyste Powietrze 2023

Prefinansowanie zakupu okien, to wypłata przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy na warunkach określonych w programie „Czyste Powietrze”.

Kto może skorzystać z prefinansowania w programie Czyste Powietrze?

Z dotacji z prefinansowaniem zakupu okien mogą skorzystać osoby fizyczne, (Beneficjenci), uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą w gospodarstwach domowych:

 • w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, (część 2 programu „Czyste Powietrze”) oraz osoby fizyczne uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania, w gospodarstwach domowych,
 • w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub posiadające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, (część 2 programu „Czyste Powietrze”).

Jeżeli zakup okien, drzwi albo bramy garażowej, to jedyny przewidywany cel działania i koszt kwalifikowany w programie „Czyste Powietrze”, osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą uzyskać dotację w maksymalnej wysokości 50 000 zł, a osoby uprawnione do najwyższego poziomu finansowania mogą uzyskać dotację w wysokości 70 000 zł.

Zaliczka stanowiąca prefinansowanie zakupu okien może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą dostaw i usług.

W zależności od typu uprawnienia nabywcy okien do określonego w Programie poziomu dofinansowania wynikającego z przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego wysokość zaliczki i prefinansowanie zadania może wynosić maksymalnie 25 000 zł albo 35 000 zł.

Zaliczka w ramach prefinansowania - w jakim czasie będzie wypłacona?

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

Pozostała część dofinansowania przypadającego na zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z wykonawcą zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu całego zakresu zawartej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z oświadczeniem, że nie dokonał płatności wykonawcy.

Czyste powietrze okna wymagania

Zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b do programu „Czyste Powietrze” wszystkie urządzenia oraz materiały w tym okna i drzwi balkonowe muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi montażu muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Jednocześnie z treści załączników wynika wymaganie, że wymianę okien dopuszcza się jedynie w pomieszczeniach ogrzewanych.

Zgodnie z treścią § 134 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do pomieszczeń ogrzewanych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych należy zaliczyć:

 • Garaże indywidualne – w których temperatura obliczeniowa ti ≥ + 5° C
 • Klatki schodowe - w których temperatura obliczeniowa ti ≥ + 8° C
 • Hole wejściowe - w których temperatura obliczeniowa ti ≥ + 12° C
 • Kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe – w których temperatura obliczeniowa ti ≥ + 16° C
 • Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub
 • elektryczne - w których temperatura obliczeniowa ti ≥ + 20° C
 • Łazienki - w których temperatura obliczeniowa ti ≥ + 24° C

Aby uznać, że zakupione i zamontowane okna spełniają podane wymagania wynikające z treści załączników do programu „Czyste Powietrze”, muszą charakteryzować się co najmniej odpowiednią wartością współczynnika przenikania ciepła oraz klasą przepuszczalności powietrza, które zostały określone w punktach 1.2 i 2.3.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i które obowiązują od 31 grudnia 2020 roku.

Podstawowe wymagania minimalne dotyczące jakości wykonania montażu okien i drzwi balkonowych również znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i dotyczą wodoszczelności, termoizolacyjności oraz przenikalności powietrza przez połączenia.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

W celu zachowania warunku rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. Połączenia okien z ościeżami powinny być zaprojektowane i wykonane pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Czyste powietrze okna współczynnik – jaki muszą mieć aby uzyskać dofinansowanie?

Straty ciepła na przewodzeniu, to jedna z głównych przyczyn prowadzących do niskiej efektywności cieplnej budynków. W programie „Czyste Powietrze” przewidziano możliwość wykonania szeregu działań naprawczych, których celem jest poprawa współczynników przenikania ciepła okien i ścian konstrukcyjnych, w tym w szczególności ocieplenie przegród budowlanych albo wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych.

Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Niezależnie od materiału z jakiego okna będą wykonane, zgodnie z punktem 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła
Umax (W/(m2*K)
obowiązujący od 31 grudnia 2020 roku
Okna, drzwi balkonowe,
Okna stałe, (fix)
Oszklenia stałe, (fix)
Powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 
Przy temperaturze obliczeniowej ti ≥ + 16° C 0,9
Przy temperaturze obliczeniowej ti < + 16° C 1,4
Okna połaciowe (dachowe)  
Przy temperaturze obliczeniowej ti ≥ + 16° C 1,1
Przy temperaturze obliczeniowej ti < + 16° C 1,4
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,3

Jakie okna do programu czyste powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wskazuje jakie okna kwalifikują się do dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.

Okna mogą być wykonane z PCV, drewna albo aluminium bądź z kombinacji tych materiałów pod warunkiem, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie oznakowanie i spełniają wymagania w zakresie minimalnego poziomu właściwości użytkowych.

Jakie okna do programu Czyste Powietrze, gdy wymiana następuje w pomieszczeniach ogrzewanych?

Minimalny poziom współczynnika przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2*K) oraz 4 klasa przepuszczalności powietrza, co oznacza że przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m*h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni.

Oknotest.pl 2023-07-25 19:47:00
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024