Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Regulamin dodawania, publikacji, przechowywania, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi na opinie lub komentarze w portalu Oknotest.pl.

Luty 2023

Sekcja i Regulamin określają zasady i warunki dotyczące dodawania, publikacji, przechowywania, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi na opinie lub komentarze w portalu Oknotest.pl.

 1. Portal Oknotest.pl umożliwia Użytkownikom dodanie, publikację i rozpowszechnianie opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy wyłącznie na powierzchniach portalu Oknotest.pl przeznaczonych do dodawania, publikacji i rozpowszechniania opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy.
 2. Za opinię, ocenę, komentarz, odpowiedź na opinię lub komentarz uważa się każdą dodaną, opublikowaną, przechowywaną i rozpowszechnianą przez Użytkownika w portalu Oknotest.pl opinię, ocenę, komentarz, odpowiedź na opinię i/lub komentarz stanowiącą i wyrażającą własny pogląd Użytkownika w stosunku do określonej treści znajdującej się na stronie internetowej oknotest.pl, a w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej i/lub opinii, oceny lub komentarza innego użytkownika portalu Oknotest.pl.
 3. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy w portalu Oknotest.pl w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie, a w szczególności zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych  opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06)
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy w portalu Oknotest.pl jest niczym nie ograniczone i zezwala na czytanie i/lub ocenianie i/lub opiniowanie tych opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika opinie, oceny, komentarze i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06), ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Oknotest.pl z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w portalu Oknotest.pl.
 6. Użytkownik przed przystąpieniem do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy w portalu Oknotest.pl zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy w portalu Oknotest.pl oraz do zezwalania na ich czytanie i/lub ocenianie i/lub opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dokonania stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi do opinii, ocen i komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika w portalu Oknotest.pl, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 7. Aby dodać opinię, ocenę, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz w portalu Oknotest.pl za pomocą odpowiedniego formularza, Użytkownik powinien zapoznać się i  zaakceptować postanowienia polityki prywatności dotyczące zasad przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz zasad i warunków dodawania, publikacji, przechowywania, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze w portalu Oknotest.pl. Akceptacja tych zasad przez Użytkownika jest wymagana i konieczna w celu dodania opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz.
 8. Na podany przez Użytkownika w formularzu dodawania opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz adres e-mail, Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną zawierającą instrukcję i indywidualny, unikalny link umożliwiający autoryzację i publikację opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz w portalu Oknotest.pl. Kliknięcie w link powoduje przekierowanie Użytkownika na indywidualną i unikalną stronę portalu Oknotest.pl, na której  dokonana zostanie autoryzacja i automatyczna publikacja dodawanej opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz oraz zostanie przesłana do Użytkownika druga, zwrotna wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie publikacji opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz oraz login, hasło i link do panelu administracyjnego, w którym Użytkownik w każdej chwili będzie mógł się ponownie zalogować za pośrednictwem przesłanego loginu i hasła w celu dokonania:
  1. edycji treści Twojej opinii, oceny, komentarza i odpowiedzi na opinię lub komentarz;
  2. cofnięcia publikacji i rozpowszechniania, (ukrycia), dodanej przez Użytkownika opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz w portalu Oknotest.pl.
 1. Dodając opinię, ocenę, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz na stronie portalu Oknotest.pl, Użytkownik przekazuje Oknotest.pl swoje dane osobowe dotyczące  imienia i nazwiska, adresu e-mail, treść opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz oraz adresu IP urządzenia, z którego Użytkownik dokonujesz tych czynności.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dodania, opublikowania, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz na stronie portalu Oknotest.pl.
 3. Dodając, publikując i rozpowszechniając opinię, ocenę, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz Użytkownik pozostaje anonimowy. Dane osobowe Użytkownika, a w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail nie będą dostępne publicznie przy opinii, ocenie, komentarzu i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz opublikowanym i rozpowszechnianym przez Użytkownika na stronach portalu Oknotest.pl.
 4. Dodanie i publikacja opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz w portalu Oknotest.pl, a w szczególności wysłanie formularza przeznaczonego dla korzystania z usługi dodawania, publikacji i rozpowszechniania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się zasadami przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych w ramach polityki prywatności Oknotest.pl;
  2. potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się z zasadami dodawania, publikacji, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze;
  3. akceptacją przez Użytkownika zasad przetwarzania i przechowywania danych osobowych w ramach polityki prywatności Oknotest.pl;
  4. akceptacją przez Użytkownika zasad dodawania, publikacji, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze.
 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień polityki prywatności portalu Oknotest.pl, Użytkownik nie możesz dodać, opublikować i rozpowszechniać w portalu Oknotest.pl opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze których treść:
  1. jest sprzeczna z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami;
  3. zawiera adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych;
  4. narusza prawa Oknotest.pl i/lub prawa osób trzecich, dobra osobiste, jest obraźliwa, wulgarna lub zawiera groźby skierowane pod adresem osób trzecich;
  5. dyskryminuje płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołuje do przemocy lub posiada charakter pornograficzny, a także wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują, czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, między innymi nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu;
  6. jest materiałem informacyjnym lub reklamowym lub promocyjnym użytkownika i/lub innych osób lub/i towarów lub/i usług;
  7. jest dodana i opublikowana wielokrotnie;
  8. jest ciągiem liter lub/i znaków interpunkcyjnych nie stanowiących zrozumiałej treści;
  9. jest spamem, nie związanym w ogóle z prezentacją Twojego poglądu lub pozornie naśladującej prezentację Twojego poglądu;
  10. zawiera dane osobowe innych osób, np. imię i nazwisko, numeru telefonu, adres e-mail.
 1. Oknotest.pl nie moderuje treści opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze. Oknotest.pl nie monitoruje i nie filtruje opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze dodawane, publikowane, przechowywane, edytowane, rozpowszechniane i ukrywane przez Użytkownika oraz innych użytkowników portalu Oknotest.pl.
 2. Publikacja i rozpowszechnianie opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze, których treść spełni przynajmniej jedno z kryteriów wskazanych w pkt.13 lit. a. do j., będzie wstrzymywane przez Oknotest.pl niezwłocznie po otrzymaniu zasadnego, obiektywnego i wiarygodnego zgłoszenia:
  1. przesłanego do Oknotest.pl za pośrednictwem odpowiedniego formularza, do którego link zamieszczony jest przy każdej opinii, ocenie, komentarzu i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz. Link oznaczony kolorem czerwony i opisem „Zgłoś”;
  2. przesłanego do Oknotest.pl drogą elektroniczną na adres kontakt@oknotest.pl lub inny adres e-mail wymieniony na podstronie portalu https://oknotest.pl/portal/kontakt;
  3. przesłanego listem poleconym na adres Oknotest.pl, os. Przemysława 14b/8, 61-064 Poznań.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  1. powód zgłoszenia wraz z uzasadnieniem wskazującym, że treść zgłoszonej opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz faktycznie narusza którekolwiek z kryteriów wskazanych w pkt.13 lit. a. do j. wraz ze wskazaniem naruszonego kryterium;
  2. czas i datę publikacji zgłaszanej opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz;
  3. oznaczenie, np. tytuł treści, do której opinia, ocena, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz jest przypisana;
  4. adres strony internetowej, na której opinia, ocena, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz została opublikowana i jest rozpowszechniana.
 1. Użytkownik dodając, publikując, przechowując i rozpowszechniając opinie, oceny, komentarze i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze na stronach portalu Oknotest.pl stanowiące i wyrażające własny pogląd użytkownika w stosunku do określonej treści znajdującej się na stronie internetowej oknotest.pl, a w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej i/lub opinii, oceny lub komentarza innego użytkownika portalu Oknotest.pl, działa wyłącznie we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Oznacza to w szczególności, że portal Oknotest.pl nie dodaje, nie publikuje, nie edytuje, nie przechowuje i nie rozpowszechnia opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi na opinie i/lub komentarze we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czyni to Użytkownik portalu Oknotest.pl w swoim imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność.
 2. Udostępnienie przez portal Oknotest.pl możliwości dodawania, publikowania, edytowania, ukrywania, rozpowszechniania, przechowywania, opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 3. Dodając, publikując, edytując, przechowując, rozpowszechniając bądź ukrywając opinię, ocenę, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i postanowień polityki prywatności Oknotest.pl, zasad i warunków dotyczących dodawania, publikacji, przechowywania, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze w portalu Oknotest.pl określonych w Regulaminie, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 4. Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z możliwości dodawania, publikowania, edytowania, ukrywania, rozpowszechniania, przechowywania, opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Użytkownik dobrowolnie zobowiązuje się do naprawienia jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Oknotest.pl z tytułu naruszenia przez Użytkownika zasad i warunków dodawania, publikacji, edycji, przechowywania, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze w portalu Oknotest.pl.
 6. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wcześniej określonych zasad, powinien bezwzględnie powstrzymać się przed dodawaniem, publikowaniem, edytowaniem, ukrywaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem, opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze na stronach portalu Oknotest.pl.
 7. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z publikacji i rozpowszechniania własnej opinii, oceny, komentarza i odpowiedzi na opinię lub komentarz. Do rezygnacji wystarczy przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi drogą elektroniczną na adres kontakt@oknotest.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem https://oknotest.pl/portal/kontakt.
 8. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać w szczególności:
  1. czas i datę publikacji opinii, oceny, komentarza i odpowiedzi na opinię lub komentarz;
  2. oznaczenie, np. tytuł treści, do której opinia, ocena, komentarz i odpowiedź na opinię lub komentarz jest przypisana;
  3. adres strony internetowej na której opinia, ocena, komentarz i odpowiedź na opinię lub komentarz została opublikowana i jest rozpowszechniana.
 1. Oknotest.pl ukryje wskazaną przez Użytkownika opinię, ocenę, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o rezygnacji z publikacji i rozpowszechniania.
 2. Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie usunąć dodaną przez siebie opinię, ocenę, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz, który jest opublikowany, przechowywany i rozpowszechniany na stronach portalu Oknotest.pl za pośrednictwem udostępnionych przez Oknotest.pl rozwiązań technicznych. W tym celu Użytkownik powinien odszukać zwrotną wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail Użytkownika podany podczas dodawania opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz. W treści tej wiadomości znajduje się link do panelu administracyjnego oraz login i hasło za pomocą, których Użytkownik będzie mógł się zalogować do panelu administracyjnego w celu samodzielnego ukrycia własnej opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz.
 3. Samodzielne ukrycie przez Użytkownika opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz powoduje zaprzestanie publikacji i rozpowszechniania opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz.
 4. Ukryta przez Użytkownika opinia, ocena, komentarz i/lub odpowiedź na opinię albo komentarz nadal będzie przechowywany przez Oknotest.pl. Użytkownik w każdej chwili może dokonać ponownej publikacji i wznowienia rozpowszechniania ukrytej opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz.
 5. Postanowienia o zaprzestaniu publikacji i rozpowszechniania opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz Użytkownika nie mają zastosowania w przypadku opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz zabezpieczony na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i/lub gdy obowiązek zabezpieczenia opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz Użytkownika o określonej treści wynika z obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Oknotest.pl jednocześnie blokuje Użytkownikowi dostęp do możliwości samodzielnej edycji treści opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz.
 6. Oknotest.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników portalu za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze Użytkowników, w tym za podanie w nich jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych Użytkownika i/lub osób trzecich i/lub innych informacji wrażliwych mogących stanowić naruszenie prawa.
 7. Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania: danych Użytkownika, w tym danych osobowych oraz treści opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze dodawanych, publikowanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika, uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Oknotest.pl może odmówić Użytkownikowi dodania, publikacji, edycji, przechowywania, rozpowszechniania i ukrycia opinii, oceny, komentarza i/lub odpowiedzi na opinię albo komentarz:
  1. jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa;
  2. w innych wypadkach, określonych w polityce prywatności Oknotest.pl;
  3. w innych wypadkach, określonych w Regulaminie dotyczących zasad dodawania, publikowania, przechowywania, edycji, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze.

a w szczególności, w sytuacji w której Użytkownik korzysta z usługi portalu w sposób:

 1. sprzeczny z polityką prywatności Oknotest.pl;
 2. sprzeczny z zasadami dodawania, publikacji, edycji, przechowywania, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i/lub odpowiedzi na opinie albo komentarze;
 3. sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wynikającymi z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania, zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do korzystania z usługi dodawania, publikacji, edycji, przechowywania, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi na opinie lub komentarze, a także prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi dodawania, publikacji, edycji, przechowywania, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi na opinie lub komentarze, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 2. Oknotest.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi dodawania, publikacji, edycji, przechowywania, rozpowszechniania i ukrywania opinii, ocen, komentarzy i odpowiedzi na opinie lub komentarze w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne portalu Oknotest.pl oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Oknotest.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024