Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Team Plast Team Straight
Okna i drzwi balkonowe

30

Względy ekonomiczne i funkcjonalne powodują, że w istniejących budynkach mieszkalnych wymienia się okna i drzwi balkonowe. Linia okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT przeznaczona jest do stosowania przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych albo remontowych w wielomieszkaniowych i jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, nakierowanych na poprawę szczelności powietrznej budynku przy jednoczesnym odtworzeniu pierwotnego, właściwego stanu technicznego, bez jednoczesnej konieczności wprowadzania istotnych ulepszeń w zakresie przewodności cieplnej przegród budowlanych. Konstrukcje mogą być instalowane w ościeżach ścian konstrukcyjnych niezależnie od typu ściany i materiału, z którego je wzniesiono oraz pomieszczeniach wyposażonych w dowolny system wentylacji naturalnej albo mechanicznej.

Firma TEAM-PLAST deklaruje zgodność okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) dotyczącymi przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

reklama

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT określana jest przez uprawnione jednostki notyfikowane w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Uzyskane wyniki stanowią podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych. Standardowe, jednoskrzydłowe okno charakteryzuje się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,3 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 750 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C4
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4
Siły operacyjne Klasa 1

Charakterystyczną cechą okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT jest wysoki poziom szczelności powietrznej i wodoszczelności w połączeniu z dużą odpornością na obciążenia wiatrem. Synergia tych podstawowych właściwości użytkowych sprawia, że wyroby mogą być z powodzeniem stosowane podczas robót modernizacyjnych prowadzonych zarówno w budynkach niskich, jak i wysokich, a nawet wysokościowych przy braku ograniczeń wynikających ze stref klimatycznych bądź stref obciążenia wiatrem w miejscu wbudowania.

Specjalną korzyścią dla użytkowników jest równowaga pomiędzy względami ekonomicznymi, a względami technicznymi wynikającymi z wymagań przepisów techniczno-budowlanych albo wymagań obiektowych.

Okna i drzwi balkonowe TEAM STRAIGHT powstają w oparciu o rozwiązania systemowe GEALAN S 8000. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system okuć obwiedniowych Roto NT. Zaokrąglone listwy przyszybowe stosowane od strony pomieszczeń nadają konstrukcjom charakter lekkości, stanowiąc ciekawy element wzornictwa użytkowego Produkt dostępny jest w palecie 50 kolorów z możliwością jednostronnej albo dwustronnej aplikacji barwnych oklein oraz co wyjątkowe z zewnętrznymi powłokami ze szkła akrylowego PMMA.

reklama

Jakość okien i drzwi balkonowych TEAM STRAIGHT objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Team-Plast.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024