Szukaj w Oknotest.pl
reklama

illbruck - prawidłowy montaż na 100%

Wrzesień 2020 · Tremco illbruck Sp. z o.o.

Według statystyk, w budynkach mieszkalnych i użytkowych rocznie montuje się kilka milionów okien i drzwi. Czy istnieje sprawdzona recepta na prawidłowy montaż okien? Sposób wydaje się prosty. Wystarczy wybrać odpowiednie materiały oraz wykonawcę, który potrafi je zastosować z należytą starannością na placu budowy. To naprawdę działa! Na dowód przedstawiamy skutek i efekt połączenia jakości materiałów firmy illbruck oraz kompetencji monterów Studia Okien Dardziński.

Obiekt, w którym wykonano badanie szczelności montażu potwierdzające wysoką wartość użytkową materiałów uszczelnieniowych illbruck
Obiekt, w którym wykonano badanie szczelności montażu potwierdzające wysoką wartość użytkową materiałów uszczelnieniowych illbruck

Jak wybrać materiały do prawidłowego montażu okien?

To, co później ogólnie nazywamy prawidłowym montażem okien składa się z szeregu różnych mniej lub bardziej złożonych czynności. Pozycjonowanie konstrukcji w otworze okiennym, należyte podparcie, mocowanie mechaniczne albo izolacja i uszczelnienie połączeń okien z ościeżami. Z punktu widzenia jakości wykonania robót montażowych ranga i waga tych czynności jest podobna. Błąd popełniony przy ich wykonaniu może w przyszłości prowadzić do powstania wad montażu.

reklama

Największą uwagę warto jednak poświęcić materiałom i robotom związanym z izolacją oraz uszczelnieniem połączeń okien z ościeżami. Jakość wykonania izolacji i uszczelnień bezpośrednio odpowiada za przenikanie powietrza, wodoszczelność i termoizolacyjność połączeń, a właśnie te zjawiska decydują o faktycznym poziomie komfortu użytkowania pomieszczeń i subiektywnych ocenach użytkowników, co do jakości wykonania montażu okien i drzwi balkonowych.

Ze względu na czynniki i zjawiska oddziałujące na połączenia okien z ościeżami, w tym także na izolacje oraz uszczelnienia w obrębie szczelin dylatacyjnych, wyróżnić można trzy płaszczyzny montażu okien i drzwi balkonowych, a co za tym idzie, trzy współzależne od siebie strefy izolacji i uszczelnień:

Strefa 1 – uszczelnienie zewnętrzne - odpowiada za ochronę połączeń okien z ościeżami przed wpływem czynników zewnętrznych i zjawisk atmosferycznych. Podstawowym zadaniem uszczelnień w tej strefie jest ochrona złącza przed wodą opadową, a przede wszystkim przed przedostawaniem się wody opadowej do wnętrza pomieszczeń. Woda opadowa, która przedostanie się w obręb połączenia powinna być kontrolowana i odprowadzana na zewnątrz. Materiały uszczelniające użyte do wykonania uszczelnień w strefie nr 1 powinny również umożliwiać odprowadzanie na zewnętrz wilgoci, która może znaleźć się w funkcjonalnej strefie izolacji.

Strefa 2 - Funkcjonalna strefa izolacji - odpowiada za termoizolację oraz izolacyjność akustyczną połączenia okna z ościeżem na wymaganym poziomie. Właściwości użytkowe funkcjonalnej strefy izolacji powinny być zapewnione w sposób trwały w ekonomicznie uzasadnionym okresie.

reklama

Strefa 3 - uszczelnienie wewnętrzne – to rzeczywista i ostateczna bariera oddzielająca klimat pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Uszczelnienia w tym obszarze powinny zapobiegać niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie okna z ościeżem. Eliminacja bądź znaczące ograniczenie niekontrolowanego przepływu powietrza minimalizuje ryzyko występowania przeciągów, wykraplania pary wodnej w obrębie połączeń oraz ogranicza wielkość strat ciepła wentylacji. Prawidłowe uszczelnienie w strefie wewnętrznej powinno tworzyć ciągłą powierzchnię na całej powierzchni połączenia, która nie powinna być przerwana. Zgodnie z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych temperatura powierzchni uszczelnienia wewnętrznego powinna charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż 0,72.

Prawidłowe wykonanie izolacji i uszczelnień w każdej ze stref wymaga zastosowania materiałów o określonych właściwościach użytkowych, a ze względu na miejsce wbudowania okien także o określonym poziomie tych właściwości. W tabeli nr 1 przedstawiamy grupy materiałów służące wykonaniu izolacji i uszczelnień w poszczególnych strefach montażu.

Materiały do wykonywania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami - Tabela nr 1

Zewnętrzna strefa montażu i uszczelnień (strefa nr 1)
 • Wodoodporne folie paroprzepuszczalne z włókniny
 • Wodoodporne folie z włókniny o zmiennym oporze dyfuzyjnym
 • Wodoodporne folie paroprzepuszczalne z EPDM
 • Taśmy rozprężne
 • Wielofunkcyjne taśmy rozprężne
 • Powłoki uszczelniające
Środkowa strefa montażu i izolacji (strefa nr 2)
 • Pianki PUR
 • Wielofunkcyjne taśmy rozprężne
 • Wełny i włókna mineralne
 • Korek w płynie
Wewnętrzna strefa montażu i uszczelnień (strefa nr 3)
 • Folie paroizolacyjne z włókniny
 • Folie z włókniny o zmiennym oporze dyfuzyjnym
 • Folie paroizolacyjne z EPDM
 • Wielofunkcyjne taśmy rozprężne
 • Powłoki uszczelniające

W celu wykonania pełnej izolacji i uszczelnienia połączenia okna z ościeżem materiały właściwe dla poszczególnych stref montażu łączy się w różne kombinacje, przy czym należy mieć świadomość, że każda z kombinacji może przynosić inny rezultat w postaci różnic w poziomie szczelności na przenikanie powietrza, wodoszczelności bądź izolacyjności termicznej połączenia okna z ościeżem. Jak wybrać optymalną kombinację materiałów izolacyjnych i uszczelniających?

illbruck pewny partner w montażu

Na rynku funkcjonują dziesiątki firm oferujące setki różnych materiałów do wykonywania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami. Niektóre mają w ofercie tylko pojedyncze  materiały, inne mogą dostarczyć komplet materiałów odpowiedni do zastosowania w każdej ze stref montażu. Ryzyko nietrafionego wyboru maleje, gdy postawimy na kompletny zestaw materiałów pochodzący od jednego producenta. Poszczególne elementy zestawu są z reguły kompatybilne pod względem właściwości użytkowych i możliwości zastosowania. Zgodność i trwałość właściwości użytkowych materiałów do wykonywania izolacji i uszczelnień, to zagadnienie niezwykle ważne, gdy korzystamy z produktów chemii budowlanej. Odpowiednio dobrane i zastosowane materiały eliminują możliwość wystąpienia niekorzystnych reakcji chemicznych wpływających na ostateczny rezultat montażu.

W trakcie montażu - wyklejanie folii okiennej illbruck ME 508
W trakcie montażu - wyklejanie folii okiennej illbruck ME 508

Marką, która dysponuje kompletną i niezwykle rozbudowaną ofertą materiałów do wykonywania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami jest firma TREMCO illbruck., członek grupy CPG Europe, (Construction Products Group Europe), która od dziesięcioleci specjalizuje się w produkcji materiałów chemii budowlanej. Wyroby illbruck są dostępne w Polsce już od dwudziestu lat. W ofercie firmy znajdziemy materiały odpowiednie do zastosowania w każdej z trzech stref montażu. W tabeli nr 2 przyporządkowujemy wybrane produkty z oferty TREMCO illbruck do poszczególnych stref montażu.

Materiały firmy illbruck do wykonywania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami - Tabela nr 2

Pogodowa i paroprzepuszczalna (zewnętrzna) strefa montażu i uszczelnień (strefa nr 1)
 • Folia zewnętrzna ME 351 VV
 • Folia okienna Duo ME 500 EW
 • Folia okienna Duo HI ME 501 VV
 • Folia okienna Duo ME508 VV
 • Folia pogodowa bitumiczna ME 110 (dolne złącze)
 • Folia zewnętrzna EPDM ME 220 (dolne złącze)
 • Folia zewnętrzna Premium ME 010 UV & fire
 • Taśma rozprężna TP 600 illmod 600
 • Taśma rozprężna TP 610 illmod Eco
 • Taśma rozprężna TP 650/658 illmod Trio
 • Taśma rozprężna TP 652 illmod Trio+
 • Taśma rozprężna TP 700 illmod EcoTech
Termo-akustyczna (środkowa) strefa montażu i izolacji (strefa nr 2)
 • Pianka letnia FM 310
 • Pianka Perfekt elastyczna FM 330
 • Pianka zimowa FM 341
 • Pianka Perfekt FM 350
 • Pianka niskoprężna FM 355
 • Pianka XXL letnia FM 370
 • Pianka XXL zimowa FM 371
 • Taśma rozprężna TP 650/658 illmod Trio
 • Taśma rozprężna TP 652 illmod Trio+
Powietrzno- i paroszczelna (wewnętrzna) strefa montażu i uszczelnień (strefa nr 3)
 • Folia wewnętrzna ME 350 VV
 • Folia okienna Duo ME 500
 • Folia okienna Duo HI ME 501 VV
 • Folia okienna Duo ME 508 VV
 • Taśma rozprężna TP 650/658 illmod Trio
 • Taśma rozprężna TP 652 illmod Trio+
 • Powłoka uszczelniająca SP 925 (płynna folia okienna)

Poszczególne materiały do wykonywania izolacji i uszczelnień, właściwe dla każdej ze stref montażu, różnią się pomiędzy sobą poziomem właściwości użytkowych, warunkami i możliwościami zastosowania. Mimo tych różnic mogą być jednak bez przeszkód używane w dowolnych kombinacjach z pozostałymi materiałami z oferty TREMCO illbruck.

reklama

Cechą wspólną wszystkich wymienionych materiałów jest jakość odpowiadająca wymaganiom Niemieckiego Instytutu Jakości RAL, określonym w wytycznych RAL GZ-711, w których określa się zarówno wymagane poziomy właściwości użytkowych pojedynczych materiałów, jak i poziomy właściwości wymagane dla kombinacji materiałów stosowanych przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami.

Określenie wymaganego poziomu właściwości użytkowych dla kombinacji materiałów, to informacja niezwykle ważna dla inwestorów i wykonawców robót instalacyjnych stolarki budowlanej, bowiem stanowi jasne określenie kryteriów oceny jakości wykonania prac. Montaż okien w zakresie wykonania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami uznaje się za prawidłowy, gdy osiągnięto określony w wytycznych RAL GZ-711 wymagany od kombinacji materiałów poziom szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności.

Studio Okien Dardziński potwierdza jakość materiałów illbruck

Poziom właściwości użytkowych pojedynczych materiałów i kombinacji materiałów właściwych do wykonania izolacji i uszczelniania połączeń okien z ościeżami ustala się w badaniach laboratoryjnych prowadzonych przez jednostki notyfikowane. Jak sprawdzić, czy został osiągnięty po zastosowaniu materiałów na placu budowy?

Można z góry przyjąć, że wykonanie robót instalacyjnych stolarki budowlanej zgodnie z wytycznymi producentów okien oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej przynosi pożądany rezultat, co nie zawsze musi być prawdziwe ze względu na nieuniknione różnice pomiędzy warunkami badań laboratoryjnych, a warunkami wykonania prac panującymi na placu budowy. Można też sprawdzić rezultat prac poprzez wykonanie badań wodoszczelności i szczelności połączeń okien z ościeżami na przenikanie powietrza na placu budowy bezpośrednio po zakończeniu montażu konstrukcji okiennych. Ta druga metoda, pozwala w sposób profesjonalny potwierdzić za jednym zamachem jakość użytych materiałów oraz kompetencje wykonawcy robót.

Studio Okien Dardziński, to firma handlowo-montażowa z Giżycka. Od ponad roku uczestniczy w Programie Rekomendacji Oknotest.pl. Uczestnik Programu, aby otrzymać rekomendację portalu, zobowiązany jest do wykonywania badań szczelności montażu na placu budowy. Badanie wykonuje jednostka notyfikowana Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha.

Efekt finalny montażu - czas na badanie szczelności montażu!
Efekt finalny montażu - czas na badanie szczelności montażu!
Badanie szczelności montażu - etap sprawdzenia wodoszczelności montażu
Badanie szczelności montażu - etap sprawdzenia wodoszczelności montażu

Firma poddała ocenie i badaniu szczelności jedną z konstrukcji okiennych podczas realizacji zadania polegającego na montażu okien i drzwi balkonowych z PVC w budynku jednorodzinnym. Do wykonania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami monterzy Studio Okien Dardziński korzystali z następującego zestawu materiałów dostarczonych przez illbruck:

Strefa 1 – uszczelnienie zewnętrzne

 • Folia okienna Illbruck ME 508 VV z klejem na całej powierzchni szerokość folii 100mm
 • Klej do folii okiennych Illbruck SP025
 • Primer butyl & bitum Ilbruck ME902

Strefa 2 - Funkcjonalna strefa izolacji

 • Illbruck piana Perfekt FM330

Strefa 3 - uszczelnienie wewnętrzne

 • Powłoka uszczelniająca Illbruck SP925

Sposób przygotowania konstrukcji okiennej do montażu, przebieg prac, w tym wykonania izolacji i uszczelnień połączeń okna z ościeżem, a także przygotowanie i przebieg badania szczelności na placu budowy można obejrzeć w relacji filmowej:

W ocenie jakości wykonania montażu przyjęto założenie, że poziom wodoszczelności i przenikania powietrza przez połączenie okna z ościeżem musi spełniać wymagania Niemieckiego Instytutu Jakości RAL, określonych w wytycznych RAL GZ-711 oraz wymagania stawiane przez Oknotest.pl uczestnikom Programu Rekomendacji. Poziom wymagań i uzyskane wyniki badania przedstawiamy w tabelach nr 3 i 4:

Przepuszczalność powietrza przez połączenie okna z ościeżem - Tabela nr 3
Prędkość wiatru (km/h) 32 46 56 64 72 79 97 112
Ciśnienie prędkości wiatru (Pa) 50 100 150 200 250 300 450 600
Dopuszczalna przepuszczalność powietrza
RAL GZ-711 (m3/hm)
0,29 0,46 0,61 0,74 0,85 0,97 1,27 1,53
Dopuszczalna przepuszczalność powietrza
Oknotest.pl (m3/hm)
0 0 0 0 0 0 0,45 0,45
Przepuszczalność powietrza uzyskana w badaniu
Studio Okien Dardziński (m3/hm)
0 0 0 0 0 0 0 0

Uzyskany w badaniu wynik w zakresie przepuszczalności powietrza przez połączenie okna z ościeżem wskazuje na perfekcyjne wykonanie zadania przez monterów firmy Studio Okien Dardziński. Badane połączenie jest całkowicie szczelne na przenikanie powietrza w zakresie ciśnień prędkości wiatru od 0 Pa do 600 Pa i prędkości wiatru od 0 km/h do 112 km/h. Spełnione zostały zarówno wymagania wytycznych RAL GZ-711, jak i jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania stawiane przez Oknotest.pl uczestnikom Programu Rekomendacji.

Wodoszczelność – odporność połączenia okna z ościeżem na oddziaływanie wody opadowej - Tabela nr 4
Prędkość wiatru (km/h) 32 46 56 64 72 79 97 112
Ciśnienie prędkości wiatru (Pa) 50 100 150 200 250 300 450 600
Wymagana wodoszczelność
RAL GZ-711
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wymagana wodoszczelność
Oknotest.pl
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wodoszczelność uzyskana w badaniu
Studio Okien Dardziński
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Uzyskany w badaniu wynik w zakresie wodoszczelności pokazuje całkowitą odporność połączenia okna z ościeżem na oddziaływanie wody opadowej w zakresie ciśnień prędkości wiatru od 0 Pa do 600 Pa i prędkości wiatru od 0 km/h do 112 km/h. Spełnione zostały zarówno wymagania wytycznych RAL GZ-711, jak i wymagania stawiane przez Oknotest.pl uczestnikom Programu Rekomendacji.

Recepta na prawidłowy montaż okien

Wskazana na początku artykułu recepta na prawidłowy montaż okien polegająca na wyborze wysokiej jakości materiałów do wykonania izolacji i uszczelnień połączeń okien z ościeżami oraz kompetentnego wykonawcy, który potrafi je zastosować zgodnie z przeznaczeniem, a przede wszystkim z należytą starannością, znalazła całkowite potwierdzenie na placu budowy.

Kombinacja materiałów dostarczonych przez illbruck wykazała się najwyższym poziomem właściwości użytkowych, przenoszącym w praktyce wymagania Niemieckiego Instytutu Jakości RAL, a monterzy Studia Okien Dardziński udowodnili, że posiadają wiedzę i umiejętności, by dla dobra inwestorów w pełni tę jakość materiałów montażowych wykorzystać. Tak właśnie powstaje prawidłowy montaż na 100%.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2020-09-17 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-13 17:44:44


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.