Lista klauzul niedozwolonych prezesa UOKiK

19.10.2009
Udostępnij

W innym artykule omówiliśmy pokrótce zagadnienie klauzul niedozwolonych, czyli postanowień umów, które można po przeprowadzeniu postępowań sądowych uznać za nieobowiązujące. Wskazaliśmy na dwie możliwości wykazywania, że zapis umowy może być „klauzulą niedozwoloną”. Pierwsza, to wystąpienie do sądu cywilnego i uzyskanie „indywidualnego” zwolnienia od obowiązku stosowania konkretnego zapisu umowy. Druga, to wystąpienie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postanowienia umów uznane przez ten sąd za „klauzule niedozwolone” i wpisane na listę klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK przestają obowiązywać wszystkich konsumentów.

Dla ułatwienia w orientacji jakiej treści postanowienia umów konsumenckich już są lub mogą być w przyszłości uznane za niedozwolone, poniżej przedstawiamy wypis z listy klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK.

Staraliśmy się, aby przedstawione klauzule niedozwolone pochodziły głównie z umów sporządzonych przez producentów i sprzedawców stolarki okiennej, które były przedmiotem postępowań przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podajemy: Nr ewidencyjny wpisu na listę, datę wpisu, nazwę firmy oraz treść klauzuli niedozwolonej. Jeśli w zawieranych umowach znajdziecie takie lub bardzo podobne zapisy, należy je szczegółowo omówić z kontrahentem i wskazać mu dlaczego z punktu widzenia obrotu prawnego trzeba by je uznać za nieobowiązujące.

Numer wpisu: 47 Data wpisu: 2003-06-30

"Ins-Bud" Zarębski i Waśkiewicz Spółka Jawna w Nidzicy

"Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem."

"Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru, jednakże jakiekolwiek uprawnienia z tytułu gwarancji powstają i mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu przez Kupującego wszystkich należności na rzecz Sprzedającego”

Numer wpisu: 131 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

„Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.”

Numer wpisu: 132 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

"Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia w całości lub w części osobie trzeciej"

Numer wpisu: 133 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach”

„Gwarancją nie są objęte (...) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia"

Numer wpisu: 134 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

„Gwarancją nie są objęte (...) wady widoczne w chwili sprzedaży.”

Numer wpisu: 135 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

„Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwarancyjnym."

Numer wpisu: 136 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

„W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 60 dni."

Numer wpisu: 137 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

„(...) jednocześnie wyklucza się niezależnie od podstaw prawnych inne roszczenia.”

Numer wpisu: 138 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

"Reklamacje wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od daty odbioru towaru (...).Późniejsze reklamacje nie będą uznane i nie będą uwzględnianie roszczenia gwarancyjne."

Numer wpisu: 139 Data wpisu: 2004-10-11

Zbigniew Bogucki F.H.U. „Okna Bogucki” w Gliwicach

„Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w żadnej formie z powodu opóźnienia dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego anulowania.”

Numer wpisu: 403 Data wpisu: 2005-05-05

„Bracia Bertrand” Jacek i Krzysztof Bertrand sp. cywilna w Wejherowie

"Niedopuszczalne jest wstrzymanie zapłaty przez Zamawiającego lub wliczenie w cenę ustaloną przez tę umowę jakichkolwiek jego roszczeń lub potrąceń"

Numer wpisu: 404 Data wpisu: 2005-05-05

„Bracia Bertrand” Jacek i Krzysztof Bertrand sp. cywilna w Wejherowie

"W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie z winy Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 80% wartości umowy"

Data wpisu: 2005-05-05

„Bracia Bertrand” Jacek i Krzysztof Bertrand sp. cywilna w Wejherowie

"Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zamówiony towar"

Numer wpisu: 489 Data wpisu: 2005-07-11

Thyssen Okna w Zduńskiej Woli

"W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości odsetek, których wysokość określona jest w fakturze zakupu lub odrębnej umowie"

Numer wpisu: 490 Data wpisu: 2005-07-11

Thyssen Okna w Zduńskiej Woli

"Zmiana terminu realizacji zamówienia w granicach 30 dni roboczych nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy"

Numer wpisu: 491 Data wpisu: 2005-07-11

Thyssen Okna w Zduńskiej Woli

"Odsetki od dokonanych wpłat wyczerpują podstawę do wysuwania przez Odbiorcę jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia"

Numer wpisu: 492 Data wpisu: 2005-07-11

Thyssen Okna w Zduńskiej Woli

"W takim przypadku odbiorcy nie przysługuje żadne roszczenie"

Numer wpisu: 519 Data wpisu: 2005-10-07

„Classen-POL” SA Zwonowice w Rybniku

„Zakres Gwarancji (...) W przypadku uznania reklamacji firma Classen-Pol nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem, montażem, transportem towaru oraz utraconymi korzyściami”

Numer wpisu: 910 Data wpisu: 2006-11-07

Mebelplast S.A. z/s w Olsztynie

„Zastrzeżenie: ze względu na różne partie produkcyjne tkanin, skór lub elementów z naturalnego drewna dopuszczalne są odstępstwa tonacji koloru od okazanych wzorników. Różnice te nie są wadami i nie mogą być podstawą reklamacji. (Istnieje zawsze oryginalny wzór, który jest wzorem bazowym. Kolor może wykazywać odstępstwa od oryginału – negatywne lub pozytywne – i jest to akceptowalne). Wymiary mebli podanych w kartach katalogowych są podawane w przybliżeniu i mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów rzeczywistych”

Numer wpisu: 911 Data wpisu: 2006-11-07

Mebelplast S.A. z/s w Olsztynie

„Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany wyrób na okres 12 miesięcy od daty wydania. W zakresie odpowiedzialności z tytułu reklamacji i rękojmi obowiązują przepisy art. 556-568, 577-581 Kodeksu Cywilnego”

Numer wpisu: 912 Data wpisu: 2006-11-07

Mebelplast S.A. z/s w Olsztynie

„W przypadku nie wykonania umowy przez Kupującego wpłacona zaliczka przepada, a jeżeli z winy Sprzedawcy umowa nie zostanie wykonana, zaliczka podlega zwrotowi”

Numer wpisu: 914 Data wpisu: 2006-11-07

Mebelplast S.A. z/s w Olsztynie

„Przy odbiorze Kupujący sprawdza i kwituje na dokumencie dostawy, fakturze lub innym dokumencie zgodność towaru z umową to jest jakość, kompletność oraz funkcjonowanie mechanizmów (o ile istnieją). Kupujący kwituje otrzymanie wraz z towarem wszystkich elementów jego wyposażenia oraz instrukcji obsługi i konserwacji”

Numer wpisu: 916 Data wpisu: 2006-11-07

„OKF” Sp. z o.o. w Mikołowie

„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiającego zostanie on obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez Wykonawcę w tym kosztami związanymi z przyjazdem serwisu”

Numer wpisu: 967 Data wpisu: 2007-01-03

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Alsecco” Zając G., Zając M., Kelner S Sp. j. w Nysie

„Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu wady w przedmiocie umowy”

Numer wpisu: 968 Data wpisu: 2007-01-03

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Alsecco” Zając G., Zając M., Kelner S Sp. j. w Nysie

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na rzecz osób trzecich”

Numer wpisu: 969 Data wpisu: 2007-01-03

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Alsecco” Zając G., Zając M., Kelner S Sp. j. w Nysie

„W przypadku rozstrzygnięć sądowych – przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Pełną listę klauzul niedozwolonych można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.93 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
Altom MB-70 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Thermofasada System 78mm
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grobud HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastbud Prestige
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pagen PE 78N / PE 78 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast Aluhaus 90
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne
Budvar
ocena gwiazdki 4.31 / 5.00
2 opinie
1510
4601
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
66
28088
Vetrex
ocena gwiazdki 4.34 / 5.00
9 opinii
1514
79940
firma zbadała okna
Petecki
ocena gwiazdki 3.85 / 5.00
0 opinii
0
2634
AM Okna
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
583
Mitbau
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
357
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
21
28088
Plastixal
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
0 opinii
0
1402
Słowińscy
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1241
Fasada
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1092
OLA
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
852
Maszrol BIS
ocena gwiazdki 4.45 / 5.00
4 opinie
0
943
Doorsy
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
1 opinia
0
363
Sokółka
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
1 opinia
0
2619
Internorm
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
0 opinii
0
2317
Maszrol BIS
ocena gwiazdki 4.45 / 5.00
4 opinie
0
943
Słowińscy
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1241
Dziadek
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
455
Słowińscy
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1241
Internorm
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
0 opinii
0
2317
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
797
Sokółka
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
1 opinia
0
2619
Gebauer
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
402
Urzędowski
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1205