Wymagania montażowe. Cel montażu okien.

30.10.2017

Często jeszcze spotkać się można z twierdzeniem, że montaż okien nie jest objęty jakimikolwiek wymaganiami, które w każdym przypadku powinny być spełnione. To nieprawda. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odnaleźć można, co najmniej kilka istotnych wymagań montażowych, których spełnienie przesądzi o prawidłowości albo nieprawidłowości wykonanego montażu okien i drzwi balkonowych. Wymagania Rozporządzenia dotyczą trzech grup zagadnień:

  • Wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.
  • Przenikalności cieplnej połączenia okna z ościeżem.
  • Przepuszczalności powietrza połączenia okna z ościeżem.

Wodoszczelność - § 318 Rozporządzenia

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Przenikalność cieplna i punkt rosy - § 321. ust 1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 załącznika nr 2

Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. W celu zachowania tego warunku rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Przepuszczalność powietrza – pkt. 2.3.1 in fine załącznika nr 2

W budynku połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Prawidłowy montaż okien i drzwi balkonowych w każdym przypadku powinien zagwarantować, co najmniej spełnienie wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Jeżeli z góry wiadomo, że wymagania nie zostaną spełnione, to wykonywana usługa nie powinna być określana pojęciem „montaż okien”.

Cel montażu okien

Odpowiedź na pozornie proste pytanie o cel montażu okien może sprawić wiele kłopotów. Nic w tym dziwnego, bowiem przy lada okazji rozprawia się o materiałach, technologiach, technikach montażu, ale mało kto podejmuje temat rezultatów, które należy osiągnąć w wyniku prawidłowej instalacji okna. Jeśli już pojawia się coś na ten temat, to raczej same ogólniki pełne nieostrych, wieloznacznych pojęć. Skutkiem tego są problemy z rzeczową oceną jakości wykonania robót montażowych. Ponownie nic w tym dziwnego, bowiem jeżeli przed przystąpieniem do wykonania montażu nie określimy celu i planowanych rezultatów do jakich zmierzamy, to po montażu trudno stwierdzić, czy zadanie zostało dobrze wykonane, cele spełnione, a rezultaty osiągnięte. Ocena koncentruje się na detalach, a ucieka to co najważniejsze, odpowiedź na pytanie, czy w wyniku wykonanych robót montażowych spełnione zostały wymagania przepisów albo umowne wymagania obiektowe.

Jak jest cel montażu okien? Montujemy je po to, by wraz z całą przegrodą, w którą są wbudowane mogły pełnić określone funkcje, o których pisaliśmy na samym początku Vademecum. Mając na uwadze funkcje, jakie okno spełnia w przegrodzie i wymagania montażowe wynikające z treści przepisów techniczno-budowlanych można dość dokładnie wyznaczyć cele prawidłowego montażu okien. Przyjrzyjmy się świetnej ilustracji mającej źródło w instrukcji montażu RAL „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren“ RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. wydanie 2010, przedstawiającej czynniki oddziałujące na każde wbudowane w przegrodę okno, a wszystko stanie się zupełnie jasne.

Czynniki oddziałujące na okna. Funkcje okien według RAL.
Czynniki oddziałujące na okna. Funkcje okien według RAL.

Celem prawidłowego montażu okien jest:

  1. Skuteczne i trwałe oddzielenie klimatu zewnętrznego od klimatu panującego wewnątrz domu lub mieszkania.
  2. Przeniesienie na konstrukcję budynku sił oddziałujących na okno pochodzących od czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, różnice temperatur, ciężar własny oraz użytkowanie.
  3. Wykonanie połączenia okna z murem pod kątem uzyskania całkowitej szczelności na przenikanie powietrza oraz w sposób uniemożliwiający przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku
  4. Zminimalizowanie wartości liniowych mostków cieplnych oraz eliminacja kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni połączenia okna z ościeżem.

Jeżeli w efekcie wykonanych robót wszystkie wymienione cele zostaną osiągnięte, montaż należy uznać za prawidłowy niezależnie od przyjętych technik wykonania i użytych materiałów. W każdym innym przypadku koniecznym będzie odwołanie się do treści umowy, aby stwierdzić, czy ewentualna „nieprawidłowość” jest wynikiem umownie ograniczonego zakresu prac, czy też mamy do czynienia z wadą montażu będącą następstwem błędów wynikających z niezachowania należytej staranności przez wykonawcę.

OKNOTEST.PL

Niniejszy artykuł jest fragmentem będącego w przygotowaniu do druku Vademecum Okien PVC 2017 wyd. ALUPLAST Sp. z o.o.

Zobacz także