Okna PVC - obowiązkowa informacja o oknach towarzysząca znakom „B” i „CE”

16.06.2012
Udostępnij

Procedurom oceny zgodności wyrobów budowlanych i ich właściwego oznakowania znakiem budowlanym „B” lub oznaczeniem „CE”, towarzyszy spoczywający na producencie okien obowiązek informacyjny, wynikający z przepisów prawa i postanowień specyfikacji technicznych, polegający na konieczności dołączania do wyrobu w ustalony sposób, ściśle określonych informacji.

Dla producentów okien i drzwi balkonowych deklarujących zgodność z krajowymi specyfikacjami technicznymi i oznaczających swoje konstrukcje znakiem budowlanym „B”, treściowy zakres informacji o wyrobie wynika z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041), w którym w ust.1 stwierdza się:

„Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:  

 • Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany.
 • Identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej.
 • Numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego.
 • Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności.
 • Inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej.
 • Nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Natomiast sposób dołączania informacji do produktu określa ust. 2 tego paragrafu, w którym stwierdza się, że:

„Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.”

Zgodnie z cytowanym § 12 ust. 2, „specyfikacja techniczna” może wskazać inne dane identyfikujące wyrób jako niezbędne do pełnego i prawidłowego wypełnienia obowiązku informacyjnego przez producenta okien. Warto w tym miejscu przypomnieć jakie dokumenty Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041) uznaje za „specyfikacje techniczne”:

 • Specyfikacja techniczna – to Polska Norma wyrobu nie mająca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.
 • Zharmonizowana specyfikacja techniczna – to norma zharmonizowana, europejska aprobata techniczna, krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako jednostka wydająca aprobaty techniczne dla okien i drzwi balkonowych na podstawie delegacji wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r poz. 2497), doprecyzowuje w każdej z nich niezbędny zakres informacji o wyrobie dostarczanym odbiorcom. Poniżej przedstawiamy odpowiedni fragment aprobaty technicznej ITB AT-15-6631/2007 stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu Deceuninck Inoutic Elite, ustalający dla każdego producenta deklarującego zgodność okien z jej wymaganiami następujący zakres obowiązku informacyjnego:

„Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

 • Nazwę i adres producenta.
 • Identyfikację wyrobu zawierającą nazwę systemu i odmianę.
 • Nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-6631/2007)
 • Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności.
 • Dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła wg p. 3.5.5 i klasy akustyczne wg p. 3.5.8..
 • Klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-EN12608:2004.
 • W przypadku okien szczelnych informację „okna szczelne przeznaczone do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną lub z odpowiednimi urządzeniami nawiewnymi”.
 • Znak budowlany.

Z porównania zakresów ustalanych w Rozporządzeniu i aprobacie wynika, że aprobata techniczna rozszerza obowiązek informacyjny w sposób znaczący i niezwykle istotny dla nabywców okien, bowiem wymaga od producenta dołączenia do wyrobu wielu szczegółowych danych o parametrach technicznych okien i drzwi balkonowych. Jednocześnie aprobata nie podaje żadnych zaleceń, co do sposobu dołączania informacji do wyrobu. Należy więc przyjmować, że producenci deklarujący zgodność wyrobu z wymaganiami aprobaty mogą dołączać do okna informację o wyrobie w sposób dowolny lecz bezwzględnie „umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób” , co jest zgodne z dyspozycją § 12 ust..2 przywołanego wcześniej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Dla producentów okien i drzwi balkonowych deklarujących zgodność ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi i oznaczających wyroby oznaczeniem „CE”, treściowy zakres informacji o wyrobie wynika z treści § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011), , w którym stwierdza się, że: 

„Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje:  

 • określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
 • określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym;
 • numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany;  
 • dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.” 

Aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku informacyjnego wynikającego z treści tego Rozporządzenia, każdy z producentów deklarujących zgodność ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną powinien również spełnić wymogi informacyjne towarzyszące oznakowaniu CE wynikające z jej postanowień.

Dla okien i drzwi z PVC zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu jest norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ta znowelizowana w 2010 roku norma, w punkcie 3.1 załącznika ZA następująco określa obowiązek informacyjny producenta związany z oznakowaniem „CE”:

„Symbolowi CE powinny towarzyszyć następujące informacje:

 • Numer identyfikacyjny organu certyfikacyjnego (tylko w przypadku systemu AoC 1.). [System właściwy dla okien PVC patrz rozdz. 63].
 • Nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta i fabryki.
 • Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie.
 • Numer świadectwa zgodności CE lub świadectwa fabrycznej kontroli produkcji (jeśli dotyczy).
 • Odniesienie do niniejszej Normy Europejskiej.
 • Opis produktu: nazwa rodzajowa, materiał, wymiary itp. i zamierzone zastosowanie.

Odmiennie od krajowych aprobat technicznych, specyfikacja zharmonizowana dość szczegółowo określa sposób i miejsce umieszczania oznakowania „CE” i towarzyszących mu informacji, stwierdzając:

„Symbol oznaczenia CE i wszelkie towarzyszące mu informacje należy nanosić w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny w jednym lub kilku poniższych punktach (hierarchia preferencji producenta):

 • Każdym odpowiednim elemencie samego produktu, pod warunkiem zapewnienia widoczności, gdy skrzydło drzwi, skrzydło okienne na zawiasach lub rama przeszklenia jest otwarta.
 • Na przymocowanej etykiecie.
 • Na opakowaniu.
 • Na dołączonych dokumentach handlowych, (np. dowodzie dostawy) lub opublikowanych przez producenta specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy informacje są podzielone (np. tylko symbol oznaczenia CE widnieje na samym produkcie), punkty wymienione niżej w hierarchii muszą powtarzać tę część informacji, która już została podana w punkcie wymienionym wyżej w hierarchii. Informacje na temat parametrów nie mających kluczowego znaczenia, a także dobrowolnego, handlowego oznaczenia jakości można umieszczać w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że widoczność i czytelność oznaczenia CE nie zostanie ograniczona, oraz że takie informacje i/lub oznaczenia nie będą wprowadzać w

błąd stron trzecich co do znaczenia i formy oznaczenia CE.”

Na zakończenie warto wspomnieć o faktycznym znaczeniu zobowiązania informacyjnego ciążącego na producentach i sprzedawcach okien wynikającym z treści art. 546. § 1 K.c, w którym stwierdza się, że:

„Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu.”.

Nie wywiązanie się przez producenta z ciążącego na nim obowiązku dołączania do oznakowanego okna PVC, odpowiedniej, przewidzianej przepisami prawa i postanowieniami specyfikacji technicznych informacji może być przesłanką do stwierdzenia, iż mamy do czynienia po jego stronie z nienależytym wykonaniem zobowiązania wraz z wszelkimi mogącymi płynąć z tego faktu konsekwencjami jak choćby odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych (art.471 K.c), uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu przez kontrahenta producenta (art.86 K.c), czy też konieczności zapłaty przez producenta kar umownych (art. 484 K.c).

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Witraż Witraż SKB
drzwi uchylno-przesuwne PSK drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Amberline Alu-Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Internorm KV 350
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Krispol FEN PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Eko-Okna Evolution Drive 82
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Słowińscy IV 68 Retro
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne