Ciepła Belka Montażowa - system montażu okien w warstwie ocieplenia

11.09.2018
Udostępnij

Firma MARBET Sp. z o.o. z Bielska-Białej wprowadza na rynek system montażu okien w warstwie ocieplenia pod nazwą Ciepła Belka Montażowa, (CBM). Podstawą systemu jest jednoczesne wykorzystanie wytrzymałości mocowań mechanicznych i termoizolacyjnych właściwości styropianu. Szczelność połączeń, redukcja wartości liniowych mostków cieplnych, prostota zastosowania, dostosowanie do uwarunkowań ekonomicznych, dopuszczenie do stosowania na podstawie KOT-ITB, to zalety systemu CBM godne uwagi inwestorów.

promocja
promocja

Ciepła Belka Montażowa – elementy systemu

Podstawowym elementem systemu montażu CBM są belki o szerokości 700 mm lub 250 mm i głębokości 100 mm lub 200 mm wykonane ze styropianu o gęstości ≥ 40 kg/m3, w których w sposób trwały zatopione są stalowe wsporniki stanowiące jednocześnie element nośny dla konstrukcji okiennych oraz podstawę wykonania połączeń mechanicznych podczas montażu okien i drzwi balkonowych. W tej części CBM jest innowacyjnym podejściem do znanych wcześniej rozwiązań montażu w warstwie ocieplenia opartych na konsolach, w których okno zamocowane mechanicznie poza obrysem muru konstrukcyjnego, obudowuje się ramą z materiału termoizolacyjnego. W systemie CBM belki od razu tworzą ramę nośną, w której montuje się okno dokładnie tak samo, jakbyśmy robili to w licu muru konstrukcyjnego. W odróżnieniu od systemów montażu opartych na kompozytach poliuretanowych mocowanie belek bazuje na klasycznych rozwiązaniach mechanicznych. W tabeli poniżej prezentujemy cały asortyment belek systemu CBM wraz elementami dodatkowymi takimi jak podwaliny pod okna i „ciepłe parapety”.

Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem wewnętrznym 700/100 mm 1.	Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem wewnętrznym 700/200 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem wewnętrznym 250/100 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem wewnętrznym 250/200 mm
CBM belka 700/100 W CBM belka 700/200 W CBM belka 250/100 W CBM belka 250/200 W
Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem zewnętrznym 700/100 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem zewnętrznym 700/200 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem zewnętrznym 250/100 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), belka nośna z mocowaniem zewnętrznym 250/200 mm
CBM belka 700/100 Z CBM belka 700/200 Z CBM belka 250/100 Z CBM belka 250/200 Z
Ciepła Belka Montażowa, (CBM), termoizolacyjna belka uzupełniająca 700/100 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), termoizolacyjna belka uzupełniająca 700/200 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), termoizolacyjna belka uzupełniająca 250/100 mm Ciepła Belka Montażowa, (CBM), termoizolacyjna belka uzupełniająca 250/200 mm
CBM belka 700/100 U CBM belka 700/200 U CBM belka 250/100 U CBM belka 250/200 U
Ciepła Belka Montażowa, (CBM), uniwersalna stopa montażowa Ciepła Belka Montażowa, (CBM), stopa montażowa BP Hard Ciepła Belka Montażowa, (CBM), ciepły parapet element zewnętrzny Ciepła Belka Montażowa, (CBM), ciepły parapet element wewnętrzny
CBM podwalina uniwersalna CBM podwalina hard CBM ciepły parapet część zewnętrzna CBM ciepły parapet część wewnętrzna

Belki oznaczone literą „W” mocowane są do muru konstrukcyjnego od strony zewnętrznej, jak i od strony wewnętrznej ościeża, co znacznie zwiększa ich zdolność do przenoszenia sił pochodzących od ciężaru konstrukcji, tym samym powinny znajdować zastosowanie w każdym przypadku montażu okien od znacznej masie. Belki oznaczone literą „Z” mocowane są do muru konstrukcyjnego wyłącznie od strony zewnętrznej. Ich zdolność do przenoszenia obciążeń, chociaż znacząca jest jednak mniejsza, a ich głównym przeznaczeniem jest wykonanie odpowiednich połączeń mechanicznych na obwodzie montowanej konstrukcji okiennej. Belki oznaczone literą „U”, to elementy termoizolacyjne przeznaczone do wypełniania przestrzeni powstającej pomiędzy belkami „W” i „Z” spełniającymi funkcję nośną. Kolejne rysunki mogą być pomocne w ocenie konstrukcji wsporników stalowych zatopionych w belkach CBM, jak i sposobu mocowania belek „W” i „Z” do muru konstrukcyjnego.

Osadzenie stalowy wspornika nośnego w styropianowej belce CBM
Osadzenie stalowy wspornika nośnego w styropianowej belce CBM
Sposób mocowania do ściany konstrukcyjnej belki z mocowaniem wewnętrznym
Sposób mocowania do ściany konstrukcyjnej belki z mocowaniem wewnętrznym
Sposób mocowania do ściany konstrukcyjnej belki z mocowaniem zewnętrznym
Sposób mocowania do ściany konstrukcyjnej belki z mocowaniem zewnętrznym

Dobierając belki odpowiednio do wielkości i ciężaru konstrukcji okiennej w prosty i szybki sposób możemy stworzyć poza obrysem ościeża muru konstrukcyjnego ramę nośną, w której zainstalujemy dowolne okno lub drzwi balkonowe. Sposób montażu jest tak prosty, a elementy systemu tak skonstruowane, że zastosowanie systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM może być interesujące nie tylko dla profesjonalnych ekip monterskich, lecz także dla inwestorów, którzy lubią to i owo wykonać na budowie samodzielnie.

System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych
System montażu CBM - tworzenie ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych

Prezentując nowy system montażu okien w warstwie ocieplenia warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy Ciepła Belka Montażowa jest naprawdę ciepła? W raporcie nr LFS00-02693/15/Z00OSK Laboratorium Zakładu Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej określono wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD dla materiału ciepłej belki, który wynosi 0,032 W/(m*K), a z takim wynikiem system CBM zdaje się pozostawiać w tyle wielu rynkowych konkurentów.

CBM – jeden system, dwie Krajowe Oceny Techniczne

Dla wyrobów budowalnych nie objętych Polskimi Normami, Jednostki Oceny Technicznej wydają Krajowe Oceny Techniczne stanowiące podstawę dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie. System montażu okien w warstwie ocieplenia CBM, jako pierwszy i jedyny z systemów montażu w warstwie ocieplenia dostępnych na polskim rynku uzyskał aż dwie Krajowe Oceny Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej. To ważna informacja dla wszystkich architektów i kierowników budowy, bowiem ucina jakiekolwiek spekulacje, co do braku możliwości, legalności i prawidłowości zastosowania systemu CBM w warunkach polskiego budownictwa. Zastosowanie systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM następuje w pełnej zgodzie z postanowieniami przepisów Ustawy z dnia 28.09.2016 O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016, poz. 1570).

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0199 wydanie 1, „Zestaw wyrobów CBM Marbet do wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych”, specyfikuje wszystkie elementy wchodzące w skład systemu wraz z wyrobami uszczelniającymi i montażowymi. W skład systemu CBM oprócz pokazanych wcześniej belek i elementów styropianowych produkowanych przez firmę Marbet wchodzą także komponenty wytwarzane przez firmy Soudal i Klimas Wkręt-Met takie, jak:

  • Piany poliuretanowe Flexifoam objęte Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9210/2014 i Soudafoam objęte Aprobatą Techniczną AT-15-2815/2015 przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między termoizolacyjną ramą i ościeżem.
  • Klej poliuretanowy Soudatherm Fasada/Greinplast KP objęty Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7808/2015 przeznaczony do łączenia elementów ze styropianu.
  • Klej jednoskładnikowy Soudafoil 360H objęty Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9404/2015 przeznaczony do uszczelniania połączeń.
  • Folie paroizolacyjne i paroprzepuszczalne oraz taśmy rozprężne objęte Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9404/2015 oraz taśmy rozprężne Soudaband objęte Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8861/2012.
  • Łączniki tworzywowe KPR-FAST objęte Europejską Oceną Techniczną ETA-12/0272 przeznaczone do montażu belek CBM do muru konstrukcyjnego.
  • Wkręty stalowe WHO i WHOW objęte Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2017/0308 przeznaczone do montażu ościeżnic do wsporników stalowych.

Ze względu na ogromną liczbę różnych materiałów uszczelniających i montażowych, z których korzystają ekipy monterów okien podczas wykonywania usług, firma Marbet, postanowiła uzyskać także krajową ocenę techniczną dla belek CBM, która umożliwi ich stosowanie z wykorzystaniem innych komponentów, których właściwości użytkowe odpowiadają właściwościom komponentów systemowych. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0410 wydanie 1, „Ciepłe Belki Montażowe (CBM) Marbet wraz z elementami uzupełniającymi” dopuszcza stosowanie belek CBM z materiałami uszczelniającymi i montażowymi nie objętymi ITB-KOT-2018/0199 wydanie 1. W ten sposób system belek CBM jest nie tylko ciepłym, bezpiecznym i efektywnym systemem montażu okien w warstwie ocieplenia, lecz również systemem najbardziej elastycznym w legalnym zastosowaniu na placu budowy.

Ciepła Belka Montażowa (CBM) – właściwości użytkowe systemu

Firma Marbet Sp. z o.o. wraz z informacją o wprowadzeniu do obrotu systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM dostarczyła nam aż 25 różnych sprawozdań z badań właściwości użytkowych. Dotyczą wszystkich najważniejszych wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odnoszących się do rezultatów prawidłowego montażu okien, w tym wartości liniowych mostków cieplnych w obrębie progu, nadproża i stojaków ościeżnic okien wykonanych z różnych materiałów, wartości współczynnika FRsi , przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem. Mamy też wyniki badań poligonowych systemu wprost z placu budowy i unikatowe w skali krajowej badania zachowania systemu CBM i jego odporności na działanie otwartego ognia. Jest tego tyle, że nie sposób wszystkiego opisać szczegółowo w jednej publikacji, a jednocześnie wyniki są tak ciekawe, że grzechem byłoby ich nie przedstawić, będziemy więc wracać do tego tematu. Jedno co pewne, to że wśród wielu systemów montażu, które mieliśmy okazję do tej pory prezentować czytelnikom tak dobrze, jak CBM przebadanego i sprawdzonego na placach budowy przed rynkowym debiutem nie było jeszcze nigdy.

Wracając jednak do właściwości użytkowych CBM już teraz możemy powiedzieć, że inwestorzy otrzymują do dyspozycji system montażu bezpieczny, zdolny do przenoszenia obciążeń pochodzących od ciężaru największych konstrukcji okiennych, a także obciążeń parcia i ssania wiatru o wartości 2000 Pa. System ciepły, redukujący dziesięciokrotnie, (1000 %), wartość liniowych mostków cieplnych w stosunku do wartości normowych, szczelny na przenikanie powietrza, co potwierdza wartość przepuszczalności odniesienia na poziomie 0 m3/hm uzyskana w warunkach placu budowy oraz wodoszczelny do ciśnienia prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada klasie 9A według normy PN-EN 1027:2001.

CBM - powód do radości

Od wielu lat opisujemy to, co dzieje się na polskim rynku okien i montażu, bywamy na targach, spotkaniach oraz kongresach. Z pewnym smutkiem konstatujemy, że byłoby przesadą powiedzieć, iż jest to rynek innowacyjny chociaż lubi tak o sobie mówić i myśleć. Polskie firmy ciągle niestety bardziej korzystają z cudzego know-how niż tworzą własne, oryginalne rozwiązania, a jeśli już takie powstają, to rzadko wychodzą poza fazę eksperymentu i prototypów, dlatego bardzo nas ucieszył oficjalny debiut rynkowy systemu montażu CBM, a przede wszystkim styl, w jakim to następuje. System został opracowany przez polską firmę Marbet Sp. z o.o. przy znaczącym współudziale polskich firm handlowych i ekip monterskich. Wszystko jest sprawdzone, zbadane i właściwie udokumentowane, a dodatkowo stawia się na transparentność informacji, do której można dotrzeć bez najmniejszego problemu. Choćby już dlatego, systemowi montażu okien w warstwie ocieplenia CBM, jego twórcom i sprzedawcom życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że inwestorzy i monterzy docenią jego zalety, bowiem pierwszy raz parafrazując mistrza Reja z Nagłowic śmiało mogą powiedzieć: „Niechaj narodowie wżdy postronni znają, że polscy monterzy nie gęsi i swój system mają”. System dobry i wart uwagi.

OKNOTEST.PL

Zobacz także