Ranking Okien - Badania ITT. Najczęściej zadawane pytania.

Wszystkich zainteresowanych czytelników prosimy o zapoznanie się z treścią zakładek „O Rankingu” oraz „FAQ”, które łącznie stanowią regulamin Rankingu Okien - Badania ITT zawierający zbiór zasad opisujących jego działanie.

Z czyjej inicjatywy powstał Ranking Okien - Badania ITT?

Ranking powstał z wyłącznej inicjatywy portalu Oknotest.pl i jest zamieszczony  pod domeną oknotest.pl.

Jaki jest główny cel Rankingu?

Głównym celem Rankingu jest gromadzenie i prezentacja informacji o osiągach, czyli poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U, ustalonych przez jednostki notyfikowane w badaniach wstępnych typu wyrobów, (ITT).

Do czego przydatne są informacje o właściwościach użytkowych okien i drzwi prezentowane w Rankingu?

Informacje z Rankingu umożliwiają i ułatwiają architektom, projektantom lub inwestorom porównanie osiągów, poziomów/klas/wartości właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U zbadanych przez jednostki notyfikowane z wymaganiami krajowych przepisów techniczno-budowlanych oraz wymaganiami obiektowymi w celu określenia zasadności i możliwości zastosowania konkretnego wyrobu w obiekcie budowlanym. Taki tryb postępowania oraz wyboru okien i drzwi balkonowych zalecany jest przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010.

W oparciu o jakie informacje i dokumenty tworzony jest Ranking?

Ranking powstaje wyłącznie w oparciu o wyniki badań wstępnych typu właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych z PVC-U zleconych jednostkom notyfikowanym przez producenta, zamieszczonych w świadectwach/sprawozdaniach/raportach z badań wstępnych typu opublikowanych na stronie internetowej producenta albo przesłanych przez producenta na adres kontakt@oknotest.pl oraz świadectwa/certyfikaty/dokumenty pochodzące od jednostek notyfikowanych albo jednostek akredytowanych potwierdzające inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe opublikowane na stronie internetowej producenta albo przesłane przez producenta na dwolony adres e-mail vortalu.

Czy Ranking jest oceną jakości okien lub firm?

Ranking nie jest oceną jakości okien i firm. Ocena jakości okien przez Ranking jest niemożliwa ze względu na brak jednej, powszechnie przyjętej i akceptowanej definicji tego pojęcia. Ocena jakości wyrobu leży zawsze po stronie nabywcy. Wyrób spełniający oczekiwania konkretnego nabywcy jest z jego punktu widzenia, wyrobem o dobrej jakości. Nieprzydatność jakiegoś wyrobu do danego zastosowania nie wyklucza przydatności do innego, określonego zastosowania. Ranking nie ocenia również jakości firm ponieważ norma PN-EN 14351-1+A1:2010 nie dotyczy organizacji, a jedynie wyrobów przez te organizacje wytwarzanych.

Jakie jest kryterium doboru firm notowanych w Rankingu?

Portal Oknotest.pl samodzielnie umieszcza w Rankingu firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą okien z PVC-U, posiadające własne strony internetowe. Wyszukiwanie firm ma charakter losowy i prowadzone jest przy użyciu wyszukiwarek internetowych po wpisaniu frazy „okna pvc”.

Czy producent okien może samodzielnie zgłosić chęć uczestnictwa w Rankingu?

Każdy producent okien i drzwi balkonowych z PVC-U, który wcześniej nie był uczestnikiem Rankingu  może zgłosić chęć uczestnictwa w Rankingu. Do zgłoszenia wystarczy przesłanie drogą korespondencji e-mail na dowolny adres e-mail portalu informacji ze wskazaniem adresu url strony internetowej producenta wraz z wnioskiem o umieszczenie marki producenta w Rankingu.

Czy czytelnicy vortalu Oknotest.pl mogą zgłaszać firmy do Rankingu?

Każdy z czytelników vortalu Oknotest.pl może przesłać na dwolony adres e-mail portalu nazwę producenta okien i drzwi balkonowych z PVC-U oraz adres url strony internetowej z wnioskiem o umieszczenie firmy w Rankingu. Po sprawdzeniu prawidłowości przesłanych danych, portal umieszcza firmę w Rankingu. Producent zostaje powiadomiony o umieszczeniu w Rankingu na wniosek czytelników oraz o możliwości przesłania świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu oraz świadectw/certyfikatów/dokumentów pochodzących od jednostek notyfikowanych albo jednostek akredytowanych potwierdzających inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe nie opublikowanych na stronie internetowej, a także o możliwości rezygnacji z uczestnictwa w Rankingu w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o umieszczeniu w Rankingu. Firma umieszczona w Rankingu pozostaje w nim widoczna na czas nieokreślony o ile w terminie 21 dni od powiadomienia jej o wpisaniu do Rankingu, nie zgłosi na dwolony adres e-mail portalu pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Rankingu.

Czy producent może zrezygnować z uczestnictwa w Rankingu?

Każdy producent umieszczony w Rankingu przez portal Oknotest.pl, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Rankingu i  udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych. W tym celu wystarczy przesłanie na dwolony adres e-mail portalu wiadomości o podjęciu decyzji dotyczącej rezygnacji z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji. Po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji producenta z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych, przy nazwie firmy w tabeli głównej Rankingu pojawi się hasło „rezygnacja” wyświetlane przez okres 60 dni, po upływie którego nastąpi usunięcie danych producenta z tabeli głównej Rankingu Okien - Badania ITT.

Czy firma, która na własny wniosek zrezygnowała z Rankingu może zgłosić ponownie chęć uczestnictwa?

Producent, który na własny wniosek zrezygnował z uczestnictwa w Rankingu i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych może ponowić zgłoszenie do Rankingu, jednakże w takim przypadku warunki uczestnictwa producenta w Rankingu ustalane są indywidualnie.

Czy firma może być usunięta z Rankingu?

Ranking powstał z wyłącznej inicjatywy Oknotest.pl i ma charakter otwarty. Oknotest.pl może w każdej chwili podjąć decyzję o:

 • Dodaniu dowolnej firmy do Rankingu.
 • Usunięciu dowolnej firmy z Rankingu oraz zaprzestaniu wprowadzania, utrzymywania i udostępniania zgromadzonych informacji dotyczących tej firmy.
 • Zmianie sposobu gromadzenia i udostępniania danych.
 • Zmianie formy udostępniania zgromadzonych danych i informacji.
 • Całkowitej rezygnacji z działań związanych z prowadzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem Rankingu.

Czy Ranking jest płatny?

Dla producentów umieszczanych w Rankingu po raz pierwszy, Ranking jest całkowicie bezpłatny. Obecność producenta w Rankingu, wprowadzanie, utrzymywanie, uzupełnianie, zmiana lub usunięcie danych, a także rezygnacja z uczestnictwa i udostępniania informacji o poziomach/klasach/wartościach właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych przez niego wytwarzanych  nie wymaga żadnych opłat, ani nie wiąże się dla producenta z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek świadczeń dodatkowych i ubocznych.

Czy Ranking jest sponsorowany przez firmy w nim uczestniczące?

Ranking nie ma charakteru działania sponsorowanego w jakikolwiek sposób, przez którąkolwiek z firm uczestniczących w Rankingu lub przez jakąkolwiek inną osobę trzecią.  

Co wpływa na pozycję firmy w rankingu?

Ranking posiada dwie możliwości sortowania wyników, po ilości punktów – sortowanie domyślne albo alfabetycznie po nazwie firm. Pozycja firmy w Rankingu jest więc zależna od przyjętego kryterium sortowania wyników, a w dalszej kolejności od liczby punktów albo kolejności liter alfabetu łacińskiego w nazwie.

Jak można wpłynąć na pozycję firmy w rankingu?

Każdy producent może wpływać na pozycję własnej marki w Rankingu. Zmiana pozycji firmy w Rankingu może nastąpić w przypadku:

 1. Sortowania wyników według ilości punktów, zmiana pozycji firmy w Rankingu może nastąpić po publikacji na stronie internetowej nowych, niepublikowanych i nie przesłanych wcześniej do portalu Oknotest.pl świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta lub publikacji nowych informacji dotyczących: Systemu zarządzania jakością ISO 9001, prowadzeniu Zakładowej Kontroli Produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, treści i warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zawiadomieniu vortalu Oknotest.pl o fakcie publikacji, a także w przypadku przesłania wymienionych wyżej badań i informacji bezpośrednio do redakcji portalu na dwolony adres e-mail portalu.
 2. Alfabetycznego sortowania wyników, zmiana pozycji firmy w Rankingu może nastąpić w przypadku zmiany nazwy firmy na taką, której początkowa litera i dalszy porządek liter alfabetu łacińskiego spowoduje zmianę dotychczasowej pozycji podczas sortowania.

Od czego zależy liczba punktów w Rankingu?

W części technicznej, liczba punktów w Rankingu jest pochodną asortymentu produktów oraz liczby konstrukcji okiennych, dla których producent zlecił jednostkom notyfikowanym wykonanie badań wstępnych typu, a także zakresu i wyników zleconych badań o ile świadectwa/sprawozdania/raporty z tych badań są publikowane na stronie internetowej producenta albo zostaną przesłane na dwolony adres e-mail portalu. W części handlowej, liczba punktów jest pochodną liczby świadectw/certyfikatów/dokumentów potwierdzających inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe opublikowanych na stronie internetowej producenta albo przesłanych przez producenta na dwolony adres e-mail portalu.

Czy niewielki asortymentem produktów w ofercie producenta ogranicza możliwości zdobywania punktów w Rankingu?

Niewielki asortyment produktów w ofercie producenta w żaden sposób nie ogranicza możliwości zdobywania punktów w Rankingu. W tym względzie ważniejszym zdaje się być liczba przebadanych konstrukcji okiennych i zakres badań wstępnych typu, który zostanie zlecony przez producenta. Producent okien posiadający w ofercie i wytwarzający wyłącznie jeden produkt handlowy, (co się w praktyce nie zdarza), zlecając badanie wszystkich konstrukcji okiennych notowanych w Rankingu w pełnym zakresie właściwości użytkowych notowanych w Rankingu z wynikiem gwarantującym najwyższą punktację, może w ten sposób osiągnąć aż 1170 pkt. rankingowych bez konieczności udziału w dodatkowych badaniach Okien Pro Quality inicjowanych i prowadzonych przez portal Oknotest.pl.

Dlaczego w Rankingu nie są uwzględniane wyniki badań ITT stosowane w kaskadowaniu?

 1. Wyniki tak zwanych „badań kaskadowych” nie są uwzględniane w Rankingu, ponieważ portal Oknotest.pl nie ma możliwości oraz uprawnień do podejmowania działań sprawdzających, czy spełnione zostały wszystkie warunki kaskadowania badań ITT wymienione w pkt. 7.2.5.2 normy PN-EN 14351-1+A1:2010 ze szczególnym uwzględnieniem treści pkt. a) i d).
 2. Wyniki tak zwanych „badań kaskadowych” nie są uwzględniane w Rankingu, ponieważ w wielu przypadkach trudno powiązać wyniki świadectw/sprawozdań/raportów z badań  zleconych jednostce notyfikowanej przez firmę systemową, w których występuje nazwa systemowa kształtowników okiennych z marką handlową produktu ustanowioną przez producenta.

Jakie poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych prezentowane są w Rankingu w przypadku wielokrotnych badań ITT tej samej konstrukcji okiennej?

W przypadku wielokrotnych badań wstępnych typu tej samej konstrukcji  okiennej liczby punktów nie sumują się, a w Rankingu prezentowane będą zawsze poziomy/klasy/wartości najwyższe dla poszczególnych badanych właściwości użytkowych pochodzące z różnych świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta.

Jak często Ranking jest aktualizowany?

Jeżeli producent umieszczony w Rankingu nie powiadomi portalu Oknotest.pl o publikacji na stronie internetowej nowych, niepublikowanych i nie przesłanych wcześniej do portalu Oknotest.pl świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta lub publikacji nowych informacji dotyczących: Systemu zarządzania jakością ISO 9001, prowadzeniu Zakładowej Kontroli Produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, treści i warunków gwarancji, instrukcji montażu, aktualizacja danych dokonywana jest jeden raz w roku nie wcześniej jednak niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia ostatnich zmian.

Jak szybko po przesłaniu wyników badań przez producenta dane są wprowadzane do Rankingu?

Po zapoznaniu się z treścią przesłanych świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu oraz świadectw/certyfikatów/dokumentów pochodzących od jednostek notyfikowanych albo jednostek akredytowanych potwierdzających inne istotne z punktu widzenia Rankingu informacje techniczne bądź handlowe oraz wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości informacje zostają wprowadzone do tabel Rankingu w najkrótszym możliwym terminie.

Wycofanie wyrobu z oferty handlowej. Dlaczego wyrób nadal widnieje w Rankingu?

Zmiany oferty handlowej nie powodują automatycznego wycofania wyrobu z Rankingu z powodu obowiązywania dwuletniej ustawowej rękojmi za wady oraz udzielonych przez producenta, z reguły, długoterminowych gwarancji jakości, które mogą powodować, że w oparciu o przedstawione w Rankingu świadectwa/sprawozdania/raporty z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta wyroby będą nadal wytwarzane i wprowadzane do obrotu mimo wycofania ich z oferty handlowej.

Dlaczego niektóre firmy maja zamieszczoną sieć sprzedaży, a inne nie?

Prezentacja w Rankingu sieci sprzedaży producenta  jest usługą dodatkową i opcjonalną, wprowadzaną na wniosek producenta pod warunkiem dostarczenia przez niego kompletu danych określonych przez vortal Oknotest.pl. portal Oknotest.pl nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za aktualność i zgodność ze stanem rzeczywistym informacji i danych przekazanych przez producenta, a także informacji i danych prezentowanych w sieci sprzedaży w trakcie ich publikacji w Rankingu.

Czy poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych deklarowane przez producentów w Deklaracjach Właściwości Użytkowych muszą być zgodne z poziomem/klasą/wartością tych samych właściwości podawaną w Rankingu?

Poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych deklarowane przez producentów w Deklaracjach Właściwości Użytkowych nie muszą być zgodne z poziomem/klasą/wartością tych samych właściwości prezentowaną w Rankingu, ponieważ:

 1. Nie ma powszechnie obowiązującego przepisu nakazującego zgodność wartości deklarowanych w Deklaracji Właściwości Użytkowych z poziomem/klasą/wartością ustaloną w badaniach wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta.
 2. Producent nie ma obowiązku deklarowania poziomów/klas/wartości wszystkich właściwości użytkowych objętych Rankingiem.
 3. Producent może deklarować w Deklaracji Właściwości Użytkowych poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych na podstawie świadectw/sprawozdań/raportów z badań wstępnych typu (ITT) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną na zlecenie producenta nie ujawnionych w Rankingu.

Nota prawna

„Ranking Okien - Badania ITT” (dalej: „Ranking”) został poddany analizie prawnej pod kątem zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Analiza potwierdziła, że tworzenie i publikowanie Rankingu nie narusza norm prawnych regulujących tego rodzaju działalność, w szczególności jest zgodna przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zasady prowadzenia Rankingu – w szczególności: zapewnienie udziału w Rankingu nieograniczonej liczby producentów, obiektywne właściwości podlegające ocenie i przejrzyste kryteria przyznawania punktacji – zostały ukształtowane w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji i nie stanowi naruszenia niczyich dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459, ze zm.).

Team-Plast
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
2 opinie
0
19392
Vetrex
ocena gwiazdki 4.12 / 5.00
6 opinii
0
63997
firma zbadała okna
Avante
ocena gwiazdki 4.09 / 5.00
0 opinii
0
1270
Bertrand
ocena gwiazdki 4.66 / 5.00
0 opinii
0
1301
OLA
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
626
Drutex
ocena gwiazdki 3.96 / 5.00
7 opinii
0
14888
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
2 opinie
0
19392
Plastixal
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
916
Domel
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
0 opinii
0
1073
Alsecco
ocena gwiazdki 4.07 / 5.00
0 opinii
0
1077
Empol
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
766
Jezierski
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
983
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
407
Internorm
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1647
Vidok
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1705
firma zbadała okna
NexBau
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
666
Doorsy
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
213
Maszrol BIS
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
1 opinia
0
593
Sokółka
ocena gwiazdki 4.56 / 5.00
1 opinia
0
1819
Fakro
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
726
Dako
ocena gwiazdki 4.13 / 5.00
0 opinii
0
1313
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
407
Słowińscy
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
636
NexBau
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
666